18 Μαΐ 2024

Ἔρχεται ὁ Κανονισμὸς τῆς ΕΕ γιὰ τὸ ψηφιακὸ πορτοφόλι. Ἔντονος προβληματισμὸς γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν δεδομένων!

Τοῦ Νικοδήμου Καλλιντέρη, 
Διευθυντοῦ τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΙΚΗΣ 
Στὶς 20 Μαΐου 2024 τίθεται σὲ ἰσχὺ ὁ νέος Κανονισμὸς τῆς ΕΕ γιὰ τὸ ψηφιακὸ πορτοφόλι (Digital Identity Regulation, eIDAS 2.0)! Πρόκειται ἐπὶ τῆς οὐσίας γιὰ τὴ δημιουργία μιᾶς ψηφιακῆς ἐφαρμογῆς (application) ἐγκατεστημένης στὰ «ἔξυπνα» (smart) κινητά μας τηλέφωνα, ἡ ὁποία θὰ ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ περιέχει κυριολεκτικὰ τὰ πάντα: τὴν ἀστυνομικὴ ταυτότητα, τὸ διαβατήριο, τὸν ψηφιακὸ ἰατρικό μας φάκελο, τὸ πιστοποιητικὸ γέννησης, τὰ οἰκονομικά μας δεδομένα, τὴν ἄδεια ὁδήγησης, τὴν φοιτητικὴ ἢ ἐπαγγελματικὴ ταυτότητα καὶ ὁποιοδήποτε ἄλλο προσωπικὸ διαπιστευτήριο! 
Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ προσχεδίου τοῦ Κανονισμοῦ Romana Jerkovic δήλωσε πέρσι ἐπὶ λέξει στὸ Εὐρωκοινοβούλιο: «Ἡ ψηφιακὴ ταυτότητα δὲν εἶναι πλέον... ἁπλὰ ἕνα καλὸ ἀντικείμενο γιὰ νὰ τὸ κατέχεις, ἀλλὰ ἕνας νέος τρόπος κοινωνικῆς συμμετοχῆς καὶ ἐνδυνάμωσης καθὼς καὶ ἕνα ἐργαλεῖο γιὰ μιὰ συμπεριληπτικὴ ψηφιακὴ Εὐρώπη» [1]. 

Στὶς 20 Ἰουνίου τοῦ 2023, 24 ἐπιστημονικοὶ φορεῖς ἀπὸ διαφορετικὰ κράτη μὲ ἐξειδίκευση σὲ ζητήματα ἰδιωτικότητας, ψηφιακῶν τεχνολογιῶν καὶ προστασίας τῶν προσωπικῶν δεδομένων ἀπέστειλαν πρὸς τὴν ΕΕ μιὰ ἐπιστολή [2] σχετικὴ μὲ τὸν ἐν λόγῳ Κανονισμὸ γιὰ τὸ ψηφιακὸ πορτοφόλι, ἐκφράζοντας τὶς ἐξαιρετικὰ σοβαρὲς ἀνησυχίες τους γιὰ τὴν συρρίκνωση τῶν δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν καὶ τὴν δημιουργία ἑνὸς ὀργουελιανοῦ πανοπτικοῦ μοντέλου ἀδιάλειπτης παρακολούθησης! 

Συγκεκριμένα ἀναφέρουν ὅτι τὸ ψηφιακὸ πορτοφόλι τῆς ΕΕ «θὰ ἀποτελέσει ἕνα δῶρο γιὰ τὴν Google καὶ τὴν Facebook ποὺ ὑποσκάπτει τὴν ἰδιωτικότητα τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν. Αὐτὸ θὰ ἔχει συνέπειες στὸν καθένα ἐντὸς τῆς Ἕνωσης καὶ θὰ ὑποβιβάσει τὸ ἐπίπεδο τῆς ἰδιωτικότητας χαμηλότερα σὲ σχέση μὲ ἄλλη μέρη τοῦ κόσμου. Σύντομα ὁ Κανονισμὸς γιὰ τὸ ψηφιακὸ πορτοφόλι θὰ θεσπίσει ἕνα σύστημα μοναδικῆς καὶ μόνιμης ταυτοποίησης κάθε πολίτη ποὺ θὰ ἐπιτρέπει στοὺς διεθνεῖς ψηφιακοὺς κολοσσοὺς νὰ συσχετίζουν τὴν συμπεριφορά μας στὸν δημόσιο καὶ ἰδιωτικὸ τομέα μὲ μιὰ ἄνευ προηγουμένου ἀκρίβεια! Κανένα τεχνικὸ ἢ ὀργανωτικὸ μέτρο δὲν μπορεῖ νὰ ἐμποδίσει αὐτὴ τὴν εὐρύτατη κακοποίηση τῶν ἀνθρώπων». 

Σὲ ἄλλο σημεῖο τῆς ἐπιστολῆς τους σημειώνεται χαρακτηριστικά: «Μὲ τὴν ἑνοποίηση ὅλων των διαδράσεων τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, οἱ ἐπισκέψεις στὸν γιατρὸ ἢ στὴν τράπεζα, ἡ εἴσοδος σὲ ἱστοσελίδες κοινωνικῆς δικτύωσης ἢ στὰ μέσα μαζικὴ μεταφορᾶς καὶ ἀλλοῦ μὲ τὸ ψηφιακὸ πορτοφόλι ὡς τὸ μοναδικὸ κλειδί, ἀκόμα καὶ ἡ ἐλάχιστη διακοπὴ λειτουργίας τοῦ συστήματος θὰ ἔχει σοβαρότατες ἐπιπτώσεις. Οἱ εὐαίσθητες πληροφορίες ταυτοποίησης, οἰκονομικῆς κατάστασης καὶ τῆς ὑγείας ἑκατομμυρίων Εὐρωπαίων προσφέρουν μιὰ πολὺ κερδοφόρα ἀφορμὴ γιὰ κυβερνοεπιθέσεις. Αὐτὸς ὁ ἔντονος συγκεντρωτισμὸς θὰ μποροῦσε νὰ ἀποδειχθεῖ μοιραῖο λάθος»! 

Ἀλλὰ καὶ σὲ μιὰ ἄλλη βαρύνουσας σημασίας ἐπιστολὴ 552 ἐπιστήμονες τῆς κυβερνοασφάλειας καὶ ὀργανώσεις τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιο, προειδοποιοῦν πὼς αὐτὸς ὁ Κανονισμὸς τῆς ΕΕ γιὰ τὸ ψηφιακὸ πορτοφόλι θὰ μειώσει ἀντὶ νὰ βελτιώσει τὴν ψηφιακὴ ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν [3]. 

Τὸ ἐγχείρημα τῶν πιστοποιητικῶν ἐμβολιασμοῦ κατὰ τὴν περίοδο τοῦ κορωνοϊοῦ, τὸ ὁποῖο εἶχε ἐγκριθεῖ ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ καὶ τὸ Εὐρωκοινοβούλιο ἴσως μπορεῖ νὰ μᾶς δώσει μιὰ ἰδέα γιὰ τὶς πιθανὲς χρήσεις γιὰ τὶς ὁποῖες οἱ Εὐρωπαῖοι τεχνοκράτες σκέφτονται νὰ θέσουν τὰ νέα ψηφιακὰ πορτοφόλια, ἂν τοὺς δοθεῖ ἡ κατάλληλη εὐκαιρία... 

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ὑγειονομικῆς κρίσης τὸ ψηφιακὸ πιστοποιητικὸ ἐμβολιασμοῦ λειτούργησε ὡς ἕνας μηχανισμὸς ἐξαναγκασμοῦ τῶν πολιτῶν δημιουργῶντας μιὰ κοινωνία δύο ἐπιπέδων... 

Ἂς φανταστοῦμε στὸ μέλλον τὸ ψηφιακὸ πορτοφόλι ποὺ θὰ ἀποτελεῖ τὸ ἐργαλεῖο πρόσβασης σὲ μιὰ εὐρεῖα γκάμα ὑπηρεσιῶν (ἀπὸ τὴν τράπεζα καὶ τὴν ἔκδοση ἑνὸς ἀεροπορικοῦ εἰσιτηρίου μέχρι τὴν ἐνοικίαση αὐτοκινήτου ἢ τὴν χρήση διαδικτυακῶν ὑπηρεσιῶν) πῶς θὰ δίνει τὴ δυνατότητα ἀποκλεισμῶν ἐν ὀνόματι τῆς προάσπισης κάποιου «συλλογικοῦ ἀγαθοῦ» (ὑγεία, ἀσφάλεια, περιβάλλον, κ.λπ.) ἢ τὴν ἀντιμετώπιση μιᾶς «ἔκτακτης ἀνάγκης»... 

Bάσει τοῦ νέου ρυθμιστικοῦ πλαισίου τὰ κράτη-μέλη ὀφείλουν νὰ δημιουργήσουν τὸ ἐθνικὸ ψηφιακὸ πορτοφόλι γιὰ τοὺς πολῖτες τους μέχρι τὸ 2026! ΠΗΓΕΣ: 

1. https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230206IPR72110/meps-back-plans-for-an-eu-wide-digital-wallet?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2cigEzBP92vLgLLFRIbV9vNyGQzkWbV3kOGANEQnfwVzPYNX2YdtGUZ8Y aem AYfPKsmL15f9WDQpI8aYfNApLhN1PVVhFfenWZVrR4VoxTTnBz17vs8w8xaADjjZ01iOXvYnXpYQNWBP 5ogy5wC 

2. https://docs.reclaimthenet.org/cso-eidas-open letter 2023.pdf?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2MASynUjDiJYaD1ZrBcNLgwIXVZILDI3wFi9SeLsMwawJNatsAhGo3i5U aem AYdz7RGJ5UqU uupEqNICeHYSkovxSpY1inyYKNF2t I1Jlo24WFnDJhc4Ur mgRZ sKGUYUgKzY1tWTY2Ec2Gp0 

3. https://nce.mpi-sp.org/index.php/s/cG88cptFdaDNyRr?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0yBuem9HFrQCD7TGLv6yOeTnXtwLi6WEhZe2Atb wHcLGpEHfRE5phODo aem AYekHD2AolYARlIYlIh A8fIW2UCPkImSLZwhOHXOsjXMISN yGTnkjpO21A0WmuFEEPaByjvOISwiR36DOjrI94 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.