25 Φεβ 2010

Ἡ ἀγνώμων Ἀλβανία καὶ τὰ διαλυόμενα Σκόπια


Κωνσταντῖνος Χολέβας
Πολιτικὸς Ἐπιστήμων
Ὅσοι θυμοῦνται τὴ γνωστὴ ἰταλικὴ κωμωδία τῆς δεκαετίας τοῦ 1970 «Οἱ ἐντιμότατοι φίλοι μου», τὴν ὁποία ἐπαναπροβάλλει συχνὰ ἡ ἑλληνικὴ τηλεόραση, μποροῦν κάλλιστα νὰ φανταστοῦν πόσο χρήσιμος θὰ ἦταν ἕνας καλὸς σκηνοθέτης γιὰ τὴν περίπτωση τῶν δύο βαλκανίων γειτόνων μας: Τῆς Ἀλβανίας καὶ τῶν Σκοπίων. Θὰ γύριζε ἄνετα τὴν ταινία «Οἱ ἐντιμότατοι βαλκάνιοι γείτονές μας». Τὰ πρόσφατα γεγονότα ἔρχονται νὰ ἐμπλουτίσουν τὴ φαντασία τοῦ σεναριογράφου. Ἡ Ἀλβανία μᾶς ἀνταποδίδει τὴν οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ στήριξη μὲ κουρέλιασμα τῆς συμφωνίας γιὰ τὴν ὑφαλοκρηπίδα καὶ ἡ ΦΥΡΟΜ μᾶς προκαλεῖ τὴν ὥρα ποὺ βαίνει πρὸς διχοτόμηση. Ἡ ἀγνώμων Ἀλβανία καὶ τὰ διαλυόμενα Σκόπια εἶναι οἱ κύριοι πρωταγωνιστὲς τῆς ταινίας αὐτῆς, τῆς ὁποίας τὸ σενάριο ἔχει ἀρχίσει νὰ γράφεται ἀπὸ τὸ 1990...
Στὴν Ἀλβανία τὸ Συνταγματικὸ Δικαστήριο μετὰ ἀπὸ προσφυγὴ τῆς Σοσιαλιστικῆς ἀντιπολίτευσης θεώρησε ἄκυρη τὴ συμφωνία μεταξὺ Ἀθηνῶν καὶ Τιράνων γιὰ τὰ θαλάσσια σύνορα καὶ τὴν ὑφαλοκρηπίδα στὸ Ἰόνιο. Ἡ συμφωνία σὲ νομικὸ ἐπίπεδο εἶχε τύχει σοβαρῆς ἐπεξεργασίας ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς. Ἐπιπλέον ἦταν ἕνα καλὸ νομικὸ προηγούμενο, τὸ ὁποῖο μποροῦσε ἡ Ἑλλάδα νὰ ἐπικαλεσθεῖ ἔναντί της Τουρκίας στὸ μοναδικὸ ζήτημα ποὺ ἀναγνωρίζουμε ὡς ἐκκρεμότητα, δηλαδὴ τὴν ὑφαλοκρηπίδα τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου. Ἡ ἀλβανικὴ ἀντιπολίτευση πιστεύει ὅτι ἡ κεντροδεξιὰ κυβέρνηση Μπερίσα κακῶς ὑπέγραψε, διότι ἡ συμφωνία ἔβλαπτε τὰ ἀλβανικὰ συμφέροντα καὶ εὐνοοῦσε σκανδαλωδῶς τὴν Ἑλλάδα.
Τὸ δυσάρεστο εἶναι ὅτι αὐτὴ ἡ πολιτικοδικαστικὴ συμπαιγνία ἔρχεται ἀπὸ μία χώρα, ἡ ὁποία ἔχει βοηθηθεῖ καὶ στηριχθεῖ ἠθικά, πολιτικὰ καὶ οἰκονομικὰ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα κατὰ τρόπο μονομερὴ χωρὶς ἀνταλλάγματα. Ἡ χώρα μᾶς συντηρεῖ καὶ δίνει ἐργασία σὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἀλβανῶν ὑπηκόων, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴ σειρὰ τοὺς χρηματοδοτοῦν τὴν ἀλβανικὴ οἰκονομία. Ἔχουμε δώσει ἀκόμη καὶ στρατιωτικὴ στήριξη στὴ γείτονα χώρα, ὅταν κινδύνευε νὰ διαλυθεῖ σὲ βόρειο καὶ νότιο τμῆμα τὸ 1997. Ἔχουμε ὑποστηρίξει τὴν πορεία τῆς Ἀλβανίας πρὸς τὴν Εὐρώπη παρὰ τὴν κακὴ διαγωγὴ τῶν Τιράνων στὸ θέμα τῶν περιουσιῶν, τῆς παιδείας καὶ τῆς ἐθνικῆς ταυτότητος τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Καὶ βλέπουμε ὅλα αὐτὰ τὰ θετικὰ μᾶς ἔργα νὰ μὴν ἐκτιμῶνται καὶ νὰ ἀνταμείβονται μὲ ἀγνωμοσύνη. Ἂς σκεφθοῦμε καλὰ τὸ παράδειγμα αὐτὸ γιὰ νὰ μὴν ἐκπλαγοῦμε δυσάρεστα καὶ ἀπὸ τὰ Σκόπια. Ὅπως ἡ Ἀλβανία πρῶτα λαμβάνει στήριξη ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ μετὰ ἀνταποδίδει μὲ ἀνατροπὴ σοβαρῶν συμφωνιῶν, ἔτσι καὶ ἡ ΦΥΡΟΜ θὰ ὑποχωρήσει μερικῶς γιὰ νὰ ἐξασφαλίσει τὴν στήριξή μας στὸ ΝΑΤΟ καὶ στὴν Εὔρ. Ἕνωση καὶ ἀφοῦ ἐνταχθεῖ θὰ ἐπανέλθει στὸν ἀκραῖο ἐθνικισμὸ καὶ στὴν ὑφαρπαγὴ τῆς ἱστορίας καὶ τῶν συμβόλων μας.
Μιλώντας πάντα γιὰ τὴν Ἀλβανία καλὸ εἶναι νὰ θυμόμαστε καὶ τὴν προαναγγελθεῖσα ἀπογραφή, ἡ ὁποία θὰ διεξαχθεῖ τὸ 2011. Μέχρι σήμερα ἡ ἐπίσημη ἄποψη τῶν Τιράνων εἶναι ὅτι ὑπάρχουν μόνο 60.000 Ἕλληνες στὴ Βόρειο Ἤπειρο καὶ μάλιστα σὲ περιοχὲς αὐστηρὰ καθορισμένες ἀπὸ τὴ δικτατορία Χότζα καὶ Ἀλία. Πρέπει νὰ προετοιμασθοῦν ἐγκαίρως οἱ πολλοὶ Βορειοηπειρῶτες ποὺ ἐργάζονται στὴ χώρα μας νὰ βρίσκονται στὴν Ἀλβανία κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς ἀπογραφῆς, διότι τὰ ἐρωτήματα θὰ περιλαμβάνουν τὴν ἐθνικὴ καταγωγὴ καὶ τὸ θρήσκευμα.
Στὴ ΦΥΡΟΜ λάδι στὴ φωτιὰ ἔριξε ἡ πρόσφατη συνέντευξη τοῦ Μεντοὺχ Θάτσι, ἰσχυροῦ ἡγέτη τοῦ ἀλβανικοῦ κόμματος DPA.Ὁ Θάτσι ποὺ δὲν μετέχει στὴν κυβέρνηση Γκρούεφσκι δήλωσε στὸ σκοπιανὸ τηλεοπτικὸ δίκτυο Kanal 5 ὅτι ἂν ἡ σλαβικὴ πλειοψηφία δὲν σταματήσει νὰ τρομοκρατεῖ τοὺς Ἀλβανοὺς τῆς ΦΥΡΟΜ καὶ δὲν ἀποδεχθεῖ μία λύση γιὰ τὴν ὀνομασία τοῦ κράτους, τότε ἡ χώρα ἐνδέχεται ἂν ἀντιμετωπίσει ἕνα πόλεμο, ὁ ὁποῖος αὐτὴ τὴ φορὰ θὰ τελειώσει μὲ ἥττα. Προφανῶς ὑπενθυμίζει τὴν ἔνοπλη ἐξέγερση τῆς πολυάριθμης ἀλβανικῆς κοινότητας τὸ 2001 ποὺ ἔληξε μὲ τὴ συμφωνία τῆς Ἀχρίδας. Ὁ Θάτσι λέει γι’ αὐτὴ τὴ συμφωνία: «Μὴν χειροκροτεῖτε τὴν πολιτικὴ τοῦ κ. Γκρούεφσκι. Οἱ Ἀλβανοὶ στὴ «Μακεδονία» εἶναι ταπεινωμένοι καὶ ἡ συμφωνία-πλαίσιο εἶναι νεκρή». Καὶ συνέχισε: «Ἡ πολιτικὴ ταπείνωσης τῶν Ἀλβανῶν ὁδηγεῖ ἀπευθείας σὲ πόλεμο. Τὰ σύνορα μὲ τὸ Κόσσοβο καὶ τὴν Ἀλβανία θὰ πέσουν μέσα σὲ μία νύχτα. Οἱ «Μακεδόνες» δὲν μποροῦν νὰ κερδίσουν τὸν πόλεμο.... Ἂν ἡ χώρα θέλει νὰ ὑπάρχει, τότε θὰ πρέπει νὰ εἶναι χώρα τόσο τῶν «Μακεδόνων» ὅσο καὶ τῶν Ἀλβανῶν», δήλωσε ὁ Θάτσι, ὁ ὁποῖος δὲν ἀπέκλεισε τὴν πιθανότητα νὰ διαιρεθεῖ ἡ ΦΥΡΟΜ σὲ δύο χωριστὲς γεωγραφικὲς καὶ ἐθνικὲς ζῶνες.
Σχετικὰ μὲ τὸ ὄνομα δήλωσε ὅτι ἡ λύση εἶναι πιθανὴ μόνον ἂν ἡ ΦΥΡΟΜ ἀποδεχθεῖ τὶς ἑλληνικὲς θέσεις. Προφανῶς ἐκφράζει τὴ γνωστὴ βιασύνη τῶν Ἀλβανῶν νὰ λυθεῖ ἡ διαμάχη μὲ τὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ ἐνταχθεῖ ἡ ΦΥΡΟΜ στὴν Ε.Ε. καὶ στὸ ΝΑΤΟ. Αὐτὸ καὶ μόνο ἐνδιαφέρει τὴν πολυπληθῆ ἀλβανικὴ κοινότητα τῶν Σκοπίων κι οὐδόλως νοιάζονται γιὰ τὸ ὄνομα, μὲ τὸ ὁποῖο ἡ χώρα θὰ καθιερωθεῖ διεθνῶς. Τὸ ἄλλο μεγάλο ἀλβανικὸ κόμμα τῆς χώρας, τὸ Κόμμα Δημοκρατικῆς Ἔνταξης τοῦ Ἀλὶ Ἀχμέτι ποὺ μετέχει στὴν κυβέρνηση, δὲν σχολίασε τὶς δηλώσεις Θάτσι, ἀλλὰ θυμίζω ὅτι μόλις πρὸ ἑνὸς ἔτους ὁ Ἀχμέτι εἶχε ἀποκαλύψει ὅτι εἶχε καὶ αὐτὸς συζητήσει μὲ ἡγέτες τῆς Σλαβικῆς πλειοψηφίας τὴν πιθανὴ διχοτόμηση-διάλυση τῆς χώρας.
Ἀπέναντι στὴν ἀγνώμονα Ἀλβανία καὶ στὰ ὑπὸ διάλυσιν Σκόπια ἡ Ἑλλὰς πρέπει νὰ εἶναι περισσότερο πιεστικὴ καὶ ὄχι ὑποχωρητική.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.