28 Οκτ 2021

Λοχίας Ἴτσιος: 38.000 σφαῖρες κατὰ τῶν ναζί!

Ἡ γερμανικὴ εἰσβολὴ στὴν Ἑλλάδα ξεκίνησε στις 6 Ἀπριλίου τοῦ 1941 καὶ παρὰ τὴν ἰσχυρὴ καὶ ἐντυπωσιακὴ ἀντίσταση τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν στρατευμάτων τους, ἡ ὑποχώρηση ἦρθε 4 μέρες ἀργότερα. Η παράδοση ἔγινε στὶς 9 Ἀπριλίου. Πολλὰ εἶναι τὰ πρόσωπα ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ξεχωρίσουν γιὰ τὴν ἠρωϊκὴ ἀντίσταση τῶν Ἑλλήνων. Ἕνας λοχίας ὅμως παίρνει τὸν πρῶτο ρόλο.  Ὁμολογουμένως, τὸ πρόσωπο ποὺ ξεχώρισε μέσα ἀπὸ τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶναι ὀ λοχίας Δημήτρης Ἴτσιος, ὁ ὁποῖος μόνος του μὲ ἀκόμα πέντε ἄντρες ἀπέκρουσε τὴν εἰσβολὴ τῶν Γερμανῶν καὶ ἐξολόθρευσε μὲ τὸ πολυβόλο πάνω ἀπὸ 250 στρατιῶτες τῆς Βερμαχτ. 

Ὁ Δημήτρης Ἴτσιος ἦταν...ἔφεδρος ὑπαξιωματικὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατού κατα τὴ διάρκεια τῆς γερμανικῆς εἰσβολῆς στὴν Ἑλλάδα τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1941. Ἐπικεφαλῆς ὀλιγάριθμων ἀνδρῶν ἀντιστάθηκε μέχρις ἐσχάτων στὴν ἐπίθεση ποὺ δέχθηκε καὶ ἀπὸ τὸ πολυβολεῖο τοῦ προκάλεσε μεγάλες ἀπώλειες στὸν ἐχθρό. Παραδόθηκε μαζὶ μὲ τοὺς ἄνδρες τοῦ ὅταν τὰ πυρομαχικὰ τοὺς ἐξαντλήθηκαν, ἀλλὰ δολοφονήθηκε ἐν ψυχρῶ ἀπὸ τὸν ἐπικεφαλῆς γερμανὸ σωματάρχη, στρατηγὸ Σόρνερ.Ὁ Ἴτσιος εἶχε ρίξει 38.000 σφαῖρες ἐναντίον τῶν Γερμανῶν! 

Οἱ Γερμανοὶ λοιπόν, εἰσέβαλαν τὴν 6η Ἀπριλίου τοῦ 1941 προσπαθώντας νὰ διασπάσουν τὴ γραμμὴ Μεταξά, ἀπὸ τὰ σύνορά της Ἑλλάδας μὲ τὴν Βουλγαρία καὶ τὴ Γιουγκοσλαβία. Ὅλοι οἱ Ἕλληνες στρατιῶτες ἔδωσαν μία ἡρωικὴ μάχη καὶ ἀντιστάθηκαν δυναμικὰ στοὺς Γερμανούς. 


Ὁ Δημήτρης Ἴτσιος ὅμως, ἔφεδρος λοχίας καὶ ἐπικεφαλῆς τῆς ἀντίστασης στὸ πολυβολεῖο, Π8 στὴν ὀμορφοπλαγιὰ τοῦ Μπέλες πάνω ἀπὸ τὰ Ἄνω Πορόια Σερρῶν, ἂν καὶ μόνος του μὲ πέντε μόνο στρατιῶτες , δὲν παραδόθηκε . 

Ὁ λοχίας Ἴτσιος ἀποδείχτηκε πολὺ πιὸ δυναμικὸς ἀπὸ ὅτι ὑπολόγιζαν. Ἡ ἀντίστασή του κράτησε ὅσο περισσότερο μποροῦσε καὶ πιὸ συγκεκριμένα μέχρι νὰ τοῦ τελειώσουν τὰ πυρομαχικά. 

Μὲ πάνω ἀπὸ 38 χιλιάδες σφαῖρες σκότωσε πάνω ἀπὸ 250 Γερμανοὺς στρατιῶτες καὶ τὸν σημαντικὸ γιὰ τοὺς ἀντιπάλους, ἀντισυνταγματάρχη, Ἔμπελινγκ. Ο Ἴτσιος εἶχε ὡς ἐντολὴ νὰ σταματήσει τοὺς Γερμανοὺς ὥστε οἱ ἑλληνικὲς δυνάμεις νὰ καταφέρουν νὰ κερδίσουν τ χρόνο. Ὡστόσο, τὴ στιγμὴ ποὺ οἱ Γερμανοὶ τὸν ἐγκλωβίζουν ὁ Ἕλληνας λοχίας δίνει διαταγὴ στοὺς ἄλλους πέντε στρατιῶτες νὰ ἀποχωρήσουν ὥστε νὰ ἀντιμετωπίσει μόνος του τὴ νέα ἐπίθεση. 

Ὡστόσο, δύο ἀπὸ τοὺς φαντάρους ἀρνήθηκαν πεισματικὰ νὰ ἀφήσουν τὸν ἐπικεφαλῆς, Ἴτσιο καὶ ἔτσι οἱ τρεῖς ἄντρες ἄρχισαν νὰ ἀποκρούουν τὶς ἀπανωτὲς γερμανικὲς ἐπιθέσεις. Κατάφεραν νὰ ἀποφύγουν ὅλες τὶς βολὲς τῶν Στοῦκας καθὼς καὶ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν ἐπίθεση τῶν χερσαίων δυνάμεων τῶν Γερμανῶν. 

Δυστυχῶς, ἡ ἐξάντληση τῶν πυρομαχικῶν τοὺς τοὺς ἀνάγκασε νὰ παραδοθοῦν. Οἱ Γερμανοὶ πλησίασαν ἐπιφυλακτικά τους ἄντρες καὶ ἄρχισε ἕνας διάλογος μεταξύ του Ἕλληνα λοχία καὶ Γερμανοῦ ἐπικεφαλῆς: 

Στρατηγὸς Σόρνερ: Ποῦ εἶναι ὁ ἀξιωματικός σου; 
Λοχίας Δημήτρης Ἴτσιος: δὲν ὑπάρχει, ἐγὼ εἶμαι ἐπικεφαλῆς 
Στρατηγὸς Σόρνερ: ἐσύ; 
Λοχίας Δημήτρης Ἴτσιος: ναὶ 
Στρατηγὸς Σόρνερ: συγχαρητήρια, μὲ τὴν ἀντίστασή σου ζωντάνεψες τὸ πνεῦμα τῶν προγόνων σου 
Λοχίας Δημήτρης Ἴτσιος: ἔκανα τὸ καθῆκον μου 
Στρατηγὸς Σόρνερ: καὶ τώρα πρέπει νὰ κάνω καὶ ἐγὼ τὸ δικό μου. Μοῦ στοίχισες πάνω ἀπὸ διακόσιους ἄνδρες. 

Ὁ Γερμανὸς διοικητὴς διέταξε νὰ τὸν σκοτώσουν. Ὅταν ὁ Ἴτσιος ρώτησε γιατί, δὲν ἔλαβε καμία ἀπάντηση. Ὁ Σόρνερ ἔδωσε ἐντολὴ νὰ τὸν τιμήσουν καὶ στὴ συνέχεια τὸν ἐκτέλεσε ὁ ἴδιος. 

Τοὺς δύο ἄλλους ἄντρες, ποὺ παρέμειναν στὸ πλευρὸ τοῦ Ἴτσιου, τοὺς ἄφησε ἐλεύθερους. Αὐτοὶ ἄλλωστε ἦταν ποὺ διηγήθηκαν τὰ γεγονότα καὶ τὴν αὐτοθυσία τοῦ Ἴτσιου, ποὺ ἔμεινε στὴν ἱστορία. 

Ὁ Ἴτσιος παρασημοφορήθηκε καὶ ἕνα στρατόπεδο πῆρε τὸ ὄνομά του. Στὸν Ἴτσιο ἀποδόθηκε ὁ βαθμὸς τοῦ Ἐπιλοχία καθὼς καὶ τὸ Ἀργυρὸ Ἀριστεῖο Ἀνδρείας. 

Ἀρκετὸ καιρὸ ἀργότερα, τὸ 1946 ἡ σύζυγος τοῦ Ἴτσιου κατάφερε νὰ ἀνασύρει τὰ ὀστᾶ τοῦ ἄνδρα της καὶ νὰ τὰ μεταφέρει γιὰ ἐνταφιασμὸ στὸ χωριό τους, τὰ Ἄνω Πορρόια. 

Ὁ λοχίας μὲ τὴ στρατηγικὴ καὶ τὸν ἡρωισμὸ τοῦ συνέβαλε σημαντικὰ στὴν ἀντίσταση τῆς εἰσβολῆς τῶν Γερμανῶν, κερδίζοντας χρόνο γιὰ τοὺς συμπατριῶτες του. Μὲ τὴ θυσία τοῦ ὅμως, κέρδισε καὶ τὸν Γερμανὸ στρατηγό, ὁ ὁποῖος δὲν κατάφερε νὰ προσπεράσει τὴ ναζιστικὴ χυδαιότητα. 

1 σχόλιο:

  1. Αυτός ήταν ΗΡΩΑΣ ο ΘΕΟΣ να αναπαύσει τη ψυχούλα του. Σήμερα;ποιός θα έκανε το ίδιο;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.