23 Φεβ 2022

Ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου - Ἁγιοπνευματικές ρήσεις ἀσκητικῆς σοφίας γιά τόν ἀγῶνα τῆς Σαρακοστῆς

Ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου
Δυνατός εἶναι ἐκεῖνος, πού εὐχαριστεῖται στίς πρόσκαιρες θλίψεις καί στενοχώριες, διότι σ' αὐτές κρύβεται ἡ ζωή καί ἡ δόξα τῆς νίκης του!...
Φωτισμένος εἶναι ἐκεῖνος, πού γνώρισε τήν πίκρα, πού ὑπάρχει στά "γλυκέα" τούτου τοῦ κόσμου καί ἀσχολεῖται πάντοτε μέ τή σωτηρία τῆς ψυχῆς του!...
Φρόνιμος εἶναι ἐκεῖνος, πού προσπαθεῖ νά ἐξέλθει ἀπό τήν παροῦσα ζωή, κερδίζοντας τήν αἰώνια!...
Ἀνόητος εἶναι ἐκεῖνος, πού προσπαθεῖ διαρκῶς, πώς θά κερδίσει τά τῆς πρόσκαιρης ζωῆς!...
Ἀπάρνηση ἑαυτοῦ εἶναι τό νά μισήσουμε τούτη τή ζωή, ἀνεβαίνοντας στό σταυρό γιά νά ἀποθάνουμε γιά τήν ἐπιθυμία τῆς μέλλουσας ζωῆς!...
Κόσμος εἶναι μία πόρνη, πού προσπαθεῖ μέ τά κάλλη της νά μᾶς ἑλκύσει κοντά της καί νά μᾶς γυμνώσει ἀπό κάθε ἀρετή, πετῶντας μας ἔξω ἀπό... τήν οἰκία τήν ὥρα τοῦ θανάτου!...
Χαυνώνεται ἡ θέληση τῆς ἐπιθυμίας τοῦ καλοῦ, ὅταν δέν χωριζόμαστε ἀπό τά πράγματα τοῦ κόσμου καί δέν ἀπαρνούμεθα τελείως τόν κόσμο!...
Ἀρχή τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ εἶναι α) νηστεία, β) ἀγρυπνία καί γ) ἀδιάλειπτη εὐχή!..
Χαῦνος εἶναι ἐκεῖνος πού ἀμελεῖ τή νηστεία καί τούς λοιπούς ἀγῶνες!..
Ἡ νηστεία εἶναι ὁ δρόμος ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ καί θεμέλιο κάθε ἀρετῆς. Εἶναι ὁ στέφανος αὐτῶν πού ἐγκρατεύονται. Τό κόσμημα τῆς παρθενίας καί ἁγιότητος. Ἡ μητέρα τῆς προσευχῆς. Ὁ πρόδρομος κάθε ἀγαθοεργίας!...
Μόνον οἱ σωματικοί κόποι δέν διορθώνουν τά ψυχικά πάθη καί δέν προκαλοῦν εἰρήνη καί ἀταραξία στήν ψυχή!..
Δέν μποροῦμε νά γνωρίσουμε τά πάθη μας, ἄν δέν ἀρνηθοῦμε τή συναναστροφή τοῦ κόσμου καί τά σκορπίσματα τῶν λογισμῶν!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.