4 Αυγ 2021

Ὁ Ἀντινόης Παντελεήμων πρὸς Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἀμερικῆς κ.κ. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ...

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΤΙΝΟΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
(Ἐφησυχάζων Μητροπολίτης Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας)
Ἐνορία Τιμίου Προδρόμου, Χώρας
852 00 ΚΑΛΥΜΝΟΣ - GRECCE

Πρὸς
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Ἀμερικῆς
κ.κ. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ
8-10 East 79th St.
New York, NY 10075 - .S.A.
Tel: (212) 570-3500 • Fax: (212) 570-3569
E-mail; archdiocese@goarch.org

Σεβασμιώτατε Ἀδελφέ, Ἅγιε Ἀμερικῆς κ.κ. Ἐλπιδοφόρε,
Ὁ Χριστὸς μεθ’ ἠμῶν.
Μὲ σεβασμὸ πρὸς τὴν... ὑμετέρα ἀγαπητή μου Θεοπρόβλητο Σεβασμιότητα, Σᾶς γνωστοποιῶ τὴν ταπεινὴ ἀπάντησή μου στὴ δήλωσή Σας στὸ Facebook, ὅπου ἀναφέρετε ὅτι «ὑπάρχουν πολυάριθμα μονοπάτια, ποὺ ὁδηγοῦν τελικὰ στὴν κορυφὴ τοῦ βουνοῦ, καὶ ὅτι ὅσοι δὲν τὸ πιστεύουν βρίσκονται σὲ ἀπέραντη ἄγνοια»! Ἐννοεῖτε στὴ δήλωσή Σας αὐτή, φυσικά, τὶς πολυάριθμες θρησκεῖες καὶ αἱρέσεις.

Προσπαθετε νὰ σπείρετε τὸν Οἰκουμενισμό, ποὺ εἶναι ἡ μίξης ὅλων τῶν θρησκειῶν σὲ μία.

Μὲ σεβασμό, θὰ ἤθελα νὰ τονίσω τὴν Ὀρθόδοξο Διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας. Σύμφωνα μὲ τὰ Ἱερὰ Εὐαγγέλια, ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ἡ μόνη Ὁδός, Ἀλήθεια καὶ Ζωὴ τοῦ κόσμου. Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ γνωρίσει τὸν Θεὸ Πατέρα, παρὰ μόνο μέσον τοῦ Υἱοῦ. Ἐκεῖνος ποὺ δὲν πιστεύει στὸν Υἱό, δὲν ἔχει οὔτε τὸν Πατέρα.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι ἡ μόνη Ἀληθινὴ Χριστιανικὴ Ἐκκλησία, διότι διατήρησε, χωρὶς τὶς παραμικρὲς ἀλλοιώσεις ἢ ἀλλαγές, τὶς γνήσιες Ἀποστολικὲς Διδασκαλίες καὶ Παραδόσεις. Ἐνῷ ἡ μὲν Ρωμαιοκαθολικὴ ὁμολογία (καὶ ὄχι ἐκκλησία) ἀλλοίωσε τὴν γνησιότητα αὐτὴ μὲ τὴν εἰσαγωγὴ νέων καὶ ξένων διδασκαλιῶν, ἐνῷ οἱ Προτεσταντικὲς δὲ ὁμολογίες (καὶ ὄχι ἐκκλησίες) ἀρνήθηκαν ἐντελῶς αὐτές.

Μόνο μέσα στὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ βρεῖ τὴν Ὁδὸ (τὸν Δρόμο) ποὺ «ὁδηγεῖ στὴν κορυφὴ τοῦ βουνοῦ», (ὅπως σημειώνετε), ποὺ εἶναι ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Ἀλλὰ γιὰ νὰ τὸ ἐπιτύχει αὐτὸ θὰ πρέπει κανεὶς νὰ ἀνήκει στὴν Κανονικὴ καὶ Γνησία Ἐκκλησία, ποὺ ὁ Χριστὸς ἵδρυσε καὶ θεμελίωσε ἐπάνω στὸν Σταυρὸ καὶ ξεκίνησε τὴν Ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς.

Μόνο μέσα στὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία ὁ ἄνθρωπος ἐπιτυγχάνει τὸν ἁγιασμὸ καὶ τὴν σωτηρία τοῦ ἐν Χριστῷ. Ὅλες οἱ ἄλλες θρησκεῖες καὶ χριστιανικὲς αἱρέσεις ΔΕΝ ὁδηγοῦν κανένα στὴ σωτηρία, ποὺ ἐπιτυγχάνεται μέσον του Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό, στὶς ἄλλες θρησκεῖες καὶ αἱρέσεις δὲν ὑπάρχουν Ἅγιοι (ἐξαίρεση εἶναι ἡ Ρωμαιοκαθολική, ἀλλὰ μόνον μέχρις τοῦ Μεγάλου Σχίσματος (1054 μ.Χ.). Οἱ δὲ Προτεστάντες δὲν ἀναγνωρίζουν κανένα Ἅγιο. Ἐὰν ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι ἑνωμένος μὲ τὸν Χριστό, μένει ἄκαρπος καὶ ἀποξενωμένος ἀπὸ τὴν σωτήρια Χάρη τοῦ Θεοῦ.

Θὰ ἤθελα νὰ ὑπενθυμίσω τὴν πίστη τῶν ἀρχαίων Πατέρων καὶ ἐκκλησιαστικῶν Συγγραφέων τῆς μίας ἑνωμένης Ἐκκλησίας (Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως), ποὺ δηλώνουν ξεκάθαρα ὅτι «ἐκτὸς Ἐκκλησίας, δὲν ὑπάρχει σωτηρία»! Ἑπομένως, θὰ πρέπει νὰ τονιστεῖ ξεκάθαρα, ὅτι οἱ ἄλλες θρησκεῖες, ὅπως τὸ Ἰσλάμ, ὁ Ἰουδαϊσμός, ὁ Βουδισμός, ὁ Ταοϊσμός, ἡ Εἰδωλολατρία, οἱ χριστιανικὲς αἱρέσεις καὶ σχίσματα, δυστυχῶς, ΔΕΝ ὁδηγοῦν στὴ σωτηρία. Ἀποτελοῦν ἁπλὲς ἀνθρώπινες κατασκευές, φιλοσοφικὰ συστήματα καὶ ὀργανισμούς.

Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ βροῦν τὸν Ἀληθινὸ Θεό, τότε πρέπει νὰ γίνει μέλος τοῦ Θεανδρικοῦ Σώματός Του, ποὺ εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. Ὁ Οἰκουμενισμός, τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν, καὶ οἱ παρόμοιοι ἀνορθόδοξοι ὀργανισμοὶ εἶναι ὁ σκοτεινότερος υἱὸς τοῦ Σατανᾶ, καὶ οἱ ὑποστηρικτὲς του υἱοὶ ἀπώλειας.

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ὀφείλομε νὰ σεβόμαστε τὶς θρησκευτικὲς πεποιθήσεις τῶν ἄλλων συνανθρώπων, ἀλλὰ ποτὲ ΔΕΝ συμφωνοῦμε ἢ ἀποδεχόμαστε αὐτές.

Δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε ὅτι μία μέρα θὰ σταθοῦμε μπροστὰ μπροστὰ στὸ Δίκαιο Κριτὴ καὶ θὰ δώσουμε λόγο γιὰ τὰ λόγια, σκέψεις καὶ πράξεις μας. Τὰ πάντα θὰ ἐξεταστοῦν μὲ αὐστηρότητα.

Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις, ἀσπάζομαι τὴν Σεβασμιότητά Σας, εὐχόμενος, ὅπως ὁ Ἅγιός μας Θεός, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, χαρίζει στὴν Σεβασμιότητά Σας μακροημέρευση ἡμερῶν, ἔτη πολλά, ὑγεία, ψυχῆς τὲ καὶ σώματος, γιὰ νὰ διακονεῖτε καὶ νὰ ὀρθοτομεῖτε τὸν Λόγο τῆς Ἀληθείας ἐπὶ πλεῖστα ἔτη καὶ νὰ ὠφελεῖτε μὲ τὴν πνευματικὴ καὶ θεομίμητη πολιτεία Σας τὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ.

Ἐπὶ δὲ τούτοις, διατελῶ μετὰ τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ, ἀδελφικῆς ἀγάπης καὶ ἐκτιμήσεως.

Ἀγαπητὸς ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ Ἀδελφός.

+Ο Ἀντινόης ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
(Ἐφησυχάζων Μητροπολίτης Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας)

Ἅγιος Στέφανος, Ἀττικῆς, 19 Ἰουλίου, 2021

5 σχόλια:

 1. "Εχάρημεν χαράν μεγάλην σφόδρα", διαβάζοντας την επιστολή! Πρώτον,διότι είναι γραμμένη από χέρι επισκοπικό, χέρι κινούμενο την χάρη του Αγίου Πνεύματος, καθώς αποφαίνεται πλήρως καθαρώς, ευαγγελικώς και αγιοπατερικώς, περί της Αληθείας. Δεύτερον, για την παρρησία με την οποία καταθέτει ο σεβασμιώτατος αυτήν την Αλήθεια. Μια φωνή όαση, μέσα στην έρημο της φυλακής του Οικουμενισμού, στην οποία εγκλωβίστηκε η ορθόδοξη ιεραρχία, με αποκορύφωμα την ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου! Πιστεύουμε ακράδαντα πως υπάρχουν πολλοί ακόμη ιεράρχες με το ίδιο - αυτονόητα - φρόνημα, αλλά δεν τολμούν να το ομολογήσουν. Έχουν φοβερή ευθύνη απέναντι στην Αλήθεια!Κύριος ελεήσαι και φυλάξαι επίσκοπον Παντελεήμονα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πραγματικά, πολύ ωραία απάντηση, ξεκάθαρη, σαφής, τόση όση, με άρωμα αυθεντικού ορθόδοξου Επίσκοπου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Και να ' τανε μόνο ο Αμερικής; Εδώ ξεκινώντας από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο έψαλε πολυχρόνιο στον αιρεσιάρχη πάπα και ο πατριάρχης τον αποκαλεί Αγιώτατο αδελφό και τον Αλεξανδρείας, ο οποίος έκανε τα ίδια με τον αρχιαιρεσιάρχη μονοφυσίτη, πάμε σε αμέτρητους δεσποτάδες της διασποράς, οι οποίο έχουν ξεπεράσει τα όρια της προδοσίας γράφοντας στα παλιά τους υποδήματα τους αγίους και όλη την Ορθόδοξη Αγία Παράδοση. Είναι δραματική η κατάσταση, με τους οικουμενιστές δεσποτάδες να καθίστανται εκουσίως συνεργάτες των σκοτεινών δυνάμεων της παγκοσμιοποίησης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Τέτοιες απαντήσεις ορθόδοξες θέλουμε από τους μητροπολίτες και τους αρχιεπισκόπους!

  Ρωμιός

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.