22 Αυγ 2012

Ὁ Ἄγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς καὶ ἡ καταπίεση στὴ Β. Ἤπειρο

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας, Πολιτικὸς Ἐπιστήμων
Στὶς 24 Αὐγούστου ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μᾶς τιμᾶ τὴ μνήμη τοῦ ἐθνοϊερομάρτυρος ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, τὸν ὁποῖο ὁρισμένα σχολικὰ βιβλία ἀρνοῦνται νὰ παρουσιάσουν ὡς ἱερομόναχο καὶ τὸν ἐμφανίζουν σὰν ἕναν διαφωτιστὴ δυτικοῦ τύπου. Ὁ Πατροκοσμᾶς μαρτύρησε στὸ Κολικόντασι τῆς Βορείου Ἠπείρου στὶς 24/8/1779, ἀφοῦ περπάτησε χιλιάδες χιλιόμετρα γιὰ νὰ ἐμποδίσει τὸν ἐξισλαμισμὸ τῶν ὑποδούλων.
Ἔχουμε χρέος πρὸς τὴν ἱερὴ μνήμη του νὰ ἀκολουθοῦμε τὰ διδάγματά του ὡς πρὸς τὸ ἑλληνορθόδοξο περιεχόμενο τῆς παιδείας. Ἔχουμε ἐπίσης χρέος νὰ κρατήσουμε ζωντανὸ καὶ ἐλεύθερο τὸν Ἑλληνισμὸ τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ γενικότερά της Ἀλβανίας. Μὲ τὸν τίτλο «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ» εἶχε διοργανώσει δύο ἀξιομνημόνευτα ἐπιστημονικὰ συνέδρια τέτοιες ἡμέρες τὸ 1987 καὶ τὸ 1989 ὁ ἀοίδιμος ἱεράρχης Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανὴς καὶ Κονίτσης κυρὸς Σεβαστιανός. Τιμώντας τὴ μνήμη τοῦ ἁγίου ἀλλὰ καὶ τοῦ μητροπολίτου, καταγράφω τοὺς ἀκόλουθους προβληματισμούς:
Παρὰ τὴν ἐναλλαγὴ τῶν δεξιῶν καὶ τῶν σοσιαλιστικῶν κυβερνήσεων στὰ Τίρανα, ὑπάρχει μία καχυποψία τῆς κεντρικῆς ἐξουσίας πρὸς τοὺς Βορειοηπειρῶτες καὶ πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Ἡ Ἀλβανία θέλει νὰ....

 ἐνταχθεῖ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ ζητεῖ νὰ ἀνοίξουν οἱ κρουνοὶ τῶν εὐρώ, ὅμως ἀρνεῖται νὰ φερθεῖ ὡς εὐρωπαϊκὴ χώρα ἀπέναντι στοὺς πολίτες της ποὺ δηλώνουν Ἕλληνες. Θυμίζω τὰ κυριότερα προβλήματα:

 1) Διατηροῦνται ἀκόμη οἱ μειονοτικὲς ζῶνες, τὶς ὁποῖες εἶχε αὐθαίρετα καθορίσει τὸ κομμουνιστικὸ καθεστώς. Μόνον 25.000 Βορειοηπειρῶτες ἀναγνωρίζονται τὸ 2012 ὡς Ἕλληνες, ἐνῶ μεγάλα τμήματα τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὸν Αὐλώνα, στὴ Χειμάρρα, στὴν Κορυτσά, στὴν πόλη τοῦ Ἀργυροκάστρου καὶ ἀλλοῦ δὲν ἀναγνωρίζονται ἀπὸ τὶς Ἀρχές. Πρέπει ἡ Ἀλβανία νὰ πιεστεῖ νὰ ἀναγνωρίσει τὸν Ἑλληνισμὸ σὲ ὅλη τὴ γεωγραφικὴ καὶ πληθυσμιακή του ἔκταση.
2) Συνέπεια τοῦ προηγουμένου εἶναι καὶ ἡ ἀπαγόρευση ἵδρυσης ἑλληνικῶν σχολείων σὲ ὅλα τὰ μέρη ὅπου ζοῦν Ἕλληνες. Μόνο στὴν αὐθαίρετη μειονοτικὴ ζώνη λειτουργοῦν δημοτικὰ σχολεῖα γιὰ τὰ Ἑλληνόπουλα. Καὶ ἐκεῖ, ὅμως, βλέπουμε βιβλία ποὺ τυπώνονται στὰ Τίρανα νὰ καλλιεργοῦν ἀνθελληνικὸ κλίμα.
3) Τὰ ἀλβανικὰ δικαστήρια ἀναγνωρίζουν ψευδεῖς τίτλους ἰδιοκτησίας σὲ ἀπογόνους πασάδων καὶ μεγαλοτσιφλικάδων, στερώντας τὴ γῆ ἀπὸ τοὺς Βορειοηπειρῶτες. Σὲ ἄλλα παραλιακὰ σημεῖα γκρεμίζονται, χωρὶς νόμιμη δικαιολογία, ἀκίνητα Ἑλλήνων. Πρόκειται γιὰ συστηματικὴ ὑφαρπαγὴ τῆς ἰδιοκτησίας τῶν Βορειοηπειρωτῶν.
4) Ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα δὲν ἐπιτρέπεται νὰ χρησιμοποιεῖται σὲ πινακίδες τῶν περιοχῶν ὅπου ζεῖ ὁ Ἑλληνισμός. Οἱ αἱρετοὶ ἐκπρόσωποι τῶν Ἑλλήνων διώκονται «δὶ’ ἀσήμαντον ἀφορμήν». Παράδειγμα ὁ Βασίλης Μπολάνος, πρόεδρος τῆς Ὁμόνοιας καὶ δήμαρχος Χειμάρρας.
5) Τὸ κακὸ κλίμα ἐπιτείνει ἡ ἐμμονὴ τῶν μεγάλων ἀλβανικῶν κομμάτων στὸ ζήτημα τῶν Τσάμηδων. Ἀπειλοῦν νά... δικάσουν τὴν Ἑλλάδα ἐνώπιον εὐρωπαϊκῶν δικαστηρίων, διότι ἡ χώρα μας δὲν δέχεται νὰ κάνει εἰσαγωγὴ μειονότητας καὶ νὰ φέρει πίσω τὰ παιδιὰ τῶν ἐγκληματιῶν πολέμου μουσουλμάνων Τσάμηδων ποὺ συνεργάστηκαν μὲ τοὺς κατακτητὲς τὸ 1941-44.
6) Τέλος, εἶναι ὕπουλη ἡ ἀλβανικὴ πολιτικὴ πρὸς τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας. Ἐνῶ σταμάτησαν οἱ χοντροκομμένες παρεμβάσεις εἰς βάρος τοῦ θαυμαστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀναστασίου, ἔχουμε συνεχῆ φαινόμενα καταστροφῶν εἰς βάρος ναῶν, μονῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν ἱδρυμάτων.
 Ἡ Ἀθήνα πρέπει νὰ παρακινήσει τοὺς Βορειοηπειρῶτες νὰ μὴ διχάζονται μὲ κομματικὰ κριτήρια. Εἶναι ἐπίσης εὐθύνη μας νὰ ἀγκαλιάσουμε τὸν βλαχόφωνο Ἑλληνισμὸ τοῦ Αὐλώνα καὶ τῆς Κορυτσᾶς, ποὺ παραμένει πιστὸς στὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν ἑλληνικὴ καταγωγή του, ἂν καὶ μιλᾶ ἄλλο γλωσσικὸ ἰδίωμα. Οἱ Βλάχοι εἶναι γηγενεῖς Ἕλληνες τῆς Πίνδου, ὅπως ἔχουν ἀποδείξει ὁ ἀείμνηστος Κωνσταντῖνος Κούμας καὶ ὁ σύγχρονος βαλκανιολόγος Ἀχιλλεὺς Λαζάρου. Στὴ διάρκεια τῆς Ρωμαιοκρατίας αὐτοὶ οἱ ὀρεσίβιοι Ἕλληνες ἀνάμειξαν τὴν ἑλληνικὴ μὲ λατινικὲς λέξεις. Οἱ Βλάχοι τῆς Βορείου Ἠπείρου ἔδωσαν στὸν Ἑλληνισμὸ μεγάλους εὐεργέτες καὶ ἀνέδειξαν μία ἀπὸ τὶς πνευματικὲς πρωτεύουσες τοῦ ὑπόδουλου Ἑλληνισμοῦ, τὴ Μοσχοπόλη (σημερινὸ Βοσκοπόγιε).
Εφημερίδα Δημοκρατία,21/08/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.