28 Μαΐ 2023

Ἡ ἀπάντηση τῆς ΝΙΚΗΣ στὶς ὕβρεις περὶ «χριστεμπορίου»

Τὸ Κίνημα ΝΙΚΗ κατηγορεῖται ἀπὸ ποικίλους «καλοθελητὲς» ὅτι ἐπιδίδεται τάχα σὲ «χριστεμπόριο», ὅτι δῆθεν ἐμπλέκει τὴν Πίστη μὲ τὴν πολιτική, ὅτι τοὺς ἀξίζει νὰ χαρακτηρισθοῦν ὡς «Χριστιανοταλιμπᾶν».
Διάφορα συστημικὰ καὶ παρασυστημικὰ ΜΜΕ ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ εἶδαν τὴν ὑπολογίσιμη ἀπήχηση τῆς ΝΙΚΗΣ στὸν ἑλληνικὸ λαό, ἐπιδόθηκαν σὲ αὐθαίρετες, ψευδεῖς καὶ ἀναπόδεικτες κατηγορίες ποὺ ἀφοροῦν σὲ ὑποτιθέμενη σχέση της μὲ τὴν Ἐκκλησία. Ἀξιοσημείωτο μάλιστα καὶ ἐνδιαφέρον εἶναι, ὅτι δὲν συνεννοοῦνται τουλάχιστον μεταξύ τους, καθὼς κατηγοροῦν τὴ ΝΙΚΗ γιὰ ἐντελῶς ἀντιφατικὲς κατηγορίες – μία ὅτι εἴμαστε «παλαιοημερολογιτικὸ κόμμα», τὴν ἄλλη ὅτι ἔχουμε τὴν στήριξη διαφόρων Μητροπολιτῶν, ἀκόμη καὶ τοῦ ἴδιου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου!
Φυσικά, αὐτὲς οἱ φῆμες εἶναι παρόμοιας ἀστειότητας μὲ ἐκεῖνες ποὺ ὑποστήριζαν ὅτι πίσω ἀπὸ τὴ ΝΙΚΗ βρίσκονται ἐφοπλιστὲς καὶ μάλιστα ἕνας τοῦ ὁποίου... τὰ ΜΜΕ ἔχουν κηρύξει ἀνοιχτὸ πόλεμο ἐναντίον μας!

Ἀπαντοῦμε στὸν ἁπλὸ λαὸ ποὺ ἀπορεῖ μὲ τὶς κατηγορίες, καὶ ὄχι στοὺς ἴδιους. Μὲ τοὺς ἴδιους ἴσως θὰ ἅρμοζε περισσότερο νὰ ἀσχοληθεῖ εἰσαγγελέας. Ἀπαντοῦμε τόσο στὸν καλοπροαίρετο Ἕλληνα ποὺ μᾶς ἐμπιστεύθηκε μὲ τὴν ψῆφο του, ὅσο καὶ σὲ ἐκεῖνον ποὺ τώρα μᾶς γνώρισε, ἔστω καὶ μέσα ἀπὸ τὴ βιομηχανία λάσπης ποὺ ἔχει ξεκινήσει ἐναντίον τῆς ΝΙΚΗΣ μὲ ἐντολὲς τοῦ καθεστῶτος. 

1. Ποτὲ ἡ ΝΙΚΗ δὲν αὐτοπροσδιορίστηκε ὡς «κόμμα τῆς Ἐκκλησίας» ἢ ὡς «χριστιανικὸ κόμμα». 

2. Γνωρίζουμε καὶ σεβόμαστε πλήρως ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν ἐμπλέκεται σὲ κομματικὲς ἀντιπαραθέσεις, ὡς ὀφείλει. Οὐδέποτε ἐπικαλεστήκαμε ἐκκλησιαστικὰ πρόσωπα γιὰ νὰ μᾶς στηρίξει ὁ κόσμος. Ὀφείλουμε νὰ τονίσουμε ὅτι ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία, τὸ Ἅγιον Ὅρος, ἡ Ἱεραρχία, πρέπει νὰ ἀφεθοῦν ἀνενόχλητοι στὸ ποιμαντικό τους ἔργο καὶ νὰ μὴν γίνεται αὐτὸ ἀντικείμενο παραποίησης καὶ διασυρμοῦ ἀπὸ ἀνεύθυνους, πολιτικοὺς καὶ δημοσιογράφους.

3. Ἡ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας ἔχει ὡστόσο λόγο ἐλεγκτικὸ ἀπέναντι στὴν πολιτικὴ ἐξουσία, ὅταν ἡ τελευταία διαφθείρει τὸν λαό. Ἀπὸ τὶς ἑκατοντάδες παραδείγματα, θυμίζουμε τὸν Τίμιο Πρόδρομο ποὺ ἔλεγξε τὸν Ἡρώδη, ἀλλὰ καὶ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστομο καὶ τὸν Μέγα Βασίλειο ποὺ ἔλεγξαν κοσμικοὺς ἄρχοντες, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐξουσία ζωῆς καὶ θανάτου ἀπέναντι στὸν ἁπλὸ πολίτη. Πρόκειται γιὰ λαμπρὲς προσωπικότητες ποὺ οἱ σημερινὲς ἀνάξιες κυβερνήσεις ἐξοβελίζουν ἀπὸ τὴν δημόσια παιδεία. Παρομοίως, ἡ στάση τῆς Ἐκκλησίας συχνὰ ἐξοβελίζεται ἀπὸ τὸν δημόσιο διάλογο, ἀναμασώντας τὴν ἀντιδημοκρατικὴ καραμέλα «δὲν δικαιοῦστε νὰ ὁμιλεῖτε». 

4. Εἶναι τιμή μας νὰ ἐμπνεόμαστε στὴν πολιτικὴ σκέψη μας ἀπὸ τὶς ἀξίες τῆς Πίστης μας. Θεωροῦμε χρήσιμο νὰ κάνει τὸ ἴδιο κάθε συμπατριώτης μας καὶ ἰδιαίτερα οἱ πολιτικοί, οἱ ὁποῖοι ὀφείλουν νὰ δίνουν τὸ ἠθικὸ παράδειγμα στὴν κοινωνία, ἀντὶ νὰ τὴν ἐκφυλίζουν καὶ νὰ τὴν διαφθείρουν μὲ νόμους, ἔργα καὶ λόγια ποὺ πόρρω ἀπέχουν καὶ ἀντίκεινται στὸ Εὐαγγέλιο. 

5. Κατηγορηθήκαμε ὅτι στὰ ψηφοδέλτιά μας ἐντάχθηκε μία καταξιωμένη ἐκπαιδευτικός, ἡ ὁποία ἦταν συγγενὴς λαοφιλοῦς Ἁγίου τῆς ἐποχῆς μας, καθὼς καὶ ἄνθρωποι ποὺ εἶχαν στενὴ σχέση μὲ Ἁγίους. Πληροφοροῦμε τοὺς κατηγόρους μας, ὅτι ἡ ΝΙΚΗ διαθέτει πολὺ περισσότερους φίλους καὶ συνοδοιπόρους, οἱ ὁποῖοι εἶχαν στενοὺς δεσμοὺς μὲ ἐγνωσμένους Ἁγίους τῆς ἐποχῆς μας. Δὲν τὸ διαφημίσαμε ποτέ. Ἀντιθέτως τὰ ΜΜΕ ἐπέλεξαν νὰ φέρουν στὴν ἐπιφάνεια τὸ θέμα, μάλιστα τὰ περισσότερα, μὲ ὕφος ὡσὰν περίπου νὰ πρόκειται γιὰ ἔγκλημα. Δὲν ἔχουν αὐτοὶ δικαίωμα νὰ πολιτευθοῦν; Πῶς πιστεύουν ΜΜΕ καὶ ἐπαγγελματίες πολιτικοὶ ὅτι μποροῦν νὰ ἀπαγορεύουν σὲ συμπολίτες τους τὸ δημοκρατικὸ δικαίωμα τοῦ ἐκλέγεσθαι; 

6. Ἐπιπροσθέτως, ἡ ΝΙΚΗ ἔχει στὶς τάξεις της εὐρύτερα ἀνθρώπους ποὺ εἶναι συνειδητοὶ Χριστιανοί. Μήπως οὔτε αὐτοὶ δὲν ἔχουν δικαίωμα νὰ συμμετέχουν στὰ κοινά; Συνηθίσαμε, φαίνεται, νὰ εἶναι πολλοὶ πολιτικοί μας τόσο πολὺ ἀδιάφοροι ἕως ἐχθρικοὶ πρὸς τὴν Ἐκκλησία, ὥστε τώρα μᾶς κακοφαίνεται ποὺ βρέθηκαν ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι λένε τὸ «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ» γιὰ σαράντα μέρες ἢ κάνουν προσευχὴ πρὶν ξεκινήσουν μία ἐκδήλωση.

7. Οἱ συνειδητοὶ Χριστιανοί, παραμένουν Χριστιανοὶ σὲ ὅλα τους. Εἴτε στὴν ἐργασία τους, εἴτε στὴν ψυχαγωγία τους, εἴτε στὴν πολιτική, διατηροῦν πάντοτε ὡς προτεραιότητά τους τὴν εὐαρέστηση τοῦ Θεοῦ. Δὲν μποροῦν νὰ προσποιηθοῦν ὅτι δὲν εἶναι Χριστιανοὶ ἢ νὰ μὴν ἀναφέρονται στὸ Χριστό, ὅπως συμβαίνει στὶς μασονικὲς στοὲς καὶ στὶς παραμασονικὲς λέσχες. 

8. Στὴ ΝΙΚΗ δὲν προσποιούμαστε τοὺς Χριστιανοὺς γιὰ νὰ πάρουμε ψήφους. Δὲν ἐκκλησιαζόμαστε μόνο στὶς προεκλογικὲς περιόδους, οὔτε καθόμαστε ἐπιδεικτικὰ στοὺς «ἐπισήμους» μέσα στὸ Ναὸ γιὰ τὸ θεαθῆναι. Ἡ ὁμολογία τῆς πίστης στὸ Χριστὸ εἶναι τὸ βίωμά μας καὶ αὐτὸ δὲν μποροῦμε νὰ τὸ ἀλλάξουμε, οὔτε νὰ τὸ ἀρνηθοῦμε, γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουμε τοὺς «προοδευτικοὺς» δημοσιογράφους.

9. Ἀντιθέτως, παρατηροῦμε ὅτι λείπει ὁ ἀνάλογος σχολιασμὸς ἀπὸ τὰ ΜΜΕ γιὰ ἐκκλησιαστικὲς συμπάθειες εἴτε ἀντιεκκλησιαστικὴ ρητορικὴ ἄλλων πολιτικῶν παρατάξεων. Ἐπίσης λείπει ὁ σχολιασμός τους γιὰ τὴν κάκιστη συμπεριφορὰ πολλῶν κυβερνήσεων ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας. Καλὸ θὰ ἦταν νὰ ἐρωτηθοῦν καὶ ἐκεῖνοι.

10. Τέλος, ἀναφορικὰ μὲ τὸν χαρακτηρισμὸ «Χριστιανοταλιμπᾶν», συνιστοῦμε σὲ ἐκείνους ποὺ τὸν χρησιμοποιοῦν νὰ εἶναι πολὺ προσεκτικότεροι μὲ τὴ χρήση ρατσιστικῶν χαρακτηρισμῶν. Μὲ ἀνήθικο τρόπο ταυτίζουν τὸ θύμα μὲ τὸν θύτη. Ὁ Χριστιανισμός, καὶ μάλιστα ἡ Ὀρθοδοξία, ἦταν καὶ εἶναι καὶ σήμερα ἡ πλέον διωκόμενη θρησκεία ἀνὰ τὸν κόσμο. Οἱ Ταλιμπᾶν προκάλεσαν φρικώδη ἐγκλήματα κατὰ τῶν Χριστιανῶν σχεδὸν σὲ ὅλες τὶς ἠπείρους τῆς γῆς. Τὸ λεκτικό τους ἐφεύρημα εἶναι τόσο προσβλητικὸ ὅσο τὸ νὰ ἀποκαλοῦσαν τοὺς Ἰουδαίους «ἐβραιοναζί». Μήπως θὰ πρέπει νὰ διερωτηθοῦν γιὰ τὴν χριστιανοφοβία τους; 

Σκοπὸς μας εἶναι μία δημοκρατικότερη Ἑλλάδα, χωρὶς τὸ φίμωμα τῆς γνώμης ποὺ «ἐνοχλεῖ». Ἐπιθυμοῦμε νὰ καταθέσουμε τὴ δική μας μαρτυρία μέσα στὴ Βουλή, ἡ ὁποία δὲν θὰ διχάζει, ἀλλὰ θὰ ἑνώνει τοὺς Ἕλληνες, πάνω στὶς ἱερὲς ἀρχὲς τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, τὸ ὁποῖο ἀπειλεῖται νὰ ἀλλάξει οὐσιωδῶς, ἂν δοθεῖ παντοδυναμία στὸ κυβερνῶν κόμμα τῆς ἑπόμενης Βουλῆς.

Καλοῦμε κάθε καλοπροαίρετο Ἕλληνα νὰ μᾶς ἐμπιστευθεῖ καὶ πάλι στὶς 25 Ἰουνίου, κλείνοντας τὰ αὐτιὰ στὴν τοξικότητα, τὸ μίσος καὶ τὴν ὀργανωμένη προπαγάνδα, γιὰ νὰ ἐπιτύχουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τὴ ΝΙΚΗ τοῦ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ καὶ τῆς ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ.

nikh.gr

5 σχόλια:

  1. Δυστυχώς, σε αυτή την τόσο δύσκολη περίοδο για τον τόπο λόγω της απουσίας αληθινής παιδείας κι εθνικών οραμάτων, τα έφερε βλέπετε έτσι η μοίρα, ούτως ώστε να διαχειρίζονται τις τύχες της Ελλάδος τα πολιτικά στρουμφάκια!    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Το πόσο σκοτεινά είναι τα σχέδιά τους φαίνεται από το πόσο ενοχλήθηκαν από την φωνή της Νίκης. Άρχισαν να συκοφαντούν με βδελυγμία συμπολίτες μας που μίλησαν με πόνο καρδιάς για όσα παράλογα όλοι μας βιώνουμε καθημερινά . Στο κάτω κάτω δημοκρατία έχουμε. Ή μήπως όχι;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Η μεγαλύτερη απόδειξη για την τιμιότητα του αγώνα της ΝΙΚΗΣ είναι το γεγονός ότι χτυπιέται λυσσαλέα πανταχόθεν. Τελικά οι εκλογές μάλλον έγιναν για να διαπιστώσουμε ότι για όλη την κακοδαιμονία και για όλα τα στραβά του τόπου, φταίει η ΝΙΚΗ!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.