25 Απρ 2024

Ὁ ἐξαναγκασμὸς στὴν ἄμβλωση δὲν εἶναι «παραμύθι»

Ποιός ὑπερασπίζεται τὶς γυναῖκες ποὺ ἐξαναγκάζονται στὴν ἄμβλωση; 
Σύμφωνα μὲ παλαιότερη μελέτη ποὺ ἀφοροῦσε τὶς συνθῆκες ὑπὸ τὶς ὁποῖες μιὰ γυναῖκα καταφεύγει στὴν ἄμβλωση, στὸ 64% τῶν περιπτώσεων πίσω ἀπὸ τὴν ἄμβλωση ὑπάρχει ἐξαναγκασμός(1). Ὁ ἐκβιασμὸς στὴν ἄμβλωση δὲν εἶναι παραμύθι ἀλλὰ μιὰ βάναυση πραγματικότητα ποὺ χρονολογεῖται ἀπὸ παλαιά, ἀλλὰ στὶς μέρες μας μὲ τὴ χρήση τοῦ ἐκτρωτικοῦ χαπιοῦ ἔγινε χειρότερη. 
Σὲ μιὰ μελέτη τοῦ 1987, ποὺ ἔγινε γιὰ λογαριασμὸ τῆς Planned Parenthood(2), διαπιστώθηκε πὼς τὸ 30% τῶν ἀνηλίκων ποὺ ζητοῦσαν ἀμβλώσεις εἶχε πάρει τὶς ἀποφάσεις του ἐν μέρει διότι οἱ γονεῖς του ἤθελαν νὰ κάνουν ἄμβλωση. Αὐτοὶ οἱ ἀριθμοὶ ἐπιβεβαιώθηκαν καὶ σὲ μιὰ μελέτη τοῦ 1991. Οἱ γονεῖς... προτίμησαν τὴν ἄμβλωση παρὰ τὴν ἀπόκτηση τοῦ μωροῦ τῶν παιδιῶν τους μὲ ἀναλογία 4 πρὸς 1. Ἂν καὶ αὐτὲς οἱ μελέτες ἔγιναν ἐδῶ καὶ καιρό, δείχνουν ὅτι οἱ γονεῖς ἐξαναγκάζουν τὰ παιδιά τους στὴν ἐφηβεία νὰ κάνουν ἐκτρώσεις, ἤδη ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια. 
Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο οἱ γονεῖς. Ὁ Alan Guttmacher, κάποτε πρόεδρος τῆς Planned Parenthood καὶ ἱδρυτὴς τοῦ ὁμώνυμου Ἰνστιτούτου ὑπὲρ τῆς ἄμβλωσης εἶπε (2): «Τὸ 30% τῶν γυναικῶν, σχεδὸν μία στὶς 3, κάνουν ἐκτρώσεις ἐπειδὴ κάποιος ἄλλος –συχνὰ ὁ ἐμπλεκόμενος ἄνδρας- τὶς θέλει» 
Ὁ ἐξαναγκασμὸς γιὰ τὴν ἔκτρωση μπορεῖ νὰ πάρει πολλὲς μορφές. 
Ἐκ μέρους τῶν συγγενῶν ἐκφράζεται μὲ λεκτικὴ καὶ σωματικὴ βία μέχρις θανάτου, ἀποπομπὴ ἀπὸ τὸ σπίτι, βίαιη προσαγωγὴ στὸ γιατρὸ γιὰ ἄμβλωση ἐνῷ ἐκ μέρους τῶν ὑγειονομικῶν ἡ κακοποίηση τῆς γυναίκας περιλαμβάνει ψευδή ἐνημέρωση γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ της, ἀπόκρυψη οἰκονομικῶν καὶ κοινωνικῶν πόρων ποὺ εἶναι διαθέσιμοι γιὰ ἐκείνη ἢ τῆς δυνατότητας υἱοθεσίας, ἀπόκρυψη ἀπὸ τὴν ἀστυνομία διαπιστωμένης σεξουαλικῆς κακοποίησης, ἀπόκρυψη κινδύνων ἄμβλωσης. Ἐκ μέρους τρίτων στὴ ζωὴ τῆς γυναίκας, ὁ ἐξαναγκασμὸς μπορεῖ νὰ περιλαμβάνει ἐκφοβισμὸ γιὰ ἀπώλεια μιᾶς θέσης ἐργασίας, μιᾶς ὑποτροφίας, ἀθλητικῆς συμμετοχῆς ἢ καὶ ἄλλων εὐκαιριῶν ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἀποκλείονται οἱ γυναῖκες ποὺ μένουν ἔγκυες καὶ ἀγαποῦν τὰ μωρά τους. (2) 

Σὲ ὅλες τὶς παραπάνω περιπτώσεις ἡ κακοποίηση γίνεται ἐξ ἀρχῆς ἀντιληπτὴ ἀπὸ τὴ γυναῖκα ποὺ συνήθως μπορεῖ νὰ λάβει μέτρα καὶ νὰ ζητήσει βοήθεια. Ἡ μεγάλη ὅμως διάδοση τοῦ ἐκτρωτικοῦ χαπιοῦ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἀπρόσωπη χορήγησή του μέσῳ διαδικτύου, ἔχουν δημιουργήσει μιὰ νέα μορφὴ ἐξαναγκασμένης ἄμβλωσης ἐκείνη μὲ τὴ χρήση τοῦ ἐκτρωτικοῦ χαπιοῦ. Σὲ αὐτὴ τὸ χάπι μπορεῖ νὰ χορηγεῖται ὕπουλα ἢ ἐκβιαστικὰ στὴν ἔγκυο, μὲ διάφορα τεχνάσματα, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ γυναῖκες νὰ σπρώχνονται στὶς χημικὲς ἀμβλώσεις συχνὰ χωρὶς τὴ γνώση οὔτε καὶ τὴ συγκατάθεσή τους. 

Πρόκειται καὶ πάλι γιὰ περιπτώσεις ἀναπαραγωγικοῦ ἐκβιασμοῦ ποὺ πιθανότατα συγκαλύπτει σεξουαλικὸ ἐκβιασμό, κατάχρηση ἀνηλίκων κοριτσιῶν, αἱμομιξία, παιδοφιλία, περιπτώσεις οἰκονομικῆς ἐκμετάλλευσης γυναικῶν-trafficking, σχέσεις ἐκτὸς ἀλλὰ καὶ ἐντὸς γάμου, καὶ τελικὰ κάθε περίπτωση κατὰ τὴν ὁποία ἕνας ἄντρας ἢ καὶ ἄλλη γυναῖκα ἔχουν συμφέρον νὰ καταστρέψουν ἕνα παιδὶ ἢ καὶ τὴν ἔγκυο μητέρα του. 

Οἱ περισσότερες καταγγελίες ποὺ ἀφοροῦν ἄμβλωση ἐν ἀγνοίᾳ τῆς γυναίκας μὲ χρήση τῶν ἐκτρωτικῶν χαπιῶν προέρχονται ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό. Τὰ χάπια ρίχνονται κρυφὰ στὸ νερὸ ἢ τὸ ποτὸ τῆς ἀνυποψίαστης ἐγκύου, ἐνῷ δὲ λείπουν καὶ οἱ περιπτώσεις ποὺ οἱ γυναῖκες ἀντιλαμβάνονται τὴν κίνηση ἀλλὰ ὑποχρεώνονται παρόλα αὐτὰ νὰ τὰ καταπιοῦν. Οἱ συνέπειες εἶναι τραγικὲς ὄχι μόνο γιὰ τὸ παιδὶ ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν δική τους ὑγεία. 
Καθὼς τώρα ὑπάρχει ἡ δυνατότητα προμήθειας τέτοιων χαπιῶν μέσῳ ταχυδρομείου, οἱ κακοποιητὲς ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι ὁποιοιδήποτε, (συγγενεῖς τῆς γυναίκας, σύντροφος, σύζυγος, ἄλλη γυναῖκα, ἕνας διακινητής), οἱ ὁποῖοι δημιουργοῦν κατ' ἀρχὴν ἕνα ψεύτικο διαδικτυακὸ προφίλ. Ὑποδύονται τὴ γυναῖκα ποὺ εἶναι ἔγκυος ἐντὸς τῶν νόμιμων χρονικῶν ὁρίων χρήσης τοῦ χαπιοῦ, παραγγέλλουν τὰ χάπια, τὰ παραλαμβάνουν καὶ μεθοδεύουν κατόπιν τὴ χορήγησή τους στὴ γυναῖκα ποὺ ἐπιβουλεύονται. Σὲ κάποιες περιπτώσεις οἱ ἄντρες τὰ παραγγέλλουν προληπτικὰ γιὰ νὰ τὰ ἔχουν ἕτοιμα γιὰ τὶς φιλενάδες τους ὅταν θὰ τὶς ἀφήσουν ἔγκυες, ἐνῷ ἄλλοτε ἀγοράζονται ἀπὸ ἄντρες ἢ γυναῖκες στὴ μαύρη ἀγορὰ γιὰ μελλοντικὴ χρήση. Ὑπάρχουν περιστατικὰ ὅπου στὴν κακοποίηση τῆς ἐγκύου συμμετέχουν καὶ γυναῖκες «ἀντίζηλοι» τῆς ἐγκύου.(3) 

Δυστυχῶς οἱ γυναῖκες σήμερα δὲν εἶναι ἐνημερωμένες καὶ δὲν ἐμπιστεύονται τὶς φωνὲς ποὺ ὑποστηρίζουν ὄχι μόνο τὴν ἀγέννητη ζωὴ ἀλλὰ καὶ τὸ δικό τους σῶμα. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ θεωρεῖται ξεπερασμένος, ἂν καὶ εἶναι γεμᾶτος ἀγάπη καὶ σεβασμὸ σὲ κάθε πλάσμα. Ἀκόμη καὶ γιὰ τὸ γυναικεῖο κίνημα ἡ γυναῖκα θεωρεῖται θῦμα ὅταν γίνεται σύζυγος καὶ μητέρα, ἐνῷ ἡ ἄμβλωση οὐδέποτε θεωρήθηκε κακοποίηση τῆς γυναίκας ἢ ἐξυπηρέτηση πρὸς τὸν σχετιζόμενο ἄντρα. 
Παραθέτουμε τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἐκβιαστικὴ πλευρὰ τῆς ἔκτρωσης, γιὰ νὰ εὐαισθητοποιήσουμε τὶς γυναῖκες ὥστε νὰ προστατεύουν τὸν ἑαυτό τους καὶ τὰ ἀγέννητα παιδιά τους. Δὲ θέλουμε οἱ γυναῖκες νὰ πέφτουν θύματα τῆς προπαγάνδας ὑπὲρ τῆς ἔκτρωσης οὔτε τῶν καταχρηστικῶν σχέσεων, πολὺ περισσότερο τῆς ἐξαναγκασμένης ἄμβλωσης ἀπὸ ὅσους ἔχουν συμφέρον νὰ τὴ διαπράξουν. 

Παραπομπές: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.