16 Ιουλ 2021

Πορεία πρός τό χάραγμα-πορεία πρός τήν ἐν Χριστῷ ἐλευθερία καί τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ

Τοῦ Πρωτ. Ἰωάννου Φωτοπούλου
Πίσω ἀπό τό τέλειο σύστημα «κάρτας ἐξυπηρετήσεως» ἀσφαλείας κομπιοῦτερ κρύβεται ἡ παγκόσμια δικτατορία, ἡ σκλαβιά τοῦ ἀντιχρίστου. Ἀποκ. Ἰωάννου κεφ. ιγ΄16: ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπί τῆς χειρός αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἤ ἐπί τῶν μετώπων αὐτῶν καί ἵνα μή τις δύναται ἀγοράσαι ἤ πωλήσαι εἰ μή ὁ ἔχων τό χάραγμα, τό ὄνομα τοῦ θηρίου ἤ τόν ἀριθμόν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. Ὧδε ἡ σοφία ἐστιν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τόν ἀριθμόν τοῦ θηρίου · ἀριθμός γάρ ἀνθρώπου ἐστί καί ὁ ἀριθμός αὐτοῦ χξς= 666.
(Ἁγίου Παϊσίου, Σημεῖα τῶν καιρῶν 666- ἀπόσπασμα)
Σκοπός τοῦ χειρογράφου τοῦ ἁγίου Παϊσίου «Σημεῖα τῶν Καιρῶν»(1987) ἦταν νά... ἀφυπνίσει τίς κοιμισμένες συνειδήσεις μπροστά στήν ἐπαπειλούμενη τυρρανία τοῦ Ἀντιχρίστου καί νά στρέψει τούς χριστιανούς στήν ἀληθινή πνευματική ζωή πού προσφέρει ἀληθινή δύναμη καί παρηγοριά καί πού εἶναι ἱκανή νά χαλυβδώσει τό φρόνημα τῶν πιστῶν ἀπέναντι στήν ἀντίχριστη δικτατορία. Μετά τή διάδοση τοῦ χειρογράφου, ἄρχισε ἕνας πόλεμος ἀπό κάποιους κληρικούς καί λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι κατηγοροῦσαν τόν Ἅγιο ὅτι ἐπηρεάστηκε ἀπό προτεστάντες καί ὅτι τρομοκρατεῖ τόν κόσμο μέ τόν Ἀντίχριστο καί τό 666.

Τά γεγονότα πού ἀκολούθησαν, δικαίωσαν καί δικαιώνουν καθημερινά τόν προφητικό λόγο τοῦ Ἁγίου. Πολλοί ἀπό τούς νέους θεσμούς καί νόμους μέ ποικίλες προφάσεις αὐξάνουν τόν ἔλεγχο τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων μέ τελικό στόχο τό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου στό χέρι ἤ τό μέτωπο.

Βήματα πρός τήν ἔκδοση τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων

Ἤδη τό 1986 εἶχε ψηφισθεῖ ὁ νόμος 1599/1986 γιά τήν ἔκδοση ἠλεκτρονικῆς ταυτότητος μέ τήν ὀνομασία Εἰδικός Κωδικός Ἀριθμός Μητρώου (ΕΚΑΜ). Τότε ἄρχισε καί ἡ σφράγιση τῶν προϊόντων μέ τόν γραμμωτό κωδικό (bar code) ΕΑΝ 13, ὁ ὁποῖος ἐνεργοποιεῖται μέ τήν ἠλεκτρονική ἀνάγνωση τριῶν καθέτων γραμμῶν( «μπάρες») πού ἐξέχουν ἀπό τίς ὑπόλοιπες γραμμές. Aὐτές οἱ γραμμές σύμφωνα μέ εἰδικές μελέτες εἶναι κωδικοποιημένος ὁ ἀριθμός 666.

Μετά τόν ἔλεγχο τῶν προϊόντων ἀκολουθεῖ ἡ ἀπόπειρα ἐλέγχου τῆς ζωῆς μας. Ἡ ἑλληνική Βουλή ἐπικυρώνει τή συνθήκη Schengen(1997) ἡ ὁποία μέ τήν πρόφαση τῆς ἀσφάλειας ἐπέτρεπε τήν ἀνταλλαγή καί ἐπεξεργασία πληροφοριῶν πού ἀφοροῦν τούς πολίτες τῶν κρατῶν πού εἶχαν ἐπικυρώσει τή συνθήκη αὐτή. Γιά νά ἐφαρμοσθεῖ καί στήν Ἑλλάδα ἡ συνθήκη Schengen ψηφίζεται ὁ Ν. 2472/1997 : Προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπό τήν ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα. Ὁ νόμος αὐτός οὐσιαστικά δέν προστάτευε κανέναν ἀπό τή συλλογή καί ἐπεξεργασία τῶν προσωπικῶν του δεδομένων δηλ. πληροφοριῶν πού ἀφοροῦν στήν προσωπική του ζωή καί δράση, γιατί περιεῖχε τόσες ἐξαιρέσεις πού ἀκύρωναν αὐτή τήν προστασία, ἐνῷ ὑπό ὅρους τό ἄρθρο 8 ἐπέτρεπε τή διασύνδεση ἀρχείων καί τή δημιουργία προσωπικοῦ «προφίλ» τῶν πολιτῶν.

Παρενθετικά ἀναφέρουμε ὅτι ὁ νόμος 2472 ἀντικαταστάθηκε πρό δύο ἐτῶν ἀπό τόν Νόμο 4624/2019 : Ἀρχή προστασίας δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα, ὁ ὁποῖος μέ τά 87 ἄρθρα του καί τίς ὑπερεξουσίες τῆς ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς παραδίδει ὁλόκληρη τή ζωή τῶν πολιτῶν στόν πλήρη ἔλεγχο δημοσίων καί ἰδιωτικῶν φορέων.

Ἐναντίον τῶν παραπάνω μεθοδεύσεων ὑπῆρξε μεγάλη ἀντίδραση ἐκ μέρους τοῦ ἁγίου Ὄρους, τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Κρήτης, τῶν Ἱ. Μονῶν τῶν Μετεώρων, ἐπωνύμων θεολόγων καί πολιτικῶν, ἐνῶ ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ τίς Ἐγκυκλίους 2626/7-4-97 καί 2641/1998 ἐναντιώθηκε στήν ἐφαρμογή τοῦ ἀριθμοῦ 666, ὡς κωδικοῦ στίς νέες ταυτότητες. Στήν Ἐγκύκλιο τοῦ 1998 διαβάζουμε : Ἐάνἑ­πο­μέ­νωςκαίἐφ᾿ὅ­σονοἱνέ­εςταυ­τό­τη­τες μέλλουν νά χρησιμοποιήσουν σάνκω­δι­κόἀ­ριθμό ἀ­να­γνώ­σε­ώςτουςἀ­πόἠ­λε­κτρο­νι­κάμη­χα­νή­μα­τατόδυ­σώ­νυ­μοκαίἀ­πα­ράδεκτοἀριθμό666,τό­τεἡἹ­ε­ράΣύνοδοςθε­ω­ροῦ­σαὅ­τιπα­ρα­βι­ά­ζε­ταιἡθρη­σκευ­τι­κήσυ­νείδησητῶνὀρ­θο­δό­ξων πι­στῶν,συ­νι­στᾶστο­ύςπι­στο­ύςνάμήδε­χθοῦντίςνέ­εςταυ­τό­τη­τες». Ἀκολουθεῖ «Ἐπιστολή 123 Καθηγουμένων Ἱ. Μονῶν, κληρικῶν καί καθηγητῶν Θεολογικῶν Σχολῶν» πρός τήν Ἱ. Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ τήν ὁποία ζητοῦν τήν παρέμβασή της γιά νά ἀποτραπεῖ ἡ ἔκδοση ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων εἴτε περιέχουν τόν ἀριθμό 666 εἴτε ἄλλον ἑνιαῖο κωδικό ἀριθμό, ὁ ὁποῖος ἀριθμοποιεῖ τό ἀνθρώπινο πρόσωπο καί γίνεται «τό μέσο δεσμεύσεως καί ἁλώσεώς μας ἀπό τό ὁλοκληρωτικό οἰκονομικό σύστημα». Ἡ ἔκτακτη ἔκδοση «Ἐν συνειδήσει» τῆς Ἱ. Μονῆς Μεταμορφώσεως Μεγάλου Μετεώρου σέ πάρα πολλά ἀντίτυπα, μέ καταγραφή τῶν ἀντιδράσεων καί μελέτες νομικές καί θεολογικές, καθώς καί ἄλλα ἔντυπα τῆς Μονῆς πού ἑρμήνευαν τό πνευματικό νόημα τῆς Ἀποκαλύψεως, βοήθησαν στήν ἐνημέρωση καί συσπείρωση τῶν πολιτῶν ἔναντι τῆς μεθοδευμένης τυραννίας. Οἱ ποικίλες ὅμως ἀντιδράσεις πολιτῶν, χριστιανῶν καί μή, μέ τίς ὁποῖες ἐπεσήμαιναν τούς κινδύνους γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί γενικότερα γιά τήν ἀξιοπρέπεια, τήν ἐλευθερία καί τά δικαιώματά του χαρακτηρίστηκαν ἀπό τούς κυβερνῶντες φανατικές, ἀναχρονιστικές, ἐνάντια στά ἐπιτεύγματα τῆς τεχνολογίας. Ὅμως οἱ σχεδιαζόμενες ἠλεκτρονικές ταυτότητες δέν ἐξεδόθησαν.

Τό ἑπόμενο βῆμα εἶναι ἡ καθιέρωση μέ τόν Ν. 3655/2008 τοῦ ΑΜΚΑ (Ἀριθμός Μητρώου Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης). Ἐδῶ τά πράγματα γίνονται σοβαρά. Ὁ πολίτης χωρίς ΑΜΚΑ στερεῖται κάθε δικαιώματος στό μισθό, τή σύνταξη, τήν περίθαλψη, τή δυνατότητα προσφυγῆς στή δικαιοσύνη κλπ.

Ὁ μακαριστός πνευματικός μας πατέρας, πατήρ Σαράντης Σαράντος ἔγραψε τότε ἐκτενῆ κείμενα ἀναδεικνύοντας τό ζήτημα καί ἐπισημαίνοντας τούς κινδύνους. Μιλοῦσε γιά τόν εὐτελισμό τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου πού ἐπιφέρει ἡ ἀριθμοποίησή του μέσῳ τοῦ ΑΜΚΑ . Συνέδεε τίς ἀπειλές πού ἐξαπολύει ὁ νόμος 3655/2008 κατά τῶν πολιτῶν πού δέν θα λάβουν τόν ΑΜΚΑ, μέ ὅσα γράφει στήν Ἱερά Ἀποκάλυψη ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης σχετικά μέ τόν ἀποκλεισμό ἀπὀ κάθε συναλλαγή τῶν ἀνθρώπων πού δέν θά δεχθοῦν τό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου, διευκρινίζοντας ὅτι ὁ ΑΜΚΑ εἶναι ἕνα εἶδος προετοιμασίας γιά τό χάραγμα :

«Κανένας νόμος μέχρι σήμερα δεν περιείχε κάποια απειλή…Από τό άρθρο 153 του νόμου 3655/2008 απειλού­μα­στε, αν δεν πάρουμε τον ΑΜΚΑ, να αποκλεισθούμε από ολόκληρο το σύστημα της ζωής, από τη συμμετοχή μας στο κοινωνικό σύστημα της πολιτείας…Τό κείμενο τοῦ νόμου πού καθορίζει τόν ΑΜΚΑ εἶναι ἐντελῶς ἀντίστοιχο τοῦ 17ου στίχου τοῦ 13ου κεφαλαίου τῆς Ἀποκαλύψεως. Μοιάζει νά ἐμπαίζεται τό κείμενο τῆς Ἀποκαλύψεως ἀπό τόν νόμο ἤ νά κατοχυρώνεται ὁ νόμος ἀπό τό κείμενο τῆς Ἀποκαλύψεως.

Ἐκτός αὐτοῦ ὁ πατήρ Σαράντης ἀπευθύνθηκε στόν Ἀρχιεπίσκοπο καί τήν Ἱ. Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ζητώντας μία ἔγκυρη ἐκκλησιολογική τοποθέτηση.

Τότε ἀπό τόν ἐκκλησιαστικό χῶρο πολλοί κληρικοί καί λαϊκοί, εἰρωνεύθηκαν τήν ἐπιμονή τοῦ π. Σαράντη γιά τό ζήτημα τοῦ ΑΜΚΑ. Πίστεψαν ὅτι εἶναι ἕνας χρήσιμος ἀριθμός πού θά βάλει τάξη στά θέματα ἐργασίας καί ὑγείας. Τότε δέν ἔγινε ἀντιληπτό ὅτι τό ἰατρικό ἀπόρρητο μέσῳ τοῦ ΑΜΚΑ ἐξαφανίζεται καί ὅτι ὁ κάθε γιατρός μέσῳ τοῦ ΑΜΚΑ βλέπει ὅλο τό ἱστορικό σου (τί ἀρρώστιες πέρασες, τί ἐγχειρήσεις ἔκανες, τί φάρμακα παίρνεις). Καί ὄχι μόνο ὁ γιατρός, ἀλλά καί οἱ ἀσφαλιστικές ἑταιρεῖες καί οἱ τράπεζες καί ὅποιος ἔχει συμφέρον ἀπό σένα. Ἐπίσης γνωρίζουν οἱ ἁρμόδιοι καί μή τοῦ χώρου τῆς ἐργασίας τήν ἐργασιακή σου ἐξέλιξη. Ποῦ ἐργάστηκες, πότε ἀπολύθηκες, ποῦ μετατέθηκες, τί μισθό ἔπαιρνες καί παίρνεις κλπ.

Εἶναι ὑπερβολή λοιπόν ὅταν ἔγραφε ὁ π. Σαράντης ἀπευθυνόμενος στόν μακαριστό καθηγούμενο τῆς Ἱ.Μονῆς Γρηγορίου π. Γεώργιο ὅτι τό θέμα ΑΜΚΑ μᾶς εἰσάγει ἀπό τόν Οκτώβριο τοῦ 2009 στό ἤδη ἱδρυθέν ἀντίχριστο παγκόσμιο κράτος τῆς μεγάλης αἱρέσεως τῆς Νέας Ἐποχῆς ;

Ὅλα μας τά δεδομένα παραδίδονται σέ διεθνῆ κέντρα μέσῳ ΑΜΚΑ γιά ἐπεξεργασία καί ἔλεγχο τῆς προσωπικότητάς μας. Καί ὅμως ὑπῆρξε γενική ἀδιαφορία. Ἡ ἀνησυχία τῶν πιστῶν ὑποβαθμίστηκε, ἐνῶ ἀπό ἐπίσημα ἐκκλησιαστικά χείλη εἰπώθηκε ὅτι ὁ ΑΜΚΑ δέν εἶναι ἐπικίνδυνος, ἀλλά ἀποτελεῖ ἁπλῶς ἕνα χρηστικό ἀριθμό. Γιά νά μᾶς ἀφυπνίσει ὁ ἅγιος Παΐσιος εἶχε γράψει : «Θά πλανεθοῦν, αὐτοί πού τά ἑρμηνεύουν μέ τό μυαλό. Κι ἐνῶ τά σημεῖα φαίνωνται ξεκάθαρα· “τό θηρίο” στίς Βρυξέλλες μέ τό 666 ἔχει σχεδόν ρουφίξει ὅλα τά κράτη στό κομπιοῦτερ».

Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2010 ὁ πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου ἀνακοινώνει κατά τή Διεθνῆ Ἔκθεση Θεσσαλονίκης τή μελλοντική ἔκδοση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, τή νέα ἠλεκτρονική ταυτότητα. Παράλληλα σέ διάφορες εὐκαιρίες ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος ὁμιλεῖ γιά τήν ἀνάγκη μιᾶς παγκοσμίου διακυβερνήσεως (Global governance) πού θά λύσει ὅλα τά κοινωνικά καί οἰκονομικά προβλήματα καί τό πρόβλημα τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς.

Καθώς γίνεται συνεχῶς λόγος γιά τήν λεγόμενη ἠλεκτρονική διακυβέρνηση, καί τήν νέα ταυτότητα ἡ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ μαζί μέ τίς ὑπόλοιπες ἐκδηλώσεις της ὀργανώνει ἡμερίδες προβληματισμοῦ ἀπαντώντας μέ τίς εἰσηγήσεις ἐγκρίτων ἐπιστημόνων στό μεθοδευμένο περιορισμό τῶν ἐλευθεριῶν τῶν πολιτῶν.

Πολύ ἀργότερα τό 2018 ἐκδίδεται κοινή ὑπουργική ἀπόφαση γιά τήν ἔκδοση τῶν νέων ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων πού τροποποιεῖται ἀπό ἄλλη ἀπόφαση τό 2019 κατά τήν ὁποία στό ἐνσωματωμένο ἠλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (microchip) ἐκτός ἀπό τά συνήθη στοιχεῖα τοῦ κατόχου … «θα δύναται να αποθηκευτούν τα στοιχεία που απαιτούνται για τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εάν αποφασισθεί να συμπεριληφθούν στο εν λόγω μέσο».

Τό ἑπόμενο στάδιο ἐλέγχου τῶν πολιτῶν εἶναι ἡ προσπάθεια πλήρους καταργήσεως τῶν μετρητῶν. Εἰδικότερα μέσῳ τῶν capital controls, σύμφωνα μέ δημοσιεύματα τῆς ἐποχῆς, ἐπιτεύχθηκε «ἐκρηκτική ἄνοδος τῆς χρήσης τοῦ πλαστικοῦ χρήματος τήν περίοδο 2015-2017». Οἱ Ἕλληνες πού στήν πλειονότητά τους προτιμοῦσαν τή χρήση τῶν μετρητῶν νιώθοντας ἐλεύθεροι κατά τίς συναλλαγές τους, ἀναγκάστηκαν νά παραχωρήσουν στό διεθνές σύστημα καί αὐτή τήν πλευρά τῆς ἐλευθερίας τους. Οἱ συναλλαγές μέ μετρητά περιορίζονται συνεχῶς. Ὅλοι οἱ Ἕλληνες φορολογούμενοι ὑποχρεοῦνται, προκειμένου νά ἐξασφαλίσουν ἕνα στοιχειῶδες ἀφορολόγητο ποσό, νά προσκομίζουν ἀποδείξεις ἀπό χρήση κάρτας στίς συναλλαγές τους, οἱ ὁποῖες καταγράφονται στό τραπεζικό σύστημα. Ἐπίσης μέ τό e-banking πληρώνεις τίς ὑποχρεώσεις σου μέ τήν κάρτα ἀπό ὅπου βρεθεῖς.

Ὅλα μοιάζουν μέσα ἐξυπηρετήσεως καί λησμονήθηκε ἡ προειδοποίηση τοῦ ἁγίου Παϊσίου ὅτι μέσῳ τῶν καρτῶν ἐξυπηρετήσεως καί τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων «θά προχωρήσουν πονηρά στό σφράγισμα».

Κάνοντας μιά ἀναδρομή στό παρελθόν παρατηροῦμε ὅτι ὅλο τό χρονικό διάστημα ἀπό τό 1986 ὡς σήμερα οἱ κυβερνῶντες μᾶς ἀνακοινώνουν ὅτι ἑτοιμάζεται ὁ ΕΚΑΜ ( εἰδικός κωδικός ἀριθμός Μητρώου) ἤ ἡ ἠλεκτρονική ταυτότητα ἤ ἡ λεγόμενη Κάρτα τοῦ Πολίτη. Ὅλα φαίνονται συνεχῶς ἕτοιμα γιά τήν ἔκδοση, ἀλλά δέν γίνεται τό κρίσιμο βῆμα. Εἶναι βέβαιο ὅτι ὁ Χριστός βλέπει ἀφ’ἑνός μέν τήν πνευματική μας ἀδυναμία καί ἀφ’ἑτέρου τή διάθεσή μας νά ἀρνηθοῦμε τήν παραλαβή τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητος, πού εἶναι τό προστάδιο γιά τό χάραγμα, καί παρεμβάλλει ποικίλα ἐμπόδια.

Ἡ ἐργαλειοποίηση τοῦ κορωνοϊοῦ καί ὁ ἐμβολιασμός

Τήν ἐπέλαση τοῦ κορωνοϊοῦ ἡ κρατική ἐξουσία τήν εἶδε σάν «δῶρο» στήν προσπάθειά της νά ἐπιβάλει τήν ἠλεκτρονική ταυτότητα καί τήν ὁλοκλήρωση τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης. Ἀπό τότε πού ξεκίνησε ἡ ἐξάπλωση τοῦ Covid στήν πατρίδα μας τό μόνο θέμα συζητήσεως καί ἀνησυχίας ἀποτελεῖ ὁ ἰός καί τά μέσα προφυλάξεως καί ἀντιμετωπίσεώς του. Ἀνακηρύχθηκε δημόσια ἀπό ὅλες τίς ἐξουσίες καὶ τούς ποικίλους φορεῖς, μή ἐξαιρουμένων τῶν ἐκκλησιαστικῶν, ἡ ὑγεία ὡς τό ὕψιστο ἀγαθό, στό βωμό τοῦ ὁποίου ὅλα, μά ὅλα, πρέπει νά θυσιασθοῦν : Ἡ οἰκονομία, ἡ ψυχολογική ἰσορροπία, ἡ πορεία τῆς ἐπιστήμης, τῆς τέχνης καὶ τῆς παιδείας. Ἀκόμη καί οἱ ἀνώτερες ἀνθρωπιστικές ἀξίες : ἡ ὀρθή χρήση τῆς λογικῆς, ἡ ἀξιοπρέπεια, ἡ ἰδιωτικότητα, ἡ ἀκώλυτη μετακίνηση παντοῦ, μέ δυό λόγια ἡ ἐλευθερία.

Δέν φαίνεται, ὅτι οἱ πολίτες ἀνησυχοῦν π.χ. γιά τίς ὑπερεξουσίες τῶν τραπεζῶν, γιά τήν κατάσχεση τῶν προσωπικῶν δεδομένων τῆς ὑγείας ἀπό τό διεθνές σύστημα μέσῳ τοῦ περιβόητου ΑΜΚΑ, οὔτε ἀπό τό κλείσιμο τῶν καταστημάτων οὔτε ἀπό τό ἐξοντωτικό γιά τούς ἐργαζομένους νομοσχέδιο οὔτε ἀπό τή διάλυση τῆς παιδείας. Οἱ φωνές τῶν διαμαρτυρομένων γιά τήν κατάντια τῆς Ἑλλάδος σέ ὅλα τά ἐπίπεδα πνίγονται ἀπό τόν κουρνιαχτό τῆς μάχης κατά τοῦ ἰοῦ. Τά καλοπληρωμένα κανάλια ἀλυχτοῦν μέρα-νύχτα γιά τίς μάσκες, τίς ἀποστάσεις, τόν περιορισμένο ἀριθμό στίς συναθροίσεις, τά SMS, τά διάφορα tests, τά πράσινα πιστοποιητικά, τά ποικίλα ἐμβόλια.

Μέ τή βοήθεια τῆς προπαγάνδας οἱ ἐμβολιασμοί προχωροῦν παράλληλα μέ τίς πρωθυπουργικές ἀπειλές περί ἀποκλεισμοῦ καί ἀπολύσεων ὅσων ἀρνοῦνται νά ἐμβολιασθοῦν καί μέ τό χαρακτηρισμό τῶν ἀνεμβολιάστων ὡς «ψεκασμένων». Ὅσοι ἐμβολιασθοῦν λένε οἱ κυβερνῶντες, θά ἔχουν τά προνόμια νά ταξιδεύουν ἐλεύθερα, νά κυκλοφοροῦν χωρίς μάσκες σέ κλειστούς χώρους κλπ. Τά στοιχειώδη ἀνθρώπινα δικαιώματα βαφτίζονται προνόμια!

Οἱ πολίτες μέσα σ΄αὐτό τό κλῖμα ἐκφοβισμοῦ καί τεχνητῆς ἀνασφάλειας, νιώθουν ὅτι «μένουν ἀσφαλεῖς» μέσα στό κοινωνικό status, ἄν φανοῦν φρόνιμοι καί ὑπάκουοι δηλ. ἄν ἐμβολιασθοῦν. Ὅσοι ἐμβολιάζονται ἐρωτοῦν καί πιέζουν τόν διπλανό τους, εἰδικά στούς χώρους ἐργασίας νά ἐμβολιασθεῖ. Τά ἐρωτήματα εἶναι κλασικά : «ἔκανες τό ἐμβόλιο;» «πότε θα τό κάνεις; ἤ καί μέ ἐπιτιμητικό τόνο : «Δέν πιστεύω νά μήν κάνεις τό ἐμβόλιο!». Κατά τήν ἐκτίμησή μας οἱ ἐρωτῶντες ἀναζητοῦν συμμαχία καί ἐπιβεβαίωση τῆς ἐπιλογῆς τους. Ἐπειδή ὅμως σέ πολλούς δημιουργοῦνται ἐρωτήματα γιά τήν ἀποτελεσματικότητα τοῦ ἐμβολίου καί γιά πιθανές παρενέργειές του, οἱ κρατοῦντες προσπαθοῦν μέ τή μέθοδο τῆς ἐτικέτας νά ἐξουδετερώσουν ὅλες τίς ἀντίθετες ἀπόψεις τεκμηριωμένες ἤ ὄχι, χαρακτηρίζοντάς τες fake news καί τούς ἀντιδρῶντες, συνωμοσιολόγους. Μέσα σ’αὐτή τή «θολούρα» χάνεται ἡ κριτική ἱκανότητα, χάνεται ἡ διάθεση γιά τήν προάσπιση τῆς προσωπικῆς καί τῆς συλλογικῆς ἐλευθερίας. Ὁ φόβος τοῦ ἐργασιακοῦ, κοινωνικοῦ ἀκόμη καί οἰκογενειακοῦ ἀποκλεισμοῦ ἀπονευρώνει κάθε ἐσωτερική παρόρμηση τοῦ πολίτη γιά ἀντίδραση στήν καταπάτηση τοῦ δικαιώματος ἀρνήσεως ἰατρικῆς πράξεως στό σῶμα του.

Πολλή χρήσιμο ἐργαλεῖο σέ πληροφόρηση τῆς ἐξουσίας γιά τούς ἀσθενήσαντες ἀπό κορωνοϊό, γιά ὅσους ἔκαναν ἤ ὄχι test, γιά ὅσους ἐμβολιάζονται, γιά ὅσους ἀρνοῦνται τόν εμβολιασμό ἀπεδείχθη ὁ ΑΜΚΑ. Τό θράσος τῶν κρατούντων ἔφθασε στό σημεῖο νά ἀπαιτεῖ ἀπό τούς ἱερεῖς νά παίρνουν τό self test ἀπό τό φαρμακεῖο μέσῳ τοῦ ΑΜΚΑ νά τό κάνουν, νά άνεβάζουν τό ἀποτέλεσμα στήν εἰδική πλατφόρμα, καί νά ἐκτυπώνουν τή βεβαίωση πού θά τούς δίνει. Στήν περίπτωση πού θά εἶναι ἀρνητικοί θά πρέπει νά τή δείχνουν κατά τήν προσέλευσή τους στό ναό γιά νά εἰσέλθουν μέσα! Γιά νά ὁλοκληρωθεῖ ὁ ραγιαδισμός μας μεθοδεύτηκε τό πράσινο πιστοποιητικό, ἐνῷ ὁ κ. Πιερακάκης συνδυάζει ὅλα αὐτά μέ τήν μελλοντική ἠλεκτρονική ταυτότητα.

Πρέπει νά ποῦμε ἐδῶ ὅτι ἡ στανική ἐπιβολή τοῦ ἐμβολίου διαφέρει πολύ ἀπό τά προηγούμενα στάδια περιορισμοῦ τῶν ἐλευθεριῶν. Στήν περίπτωση τῆς ἐπιβολῆς τοῦ ἐμβολίου ἀναγκάζεσαι νά δεχθεῖς ὄχι ἕνα ἔγγραφο, ἀλλά μιά ἰατρική παρέμβαση στό σῶμα σου καί μάλιστα ὅταν οἱ ἄμεσες παρενέργειες τοῦ ἐμβολίου εἶναι ποικίλες. Πολλοί συμπολίτες μας ἔχουν ὑποστεῖ σοβαρές βλάβες καί κάποιοι, ὄχι τόσο λίγοι, ἔφθασαν στό θάνατο. Ἑπομένως μποροῦμε νά συμπεράνουμε ὅτι μᾶλλον δέν ὑπάρχει κρατικό ἐνδιαφέρον γιά τήν ὑγεία τῶν πολιτῶν, ἀλλά ἐπιθυμία γιά βίαιη ὑποταγή τους στίς διαταγές τῶν ἐντεταλμένων «εἰδικῶν». SMS, μάσκες, self- tests, ἐμβόλιο εἶναι τά βασικά στάδια ἑνός μακροχρόνιου «τέστ πειθαρχίας», ὅπου δοκιμάζονται οἱ ἀντοχές καί ἡ διάθεση ὑπακοῆς τῶν πολιτῶν σέ ὁτιδήποτε ἀπαιτεῖ ἡ ἐξουσία. Τί ἄλλο θά ἀκολουθήσει ἄραγε;

Πάντως θά πρέπει ὅλοι νά ἀντιληφθοῦμε ὅτι ἡ σταδιακή στέρηση τῶν ἐλευθεριῶν καί τό ὑποχρεωτικό ἐμβόλιο προετοιμάζει καί εἰκονίζει τήν παράδοση τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας μας σέ ὕποπτα χέρια· ὅτι ἡ πολλά ὑποσχόμενη Κάρτα Πολίτη μέ τό microchip πού περιέχει τόν ἀριθμό 666 ἀποτελεῖ πτώση καί ἀρχή ἀρνήσεως τοῦ Χριστοῦ καί ὅτι ἡ ἰατρική παρέμβαση στό σῶμα μας δέν εἶναι βέβαια τό χάραγμα, ἀλλά μᾶς ἐξοικειώνει, μᾶς συνηθίζει στήν εἰκόνα τοῦ σφραγίσματος στό χέρι.

Τί διδάσκει ἡ Καινή Διαθήκη γιά τόν Ἀντίχριστο καί τό χάραγμα

Γιά νά μήν πελαγοδρομοῦμε μέσα σέ συγκεχυμένες διδασκαλίες πρέπει νά γνωρίζουμε τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας περί τοῦ Ἀντιχρίστου. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός προφητεύει τήν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου: ἐγώ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου καί οὐ λαμβάνετέ με · ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ ἐκεῖνον λήψεσθε (Ἰω. 5,43).

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀπαντώντας στήν ἀγωνία τῶν Θεσσαλονικέων σχετικά μέ τή Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου, τούς γράφει γιά τήν ἀποστασία τῶν ἀνθρώπων ἀπό τόν Θεό πρό τῆς Δευτέρας Παρουσίας καί γιά τήν ἐμφάνιση, τή δράση καί τήν καταστροφή τοῦ Ἀντιχρίστου (Β΄Θεσ. 1, 1-12). Ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης στήν Α’ καί Β΄ἐπιστολές του γράφει περί πολλῶν ἀντιχρίστων, ἀλλά καί περί τοῦ τελευταίου Ἀντιχρίστου : «ἠκούσατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται καί νῦν πολλοί ἀντίχριστοι γεγόνασιν»( Α΄ Ἰω. 2, 18).

Βέβαια ἰδιαιτέρως στήν Ἱερά Ἀποκάλυψη γίνεται ἀπό τόν εὐαγγελιστή Ἰωάννη ἐκτενής ἀναφορά στό πρόσωπο τοῦ Ἀντιχρίστου, στίς μεθοδεύσεις του, στό χάραγμα πού θέλει νά ἐπιβάλει καί τόν πόλεμο πού θά κάνει κατά τῶν πιστῶν. Ὁ ἀντίχριστος θά εἶναι ἄνθρωπος στόν ὁποῖο θά κατοικεῖ ὁ διάβολος πού θά τοῦ δώσει δαιμονικές δυνάμεις γιά νά ἐνεργεῖ μέ τή συμπαράσταση τοῦ Ψευδοπροφήτου ἐντυπωσιακά ψευδο-θαύματα καί καταπληκτικές ἐμφανίσεις γιά νά θεωρηθεῖ ὅτι εἶναι ὁ Χριστός. Θά θελήσει νά κυριαρχήσει σέ ὅλο τόν κόσμο καί νά ὑποτάξει ὅλους τούς ἀνθρώπους. Γιά νά τούς ἀναγκάσει νά τόν προσκυνήσουν θά ζητήσει νά σφραγιστοῦν στό μέτωπο ἤ στό χέρι μέ τό ὄνομά του ἤ μέ τόν ἀριθμό τοῦ ὀνόματός του πού εἶναι ὁ ἀριθμός 666. Θα ἐπιδιώξει ἔτσι νά ἀκυρώσει τό ἅγιο Βάπτισμα καί τή σφραγίδα τοῦ ἁγίου Χρίσματος. Ὅποιος ἀρνηθεῖ αὐτό τό χάραγμα δέν θά μπορεῖ νά πουλήσει καί νά ἀγοράσει. Θά βρεθεῖ ἔτσι ἔξω ἀπό κάθε συναλλαγή καί ἔνταξη στό τυρρανικό σύστημα πραγμάτων. Θά ἀκολουθήσει διωγμός κατά τῶν χριστιανῶν πού θά διαρκέσει τρισήμισυ χρόνια. Ἐκεῖ θά χρειαστεῖ ἡ ὑπομονή καί ἡ πίστη τῶν Χριστιανῶν. « Ὧδε ἐστιν ἡ ὑπομονή καί ἡ πίστις τῶν ἁγίων»(Ἀποκ. ιγ΄).

Τό Βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως δεν εἶναι εὔκολο στήν κατανόησή του. Τό μελετοῦμε ὁλόκληρο καί λαμβάνουμε ὠφέλεια ἀπό ὅσα μποροῦμε νά κατανοήσουμε. Ὅσον ἀφορᾶ στήν παρουσία τοῦ Ἀντιχρίστου μᾶς βοηθεῖ ὁ συνδυασμός τῆς μελέτης τῶν στίχων 1-12 τοῦ πρώτου κεφαλαίου τῆς Β΄ἐπιστολῆς πρός Θεσσαλονικεῖς τοῦ Ἀπ. Παύλου καί τῆς μελέτης τοῦ δεκάτου τρίτου κεφαλαίου τῆς Ἀποκαλύψεως, ὅπου γίνεται λόγος γιά τό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου. Ὅμως δέν ἀρκεῖ αὐτή ἡ μελέτη. Στό 11ο κεφάλαιο προφητεύεται ἡ παρουσία καί τό κήρυγμα τῶν δύο προφητῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι κατά τούς ἁγίους Πατέρας ὁ Ἡλίας καί ὁ Ἐνώχ, ὁ θάνατός τους καί ἡ ἀνάστασή τους. Στό 12ο κεφάλαιο γίνεται λόγος γιά τόν πόλεμο πού κάνει ὁ δράκων δηλ. ὁ Σατανᾶς κατά τῆς Ἐκκλησίας, πού παρομοιάζεται μέ μία γυναῖκα. Στό δέκατο τέταρτο κεφάλαιο ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης προφητεύει τή συντριβή τοῦ Ἀντιχρίστου καί τῆς Βαβυλῶνος δηλ. τῆς Παγκοσμίου τάξεως πραγμάτων καί στά ἑπόμενα κεφάλαια ὁμιλεῖ γιά τά δεινά πού θά ὑποστοῦν ὁ Ἀντίχριστος καί ὅσοι δέχθηκαν τό χάραγμά του καθώς καί γιά τήν τελική του καταστροφή.

Πῶς πρέπει νά σταθοῦμε ἀπέναντι στά Σημεῖα τῶν Καιρῶν

Ἐντρυφοῦμε λοιπόν στήν Ἱερά Ἀποκάλυψη καί σέ ὁλόκληρη τήν Καινή Διαθήκη ἐπειδή μᾶς δόθηκε γιά τή σωτηρία μας. Μελετώντας την μέ εὐλάβεια δέν πρέπει νά τρέμουμε καί νά ἀγχωνόμαστε. Σκοπός τῆς μελέτης εἶναι νά γνωρίσουμε τί μέλλει νά συμβεῖ, νά ἐνισχυθοῦμε πνευματικά σέ ἐνδεχόμενη ἐμφάνιση τοῦ Ἀντιχρίστου καί νά ἀποκομίσουμε χαρά καί ἐλπίδα γιά τά μελλοντικά ἀγαθά πού ἑτοιμάζει ὁ Κύριος γιά ὅσους Τόν πιστεύουν καί Τόν ἀγαποῦν.

Ἔναντι αὐτῆς τῆς διδασκαλίας τῆς Ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως καί τῆς ἑρμηνείας της ἀπό τόν Ἅγιο Ἀνδρέα Καισαρείας, τόν μακαριστό π. Ἀθανάσιο Μυτηλιναῖο καί τόν ἅγιο Παΐσιο παρατηροῦμε τρεῖς στάσεις τῶν χριστιανῶν.

Ἀπό κάποιους ὑπάρχει περιφρόνηση καί χλευασμός. Περίεργο! Μήπως δέν εἶναι σαφής αὐτή ἡ εὐαγγελική διδασκαλία; Ἄν φαίνεται σέ κάποιους ἀνόητη, θά πρέπει νά θυμηθοῦν ὅτι γιά τούς ἐκτός Ἐκκλησίας, ἀνέκαθεν ὅλη ἡ πίστις καί διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας ἦταν μωρία. Ὅτι ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος, ὅτι σταυρώθηκε καί ἀναστήθηκε ἦταν μωρία καί σκάνδαλο γιά Ἑβραίους καί ἐθνικούς. Γιά τόν Ἄρειο ἡ θεία ἐνανθρώπιση καί τό Μυστήριο τῆς ἁγίας Τριάδος μωρία, καί ἀντιστοίχως ἀκατανόητο καί λογικῶς ἀπαράδεκτο γιά τόν Νεστόριο, Εὐτυχῆ καί Διόσκουρο τό μυστήριο τῆς ἑνότητος στό ἕνα πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ τῆς θείας καί ἀνθρωπίνης φύσεως.

Κατά τήν περίοδο τῆς εἰκονομαχίας μωρία καί εἰδωλολατρία ἦταν ἡ προσκύνηση τῶν ἁγίων εἰκόνων, ἐνῷ ἡ ἄσκηση τῆς νοερᾶς προσευχῆς ἐκ μέρους τῶν ἡσυχαστῶν τόν 14ο αἰώνα θεωρήθηκε ἀπό τόν «σοφό» Βαρλαάμ ἀνοησία καί «ὀμφαλοψυχία». Ποῦ ὀφείλεται ἡ πλάνη ὅλων τῶν παραπάνω; Στήν ὑπερηφάνεια καί τήν ὑπερβολική ἐμπιστοσύνη στή λογική γιά πράγματα πού τήν ὑπερβαίνουν. Δυστυχῶς τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τή στάση κάποιων χριστιανῶν ἀπέναντι στή διδασκαλία περί Ἀντιχρίστου καί στά σημεῖα τῶν καιρῶν πού βλέπουμε νά γίνονται ὁρατά στίς μέρες μας. Μέ τήν ἁγία του ἁπλότητα τό ἐπισημαίνει ὁ ἅγιος Παΐσιος:

Δέν τούς προβληματίζουν ὅλα αὐτά τά γεγονότα; γιατί δέν βάζουν ἔστω ἕνα ἐρωτηματικό γιά τίς ἑρμηνεῖες τοῦ μυαλοῦ τους; Κι ἄν ἐπιβοηθοῦν τόν ἀντίχριστο γιά τό σφράγισμα, πῶς παρασύρουν καί ἄλλες ψυχές στήν ἀπώλεια; Αὐτό ἐννοεῖ· “…τό ἀποπλανᾶν, εἰ δυνατόν καί τούς ἐκλεκτούς”. Μάρκ. ιγ’ ”. Θά πλανεθοῦν, αὐτοί πού τά ἑρμηνεύουν μέ τό μυαλό. (Σημεῖα τῶν καιρῶν)

Κάποιοι ἄλλοι προσπαθοῦν νά τακτοποιήσουν τήν ἀνησυχία τους καί «ἀναπαύονται» σέ «γνωστικούς», ὅπως τούς ἀποκαλεῖ ὁ ἅγιος Παΐσιος, πνευματικούς, πού τούς ἀποκοιμίζουν γιά νά συνεχίσουν ἀδιατάρακτη τή ζωή τους :

Δυστυχῶς καί πάλι “ὁρισμένοι γνωστικοί” θά φασκιώνουν τά πνευματικά τους τέκνα σάν τά μωρά, δῆθεν γιά νά μήν στενοχωροῦνται· “δέν πειράζει αὐτό, δέν εἶναι τίποτα, ἀρκεί ἐσωτερικά νά πιστεύετε!”. Κι ἐνῶ βλέπουμε τόν ἀπόσ. Πέτρο πού ἐξωτερικά ἀρνήθηκε τόν Χριστό καί ἦτο ἄρνησις, αὐτοί ἀρνοῦνται τό Ἅγιο σφράγισμα τοῦ Χριστοῦ πού τούς δόθηκε στό Ἅγιο Βάπτισμα· “Σφραγίς δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου” μέ τό νά δέχονται τήν σφραγίδα τοῦ ἀντιχρίστου, λένε καί ὅτι ἔχουν μέσα τους τον Χριστό!!…

Ἐκ μέρους τῶν χλευαστῶν καί ἀρνητῶν τῆς ἁγιογραφικῆς διδασκαλίας χρειάζεται μιά φρόνιμη ἐπανεξέταση τῆς στάσεώς τους. Ἐπειδή μέ ὅσα λένε ἀφαιροῦν ἀπό τήν Ἀποκάλυψη τή διδασκαλία περί τοῦ χαράγματος τοῦ Ἀντιχρίστου, κινδυνεύουν νά συγκαταριθμηθοῦν μ΄αὐτούς πού ἀναφέρει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης : «ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπό τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ ὁ Θεός τό μέρος αὐτοῦ ἀπό τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καί ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας»(Ἀποκ. 22,19)

Ὑπάρχουν ἐπίσης χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι πιστεύουν στήν ὀρθόδοξη διδασκαλία, ἀλλά, καθώς εἶναι εὐαίσθητοι, ἀνησυχοῦν ὑπερβολικά, ἀγχώνονται, μένουν διαρκῶς ταραγμένοι καί μέ τά σενάρια τῆς φαντασίας ταλαιπωροῦνται. Δέν εἶναι ὅμως αὐτό πού ζητεῖ ὁ Χριστός ἀπό ἐμᾶς. Δέν θέλει νά εἴμαστε φοβισμένοι καί δυστυχισμένοι.

Γι’αὐτό ὁ ἅγιος Παΐσιος μᾶς προτρέπει νά ἔχουμε τήν «καλή ἀνησυχία», ὅπως χαρακτηρίζει τήν πνευματική ἐγρήγορση πού ὀφείλουμε νά ἔχουμε, ζώντας τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Πρέπει νά παρακολουθοῦμε ὅλες τίς μεθοδεύσεις τῆς Ν. Τάξεως Πραγμάτων χωρίς ἄγχος, ἐνισχύοντας μέ τήν προσευχή τήν πίστη μας καί λαμβάνοντας θεϊκή παρηγοριά.

Ὁ π. Σαράντης ἀκολουθώντας τό φρόνημα τοῦ ἁγίου Παϊσίου ἔγραφε τό 2009 στό κείμενό του Δευτερολογία γιά τόν ΑΜΚΑ καί…τέλος:

Ὅλα τὰ παραπάνω θὰ πρέπει νὰ ἔχουμε ὑπ’ ὄψη ὅλοι μας, κάθε χριστιανὸς πολίτης τῆς πατρίδος μας, ὄχι γιὰ νὰ καταληφθοῦμε ἀπὸ τὸν πανικὸ τῶν ἐπερχομένων δεινῶν, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐμβολιασθοῦμε μὲ τὴν καλὴ ἐν Χριστῷ ἀνησυχία καὶ τὴν καλὴ ἐν Χριστῷ ἑτοιμασία. Οἱ χριστιανοὶ τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων, παρὰ τοὺς ἀπηνεῖς διωγμούς, δὲν ἀπαξίωναν τὴν παροῦσα ζωή, τὸ γάμο, τὴν οἰκογένεια, τὸ ἐπάγγελμα, ὅλες τὶς ἐν τῷ κόσμῳ δραστηριότητες, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ σαφῶς ὁ ἅγιος Ἰουστίνος, φιλόσοφος καὶ μάρτυρας στὴ γνωστὴ ἀπολογητικὴ ἐπιστολή του, ἀλλὰ ἦταν ζωντανὰ ἑνωμένοι μὲ τὸν Χριστό, πανέτοιμοι γιὰ τὴν αὐτονόητη θεοσθενῆ ὁμολογία Χριστοῦ, καὶ γιὰ τὸ ἱερὸ Μαρτύριο, ὅποτε αὐτὸ ὁμολογουμένως τοὺς ἐζητεῖτο.

Ἀπαραίτητο ποιμαντικὸ χρέος μας εἶναι ἡ ἐνημέρωση τῶν πιστῶν μας ὄχι φυσικὰ μόνο στὸ παραπάνω θέμα περὶ ΑΜΚΑ, ἀλλὰ πρωτίστως στὸν ἐν Χριστῷ πνευματικόν μας ἀγώνα. Ὅμως ἂν δὲ γίνεται ἐκ μέρους μας ἐνημέρωση περὶ ΑΜΚΑ, ἠλεκτρονικῶν καρτῶν καὶ τῶν δεινῶν ἐξελίξεων, θὰ ἐξομοιωνόμαστε μὲ τὴν τακτική τῆς στρουθοκαμήλου ποὺ βυθίζει τὸ κεφάλι της στὴν ἄμμο καὶ μὴ βλέποντας τὸν ἐπερχόμενο κίνδυνο, πέφτει θύμα στὶς παγίδες τοῦ ἐχθροῦ.

Ἐπίσης ἀπαντώντας στήν ἀνησυχία τῶν πιστῶν γιά τήν ἐπιβίωσή τους ἐξ αἰτίας τοῦ ἀποκλεισμοῦ τους ἀπό τό κράτος τοῦ ἀντιχρίστου καί στό φόβο τους γιά τά ἐπερχόμενα δεινά, στό κείμενό του «ΑΜΚΑ. Ἐνημέρωση, τοποθέτηση, ὁμολογία» μέ πλαγιότιτλο Ἀφθονοπάροχη ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ ὁ π. Σαράντης γράφει :

Γιά τίς δύσκολες ἡμέρες τέλος ἔχουν πεῖ οἱ Ἅγιοι γέροντες π. Παΐσιος, π. Ἀμβρόσιος καί ἄλλοι, ὅτι ὄχι μόνο δέν θά μειωθεῖ ἡ ἀγαθή Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ἀλλά θά πολλαπλασιασθεῖ ὡς ἀφθονοπάροχος Ἄκτιστη Χάρη, πού θά κραταιώνει τούς πιστούς καί θά τούς ἐνισχύει γιά νά μή καμφθοῦν. Ὅπως ἐπί 40 χρόνια στήν ἔρημο ὁ Θεός τροφοδοτοῦσε τούς Ἑβραίους μέ τό μάννα, μέ τά ὀρτύκια, μέ τό καθαρό νερό, ἔτσι καί στίς ὁριακές, στίς δύσκολες ἡμέρες τοῦ Ἀντιχρίστου, θαυματουργικά θά διάγουν τό βίο τους οἱ πιστοί Χριστιανοί. Βέβαια ὁ Πανάγαθος Θεός θά ἐπιτρέπει ἤ θά θέλει καί τό ἱερό μαρτύριο, ἀκριβῶς γιά νά ἀναδείξει καί στήν ἐποχή μας Ἁγίους Μάρτυρες. Στό θεόπνευστο βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως στόν 1ο στίχο τοῦ 14ου κεφαλαίου παριστάνονται οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, πού δέ θά ἔχουν δεχθεῖ τό σφράγισμα τοῦ Ἀντιχρίστου, ὁλόλαμπροι, ἔχοντες ἐπί τῶν μετώπων τους γεγραμμένο τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Πατρός Αὐτοῦ. Ὁ π. Παΐσιος μάλιστα ὑπεστήριζε, ὅτι οἱ Ἅγιοι τοῦ παρελθόντος βλέποντας ἀπό τόν οὐρανό τή Χάρη καί τήν προκύπτουσα ἀσύλληπτη ὑπομονή τῶν ἁγίων μαρτύρων τῆς νέας ἐποχῆς, θά ζηλεύουν μέ τήν καλή ζήλεια καί θά εὔχονται στόν ἐν Τριάδι Θεό νά ἐπισφραγισθεῖ καί νά εὐοδωθεῖ χαρισματικά τό μαρτύριό τους πρός δόξαν Θεοῦ.

Γιά ὅλους τούς πιστούς ἡ ἐγγύτητα τῶν ἐσχάτων δέν προμηνύει ἕνα στρατόπεδο βασανιστηρίων. Εἶναι ἕνα ἄνοιγμα πρός τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Εἶναι μία δοκιμή τῆς πίστεως μας καί ἀγάπης μας πρός τόν γλυκύτατο Ἰησοῦ Χριστό. Αὐτός εἶναι ἕτοιμος νά μᾶς προσφέρει τά πάντα, ἀλλά ἐπειδή εἶναι Κύριος καί ὄχι τύραννος ἔχει ἀρχοντιά καί ζητεῖ τή συγκατάθεσή μας. Στό τρίτο κεφάλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως διαβάζουμε : « Ἰδού ἕστηκα ἐπί τήν θύραν καί κρούω· Ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καί ἀνοίξῃ τήν θύραν, καί εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ’αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ’ἐμοῦ»( Ἀποκ. 3,20).

Στό εἰκοστό πρῶτο κεφάλαιο ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης γιά νά αὐξήσει τό ζῆλο μας, περιγράφει γιά χάρη μας τό ὅραμα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ: «Εἶδα τήν πόλη, τήν ἁγία Ἱερουσαλήμ καινούργια νά κατεβαίνει ἀπό τόν οὐρανό, ἀπό τόν Θεό, ἕτοιμη σάν νύφη στολισμένη γιά τόν ἄνδρα της. Καί ἄκουσα μεγάλη φωνή ἀπό τόν οὐρανό νά λέει : Νά, ἡ σκηνή στήν ὁποία θά κατοικήσῃ ὁ Θεός μαζί μέ τούς ἀνθρώπους. Θά κατοικήσει μαζί τους. Αυτοί θά εἶναι λαός του καί ὁ Θεός θά εἶναι μαζί τους. Θά ἐξαφανίσει κάθε δάκρυ ἀπό τά μάτια τους. Θάνατος δέν θά ὑπάρχει πιά, οὔτε πένθος, οὔτε κραυγή, οὔτε πόνος, γιατί ἡ προηγούμενη θλίψη πέρασε(Ἀποκ. 21, 2-4).

Ποιός ἄνθρωπος δέν θά ἤθελε νά βρίσκεται μαζί μέ τόν Κύριο μας στή Βασιλεία Του καί νά δειπνήσει μαζί Του, νά ἀπολαύσει δηλαδή τά ἄφθαρτα καί αἰώνια ἀγαθά;

Στόν Χριστό λοιπόν πρέπει νά ἔχουμε στραμμένο τό νοῦ καί τήν καρδιά μας, στόν πνευματικό ἀγῶνα, στή «λεπτή πνευματική ἐργασία», ὅπως χαρακτήριζε τήν ἐγρήγορση καί τήν προσοχή στόν ἑαυτό μας, ὁ ἅγιος Παΐσιος καί ὅπως τήν βίωσε ὁ πνευματικός μας πατέρας. Αὐτό εἶναι καί τό νόημα τῆς Ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως. Ἔτσι θά κραταιωθοῦμε, θά ἐνδυναμωθεῖ ἡ πίστη καί ἡ ὑπομονή μας. Τί μᾶς λέει ὁ Κύριος; « Μή φοβοῦ ἅ μέλλεις παθεῖν…γίνου πιστός ἄχρι θανάτου καί δώσω σοι τόν στέφανον τῆς ζωῆς» (Ἀποκ. 2,10).

Διά τήν Ἑστίαν Πατερικῶν Μελετῶν
Πρωτ. Ἰωάννης Φωτόπουλος

1 σχόλιο:

 1. Ο Αγώνας συνεχίζεται…

  Ήδη 38 πόλεις συμμετέχουν στο κάλεσμα για τον Αγώνα και συνεχίζουμε.

  Την Τετάρτη, 21/07/2021, στις 18:00, οι Έλληνες βγαίνουν και πάλι στους δρόμους, ενάντια:

  Στον υποχρεωτικό εμβολιασμό

  Στο διαχωρισμό των Ελλήνων

  Στην υποχρεωτική χρήση μάσκας και

  Στα απάνθρωπα μέτρα της μαοϊκής κυβέρνησης των Αθηνών

  Μέχρι στιγμής, οι πόλεις που έχουν δηλώσει συμμετοχή είναι:

  • Άθηνα Σύνταγμα

  • Αλεξανδρούπολη Δημαρχείο
  • Αργολίδα Πλατεία Συντάγματος
  • Αγρίνιο
  • Βέροια πλατεία δημαρχείου
  • Βόλος λιμάνι Βόλου
  • Δράμα πλατεία ελευθερίας
  • Ζάκυνθος πλατειά Σολωμού
  • Ηράκλειο Κρήτης πλατεία λιονταριών
  • Θεσσαλονίκη Λευκός πύργος
  • Ιωάννινα Κάστρα
  • Κόρινθος πλατεία Περιβολάκια
  • Κοζάνη Πλατεία Νικης
  • Κέρκυρα Πλατεία Λιστόν
  • Καβάλα κεντρική πλατεία
  • Καρδίτσα Πλατεία ελευθερίας
  • Καλαμάτα 23ης Μαρτίου
  • Κατερίνη πλατεία ελευθερίας
  • Κιλκίς Κεντρική πλατεία
  • Κομοτηνή Πλατεία ειρήνης
  • Λέσβος Πλατεία Σαπφούς
  • Λαμία Πλατεία Πάρκου
  • Λάρισα Κεντρική πλατεία
  • Νάξος Σιντριβάνι κεντρικής πλατείας
  • Ναύπλιο Πλατεία Συντάγματος
  • Ξάνθη Πλατεία Δημοκρατίας
  • Πτολεμαΐδα Κεντρική πλατεία
  • Πάτρα πλατεία Γεωργίου
  • Ρόδος πλατεία ελευθερίας
  • Ρέθυμνο Πλατεία άγνωστου στρατιώτη
  • Σέρρες Πλατεία ελευθερίας
  • Σύρος πλατεία Μιαούλη
  • Σπάρτη Κεντρική πλατεία
  • Τρίπολη Πλατεία Αγίου Βασιλείου
  • Τρίκαλα Κεντρική πλατεία
  • Χανιά Πλατεία αγοράς
  • Χαλκίδα στρογγυλό παραλιακής
  • Χίος πλατεία βουνάκίου

  Για να βλέπετε την λίστα που ανανεώνεται συνεχώς, μπείτε στο facebook

  Το kanenazori.com, θα δώσει το παρόν στη συγκέντρωση της Χαλκίδας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.