24 Μαΐ 2024

Ἡ θρυλικὴ μάχη τῆς Κρήτης (20-31 Μαΐου 1941)

-τὸ τρίτο «ΟΧΙ» τῆς Ἑλλάδος στὸν Ἄξονα 
Τοῦ Κωνσταντίνου Χασόγια, θεολόγου τοῦ ΕΚΠΑ/ M.A. Θεολογίας
Μία ἀπὸ τὰ κορυφαῖες ἱστορικὲς στιγμὲς τοῦ Ἑλληνικοῦ πολεμικοῦ Ἔπους κατὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ὑπῆρξε ἡ θρυλικὴ μάχη τῆς Κρήτης, τὸν Μάϊο τοῦ 1941. Καθὼς ἡ Κρήτη γεωγραφικὰ κατέχει σημαντικὴ στρατηγικὴ θέση στὴ λεκάνη τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου ἀφοῦ "ἑνώνει" τὴν Εὐρώπη μὲ τὴν Κύπρο, τὴ Συρία καὶ τὴν βόρεια Ἀφρική, ἀπετέλεσε κύριο στόχο γιὰ τοὺς Γερμανοὺς οἱ ὁποῖοι ἔστειλαν τὶς πιὸ ἐπίλεκτες δυνάμεις τους προκειμένου νὰ τὴν καταλάβουν. Ὁ ἀγῶνας τῶν ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων στὴν Κρήτη μὲ τὴ συνδρομὴ Συμμαχικῶν δυνάμεων (Βρετανῶν, Αὐστραλῶν, Νεοζηλανδὼν) καὶ τῶν κατοίκων τῆς νήσου εἶχε ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιατί ἦταν ἡ συνέχιση τῆς ἡρωικῆς ἐποποιίας ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ «ΟΧΙ» τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 στὰ βουνὰ τῆς Ἠπείρου ἕως τὴν... ἀπόκρουση τῆς «ΕΑΡΙΝΗΣ» (PRIMAVERA) ἐπίθεσης τῶν Ἰταλῶν τὸν Μάρτιο τοῦ 1941. 

Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1941, ὁ Μουσολίνι συνάντησε στὸ Σάλτσμπουργκ τὸν σύμμαχό του Χίτλερ, στὸν ὁποῖο δήλωσε ὅτι μὲ τὴν Ἐαρινὴ ἐπίθεση ποὺ θὰ πραγματοποιοῦσε θὰ ἐκκαθάριζε τὴν ἐμπόλεμη κατάσταση μὲ τὴν Ἑλλάδα. Ἐπίσης, ὁ Φύρερ τῆς Γερμανίας ἀπέφυγε νὰ ἐνημερώσει τὸν Ντοῦτσε ὅτι σχεδίαζε τὴν ἐπίθεση ἐναντίον τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως καὶ εἶχε καὶ ὁ ἴδιος ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ Βαλκάνια καθὼς εἶχε σύμμαχο τὴν Βουλγαρία. Ἐν συνεχείᾳ, τὴν 2α Μαρτίου 1941, ὁ Μουσολίνι ἔφθασε στὴν Ἀλβανία καὶ προετοίμασε τὴν ἐπίθεσή του, διπλασιάζοντας τὶς ἰταλικὲς δυνάμεις. Ἡ ἐπίθεση τῶν Ἰταλῶν ἀπὸ 9 ἕως 25 Μαρτίου 1941 ἀπέτυχε καὶ συντρίφθηκε ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Στρατό. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς ὑποχρέωσε τὸν Χίτλερ νὰ ἐπέμβει καὶ νὰ ἐκκαθαρίσει τὸ μέτωπο τῶν Βαλκανίων μὲ στόχο νὰ καλύψει τὰ πλευρά του ἀπὸ τὴν βρετανικὴ ἀεροπορία (R.A.F.), ποὺ θὰ ἦταν ἀπειλῆ ὅταν θὰ ἐκδήλωνε τὴν ἐπιχείρηση «ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΣΣΑ». 

Ἐπίσης, τὴν 25η Μαρτίου 1941, ἡ Γερμανία ἦλθε σὲ συμφωνία μὲ τὸν Ἀντιβασιλέα Παῦλο τῆς Γιουγκοσλαβίας, μὲ τὴν ὁποία ἐξασφάλιζε τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τῆς τελευταίας καὶ τὴν ἀπόδοση σὲ αὐτὴν τῆς Θεσσαλονίκης μεταπολεμικῶς ἐφ’ ὅσον νικοῦσε ὁ Ἄξονας. Ἐν τούτοις, τὴν 27η Μαρτίου 1941 ἡ συμφωνία ἀκυρώθηκε διότι ἐκδηλώθηκε κίνημα ἀπὸ τὸν Γιουγκοσλαβικὸ Στρατὸ ἀνετράπη ὁ Παῦλος καὶ ἡ κυβέρνησή του, ἐνῷ νέος βασιλιᾶς τῆς χώρας ἀνακηρύχθηκε ὁ Πέτρος Β΄. Αὐτὴ ἡ ἐξέλιξη προκάλεσε τὴν ἐπέμβαση τῆς Γερμανίας, ἡ ὁποία ἐπιτέθηκε (ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα) καὶ στὴ Γιουγκοσλαβία. 

Παρὰ τὴν ἡρωικὴ ἄμυνα τῶν ἑλληνικῶν δυνάμεων στὰ Ὀχυρὰ τῆς «Γραμμῆς Μεταξᾶ» (6-9 Ἀπριλίου 1941), οἱ ὑπέρτερες σὲ ἀριθμὸ ἀνδρῶν καὶ πολὺ καλύτερα ἐξοπλισμένες γερμανικὲς δυνάμεις, ἔσπασαν τὸ μέτωπο καὶ εἰσῆλθαν στὰ ἑλληνικὰ ἐδάφη, παρακάμπτοντας τὴ Γραμμὴ Μεταξᾶ. Τότε, μὲ πρωτοβουλία τοῦ Ἀντιστράτηγου Γεωργίου Τσολάκογλου, Διοικητῆ τοῦ Γ΄ Σώματος Στρατοῦ, ὑπογράφηκε πρωτόκολλο συνθηκολόγησης τῶν ἑλληνικῶν στρατευμάτων μὲ τοὺς Γερμανούς, χωρὶς ὡστόσο τὴν ἔγκριση τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου, τὴν 20η Ἀπριλίου 1941. 

Τὴν 23η Ἀπριλίου 1941 λίγο πρὶν φθάσουν τὰ γερμανικὰ στρατεύματα στὴν πρωτεύουσα τῆς χώρας, ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων Γεώργιος Β΄ ἀναγκάσθηκε νὰ φύγει ἀπὸ αὐτὴν καὶ νὰ συνεχίσει τὸν ἀγῶνα στὸ πλευρὸ τῶν Συμμάχων στὴν Κρήτη. Τὴν ἀνάγκη γιὰ τὴ συνέχιση τοῦ ἀγῶνα κατὰ τοῦ Ἄξονα τόνιζε ὁ Γεώργιος Β΄ στὸ ἱστορικὸ διάγγελμα τοῦ πρὸς τὸν ἡρωικὸ λαό του. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ ἴδιος, ὁ διάδοχος Παῦλος καὶ ὁ πρωθυπουργὸς Ἐμμ. Τσουδερὸς μετέβησαν στὰ Χανιά, ὅπου ἐγκατέστησαν τὴν ἕδρα τοῦ ἐπίσημου ἑλληνικοῦ κράτους. Στὶς 27 Ἀπριλίου 1941, τὰ γερμανικὰ στρατεύματα εἰσῆλθαν στὴν Ἀθήνα. 

Ὁ Χίτλερ εἶχε θέσει ὡς στόχο καὶ τὴν κατάληψη τῆς Κρήτης, καθὼς πίστευε ὅτι ἡ νῆσος θὰ ἐξασφάλιζε τὴν ταχεῖα ἐπιτυχία τῶν γερμανικῶν στρατευμάτων στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο. Ὁ ἴδιος ἀποφάσισε ὅτι ἡ κατάληψή της ἔπρεπε νὰ γίνει μὲ ἀεραποβατικὴ ἐνέργεια. Στὶς 25 Ἀπριλίου 1941, ἐκδόθηκε ἡ «ὑπ’ ἀριθμ. 28» διαταγὴ γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ γερμανικοῦ σχεδίου «Merkur» (μτφ «Ἑρμῆς»). Τὸ σύνολο τῶν γερμανικῶν δυνάμεων ποὺ θὰ λάμβανε μέρος στὴν μάχη τῆς Κρήτης ἀνέρχονταν σὲ 22.750 ἄνδρες, 1.370 ἀεροσκάφη καὶ 70 πλοῖα. Οἱ Ἰταλοὶ ὑποστήριξαν τὴν ἐπιχείρηση μὲ τὴ συμμετοχὴ λίγων ἀντιτορπιλικῶν τους καὶ τὴ διοργάνωση ἐπιχείρησης γιὰ τὴν κατάληψη τοῦ ἀνατολικοῦ τμήματος τῆς νήσου. 

συνέχεια κειμένου ἐδῶ: biblosistoria

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.