25 Απρ 2024

Ἅγιος Μάρκος ὁ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς (25 Ἀπριλίου †)

Διδάσκαλος καὶ καὶ πνευματικὸς πατὴρ τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου ἦταν ὁ ἀπόστολος Πέτρος. Μὲ ὅσα ἄκουσε ἀπὸ τὸ στόμα του ἔγραψε τὸ Εὐαγγέλιο, τὸ Κατὰ Μᾶρκον ἅγιον Εὐαγγέλιον.
Ὁ ἅγιος Μᾶρκος ἐκήρυξε τὸ εὐαγγέλιο ἐπὶ Τιβερίου Καίσαρος, ποὺ βασίλευσε ἀπὸ τὸ 14 ἕως τὸ 37 μ.Χ.. Κήρυξε σὲ ὅλη τὴν Αἴγυπτο, στὴ Λιβύη, τὴ Βαρβαρικὴ καὶ τὴν Πεντάπολη. Ὑπῆρξε ὁ πρῶτος ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας τὰ ἔτη 42 ὣς 62 μ.Χ.. Ἐκεῖ ἔμεινε κ᾿ ἐκεῖ μαρτύρησε γιὰ τὴν ἀγάπη του στὸ Χριστό. Εἶχε ζῆλο γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ γιὰ τὸ κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου. Ἐκήρυττε στὸ λαό.
Χειροτόνησε ἐκλεκτοὺς κληρικοὺς καὶ τοὺς μετέδωσε τὴν ἱερὰ φλόγα τῆς πίστεως.
Εἶπαν λοιπὸν οἱ εἰδωλολάτρες· Ἂν καθήσῃ αὐτὸς ἐδῶ, θὰ μᾶς διαλύσῃ, κανένας δὲν θὰ μείνῃ μ᾿ ἐμᾶς. Καὶ πράγματι, καθὼς ὁ εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος συναναστρεφόταν μὲ τοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς δίδασκε, ἡ πίστη τοῦ Χριστοῦ συνεχῶς προώδευε. Γι᾿ αὐτό, ἐκεῖ ποὺ δίδασκε, ἔρχονται οἱ εἰδωλολάτρες καὶ τὸν πιάνουν. Τὸν ἔδεσαν μὲ σχοινιὰ κι ἄρχισαν νὰ τὸν σέρνουν κατὰ γῆς πάνω σὲ ...
σκληρὲς πέτρες. Τὸ κορμί του μάτωσε, τὸ αἷμα του ἔβαφε τὴ γῆ, τὰ μέλη του τραυματίστηκαν. Κατακομματιάστηκε. Ἔτσι τὸν ἔρριξαν στὴ φυλακή. Ἐκεῖ μέσα στὸ κελλὶ τῆς φυλακῆς ἔκανε τὴν προσευχή του. Καὶ τὴ νύχτα εἶδε τὸ Χριστὸ νὰ τοῦ δείχνῃ τὴ μέλλουσα δόξα καὶ νὰ τοῦ λέῃ· Μᾶρκε, εἰρήνη σοι!
Ἔμεινε ὁ εὐαγγελιστὴς μέσα στὴ φυλακή, μέσα στοὺς σκορπιοὺς καὶ τὰ φίδια. Ἔπειτα τὸν ἔβγαλαν, τὸν ἔδεσαν πάλι καὶ τὸν ἔσερναν στὴ γῆ, ἐνῷ ὅλοι οἱ εἰδωλολάτρες, καὶ τὰ μικρά τους παιδιὰ ἀκόμα, φώναζαν·Θάνατος! Ἔτσι, μὲ κατασπαραγμένα τὰ μέλη του ὁ ἀπόστολος καὶ εὐαγγελιστὴς τοῦ Χριστοῦ, ἄφησε τὴν τελευταία του πνοὴ μαρτυρικῶς. Ὕστερα πῆραν τὸ ἄψυχο σῶμα του καὶ τὸ ἔρριξαν σ᾿ ἕνα μέρος στὴ θάλασσα τῆς Ἀλεξανδρείας ποὺ τὸ ἔλεγαν «τοῦ Βουκόλου». Ἦταν ἕνας ἀπότομος βράχος σὲ σημεῖο ποὺ ἡ θάλασσα εἶχε μεγάλο βάθος. Ἀπὸ τὴν κορυφὴ τοῦ βράχου αὐτοῦ μὲ μιὰ σπρωξιὰ τὸ ἔρριξαν κάτω στὸ χάος.
Ἔτσι μὲ τὸ αἷμα του ὑπέγραψε τὴν πίστι του στὸ Χριστό. Γυναῖκες μάζεψαν τὰ ἅγια λείψανά του μὲ μαντήλια καὶ σεντόνια καθαρά. Καὶ τὰ εἴχαμε στὴν Κωσταντινούπολη τὰ λείψανα τοῦ ἁγίου Μάρκου –ἂχ Ἑλλάδα πονεμένη καὶ μαρτυρική!–, μὰ ἦρθαν οἱ φράγκοι καὶ μᾶς τά ᾽κλεψαν τὰ κατηραμένα χρόνια τῶν σταυροφοριῶν. Μᾶς πῆραν τὰ λείψανα τοῦ ἁγίου Μάρκου, μαζὶ μὲ πάρα πολλὰ ἄλλα λείψανα ἁγίων, καὶ τὰ πῆγαν στὴ Ῥώμη.
Τώρα τὰ λείψανα τοῦ ἁγίου Μάρκου βρίσκονται σὲ μιὰ μεγάλη πόλη τῆς Ἰταλίας, τὴ Βενετία. Ἀλλὰ θὰ ἔρθουν μιὰ μέρα πάλι στὴν Ἑλλάδα, ἀπὸ ὅπου τὰ πῆραν…

(†) Ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Απόσπασμα από το φυλλάδιο της «ΚΥΡΙΑΚΗΣ» ἀριθμ. φύλλου 778

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.