7 Σεπ 2013

Τί ρόλο παίζει ἡ «κυρία» Ρεπούση;

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης, 
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Εἶναι γνωστὴ ἡ μέθοδος τῆς ψυχολογικῆς προετοιμασίας ἑνὸς λαοῦ γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἀποδεχτεῖ χωρὶς μεγάλες ἀντιδράσεις κάποια μέτρα ποὺ σκοπὸ ἔχουν τὴν πλήρη ἀποταύτισή του καὶ τὴν πολτοποίησή του, ἔτσι ὥστε νὰ παραδοθεῖ ἀμαχητὶ σὲ ὅλες τὶς καταστροφικὲς γιὰ τὸ μέλλον του ἐπιλογὲς τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων. Ἐκσφενδονίζουμε μία προωθημένη πρόταση καὶ καταγράφουμε τὶς ἀντιδράσεις. Στὴ συνέχεια ἐπανερχόμαστε ὅλο καὶ πιὸ συχνὰ καὶ καλλιεργοῦμε τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν «ὁμαλὴ» ὑλοποίησή της. Στὴν περίπτωσή μας, ἡ μέθοδος τῆς σταδιακῆς ψυχολογικῆς προετοιμασίας ἀποταύτισης, κινεῖται παράλληλα μὲ  τὴν μέθοδο τοῦ Σὸκ καὶ Δέος. Στὸ Σὸκ καὶ Δέος ἐφαρμόζεται ἀπότομα ἡ καθετὴ καὶ ἀμείλικτη ἐφαρμογὴ οἰκονομικῶν μέτρων ἐξουθένωσης καὶ ἐξαθλίωσης τοῦ κόσμου, ὁ ὅποιος μένει ἐμβρόντητος καὶ καταντᾶ νὰ παρακολουθεῖ ἀμήχανος τὶς ἐξελίξεις.
Ἡ περίφημη αὐτὴ «κυρία» τοῦ συνωστισμοῦ, εἶναι ἐντεταλμένη νὰ ἐκτελέσει τὸ ἔργο τῆς σταδιακῆς ψυχολογικῆς προετοιμασίας γιὰ νὰ ἐξοικειωθεῖ ὁ κόσμος καὶ νὰ ἐπιβληθοῦν ὅσο γίνεται πιὸ ἀνώδυνα ὅλα τὰ ἐθνοκτόνα μέτρα της. Ἔτσι κάθε λίγο καὶ λιγάκι πετᾶ στὸν ἀέρα μία «βόμβα» στὸ ὄνομα τῆς «δημοκρατίας» καὶ τῶν «ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων», (ἐδῶ γελᾶ ὁ κάθε πικραμένος), γιὰ νὰ προλειάνει τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν στιγμὴ τῆς ἐθνοκτόνου ἔκρηξης. Ὁ στόχος εἶναι πάντα ἡ ἱστορικὴ καὶ θρησκευτικὴ ταυτότητα τοῦ λαοῦ μας, ὅ,τι δηλαδὴ πιὸ πολύτιμο γιὰ τὸν ἑλληνισμό, ἔτσι ὥστε...

χωρὶς πιὰ κανένα σημεῖο ἀνηφόρας νὰ ἄγεται καὶ νὰ φέρεται σὰν πρόβατο ἐπὶ σφαγή. Ἔτσι ἕνας λαὸς ἐξουθενωμένος οἰκονομικὰ μὲ τὴ μέθοδο τοῦ Σὸκ καὶ Δέος, θὰ ἀπολέσει καὶ τὴν ἱστορική του ταυτότητα καὶ θὰ ἀπομείνει χωρὶς καμία ψυχικὴ δυνατότητα νὰ ἀντιδράσει σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν καταστροφικὴ θύελλα. Τὸ ἕνα συμπληρώνει τὸ ἄλλο. Δηλαδὴ ἡ κυρία αὐτὴ ἐξυγιαίνει μὲ τὸν καλύτερο τρόπο τὴν μνημιακὴ κατοχὴ τῆς χώρας καὶ εἶναι τὸ μεγαλύτερο στήριγμα τῆς προδοτικῆς κλίκας ποὺ μᾶς κυβερνᾶ.


Ὅμως οἱ θέσεις καὶ οἱ ἀπόψεις τῆς κυρίας αὐτῆς, ποὺ ἔχει προσβάλει κάθε ἔννοια τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς μας ὑπόστασης καὶ ἐνῶ σὲ μία φυσιολογικὴ χώρα θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχει τὸ λιγότερο ἀποβληθεῖ ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κοινοβούλιο, ἂν θέλει πραγματικὰ νὰ ὀνομάζεται ἑλληνικὸ κοινοβούλιο, δὲν μᾶς ἐκπλήσσουν καθόλου. Ἐκεῖνο ποὺ μᾶς προκαλεῖ ὀργή, εἶναι ὅτι τὰ διάφορα «μεγάλα κανάλια» ἄρχισαν νὰ τὴν προβάλλουν ὅλο καὶ περισσότερο. Ὁ σκοπὸς φυσικὰ εὔλογος. Νὰ τὴν συνηθίσει ὁ κόσμος καὶ σταδιακὰ καὶ πάλι μὲ τὴν γνωστὴ μέθοδο τῆς ψυχολογικῆς ἐξοικείωσης, νὰ ἀρχίσει νὰ σκέπτεται ὅτι αὐτὸ τὸ «πρόσωπο» ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἐκφράζει καὶ νὰ θέλει νὰ ἐπιβάλει τὶς ἀπόψεις του γιὰ τὴν ἐθνικὴ καὶ θρησκευτική μας ἐξόντωση. Εἶναι πρόδηλο ὅτι ἡ προβολὴ αὐτῆς τῆς κυρίας σὲ μεγάλες ὀθόνες, ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε ἐξοβελιστεῖ ἀπὸ παντοῦ, γίνεται καὶ αὐτὴ  βάση τοῦ σχεδίου ποὺ περιγράψαμε παραπάνω.

Βέβαια καλὰ καὶ ὡραία ὅλα αὐτά, ἀλλὰ τὸ ἐρώτημα ποὺ μπαίνει εἶναι ὄχι τί εἶναι καὶ τί ἀντιπροσωπεύει αὐτὴ ἡ «κυρία», ἀλλὰ ποιὲς εἶναι οἱ δικές μας ἀντιδράσεις, οἱ ἀντιδράσεις τῆς πολιτείας, οἱ ἀντιδράσεις τῆς ἐκκλησίας. Ποιὲς εἶναι οἱ ἀντιδράσεις πρὸς τὰ τουρκολάγνα ΜΜΕ ποῦ τὴν προβάλλουν συνεχῶς ἐνῶ χρεωστᾶνε ἑκατοντάδες ἑκατομμυρίων εὐρὼ στὸν ἑλληνικὸ λαὸ; Καὶ πρῶτα πρῶτα, αὐτὸς ὁ «ἀξιότιμος κύριος» πολιτικὸς ἀρχηγός της, γιατί δὲν βγαίνει δημόσια ἢ νὰ ἀποκηρύξει τὶς θέσεις της, ἢ νὰ ὁμολογήσει ὅτι αὐτὲς εἶναι καὶ οἱ δικές του θέσεις; Προσπαθεῖ νὰ παρουσιάζεται πάντα ὅτι  εἶναι ἀπὸ τοὺς πιὸ ἔντιμους πολιτικούς. Ἐμπρὸς λοιπόν, νὰ πάρει ἀνοιχτὰ θέση γιὰ τὴν «κυρία» αὐτή. Ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι παράγοντες τοῦ δημοσίου βίου νὰ μὴν κρύβονται πίσω ἀπὸ τὶς «κουρτίνες» τῆς ὑποκρισίας τους. Ἢ ταυτίζονται μὲ τὶς ἀπόψεις τῆς «κυρίας» αὐτῆς, ἢ καταδικάζουν καθαρὰ καὶ ξάστερα τὸν ἐθνοκτόνο ρόλο της καὶ τὴν ἀποβάλλουν μία καὶ καλὴ ἀπὸ τὴν δημόσια ζωή. Ἡ ἀντεθνικὴ καὶ ἀντιθρησκευτικὴ ἐπίθεση, ὅπως δείχνουν ὅλες οἱ ἐξελίξεις, θὰ αὐξηθεῖ στὸ μέλλον καὶ ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ θὰ ἀντιδράσουμε ὅλοι μας σὲ ὅλα αὐτά, θὰ κριθοῦμε καὶ στὸ παρών, ἀλλὰ καὶ στὴν ἱστορία μας.

1 σχόλιο:

  1. Έχω ξαναγράψει ότι η κυρία αυτή είναι ΕΜΜΙΣΘΗ πράκτορας των τουρκικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

    Αν υπήρχε σοβαρό κράτος και λειτουργούσε η διαλυμένη ΕΥΠ, τώρα θα είχε ήδη συλληφθεί.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.