11 Σεπ 2012

Ἡ Μασονία ἔχει διεισδύσει σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ τὴν Ἑλλάδα μὲ ὕπουλο τρόπο...

Δεῖτε ἐδῶ ἕνα ἄρθρο-ἀποκάλυψη  τῆς Μασσωνίας καί τῆς Ἑωσφορικῆς Συνωμοσίας ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Ἡ διείσδυση τῶν μασόνων σὲ ὅλους τους καίριους τομεῖς τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ καὶ γενικότερά της οἰκονομικῆς, ἐπιστημονικῆς καὶ κοινωνικῆς ζωῆς τοῦ τόπου γίνεται μὲ μεθοδικότητα καὶ μὲ πρακτικὸ στόχο τὴν τοποθέτηση ἢ τὸν ἔλεγχο ἀνθρώπων σὲ θέσεις «κλειδιὰ» ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἐπηρεάζεται ἡ λήψη ἀποφάσεων.
Ἀπὸ τὰ πανεπιστημιακὰ ἱδρύματα ὡς τὰ ὑποκαταστήματα Τραπεζῶν καὶ ἀπὸ τὶς δημόσιες ἐπιχειρήσεις ὡς τὶς ἐπαγγελματικὲς ὀργανώσεις, οἱ μασόνοι προσπαθοῦν νὰ προωθοῦν μέλη τους σὲ καίριες θέσεις. Τὸ ἀποκορύφωμα βέβαιά της προσπάθειάς τους εἶναι ὁ ἔλεγχος τῆς πολιτικῆς ζωῆς τοῦ τόπου καὶ ἡ διείσδυσή της στὸ Στρατό.
Χάρη στοὺς ἐπιδέξιους μηχανισμοὺς πολυάριθμα μέλη εἰσέρχονται στὴν ὀργάνωση τῆς μασονίας ὄχι γιὰ κοινωφελεῖς σκοποὺς ἀλλὰ ἀπὸ προσωπικὰ κίνητρα καὶ ἀτομικὰ ὀφέλη. Εἰσέρχονται στὴ μασονία γιὰ νὰ ἀναρριχηθοῦν στὶς δημόσιες ὑπηρεσίες καὶ νὰ ἐλέγχουν τὴν κρατικὴ ἐξουσία ὅπως καὶ γιὰ νὰ ὑποστηριχθοῦν μὲ μυστικὸ τρόπο στὶς διάφορες ἐπαγγελματικὲς ἀπασχολήσεις τους. Στενὴ εἶναι ἡ σχέση τῆς μασονίας μὲ τὴν κρατοῦσα...
μεγαλοαστικὴ τάξη.
Κανένας φτωχὸς καὶ κανένας κοινωνικὰ ἀποτυχημένος δὲν γίνεται δεκτὸς στὴ μασονία. Χαρακτηριστικά της μασονίας εἶναι ἡ μυστικότητα τῶν συνεδριάσεων, ἡ ἐπιμελὴς ἐπιλογὴ τῶν μελῶν καὶ ἡ ἀναγνώρισή τους μὲ συμβολικὲς χειρονομίες.

Μυστήριο στὴν Ἑλλάδα παραμένει ἡ λειτουργία τοῦ πολυώροφου κτιρίου τῆς ὁδοῦ Ἀχαρνῶν στὴν Ἀθήνα.Ἡ μασονία συστηματοποιήθηκε ὡς ὀργάνωση τὸ 1717 ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους, ποὺ τὴν ἔθεσαν στὴν ὑπηρεσία τῶν πολιτικοοικονομικῶν συμφερόντων τους. Ἐρευνητὲς ὑποστηρίζουν ὅτι «ὁ σιωνισμὸς ἅρπαξε καὶ χρησιμοποίησε ἀμέσως σὰν ὅπλο τὴ μασονία ποὺ ἐξυπηρετεῖ τὴ Μεγάλη Ἰδέα τῶν Ἑβραίων. Αὐτὴν ποὺ ἀναφέρεται στὴν παγκόσμια ἐπικράτηση, ὅπως ὁρίζει τὸ Ταλμοὺδ καὶ ἐπιδιώκει ὁ σιωνισμός». Στὴν Ἑλλάδα ἡ μασονία ἦλθε τὸ 1740. Ἀλλὰ ἐπίσημα, μὲ τὴ μορφὴ ἱδρύματος, λειτουργεῖ στὴ χώρα μας ἀπὸ τὸ 1927. Ἔχει στοὲς σὲ πολλὲς πόλεις μὲ χιλιάδες μέλη. Πίσω της κρύβονται πολλὰ καὶ περίεργα.

Ἡ μασονία εἶναι ἕνα «πρακτορεῖο» διοχέτευσης στὸ ἐσωτερικὸ κάθε χώρας ἰδεῶν καὶ ἀπόψεων, ποὺ ὑπαγορεύονται ἀπ’ ἔξω. Πιὸ σημαντικὴ δραστηριότητα ἔχει σήμερα ὁ Παγκόσμιος Τεκτονικὸς Σύνδεσμος (L.U.F.) ποῦ ὀργανώνει διεθνῆ συνέδρια γιὰ τὴν προώθηση τῶν σκοπῶν τῆς μασονίας. Πέρα ἀπὸ τὴ LUF ποὺ ἑδρεύει στὴν Ἐλβετία καὶ τὴν ἕδρα τῆς Διεθνοῦς της μασονίας, στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ὑπάρχει ἕνα ἀκόμη ξένο μασονικὸ κέντρο.

Αὐτὸ ποὺ διοχετεύει τὴ γραμμὴ κατευθείαν στὴν κορυφὴ τῆς μασονίας τῆς κάθε χώρας: Στὸ Ὕπατο Συμβούλιο τοῦ 33ου βαθμοῦ. Πρόκειται γιὰ μία ἑρμητικὰ κλειστὴ ὀργάνωση ποὺ συγκροτεῖται ἀπὸ σαράντα μασόνους, ἐπιλεγμένους μὲ αὐστηρὰ κριτήρια ἀπὸ κάθε χώρα.

Ὅλοι τους ἀνήκουν στὸ Ὕπατο Συμβούλιο τῆς χώρας τους καὶ εἶναι οἱ ἄνθρωποι ποὺ διοχετεύουν ἀποφάσεις παρμένες στὰ ἄδυτα τῆς στοᾶς τοῦ Λονδίνου, ρυθμιστικὲς συχνά της τύχης ὁλόκληρής της ἀνθρωπότητας. Μὲ μέσο ἐκτέλεσης τοὺς κορυφαίους της μασονίας ποὺ εἶναι προωθημένοι σὲ θέσεις-κλειδιά…

ΜΠΕΝΕ-ΜΠΕΡΙΤ: Η ΥΠΕΡ ΣΤΟΑ. 
Εἶναι ἡ στοὰ τῶν στοῶν, ἀφοῦ ἔχοντας ὡς ἐκπροσώπους διαλεχτὰ στελέχη τῆς μέσα σχεδὸν σὲ κάθε στοὰ τῶν μασόνων καὶ στὴ Μεγάλη στοά, ἐλέγχει καὶ κατευθύνει τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα, δίνει κατευθύνσεις, παίρνοντας ἡ ἴδια κατεύθυνση καὶ γραμμὴ γιὰ τὰ ἑλληνικὰ ζητήματα κατευθείαν ἀπὸ τὴν Οὐάσιγκτον! Ἡ «Μπενὲ-Μπερὶτ» δὲν εἶναι μόνο μία ὀργάνωση μὲ δομὴ μασονική. Εἶναι κάτι περισσότερο: Ὑπὲρ-ὀργάνωση μὲ διαλεχτοὺς ἐκπροσώπους ποὺ ἐλέγχουν καὶ τὶς Στοὲς τῶν μασόνων!

Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
Ὁ ἑλληνικὸς τεκτονισμὸς διαθέτει δύο κεντρικὰ ὄργανα: Τὴ Μεγάλη Στοὰ τῆς Ἑλλάδας ἢ Μεγάλη Ἀνατολὴ τῆς Ἑλλάδας καὶ τὸ Ὕπατο Συμβούλιο τοῦ 33ου βαθμοῦ τῆς Ἑλλάδας τοῦ Ἀρχαίου καὶ Ἀποδεδειγμένου Σκωτικοῦ Δόγματος ποὺ ἑδρεύουν στὴν Ἀθήνα (Ἀχαρνῶν 19) καὶ τὶς 141 Στοὲς στὴν Ἀθήνα, τὰ ἐπαρχιακὰ κέντρα, ἀπὸ τὶς ὁποῖες πολλὲς εὑρίσκονται «ἐν ὕπνω»…

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ.
Ἡ μασονία κρύβει τὸ πραγματικὸ πρόσωπό της στὴν Ἑλλάδα καὶ ἐμφανίζεται δημόσια μὲ προσωπεῖο «νομικῶν προσώπων». Πίσω ἀπὸ τὸ Τεκτονικὸν Ἵδρυμα κρύβεται καὶ δρᾶ ἡ Μεγάλη στοὰ τῆς Ἑλλάδος. Καὶ πίσω ἀπὸ τὸ σωματεῖο Τεκτονικὴ Ἕνωσις κρύβεται καὶ δρᾶ τὸ 
Ὕπατο Συμβούλιο τοῦ 33ου βαθμοῦ.

Πίσω ἀπὸ τὸ προσωπεῖο κοινωνικῶν καὶ φιλανθρωπικῶν σωματείων δροῦν οἱ τεκτονικὲς στοές. Ἡ μασονία κρατᾶ μυστικὴ τὴ μορφὴ τῆς ὀργάνωσης, τὴ διδασκαλία καὶ τὴ δράση της. Τὸ μυστηριῶδες Ὕπατο Συμβούλιο τοῦ 33ου βαθμοῦ στὴν Ἑλλάδα, ἐκτελεῖ τὶς ἀποφάσεις τῆς Διεθνοῦς της μασονίας. Ἀποφάσεις ποὺ ἐκπορεύονται ἀπὸ ξένα «κέντρα» καὶ ρυθμίζουν θέματα καίριας σημασίας γιὰ τὸν τόπο μας.

Μὲ 300 περίπου ἐνεργὰ μέλη σήμερα ἡ στοὰ «Μπενὲ-Μπερὶτ» στὴν Ἀθήνα, ἔχει σὰν γνωρίσματα ὅτι τὰ μέλη τῆς εἶναι μόνο Ἰσραηλίτες καὶ συγχρόνως Ἕλληνες ὑπήκοοι. Εἶναι παρακλάδι τῆς Κεντρικῆς στοᾶς ποὺ ἑδρεύει στὶς ΗΠΑ. Παίρνει «γραμμὴ» κατευθείαν ἀπὸ τὴν Οὐάσιγκτον. Διαθέτει δικά της δικαστήρια ποὺ ἐκδίδουν ἀποφάσεις γιὰ τὰ μέλη της. Διαθέτει δικό της δίκτυο πληροφοριῶν καὶ ὑποχρεώνει τὰ μέλη της νὰ συλλέγουν «πάσας τὰς πρὸς τὴν στοὰν χρησίμους πληροφορίας». Πληροφορίες ποὺ ἔχουν κατάληξη τὸ Κέντρο, τὴν Οὐάσιγκτον.

Μὲ ἕδρα τῆς ἕνα κτίριο στὴν περιοχὴ τῆς Πλατείας Συντάγματος, ἡ Στοὰ «Μπενὲ-Μπερὶτ» παρουσιάζει ἐξαιρετικὴ δραστηριότητα ποὺ ἔχει σὰν στόχο της:
α) Τὴν ἐξυπηρέτηση «τῶν εὐγενῶν ἠθικῶν καθηκόντων τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ Λαοῦ..».
β) Τὴ συνεργασία μὲ ἄλλα ὁμοειδῆ σωματεῖα.
γ) Τὴν «ἐξύψωσιν καὶ ἀνάπτυξιν τῶν διανοητικῶν καὶ ἠθικῶν προτερημάτων τῆς ἰσραηλιτικῆς φυλῆς…
δ) Νὰ κάνει διαλέξεις μὲ ἀντικείμενο «τὴν γνῶσιν τοῦ Ἑβραϊσμοῦ..» καὶ ἐ) Νὰ καταστρώνει «σχέδια ὑπὲρ τῆς διανοητικῆς ἐξυψώσεως τῶν Ἰσραηλιτῶν ἐν γένει» !

Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ.
Ἡ μασονία εἶναι ἕνα δυνατὸ ὅπλο στὰ χέρια τοῦ σιωνισμοῦ. Ὁ σιωνισμὸς ἔχοντας σκοπὸ τοῦ τὴν ἵδρυση μίας παγκόσμιας ἐξουσίας τοῦ Ἰσραήλ, μὲ ἕδρα τὰ Ἱεροσόλυμα, ἐπιδιώκει τὴν ἀποδιοργάνωση ὅλων τῶν ἐπιμέρους ἐξουσιῶν τῶν ἄλλων λαῶν καὶ τὴν ἐξάλειψη ὅλων τῶν ἐμποδίων… Πράγματι, ἡ Ἱερουσαλὴμ κατέχεται καὶ πάλι ὕστερα ἀπὸ 20 αἰῶνες ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους. Τὸ χρῆμα τοῦ κόσμου καὶ ὁ ὑλικὸς πλοῦτος βρίσκονται σὲ ἑβραϊκὰ χέρια, ὅπως ἐπίσης καὶ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης. Σὲ ὅλες τὶς χῶρες ὑπάρχουν ἡγεσίες ἄμεσα ἢ ἔμμεσα δικές τους. Ὁλόκληρος ὁ ΟΗΕ καθὼς καὶ τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας ἀδυνατοῦν νὰ ἐπιβληθοῦν καὶ οἱ ἀποφάσεις τοὺς βρίσκονται στὸν κάλαθο τῶν ἀχρήστων του Τὲλ Ἀβίβ! Στὴν ἐπίτευξη ὅλων αὐτῶν μεγάλη ἦταν καὶ εἶναι ἡ συμβολὴ τῆς μασονίας. Τὸ μάτι τοῦ Ἰσραὴλ σὲ κάθε χώρα!

Πίσω λοιπόν, ἀπὸ τὴν δραστηριότητα στὶς Μασονικὲς στοές, μὲ ἀνθρώπους στὶς θέσεις-κλειδιὰ τῆς πολιτικῆς, τῆς οἰκονομίας, τῆς κοινωνικῆς ζωῆς καὶ τῆς Ἄμυνας. Πίσω ἀπὸ τὶς «φιλοσοφικὲς συζητήσεις» στὰ σκοτεινὰ «ἐργαστήρια». Πίσω ἀπὸ «ἀθώα» καταστατικὰ ποὺ παίρνουν τυπικὸ ἔλεγχο τῆς Δικαιοσύνης. Πίσω ἀπὸ «Φιλανθρωπικὰ Ἱδρύματα», «Ὕπατα Συμβούλια», ἀπὸ «Ξιφοφόρους», «Ἄρχοντες», «Κραταιούς», «Ροδοσταυροὺς» καὶ ἄλλους «ἀξιωματούχους» τῆς μασονίας, μὲ πλήρη ἄγνοια τῶν περισσοτέρων μασόνων γιὰ τὸ τί ρόλο παίζουν οἱ στοές τους, ποιὸ σκοπὸ ἐξυπηρετεῖ ἡ μυστικότητα καὶ ἡ ἴδια ἡ ὕπαρξή τους, κινεῖται ἕνα ἀόρατο δίχτυ ποὺ ἐξυπηρετεῖ τέλειά τους σκοποὺς ξένων κέντρων ἀποφάσεων καὶ Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν, ὅπως ἡ ἀμερικάνικη CIA καὶ ἡ ἰσραηλινὴ «Μοσάντ».Ἀπὸ τὰ Πρωτόκολλα τῶν σοφῶν της Σιῶν, πολλὲς διδασκαλίες γιὰ τὸ ρόλο καὶ τὸν προορισμὸ τοῦ Ἰσραὴλ διδάσκονται στὶς Στοὲς τῶν μασόνων. Τὸ σύνθημα καὶ ἔμβλημα τῆς μασονίας «Ἐλευθερία-Ἰσότης-Ἀδερφότης» ἀναφέρεται καὶ στὰ Πρωτόκολλα τῶν σοφῶν της Σιῶν. Τὸ σύνθημα «Ἐλευθερία-Ἰσότης-Ἀδερφότης» τῶν Ἑλλήνων Μασόνων εἶναι τὸ ἴδιο ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ εἰπώθηκε, γράφτηκε καὶ καθιερώθηκε, στὰ πρακτικὰ τοῦ 1ου Διεθνοῦς Σιωνιστικοῦ Συνεδρίου, στὴ Βασιλεία τῆς Ἐλβετίας. Εἶναι αὐτὸ ποὺ «ψιθυρίζουν» τὰ μέλη τῆς «Μοσὰντ» ποὺ εἶναι δραστηριοποιημένα καὶ στὴ «Μπένε-Μπέριτ». Εἶναι ἡ «ταμπέλα» γιὰ τὴ CIA καὶ τοὺς πράκτορές της.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ. 
Εἶναι γνωστὸς ὁ ρόλος τῶν «Τυπικῶν» στὴ μασονία. Τὰ πάντα στὴ στοὰ γίνονται σύμφωνα μὲ κάποιο Τυπικό. Τριάντα τρεῖς βαθμοί, καθένας μὲ τὸ Τυπικό του. Τυπικὰ γιὰ τὸ «τεκτονικὸ συμπόσιο», Τυπικό της «υἱοθεσίας λυκιδέως» τῆς «συζυγικῆς ἀναγνωρίσεως», τοῦ «μνημοσύνου», τῶν «ἐγκαινίων τεκτονικοῦ ναοῦ», τῆς «ἐγκαταστάσεως νέου ἐργαστηρίου», τῆς «ἐγκαταστάσεως προέδρου καὶ ἀξιωματικῶν ἐργαστηρίων». 40 Τυπικά!

ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΝ «ΒΑΠΤΙΖΟΥΝ» ΤΕΚΤΟΝΑ.
Ἡ μασονία ποτὲ δὲν ἀποκαλύπτει τὰ μέλη τῆς ἐφόσον βρίσκονται ἐν ζωή. Ὅταν ὅμως ὁ μασόνος πεθάνει τὸν παρουσιάζουν σὰν μέλος της. Ἡ μυστικότητα καὶ ὁ θάνατος τοὺς ἐπιτρέπει νὰ χαρακτηρίζουν ὁποιονδήποτε ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς σὰν μασόνο, χωρὶς ὁ συκοφαντούμενος ἢ κάποιος ἄλλος νὰ μπορεῖ νὰ ἀποδείξει τὴν ἀναλήθεια τοῦ ἰσχυρισμοῦ! Ἔτσι παρουσιάζουν οἱ μασόνοι σὰν μέλη στοῶν τους, προσωπικότητες τῆς πολιτικῆς καὶ ἐθνικῆς ζωῆς, μὲ δημοκρατικὲς περγαμηνὲς καὶ τεράστια προσφορά, χωρὶς νὰ εἶναι δυνατὸς ὁ ἔλεγχος τῶν ἰσχυρισμῶν τους.

Ἐν τέλει, ἡ μασονία εἶναι ἕνα Ἰουδαϊκὸ δημιούργημα. Αὐτὸ ἀποδεικνύεται ἀπὸ πολλά:
α) Κατὰ τὴ μασονικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια οἱ δημιουργοί του ἦταν Ἰουδαῖοι.
β) Ἡ Καμβάλα, ἡ Ἑβραϊκὴ μαγεία, θεωρεῖται ἡ βασίλισσα τῆς μασονικῆς στοᾶς.
γ) Ἕνα πλῆθος λέξεων εἶναι Ἑβραϊκές.
δ) Πρέπει νὰ γνωρίζει ὁ μασόνος μάγος τουλάχιστον τὸ Ἑβραϊκὸ ἀλφάβητο.
ε) Καὶ καθὼς παραπονοῦνται οἱ ἄλλοι μάγοι, οἱ Ἰουδαῖοι μάγοι κατακλύζουν τὶς μασονικὲς στοὲς καὶ τὶς καταντοῦν Ἰουδαϊκὰ μαγαζιά. Χρηματοδότησαν καὶ ἵδρυσαν στοὲς διεθνῶς. Ἤδη στὸν αἰώνα μᾶς εἶναι κράτος ἐν κράτει, εἰδικὰ ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει πολὺ Ἰουδαϊκὸ στοιχεῖο. Ἐπειδὴ ὅμως ἔγιναν γνωστὰ τὰ ἔργα τῆς στοᾶς καὶ τὴν ἀπέφευγαν οἱ ἄνθρωποι παρὰ τὶς πιέσεις τῶν πρακτόρων τους, δημιούργησαν λέσχες μὲ μασονικὴ διαχείριση, ὅπως τοὺς ROTARY, LIONS, ROYND TABLE καὶ ἅρπαξαν ἄλλους Ὀργανισμοὺς ὅπως τοὺς Y.M.C.A. κλπ.

Ἐλέγχουν λόγω του ὅτι ἔχουν τὸ χρῆμα εἰς χείρας τους, τὴν οἰκονομικὴ ζωὴ διεθνῶς, τὸ ἐμπόριο, τὶς πολεμικὲς βιομηχανίες καὶ τὶς κυβερνήσεις μὲ ἀνθρώπους δικούς τους. Δισεκατομμύρια δολάρια ξοδεύουν οἱ Ἰουδαῖοι γιὰ νὰ συντηροῦν τὶς χιλιάδες Ὀργανώσεις ποὺ κάνουν «ἀντίπραξη» σὲ κάθε ἐμπόδιο!
Χρηματοδοτοῦν καὶ ὀργανώνουν ὅ,τι κακὸ βροῦν, ὁμοφυλόφιλους, ἱερόδουλες, κινήματα δῆθεν οἰκολογίας, δῆθεν εἰρήνης, ἐργατικὰ κινήματα, ἐλέγχοντας τὰ συμβούλια.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ἃ ) Ἡ Μασονία στὴν Ἑλλάδα (Κώστα Τσαρούχα),β) Ὀρθόδοξο Περιοδικὸ «Δύναμις»

8 σχόλια:

 1. μη βάζετε τέτοια αιχμηρά άρθρα γιατί θα το φάτε το κεφαλάκι σας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δικηγόρος των Rothschild, άνθρωπος των Εβραίων και τέκτων υψηλού βαθμού: http://www.youtube.com/watch?v=1OOGqL38_VA&feature=player_embedded

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. πάντως πατάτε κ κανα ΕΝΤΕR,
  να χωρίζουν οι παράγραφοι
  γιατί μονοκόματο δεν διαβάζεται

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΔΕΡΦΕ ΝΑ ΄ΝΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ, ΜΟΛΙΣ ΕΓΙΝΕ

   Διαγραφή
  2. πολύ όμορφο
   διαβάζεται πιο ευχάριστα!
   ευχαριστούμε πολύ

   Διαγραφή
 4. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!
  ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΔΡΕΙΑ ΣΑΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.