16 Ιαν 2013

Ἔτος Μεγάλου Κωνσταντίνου τὸ 2013

Γράφει Γιῶργος Ν. Παπαθανασόπουλος
Φέτος συμπληρώνονται 1700 χρόνια ἀπὸ τὸ Διάταγμα τοῦ Μεδιολάνου (Μιλάνου), τὸ ὁποῖο ὑπέγραψε ὁ Αὐτοκράτορας Κωνσταντῖνος ὁ Μέγας μὲ τὸν Λικίνιο, καὶ μὲ τὸ ὁποῖο καθιερώθηκε γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας ἡ ἀνεξιθρησκία.
Ὅπως ἀναφέρεται στὸ Διάταγμα (Ἔδικτο) τοῦ 313, οἱ Χριστιανοί, ὅπως καὶ οἱ πιστοὶ τῶν ἄλλων θρησκειῶν μποροῦν μὲ ἀπόλυτη ἐλευθερία καὶ χωρὶς κανένα ἐμπόδιο νὰ προσέρχονται στὴ λατρεία καὶ νὰ λατρεύουν τὸν Θεό, ἢ τοὺς θεοὺς τοὺς οἱ παγανιστές. Μὲ τὸ Διάταγμα τοῦ Μεδιολάνου ἔπαυσαν οἱ ἐπὶ τρεῖς αἰῶνες διωγμοὶ τῶν Χριστιανῶν, ποὺ ὁδήγησαν στὸ μαρτύριο ἑκατομμύρια ἀπὸ αὐτούς, ὁ Χριστιανισμὸς διαδόθηκε  πλέον ταχύτατα, ἀπὸ τὴν μίαν ἄκρη τῆς Αὐτοκρατορίας ἕως τὴν ἄλλη, καὶ μπῆκαν ἔτσι τὰ θεμέλια της δημιουργίας τοῦ Χριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ, μὲ κέντρο τὴν Εὐρώπη.
Εὐλόγως λοιπὸν τὸ 2013 μπορεῖ νὰ ὀνομαστεῖ ἔτος τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, τῆς ἐλευθερίας τῆς λατρείας καὶ τῆς ἀνεξιθρησκίας. Σημειώνεται ὅτι στὸ Μιλάνο, στὸ Παλάτσο Ρεάλε, διοργανώνεται ἕως τὶς 17 Μαρτίου 2013 μεγάλη Ἔκθεση, ἀφιερωμένη στὸν Μέγα Κωνσταντῖνο, στὴν Μητέρα τοῦ Ἁγία Ἑλένη καὶ στὴν ἐποχή τους.
Ὁ Μέγας  Κωνσταντῖνος χαρακτηρίστηκε ἔτσι ὄχι μόνο γιὰ τὸ κοσμοϊστορικὸ γεγονὸς τῆς καθιερώσεως τῆς ἀνεξιθρησκίας, ἀλλὰ καὶ γιὰ....

 ἄλλα μείζονος ἱστορικῆς σημασίας ἱστορικὰ γεγονότα. Τὸ 321 καθιέρωσε τὴν Κυριακὴ ὡς ἐόρτιο ἡμέρα ἀργίας, κάτι ποὺ μετὰ ἀπὸ 1700 χρόνια ἐπιχειρεῖται νὰ καταργηθεῖ ἡ ἀργία της…Τὸ 325 συνεκάλεσε τὴν Ἃ’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ἡ ὁποία ἐπέφερε τὴ γαλήνη στὴν Ἐκκλησία, μὲ τὴν καταδίκη του Ἀρείου καὶ ἄρχισε τὴν κωδικοποίηση τῶν δογμάτων τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ 326 ἀποφάσισε τὴν μεταφορὰ τῆς πρωτεύουσας τῆς Αὐτοκρατορίας ἀπὸ τὴ Ρώμη στὸ μικρὸ Βυζάντιο, ποὺ μετονομάστηκε σὲ Κωνσταντινούπολη καὶ μεταμορφώθηκε σὲ μία πεντάμορφη μεγαλούπολη. Τὰ ἐγκαίνια τῆς ἔγιναν ἐπίσημα στὶς 11 Μαΐου τοῦ 330. Καὶ βέβαια ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του ἡ μητέρα του, Ἁγία Ἑλένη, τὸ 326 βρῆκε τὸν Τίμιο Σταυρὸ καὶ κτίσθηκαν λαμπρὰ ἐκκλησιαστικὰ κτίσματα στὰ Ἱεροσόλυμα, στὴ Βηθλεὲμ  καὶ στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ ἐπίσης ἐνισχύθηκε ὁ θεσμὸς τῆς οἰκογένειας καὶ εἰσήχθησαν Διατάξεις στὸ Ρωμαϊκὸ Δίκαιο ἐμπνευσμένες ἀπὸ τὸ Χριστιανικὸ Ἦθος.
Ἡ ἀνεξιθρησκία, τὴν ὁποία καθιέρωσε ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος εἶναι ζητούμενη σήμερα στὴν Χριστιανικὴ (;;;) Εὐρώπη, ὅπου κάθε ἡμέρα αὐξάνονται οἱ διακρίσεις καὶ οἱ διωγμοὶ σὲ βάρος τῶν Χριστιανῶν καὶ ὅπου ἐπιχειρεῖται τὸ ξερίζωμα τῶν χριστιανικῶν ἀξιῶν. Ἐνδεικτικὲς τῶν τάσεων αὐτῶν ἐνέργειες εἶναι ἡ προώθηση ἀπὸ τὸν Γάλλο Πρόεδρο Ὀλὰντ τῆς νομιμοποίησης τοῦ «γάμου» τῶν ὁμοφυλοφίλων, κάτι ποὺ προκάλεσε τὴν συγκέντρωση διαμαρτυρίας ἑνὸς ἑκατομμυρίου πολιτῶν στὸ Παρίσι. Ἐπίσης στὴ Γαλλία ἐπιχειρεῖται νὰ ἀστυνομευθεῖ ἡ σκέψη τῶν διδασκόντων σὲ ἰδιωτικὰ σχολεῖα καὶ νὰ τοὺς ἀπαγορευθεῖ ἡ κριτικὴ στὶς ἀποφάσεις τῆς Κυβέρνησης, ποὺ ἀντιβαίνουν στὴ συνείδησή τους, ὅπως εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ «γάμου» τῶν ὁμοφυλοφίλων.
Ἀκόμη στὴν Ἀγγλία, ὅπου ἔχει ἐπιτραπεῖ ἡ ἐργασία τὴν Κυριακή,  τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο τῆς χώρας ἔκρινε ὅτι οἱ Χριστιανοὶ δὲν ἔχουν τὸ δικαίωμα, γιὰ λόγους συνειδήσεως, νὰ ἀρνηθοῦν τὴν ἐργασία τῆς Κυριακῆς, μὲ τὸ αἰτιολογικὸ ὅτι ἡ θρησκευτικὴ αὐτὴ ἀντίληψή τους δὲν ἀποτελεῖ τὸν πυρήνα τῆς πίστης τους…Ἀκόμη στὶς 23 Δεκεμβρίου τρεῖς χριστιανικοὶ ναοὶ στὴν Αὐστρία ἐπιχειρήθηκε νὰ πυρποληθοῦν, μία εἰκόνα τῶν Χριστουγέννων στὴ Γαλλία ὑπέστη βανδαλισμοὺς καὶ μία ἄλλη παράσταση ἐπίσης τῆς Γεννήσεως, πάλι στὴ Γαλλία, κάηκε ἐξ ὁλοκλήρου…
Σὲ δημοσκόπηση στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο τὸ 74% τῶν ἐρωτηθέντων ἀπάντησαν ὅτι οἱ διωγμοὶ καὶ οἱ διακρίσεις σὲ βάρος τῶν Χριστιανῶν εἶναι πολὺ χειρότερες ἀπὸ ὅ, τί τῶν πιστῶν τῶν ἄλλων θρησκειῶν. Ἐπίσης σύμφωνα μὲ τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα τῆς Γαλλίας τὸ 84% τῶν βανδαλισμῶν συμβαίνουν σὲ βάρος χριστιανικῶν τόπων ἢ ἀντικειμένων λατρείας καὶ στὴ Σκωτία τὸ 95% τῆς θρησκευτικῆς βίας ἀσκεῖται σὲ βάρος τῶν Χριστιανῶν. Ἡ εὐχὴ εἶναι ἡ φετινὴ ἐπέτειος τῶν 1700 ἐτῶν ἀπὸ τὴν καθιέρωση τῆς ἀνεξιθρησκείας ἀπὸ τὸν Μέγα Κωνσταντῖνο νὰ εἶναι μία εὐκαιρία στὴν Εὐρώπη νὰ ξαναβρεῖ τὶς ρίζες της καὶ νὰ ἐπανέλθει στὶς Χριστιανικὲς Ἀξίες.

1 σχόλιο:

  1. Ο Ίησούς Χριστός απο βρέφος εδιώκετω!Είναι δυνατόν οι οπαδοί του σήμερα να μην διώκοντε?

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.