28 Νοε 2020

Διαβατήρια ἀνοσίας: Προχωρώντας μπροστά, ὀπισθοδρομοῦμε…

Ἡ πανδημία τῆς COVID-19 σταμάτησε μεγάλο μέρος τῆς παγκόσμιας δραστηριότητας ἀπὸ ὅπου πέρασε. Ἀντιμετωπίζοντας μία παγκόσμια ὑγειονομικὴ κρίση καὶ μία οἰκονομικὴ ὕφεση, πολλὲς ἐπιχειρήσεις ἔκλεισαν τὶς ἀγορὲς τους μέχρι νὰ χαλαρώσουν οἱ ἀπαιτήσεις για κοινωνικὴ ἀποστασιοποίηση. Ὅταν χαλάρωσαν, ἄρχισαν καὶ οἱ λιγότερο ἀναγκαῖες ἐπιχειρήσεις νὰ ἀνοίγουν καὶ ἡ κοινωνία ἐξοπλισμένη μὲ μάσκες, προσπάθησε νὰ ἐπιστρέψει σὲ κάποια αἴσθηση κανονικότητας. Δυστυχῶς, αὐτὸ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα ἐξάρσεις στὶς ταχύτητες μετάδοσης, σὲ πολλὲς πολιτεῖες στὶς ΗΠΑ.
Ἐὰν αὐτὴ ἡ πανδημία μᾶς ἔχει διδάξει κάτι, εἶναι ὅτι... ὁ κόσμος πρέπει νὰ εἶναι καλύτερα προετοιμασμένος νὰ χειριστεῖ μελλοντικὲς παγκόσμιες κρίσεις - ὡστόσο δὲν φαίνεται νὰ ὑπάρχει κάποια παγκόσμια ἀποδεκτὴ καὶ ἐμφανῶς ἀποτελεσματικὴ μέθοδος. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος που πολλὲς ἐπιχειρήσεις ἐπενδύουν σὲ τεχνολογίες, γιὰ νὰ ἀνταπεξέλθουν στὶς μελλοντικὲς παγκόσμιες προκλήσεις. 

Εἰσαγωγὴ τῶν διαβατηρίων ἀνοσίας. 

Καθὼς ἐπὶ τοῦ παρόντος αὐτὰ ἐξετάζονται ἀπὸ τὴ Χιλή, τὴ Γερμανία, τὴν Ἰταλία, τὴ Μεγάλη Βρετανία καὶ τὶς ΗΠΑ, τὰ διαβατήρια ἀνοσίας θὰ ἐπιτρέπουν στὰ ἄτομα νὰ ἀποδείξουν ψηφιακὰ τὴν ταυτότητα καὶ τὴν ὑγειονομική τους κατάσταση, γιὰ νὰ ἔχουν πρόσβαση σὲ φυσικὲς τοποθεσίες, ἀγαθὰ ἢ/καὶ ὑπηρεσίες. Οἱ ὑποστηρικτὲς τῶν διαβατηρίων ἀνοσίας ὑποστηρίζουν ὅτι τὸ νὰ ὑπάρχουν αὐτὲς οἱ πληροφορίες ἄμεσα διαθέσιμες, θὰ μπορεῖ νὰ βοηθήσει στὸν περιορισμὸ εὐρέως διαδεδομένων ἀσθενειῶν, ἐνῶ ταυτόχρονα θὰ ἐπιτρέπει στὴν οἰκονομία νὰ παραμένει ἀνοιχτή. Ωστόσο, εἶναι σημαντικὸ γιὰ τοὺς καταναλωτὲς νὰ εἶναι ἐνήμεροι σχετικὰ μὲ τὴν ἀβεβαιότητα ποὺ ὑπάρχει για τὸν ἰό, τὰ ἀντισώματα καὶ τὴν ἀνοσοποίηση γενικότερα, τὶς ἐν δυνάμει ἐπιφυλάξεις σχετικὰ μὲ ἠθικὰ ζητήματα καὶ τὴν ἰδιωτικὴ ζωή, ζητήματα ποὺ εἰσάγονται ὅλα ἀπὸ τὰ διαβατήρια ἀνοσίας, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸν ρόλο ποὺ ὀφείλει νὰ ἀναλάβει ἡ τεχνολογία στὴν ἀντιμετώπιση αὐτῶν τῶν δυσκολιῶν. 

Ἐμπόδια ποὺ παρουσιάζονται ἀπὸ τὴν ἔλλειψη ταυτοποίησης. 

Ἀκόμη καὶ πρὶν ἀντιμετωπιστεῖ ἡ ἀβεβαιότητα καὶ οἱ προκλήσεις τῶν διαβατηρίων ἀνοσίας, ἕνα σημαντικὸ ἐμπόδιο ποὺ πρέπει νὰ ληφθεῖ ὑπόψη εἶναι ἡ γενικὴ ἔλλειψη διαθεσιμότητας ἐγγράφων ταυτοποίησης σὲ παγκόσμια κλίμακα. Διαβατήρια, πιστοποιητικὰ γέννησης καὶ ἄλλα κυβερνητικὰ ἔγγραφα χρησιμεύουν γιὰ νὰ κατοχυρώσουν τὴν ὕπαρξη ἑνὸς πολίτη, νὰ τοῦ ἐπιτρέψουν νὰ συμμετάσχει στὴν παγκόσμια οἰκονομία καὶ νὰ ἔχει πρόσβαση σὲ βασικὰ δικαιώματα, ἀγαθὰ καὶ ὑπηρεσίες. Πολλοί δὲν διαθέτουν κανένα ἔγγραφο ταυτοποίησης καὶ ἀκόμη περισσότεροι ἀντιμετωπίζουν δυσκολία νὰ ἔχουν πρόσβαση σὲ ὅ,τι ἀνάλογο εἶναι διαθέσιμο. 

Δημιουργία ἑνὸς πλαισίου ἐμπιστοσύνης σὲ ὅλο τὸν κόσμο. 

Σύμφωνα μὲ τὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας, δὲν ὑπάρχουν πρὸς τὸ παρὸν στοιχεῖα ποὺ νὰ ἀποδεικνύουν ὅτι τὰ ἄτομα μὲ ἀντισώματα ἔναντί του COVID-19 προστατεύονται ἀπὸ μία δεύτερη μόλυνση. Μελέτες δείχνουν ἐπίσης ὅτι ἡ ἄμυνά μας ἔναντί του ἰοῦ ἐξαφανίζεται, μερικὲς φορὲς μέσα σὲ ἑβδομάδες, πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι ἄτομα ποὺ εἶχαν μολυνθεῖ προηγουμένως θὰ μποροῦσαν ἐνδεχομένως νὰ μολυνθοῦν ξανὰ ἀπὸ τὴν ἀσθένεια. 

Ὅμως τότε πῶς θὰ μπορούσαμε νὰ βεβαιώσουμε ὅτι ἕνα ἄτομο δὲν ἀποτελεῖ κίνδυνο γιὰ τοὺς ἄλλους; Μελέτες γιὰ νὰ γνωρίσουμε περισσότερα γιὰ τὸν ἰὸ βρίσκονται αὐτὴ τὴ στιγμὴ σὲ ἐξέλιξη, ἀλλὰ ὑπάρχει σημαντικὴ δουλειὰ ποὺ πρέπει νὰ γίνει προκειμένου νὰ λάβουμε γενικευμένες καὶ μακροπρόθεσμες ἀποφάσεις. Καθὼς αὐτὴ ἡ ἐργασία προχωρᾶ, εἶναι σημαντικὸ νὰ ξεκαθαρίσουν τὰ ἀναπάντητα ἐρωτήματα σχετικὰ μὲ τὴ μεταδοτικότητα καὶ τὴν ἀνοσία, καὶ νὰ κατανοήσουμε τὶς δυνατότητες καὶ τοὺς περιορισμοὺς τῆς τρέχουσας πραγματικότητας. 

Εἶναι ἐπίσης ζωτικῆς σημασίας γιὰ τις διαφορετικὲς βιομηχανίες ποὺ εἶναι ἐνταγμένες στὴν παγκόσμια οἰκονομία, νὰ ἐναρμονιστοῦν καλύτερα ὡς πρὸς τὰ πρότυπα καὶ τὶς διαδικασίες, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὰ πολύπλοκα, διασυνοριακὰ θέματα ὑγείας ποὺ ἀνακύπτουν. Αὐτὸ ἀπαιτεῖ παγκόσμια συμμετοχὴ καὶ συντονισμὸ - ἕνα ἐγχείρημα ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ πραγματοποιηθεῖ ἐὰν καὶ ἐφόσον ὁ καθένας στὸν κόσμο εἶναι σὲ θέση νὰ διαθέτει ἐπαληθεύσιμη ταυτοποίηση γιὰ νὰ ἀποδείξει ὅτι ὑπάρχει. Ωστόσο, σχεδὸν δύο δισεκατομμύρια ἄνθρωποι εἶναι αὐτὴ τὴ στιγμὴ μὴ καταχωρημένοι, κυρίως ἐπειδὴ δὲν ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ προσεγγίσουν τὰ κατάλληλα συστήματα καταγραφής ποὺ θὰ τοὺς καταχωρήσουν ὡς πολίτες, καὶ αὐτὸ τὸ μόνιμο ἐμπόδιο εἶναι ἕνας ἀκόμη περιορισμὸς τοῦ ἤδη περίπλοκου χαρακτήρα τῶν διαβατηρίων ἀνοσίας. 

Προστασία τῶν ἐξαιρετικὰ εὐαίσθητων δεδομένων 

Οἱ πληροφορίες ὑγείας εἶναι ἀπὸ τοὺς πιὸ προστατευμένους τύπους πληροφοριῶν, καὶ συγχρόνως ἀπὸ τὶς πιὸ περιζήτητες γιὰ τοὺς ἀπατεῶνες τοὺ κυβερνοχώρου. Η δημιουργία διαβατηρίων ἀνοσίας, ποὺ θὰ ἔκαναν αὐτὲς τὶς πληροφορίες ἄμεσα προσβάσιμες, δημιουργεῖ σημαντικὴ ἀνησυχία σχετικὰ μὲ τὴν προστασία τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν. Οι παραβιάσεις δεδομένων καὶ ἡ ἐξαπάτηση βαίνουν αὐξανόμενες, παρουσιάζοντας σημαντικὴ ἔξαρση ἀπὸ τὴν ἔναρξη της πανδημίας. Αὐτὸ ὑποδηλώνει ὅτι οἱ ἀπατεῶνες βρίσκουν νέους καὶ πονηροὺς τρόπους γιὰ νὰ κλέψουν τὰ δεδομένα. Αὐτὸ πρέπει νὰ ληφθεῖ ὑπόψη καθὼς διαμορφώνονται καὶ ἐλέγχονται τὰ διαβατήρια ἀνοσίας. 

Ἀπέναντι σὲ αὐτὴ τὴ κατάσταση, τὰ ἀπαιτούμενα μέτρα ἀσφαλείας θὰ πρέπει νὰ εἶναι τὰ καλύτερα. Ὅμως, ἡ ἐφαρμογὴ ἑνὸς τόσο ἰσχυροῦ συστήματος ἀσφαλείας θὰ πάρει χρόνια - καὶ πρέπει νὰ ἀποτελεῖ τὴν πρώτη προτεραιότητα γιὰ τὰ θεσμικὰ ὄργανα ποὺ εἶναι ἐπιφορτισμένα μὲ τὴ συλλογὴ καὶ ἐπίβλεψη τῆς ἀποθήκευσης καὶ προστασίας τῶν δεδομένων αὐτῶν. Οἱ τεχνολογίες ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ ἐπαλήθευση τῆς ταυτοποίησης εἶναι καθοριστικῆς σημασίας στὴν καταπολέμηση τῆς ἀπάτης στὸ ὑπάρχον τοπίο τῶν αὐξημένων ἀπειλῶν. Ἀναμένεται μάλιστα πὼς ἕνα μεγάλο μέρος τῶν ὑποχρεώσεων θὰ ἀναληφθεῖ ἀπὸ τὶς κυβερνητικὲς ὑπηρεσίες, προκειμένου νὰ δημιουργήσουν κατάλληλες βάσεις δεδομένων καὶ ὑπηρεσίες ποὺ θὰ λαμβάνουν ὓπ΄ ὄψη καὶ τὴν ἰδιωτικὴ ζωὴ τῶν πολιτῶν τους. 

Ὑποστήριξη τῆς ἠθικῆς 

Καθὼς αὐξάνονται οἱ συζητήσεις γιὰ τὴν πιθανὴ ἐφαρμογὴ τῶν διαβατηρίων ἀνοσίας, εἶναι σημαντικὸ γιὰ τοὺς πολίτες νὰ κατανοήσουν τὰ ἠθικὰ διλήμματα. Τὰ διαβατήρια ἀνοσίας ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ διασπάσουν τὴν κοινωνικὴ ἠρεμία καὶ νὰ κομματιάσουν τὴ ζωή μας. Γιὰ παράδειγμα, ἐὰν οἱ μεγάλοι πληθυσμοὶ ἐνθαρρυνθοῦν νὰ τὰ υἱοθετήσουν, ἡ ἀνοσία ἢ ἡ ἔλλειψή της θὰ μποροῦσε νὰ ὁδηγήσει σε στιγματισμὸ καὶ περιθωριοποίηση τῶν μολυσμένων ἀτόμων, χωρὶς νὰ ὑπάρχει καμία συνθήκη ποὺ νὰ ἐξασφαλίζει ὅτι ὁ ὁποιοσδήποτε καὶ ὁπουδήποτε θὰ ἀπολάβει κάποια σχετικὴ φροντίδα. 

Θὰ μποροῦσαν ἐπίσης νὰ περιπλέξουν τὴ ζωὴ γιὰ τὰ ἄτομα ποὺ ἁπλὰ δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ ἀποδείξουν τὴν ἀνοσία τους. Αυτό θὰ ἀντικατοπτρίζει καὶ θὰ ἐπιδεινώσει τις ὑπάρχουσες διαφορὲς μεταξὺ κατεχόντων καὶ μή, ἐπιδεινώνοντας τὶς συνθῆκες διαβίωσης γιὰ τοὺς εὐπαθεῖς πληθυσμοὺς ποὺ ἤδη ἀγωνίζονται νὰ ἔχουν πρόσβαση στὴν ἀπασχόληση, τὴν ὑγειονομικὴ περίθαλψη καὶ τὶς βασικὲς χρηματοοικονομικὲς ὑπηρεσίες. 

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὅλοι θέλουν νὰ προστατεύσουν τὴ δημόσια ὑγεία καὶ νὰ διατηρήσουν τὴ κανονικὴ οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ δραστηριότητα καὶ ἡ τεχνολογία μπορεῖ νὰ προσφέρει τρόπους νὰ τὸ ἐπιτύχουμε μὲ τρόπο κατὰ τὸ δυνατὸν ἀσφαλῆ καὶ ἠθικό. Αλλά θὰ ἀπαιτήσει ἐπίσης συνεργασία σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο, σημαντικὴ παρέμβαση ἀπὸ τοὺς κυβερνητικοὺς φορεῖς καὶ τὴν ἀνάπτυξη μίας ὑποδομῆς ταυτοποίησης ποὺ θὰ ἐπιτρέπει τὴν πρόσβαση σὲ ὅλα τὰ ἔγγραφα ποὺ ἀποδεικνύουν τὴν ταυτότητα ὅλων. 

Εἶναι ἀκόμη πολλὰ νὰ γίνουν στὴ διαχείριση τῆς συνεχιζόμενης πανδημίας καὶ ἐνῶ τὰ διαβατήρια ἀνοσίας συνοδεύονται ἀπὸ σημαντικὴ ἀμφισβήτηση καὶ περιορισμούς, πρέπει νὰ ἀφήσουμε κάποια ἐλαστικὰ περιθώρια μέσα στὴ παγκόσμια ὑπεραπασχόληση, γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν παροῦσα κατάσταση καὶ προετοιμαστοῦμε γιὰ τὴν ἑπόμενη κρίση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.