6 Ιουν 2024

Ἀπτόητοι ἀκολουθοῦν τὸ σχέδιο τοῦ ψηφιακοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ: Ἡ κυβέρνηση φέρνει τὸν Προσωπικὸ Ἀριθμὸ τοῦ Πολίτη στὸ τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Τὸ σχέδιο καταπάτησης τῶν ἐλευθεριῶν προχωρά - Ὁ προσωπικὸς ἀριθμὸς ἐπιβάλλεται ὑποχρεωτικὰ γιὰ νὰ μάθει ὁ κόσμος ὅτι δὲν θὰ μπορεῖ νὰ κάνει τίποτα χωρὶς αὐτόν.

Οὔτε τὰ τύμπανα τοῦ 3ου παγκοσμίου πολέμου, οὔτε ἡ εὐρωπαϊκὴ ἀστάθεια, οὔτε τὰ σκάνδαλα διαρροῆς προσωπικῶν δεδομένων δὲν πτοοὺν τὴν κυβέρνηση Μητσοτάκη στὸ νὰ μετατρέψει τοὺς πολῖτες σὲ ἀπρόσωπους ἀριθμούς, ὅπως ἀκριβῶς ἔκαναν οἱ ναζὶ στὰ στρατόπεδα συγκέντρωσης τοῦ τρίτου Ράϊχ. 

Σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ οἱ πολιτικὲς χαράσσονται μὲ παράνομα λογισμικὰ παρακολούθησης καὶ τὰ ψηφιακὰ... δεδομένα ἀποδεικνύονται πιὸ εὐάλωτα ἀπὸ ποτέ, ἡ κυβέρνηση τὰ ἑνοποιεῖ σὲ ἕναν ἀριθμό, σὲ μιὰ καὶ μόνο ψηφιακὴ δεξαμενὴ ποὺ θὰ προσφέρεται ὡς λεία γιὰ τοὺς μεγαλοκαρχαρίες τοῦ κρατικοῦ καὶ ἰδιωτικοῦ συμφέροντος. 

Ὁ κόσμος μπορεῖ νὰ μὴν ἔχει νὰ τὰ βγάλει πέρα οὔτε μέχρι τὸ μέσο του μῆνα, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση ἀσχολεῖται μὲ τὸ νὰ χτίζει ἕνα πρὸς ἕνα, τὰ ψηφιακὰ κάγκελα ποὺ θὰ φυλακίσουν τὸν λαὸ στὴ δυστοπία ποὺ εὐαγγελίζεται ἡ κλίκα του Νταβός. 

Σύμφωνα μὲ τελευταῖα δημοσιεύματα, ὁ Προσωπικὸς Ἀριθμὸς (Π.Α.) τοῦ πολίτη βρίσκεται στὴν τελικὴ εὐθεῖα καὶ ἀναμένεται νὰ τεθεῖ σὲ ἐφαρμογὴ στὸ τέλος τοῦ φετινοῦ καλοκαιριοῦ. Ὁ Προσωπικὸς Ἀριθμὸς τοῦ πολίτη θὰ ἀντικαταστήσει τὸ ΑΦΜ, τὸν ΑΜΚΑ καὶ τὸν ΑΔΤ, καὶ θὰ χρησιμοποιεῖται ὑποχρεωτικὰ σὲ ὅλες τὶς ἠλεκτρονικὲς καὶ φυσικὲς συναλλαγὲς μὲ δημόσιες ὑπηρεσίες. 

Ἐκτιμοῦμε μὲ βεβαιότητα ὅτι αὐτὸ εἶναι τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ νὰ μετατραπεὶ ἡ ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα (ποὺ θὰ ἔχει τὸν ΠΑ) καὶ σὲ κάρτα τοῦ πολίτη, καὶ σὲ δεύτερο χρόνο ἡ κάρτα τοῦ πολίτη νὰ χρησιμοποιεῖται καὶ στὶς συναλλαγὲς μὲ τὸν ἰδιωτικὸ τομέα, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν κατάργηση τῶν μετρητῶν ποὺ προωθοῦν οἱ Βρυξέλλες. 

Ἀπόδειξη τοῦ μαζικοῦ ψηφιακοῦ φακελώματος ποὺ ἐπιδιώκει ἡ κυβέρνηση, εἶναι ὅτι ὁ Προσωπικὸς Ἀριθμὸς θὰ ἐπιβληθεῖ ὑποχρεωτικὰ καὶ στὰ ἀνήλικα παιδιὰ (δλδ. σὲ ὅλα τὰ προστατευόμενα μέλη τοῦ νοικοκυριοῦ) ποὺ μπορεῖ νὰ μὴν ἔχουν συνδιαλλαγὲς μὲ τὸ δημόσιο, ἀλλὰ θὰ δηλώνονται κι ἐκείνα σὰν «περιουσιακὰ στοιχεῖα» τοῦ κράτους τοῦ Μεγάλου Ἀδερφοῦ ποὺ ἑτοιμάζεται. Ἐπίσης ὅποιος θὰ ἐπισκέπτεται τὸν γιατρό, θὰ δίνει τὸν ΠΑ ἀντὶ γιὰ τὸν ΑΜΚΑ γιὰ τοῦ συνταγογραφήσουν φάρμακα, νὰ πάρει παραπεμπτικὸ γιὰ ἐξετάσεις ἢ εἰσιτήριο γιὰ νοσηλεία σὲ νοσοκομεῖο. 

Τὰ προσχήματα γιὰ τὴν ὑποχρεωτικὴ χρήση τοῦ ΠΑ, παραμένουν τὰ κλασσικά: διευκόλυνση τῶν συναλλαγῶν καὶ καταπολέμηση τῆς γραφειοκρατίας. Σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ κανέναν δὲν ἐνοχλοῦσε καὶ κανέναν δὲν δυσκόλευε ἡ χρησιμοποίηση τοῦ ΑΜΚΑ, τοῦ ΑΦΜ καὶ τῆς κλασσικῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας μὲ τὸν ΑΔΤ. 

Τὸ δίπλωμα καὶ ἡ ταυτότητα στὸ κινητὸ ποὺ πανηγύριζε ἡ κυβέρνηση ὡς ψηφιακή... καινοτομία, δὲν ἄλλαξαν ἀπολύτως τίποτα. Ὅπως ἔδειχνε κάποιος τὸ φυσικὸ δίπλωμα του, δείχνει τώρα καὶ τὸ κινητό του. Οἱ δῆθεν εὐκολίες ποὺ παρουσιάζονται, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ μιὰ διαφημιστικὴ ἀπάτη. Ἡ πραγματικότητα εἶναι ὅτι ὅλες αὐτὲς οἱ ψηφιακὲς μεταβάσεις εἶναι μεθοδικὰ βήματα γιὰ ἕναν τελικὸ στόχο. Τὴν ἠλεκτρονικὴ ἀναμόρφωση τοῦ πολίτη ποὺ θὰ τὸν ὁδηγήσει στὴν ψηφιακὴ ὁμηρία καὶ μετέπειτα στὸ χάραγμα. 

Διαφημίζουν ἕναν «μοναδικὸ ἀριθμὸ» ὡς... καινοτομία, ἐνῶ ὁ ΑΦΜ τοῦ καθενὸς εἶναι ἤδη μοναδικὸς ἀριθμός, ὅπως καὶ ὁ ΑΜΚΑ καὶ ὁ ΑΔΤ. Στὴν πραγματικότητα ἐνσωματώνουν τὰ στοιχεῖα σὲ ἕναν ἀριθμὸ γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ὑπαχθεῖ στὸ παγκοσμιοποιημένο σύστημα ψηφιακῆς διακυβέρνησης ποὺ ἑτοιμάζεται. 

Σὲ αὐτὸ τὸ ὑπερσυγκεντρωτικὸ σύστημα ἐξουσίας, οἱ πολῖτες γίνονται ἀριθμοποιημένες μονάδες ὥστε νὰ χειραγωγοῦνται ἄμεσα ἀπὸ τὸ ἀλγοριθμικὸ σύστημα τεχνητῆς νοημοσύνης ποὺ θὰ ἐπιβληθεῖ στὰ μοντέλα διακυβέρνησης τύπου Κίνας, ποὺ προωθεῖ ἡ Δύση. 

Μπορεὶς νὰ μπαίνεις παράνομα στὴν Εὐρώπη ὡς λαθρομετανάστης καὶ νὰ εἶσαι ὅ,τι δηλώνεις. Μπορεὶς ἐλεύθερα ἐπίσης νὰ διαλέξεις ὁποιαδήποτε ἀπὸ τὶς 107 ἀνωμαλίες τῆς ΛΟΑΤΚΙ+ ἀτζέντας καὶ νὰ εἶσαι ὅ,τι διεκδικεῖς γιὰ τὰ «δικαιώματα» τῶν ἐσωρούχων σου. Τὸ μόνο ποὺ δὲν σοῦ ἐπιτρέπουν εἶναι νὰ ἀντιταχθεῖς στὴν ἀριθμοποίηση σου. Στὸ σφράγισμά σου ὡς πρόβατο ἐπὶ σφαγὴν ποὺ θὰ θυσιάσει ὅλες τὶς ἀνθρώπινες ἐλευθερίες. 

Καὶ αὐτὲς οἱ ψηφιακὲς ἁλυσίδες στὸν τράχηλο τῶν ὑπόδουλων λαῶν, παρουσιάζονται ὡς εὐεργεσίες. Καὶ ποιὲς εἶναι αὐτὲς οἱ εὐεργεσίες στὴν πραγματικότητα; Θὰ ἔχεις ἕναν ΠΑ ποὺ ἀντικαθιστᾷ τὸν ΑΜΚΑ, ἀλλὰ δὲν θὰ ἔχεις καλύτερα νοσοκομεῖα. Τὸ ΕΣΥ θὰ συνεχίσει νὰ διαλύεται καὶ νὰ παραδίνεται στὰ ἰδιωτικὰ συμφέροντα. Θὰ ἔχεις ἕναν ΠΑ ποὺ ἀντικαθιστᾷ τὸν ΑΦΜ, ἀλλὰ ἡ φοροληστεία θὰ γίνεται ὅλο καὶ χειρότερη, καὶ πλέον θὰ ἀποκτᾷ καὶ «πράσινο» παρονομαστή. Θὰ ἔχεις ἕναν ΠΑ ποὺ ἀντικαθιστᾷ τὸν ΑΔΤ, ἀλλὰ ἡ ἐγκληματικότητα ὁλοένα καὶ θὰ χειροτερεύει. Ἡ ΕΕ γίνεται κυψέλη «ἐνσωμάτωσης» τῆς Σαρία, τῆς κοινῆς μαφίας καὶ τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος τῶν λόμπι. 

Θὰ μείνεις μὲ τὸν μοναδικὸ ἀριθμὸ νὰ σὲ σημαδεύει ἰσόβια, ἀλλὰ οἱ κρατικὲς ὑπηρεσίες ποὺ ἐξυπηρετεὶ αὐτὸς θὰ ὑποβαθμίζονται ὅλο καὶ περισσότερο. Θὰ σὲ καλοὺν νὰ πανηγυρίσεις γιὰ τὰ 1 λεπτὸ ποὺ κερδίζεις μὲ τὸ «σκανάρισμα» σου, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ὁλόκληρη ἡ ζωή σου μπαίνει σὲ δωμάτια ψηφιακῆς ἀπομόνωσης καὶ παρακολούθησης. 

Μιὰ κυβέρνηση πού – ἀποδεδειγμένα πλέον – ἔκανε παραμάγαζο τῆς τὸ ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν καὶ λήστεψε τὰ προσωπικὰ δεδομένα χιλιάδων ἀποδήμων ψηφοφόρων, ζητάει τώρα νὰ ἐμπιστευτοῦμε τὶς ζωές μας σὲ ἕνα ἑνοποιημένο σύστημα πληροφοριῶν μὲ μοναδικοὺς ἀριθμοὺς πολίτη. Δηλαδὴ σὰν νὰ σὲ λήστεψε κάποιος καὶ νὰ ἀπαιτεῖ ὑποχρεωτικὰ τώρα νὰ τοῦ παραδώσεις καὶ τὰ κλειδιὰ γιὰ νὰ μπαίνει σπίτι σοῦ ὅποτε θέλει, ζητῶντας νὰ τοῦ ἔχεις ἐμπιστοσύνη. 

Ἡ ὑποχρεωτικὴ χρήση τοῦ ΠΑ σὲ κάθε δημόσια συναλλαγὴ εἶναι μιὰ ὕπουλη κίνηση ποὺ γίνεται σκόπιμα ἀπὸ φέτος ὥστε περισσότερος κόσμος νὰ ὑποκύψει στὴν ἀποδοχὴ τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, μιᾶς καὶ μέχρι τὸ 2026 θὰ ἔχει ἐμπεδώσει γιὰ τὰ καλὰ ὅτι δὲν θὰ μπορεῖ νὰ κάνει τίποτα χωρὶς τὸν ΠΑ (ποὺ θὰ φέρει καὶ ἡ ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα). 

Καὶ μέχρι νὰ κλείσει ἡ ψηφιακὴ «φάκα», θὰ «τρῶμε» ἀνθρώπινα δικαιώματα μὲ τὴ σέσουλα, δηλαδὴ τὴν ἱκανοποίηση κάθε ζωώδους ἐπιθυμίας ποὺ θὰ δημιουργεῖ τὴν ψευδαίσθηση τῆς «εὐτυχίας». Θὰ χαιρόμαστε τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸν βραχνᾶ τῆς «ἀτομικῆς εὐθύνης» μὲ τὴν ἀποχή, τὴν ἀπολιτὶκ στάση, τὸ δημογραφικὸ εὐνουχισμό, τὸ «οἰκολογικὸ» αὐτομαστίγωμα καὶ τὴν παράδοση τῶν ἐξουσιῶν σὲ διεθνῆ κέντρα. 

Ἄνθρωποι ἀριθμοί, ἀπανθρωποποιημένοι, ἀνίκανοι νὰ ἀντιληφθοῦν τὸν ὁλοκληρωτισμὸ ποὺ τοὺς περιβάλλει καὶ τοὺς συσφίγγει ὅλο καὶ περισσότερο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.