6 Ιουλ 2021

Ἡ ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν… οὕτω κηρύσσομεν

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Δ.Ι.Σ. ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γράφει ὁ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Μακαριώτατε,
Ἅγιοι Πατέρες,
Ἀδελφοὶ ἐν Χριστῷ,
Τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ἐκκλησία βάλλεται...
Βάλλεται ἀπὸ σκοτεινὲς δυνάμεις, ξένα κέντρα συμφερόντων ποὺ κινοῦν τὰ νήματα τῆς ἀνθρωπότητας.
Κι ἔχουν ἐξουσία στὶς κυβερνήσεις ἀλλὰ καὶ στὶς... ἁπανταχοῦ θρησκεῖες.

Ἀλλὰ καὶ στὴ Μία Ἀληθινὴ, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία.

Ἡ δαιμονικὴ αὐτὴ ἐξουσία καὶ τὰ συμπαρομαρτούντα δεινά της, παραχωρεῖται ἀπ’ τὸν Θεό, ὡς ἀντίκτυπος τῆς πτώσης καὶ τῆς ἀλλοτρίωσης τῆς ἀνθρωπότητας.

Ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ εἶναι ὑπὸ διωγμό. Ἁμάρτησε καὶ πληρώνει.

Εἰκόνα τοῦ ἐκπεσόντος Ἑλληνορθόδοξου λαοῦ , ἀποτελεῖ ἡ ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας .

Ὡς λαὸς τοῦ Θεοῦ μὲ πλήρη συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότητάς μας καὶ τῶν ἐλλείψεών μας, ἀλλὰ μὲ πίστη στὸν Ἅγιο Τριαδικὸ Θεὸ καὶ στὸ ἔλεός Του, εἴμαστε ἀποφασισμένοι νὰ θέσουμε ἑαυτὸν ὡς φρένο, στοὺς τροχοὺς τοῦ ὀχήματος τῆς βεβήλωσης τῆς πατρίδος καὶ τῆς ἐκκλησίας.

Μᾶς βαραίνει ἡ εὐθύνη ποὺ ἀπορρέει ἀπ’ τοὺς Ὅρους τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων , ἀπ’ τοὺς λόγους καὶ τὶς προτροπὲς τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀπ’ τοὺς ἀγῶνες καὶ τὴ θυσία ἐθνομαρτύρων καὶ ὁσιομαρτύρων.

Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι ὀργανισμὸς αὐτόνομος. Δὲν ἔχει γνώμη καὶ τοποθέτηση δική της.

Οἱ λειτουργοί της (διάκονοι, πρεσβύτεροι, ἐπίσκοποι, πατριάρχες, σύνοδοι) δὲν ἔχουν ἐξουσιοδότηση νὰ λένε καὶ νὰ ἐνεργοῦν ὅπως κρίνουν κατὰ τὸ δοκοῦν καὶ σύμφωνα μὲ τὴν προσωπική τους ἄποψη. Πόσο μᾶλλον κάτω ἀπὸ τὶς προτροπὲς καὶ ὑπὸ τὴν πίεση τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας.

Ἡ Ἐκκλησία δὲν τὴν ἐφτίαξε τὴν πίστη της . Δὲν εἶναι δημιούργημά της. Τὴν παρέλαβε καὶ τὴν ὑπηρετεῖ.

Τὰ τελευταία ἔτη καὶ ἰδιαιτέρως μετὰ τὴ βέβηλη σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου , βιώσαμε καταπάτηση τῆς Ἁγίας Παραδόσεως , τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως.

Γίναμε ἀκροατὲς μίας νέας ρητορικῆς, περὶ κοινωνικῆς εὐθύνης, ἀγάπης στὸν πλησίον, ὑπακοῆς ἀδιάκριτης, οἰκονομίας. Μία «οἰκονομία» ποὺ κατάντησε παρανομία.

Μίας πλανεμένης ἐπισκοπολατρείας καὶ μίας ἀπολύτου ὑποταγῆς στὰ κελεύσματα τῆς ἐξουσίας.

Ὅπου Ὀρθοδοξία καὶ πληγές.

Εἴδαμε νὰ ἀναγνωρίζονται μυστήρια σὲ αἱρετικούς.

Παρατηρήσαμε ἐπισκόπους νὰ δωρίζουν Κοράνι ὡς ἱερὸ βιβλίο.

Προκαθημένους νὰ κρύβουν ἐγκόλπια γιὰ νὰ μὴν στενοχωρήσουν.

Μείναμε ἐμβρόντητοι μπροστὰ σὲ συμπροσευχές, συνευχὲς καὶ συλλείτουργα ἐπισκόπων της Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, μὲ αἱρετικούς, μουσουλμάνους καὶ σχισματικούς.

Εἴδαμε μητροπόλεις νὰ βάζουν λουκέτο σὲ ἐκκλησιὲς καὶ νὰ ἀπειλοῦν ἱερεῖς.

Εἴδαμε μάσκες μπροστὰ στὴ Ἁγία Τράπεζα , μπροστὰ ἀπὸ ἅγια εἰκονίσματα καὶ χαριτόβρυτα λείψανα, γαντοφορεμένα χέρια κληρικῶν νὰ μοιράζουν ἀντίδωρο, πολλὲς φορὲς σὲ μιαρὴ συσκευασία καὶ πνευματικοὺς νὰ προφυλάσσουν πετραχῆλι ἀπὸ ἀσπασμό.

Εἴδαμε κουταλάκι μίας χρήσεως γιὰ τὸ ἄχραντο Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας.

Εἴδαμε τὸν Κύριο νὰ «ἀνασταίνεται» διήμερος.

Εἴδαμε ἐπισκόπους νὰ ἀπαγορεύουν τὸ μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως.

Ἡ ἐγκαθίδρυση μίας νέας θρησκείας, τῆς μολυσματικότητας τῶν Μυστηρίων καὶ τοῦ Χριστοῦ, ἀπότοκος μίας συνεχοῦς ἐδῶ καὶ καιρὸ καταπάτησης τοῦ Ἱεροῦ Πηδαλίου, τῶν Πατερικῶν Κανόνων, τοῦ ἴδιου του Εὐαγγελίου.

Ἅγιοι ἀρχιερεῖς. Γίνατε βασιλικότεροι τοῦ βασιλέως.

Ὑπερθεματίζεται μὲ ζῆλο καὶ ὀργή, ὑπὲρ τῶν ἀντίχριστων κυβερνητικῶν μέτρων ποὺ καταργοῦν τὴν πίστη μας καὶ μᾶς ἀπαγορεύουν τὸ Χριστό.

Ὁδηγεῖτε σὲ σχίσμα τὴν Ἐκκλησία.

Καὶ ὅταν κάποιοι εὐλαβεῖς κληρικοὶ ἀνθίστανται στὸ δαιμονικὸ αὐτὸ ρεῦμα ἀθεΐας, προσφέροντας εὐλαβῶς τὰ δῶρα τῶν Θείων Μυστηρίων ἀμετάβλητα καὶ ἀμόλυντα ὅπως τὰ παρέλαβαν ἀπ’ τὴν Ἁγία Παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας, μὲ πίστη καὶ ἐμπιστοσύνη στὸν Κύριο, τότε πίπτει ράβδος. Ἡ ράβδος τῆς ἀργίας, τῆς μετάθεσης, τῆς ἀφαίρεσης ὀφικίων, τῆς παραπομπῆς σὲ εἰσαγγελεῖς.

Τιμωρεῖτε εὐλαβεῖς ἱερεῖς. Τιμωρεῖτε καὶ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ στερώντας του, τὰ σωτηριώδη δῶρα τῶν Μυστηρίων.

Ἢ τὰ παρέχετε ὑπὸ προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις βεβήλωσης καὶ προσβολῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος. Μὲ μάσκες , μὲ ἀποστάσεις καὶ μὲ περιορισμένο ἀριθμὸ ἀτόμων, ἀσεβεῖτε κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Καὶ οἱ ἄμβωνες σιώπησαν. Σταμάτησαν νὰ ἀντηχοῦν τὸ λόγο τῆς Ἀληθείας. Δὲν ἀποτελοῦν πλέον ὁρμητήρια ὀρθοδόξου ἀγῶνα.

Ἀντ’ αὐτοῦ κατάντησαν ἀντηχεῖα κυβερνητικῶν ἀποφάσεων καὶ ἰατρικῶν τελεσιγράφων.

Διαφημιστικὲς καμπάνιες ἐμβολίων καὶ μιαρῶν μέτρων, μεταδίδονται ἀπ’ τοὺς κήρυκες καὶ τοὺς ἐπισκόπους.

Ντροπή!

Καὶ ἀπαιτεῖτε ὑπακοὴ στὴν ἐκκλησία.

Τί εἶναι ἡ ἐκκλησία; H ἱεραρχία καὶ οἱ κληρικοί; Ὄχι ὁ λαός;

Τί μᾶς διδάσκει ἡ Παράδοση;

Ποιὸς ἦταν ἐκκλησία;

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ἢ ὁ Ἰωάννης Καλέκας ὁ λατινόφρων;

O ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς ἢ ὁ Μητροφάνης καὶ ἡ ὑπόλοιπη ἱεραρχία;

Ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ ὁμολογητὴς ἢ ὅλα τὰ Πατριαρχεῖα τῆς ἐποχῆς του;

O ἅγιος Κύριλλος ἢ ὁ Νεστόριος;

Δὲν εἶναι οἱ ἅγιοι πρότυπα συμπεριφορᾶς καὶ μίμησης;

Ἐκκλησία δὲν εἶναι καὶ ἡ θριαμβεύουσα; Οἱ ἅγιοι καὶ Πατέρες πού δογμάτισαν;

Τί γίνεται ἐὰν ἡ «ἐκκλησία» πού λέτε, γίνει Χριστομάχος; Τί γίνεται ὅταν συνεργεῖ, ἐπικροτεῖ καὶ προωθεῖ ἀντιορθόδοξους νόμους καὶ πρακτικές;

Δὲν κρίνουμε καθότι ὅπως λέει καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: ΤΟ «ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232)».

Βλέπουμε κατάφορη καταπάτηση τοῦ Εὐαγγελίου ἐδῶ καὶ καιρὸ μέσα ἀπὸ ἐνέργειες, λόγους, ἀποφάσεις ἐπισκοπικές.

Καὶ ζητᾶτε ἀδιάκριτη ὑπακοή.

Δὲν εἶπε ὁ Ἄπ. Παῦλος «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἠμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμὶν παρ’ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμίν, ἀνάθεμα ἔστω».(Γάλ. 1, 8).

Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος δὲν εἶπε ὅτι «Ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μὲτ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός».

«Οἱ ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας» μετατράπηκαν σὲ κήρυκες κακοδοξιῶν.

Καὶ διῶκτες κληρικῶν ποὺ «ἐγκλημάτισαν».

Καὶ τὸ ἔγκλημά τους;

H διαφύλαξη τῆς παρακαταθήκης τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας.

Πῶς λογίζονται ἄξιοι καταδίκης καὶ οὐχὶ ἐπαίνου αὐτοὶ ποὺ ὑπὸ τὸν κίνδυνο ποινῶν ἐπισκοπικῶν ἀλλὰ καὶ κυβερνητικῶν, διαφύλαξαν τὴν Παράδοση τῶν Ἁγίων Πατέρων;

Δὲν ξέρετε ὅτι καταδικάζετε μαζί τους καὶ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας; Τοὺς ὁσίους καὶ τοὺς μάρτυρες;

Ὡς ἐδῶ!

Δὲν θὰ ἀνεχτοῦμε πλέον τὴ συνέχιση τῆς βεβήλωσης τῆς πίστης μας.

Δὲν θὰ ἀνεχτοῦμε τιμωρίες κληρικῶν ποὺ δὲν ἀθέτησαν καμία ὑπόσχεση στὸν Κύριο καὶ ἀγωνίζονται διωκόμενοι καὶ λοιδορούμενοι ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος.

Δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε τιμωρία κληρικῶν ἢ ἐπισκόπων ποὺ ἔπραξαν τὸ ἐλάχιστο, παραμένοντας Ὀρθόδοξοι καὶ διακονώντας τὸ ποίμνιο χωρὶς ἀστοχίες καὶ ἀνορθογραφίες.

Θὰ δράσουμε παντοιοτρόπως καὶ ποικιλοτρόπως.

Ἡ ὀργὴ ποὺ ἔχει συσσωρευτεῖ ἐδῶ καὶ καιρὸ ἐναντίων τῶν λυμεώνων τῆς ἀνθρωπότητας ποὺ βιάζουν τὴν ἐλευθερία μας , τὰ δικαιώματά μας , τὴν ἴδια μᾶς τὴ ζωή, θὰ ἐκτονωθεῖ πάνω σὲ ἐσᾶς . Γιατί μᾶς προδίδετε.

Ἐὰν ἀνανήψετε καὶ τεθεῖτε ἡγέτες στὸν δίκαιο ἀγῶνα ποὺ εὐλογεῖ ὁ Θεός, νὰ ξέρετε ὅτι θὰ ἔχετε «στρατὸ» ἀφοσιωμένο καὶ ἀποφασισμένο.

Εἴμαστε ἀποφασισμένοι μέχρι θανάτου. Θανάτου δὲ σταυροῦ.

Καὶ ἐὰν περάσουν οἱ δυσκολίες θὰ εἶστε μακαριστοὶ καὶ σὲ ὅλα ἐπαινετοί.

Δεῖξτε παραχωρητικότητα στοὺς σκληροὺς ἴσως λόγους.

Ὅμως ὅπως τὸ παιδί, προσπαθεῖ νὰ διακονήσει καὶ νὰ βοηθήσει τὸν ἄρρωστο πατέρα , ἔτσι κι ἐμεῖς κάνουμε ὕστατη προσπάθεια νὰ σᾶς ἐπαναφέρουμε στὴν τροχιὰ τῆς Παραδόσεως.

Ἂς ἐναγκαλισθοῦμε ἀδελφικὰ καὶ ἂς σεβαστοῦμε τοὺς κοινοὺς Πατέρες μας.

Ἂς φυλάξουμε τὶς Παραδόσεις καὶ μὲ ἕνα στόμα ἂς δοξάσουμε τὸ παντιμο καὶ μεγαλοπρεπὲς ὄνομα τοῦ Κυρίου.

Τέλος καὶ στὸν Τριαδικὸ Θεὸ μᾶς τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων ἀμήν.

2 σχόλια:

  1. Φρονω πως εαν αυριο,μεθαυριο αποφασισει ο Κυριος να αρει αυτον τον πειρασμο του κορωνοιου η να φανερωσει απασα την αληθεια τοτε για την ιεραρχια της εκκλησιας δεν θα βρισκεται τοπος να σταθει πουθενα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.