1 Αυγ 2020

Κυθήρων Σεραφείμ: «Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανικὸς κόσμος, ἐξ αἰτίας τοῦ παρατεινομένου σοβαρωτάτου Οὐκρανικοῦ ζητήματος, δὲν εὑρίσκεται ἐν ἀγαθῇ κοινωνίᾳ καὶ ἀγαστῇ συνεργασίᾳ.»


ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

(ὑπ’ ἀριθ. 190/2020)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά˙

Ἄς εἶναι εὐλογημένη καί εἰρηνική ἡ ἁγία περίοδος τοῦ Δεκαπενταυγούστου, εἰς τήν ὁποία εἰσήλθαμε μέ τήν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τάς Θεομητορικάς πρεσβείας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας.
Ἡ ἁγία μορφή τῆς Προστάτιδος τῆς νήσου μας Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Ἐλέσης, ἡ ὁποία μέ τήν ἔνθεο βιοτή καί πολιτεία της, ἀλλά καί τό ἔνδοξο μαρτύριό της, προβάλλεται ἀπό τήν πρώτην ἡμέραν τῆς συντόμου ἁγίας αὐτῆς περιόδου, μᾶς ἐνισχύει καί ἐνδυναμώνει εἰς τόν πνευματικόν αὐτόν ἀγῶνα τῆς νηστείας καί τῆς προετοιμασίας διά τήν πανίερη Θεομητορική ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας μας. Οἱ καθημερινές Θεῖες Λειτουργίες, ἡ μεγάλη καί μικρή Παράκλησις, πού ἐναλλάσσονται, καί οἱ λοιπές Ἱερές Ἀκολουθίες, πού γίνονται εἰς τά Μοναστήρια μας: τῆς Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, τῆς Ἁγίας Μόνης καί τῆς Ἁγίας Ἐλέσης, ὁ Δεκαπεντισμός, ὅπως μᾶς εἶναι γνωστός εἰς τά Κύθηρα, μέσα σέ ἕνα κλῖμα μετανοίας, προσευχῆς καί νηστείας, συνιστοῦν τήν καλύτερη ψυχοσωματική προετοιμασία διά τήν μεγάλη ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ὅλες αὐτές οἱ ἱερές Ἀκολουθίες μᾶς φέρνουν...
πολύ κοντά εἰς τό Πανάγιο πρόσωπο τῆς Κυρίας μας Θεοτόκου καί τήν αἰσθανόμεθα Μεγάλη μας Μητέρα, Σκέπη, Προστάτιδα καί Βοηθό εἰς τήν ζωήν μας, ἀλλά καί ἀκοίμητη πρέσβειρα καί μεσίτρια πρός τόν Πανοικτίρμονα Κύριο καί Θεό μας.

Ὁ ἀείμνηστος καί πολυσέβαστος Ἁγιορείτης Γέροντας - Ἡγούμενος π. Γεώργιος Γρηγοριάτης – Καψάνης, Κυθήριος τήν καταγωγήν, ἔλεγε βαθυσεβάστως διά τήν Πανάχραντη Μητέρα τοῦ Θεοῦ : «…Τήν παρακαλοῦμε, ὡς Ὑπέρμαχος Στρατηγός τοῦ Γένους μας πού εἶναι, νά σκεπάζῃ καί τό Γένος μας, καίτοι ἐμεῖς λόγῳ τῶν ἁμαρτιῶν πού κάνουμε δέν εἴμεθα ἄξιοι νά ἔχουμε τήν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας μας. Ἀλλά ἐκείνη, ὡς στοργική Μητέρα πού εἶναι, νά παραβλέπῃ τήν δική μας ἀδυναμία καί νά μακροθυμῇ καί νά γίνεται αὐτό πού λέμε στήν δοξολογία˙·«παράτεινον (Κύριε) τό ἔλεος σου τοῖς γινώσκουσί σε» (Ψαλμ. λε’ 11). Καί νά ὁδηγῇ ὅλους μας, καί τό Ἔθνος, νά μή ἐκκλίνωμε ἀπό τήν ἁγία Πίστι τοῦ μονογενοῦς της Υἱοῦ, τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, μέ τήν ὁποία τό Γένος μας καί ἔζησε καί μεγαλούργησε καί παρηγορήθηκε στίς δύσκολες ὧρες τῆς ἐθνικῆς δοκιμασίας.
Ἀλλά ἡ Κυρία Θεοτόκος πολύ εὐαρεστεῖται, ὅταν βλέπῃ ὅτι ἐμεῖς ἀγαποῦμε τόν μονογενῆ της Υἱόν. Καί γι’ αὐτό πολύ εὐαρεστεῖται, ὅταν βλέπη ὅτι δέν ἔχουμε ἄλλο μεγαλύτερο πόθο στήν ζωή μᾶς, παρά τό πῶς θά ἐνθρονίσουμε στήν καρδιά μας τόν Σωτῆρα Χριστό. Καί ὅπως Ἐκείνη πάντοτε εἰς τάς ἁγίας εἰκόνας φαίνεται νά βαστάζῃ τόν Χριστόν μέ ἀγάπη πολλή, ἀλλά καί σεβασμό, διότι τόν βαστάζει ὄχι μόνον ὡς Υἱόν της, ἀλλά καί ὡς Θεόν της, ἔτσι καί ἐμεῖς νά εἴμεθα Χριστοφόροι, νά βαστάζουμε στήν καρδιά μας τόν Χριστόν. Καί αὐτό θά δίνῃ πολλή χαρά στήν Παναγία μας.
Εὔχομαι λοιπόν σέ ὅλους πλούσια τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ διά πρεσβειῶν τῆς Κυρίας Θεοτόκου. Ἡ Παναγία νά μᾶς σκεπάζῃ πάντοτε στήν ζωή μας, καί ἐμεῖς νά μή τήν πικραίνουμε μέ τίς παρακοές πού κάνουμε στόν μονογενῆ της Υἱό, άλλά κάνοντας ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ νά τήν εὐχαριστοῦμε καί Ἐκείνη. Καί νά τήν ἔχουμε πάντοτε κοντά μας στήν ζωή μας, πρό πάντων ὅμως νά τήν ἔχουμε κοντά μας στήν ὥρα τοῦ θανάτου μας, πού εἶναι μία πολύ δύσκολη ὥρα τῆς ζωῆς μας.Ἡ Παναγία βοήθειά μας».

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Ἄς παρακαλέσωμε καί ἐμεῖς τήν πανένδοξη Κυρία μας Θεοτόκο διά τήν Ἑλληνορθόδοξη Πατρίδα μας καί τόν κόσμον ὅλον, πού δοκιμάζονται πολύ κατ’ αὐτούς τούς χαλεπούς καί δυσχειμέρους καιρούς, τούς ὁποίους διανύουμε. Ἡ ἀπειλητική μάστιγα τοῦ κορωνοϊοῦ. Οἱ διαρκεῖς προκλήσεις τῆς γείτονος πρός ἀνατολάς χώρας μέ τάς παραλόγους καί παρανόμους ἀπαιτήσεις καί διεκδικήσεις της, καθώς παραθεωρεῖ τά κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ἡ ὅλως προκλητική, θρασύτατη καί παράνομη μετατροπή τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας τοῦ Γένους μας, τῆς Ἁγίας Σοφίας Κων/πόλεως, τοῦ μεγαλειώδους, περιδόξου καί περιτέχνου αὐτοῦ Ναϊκοῦ κτίσματος μέ τήν κατάφορτη Ἐκκλησιαστική καί Ἐθνική Ἱστορία του, σέ «μεγάλο τζαμί», γεγονός τό ὁποῖο συνεκλόνισε καί συνετάραξε ὁλόκληρο τόν χριστιανικό κόσμο, χωρίς ὅμως οἱ ἁρμόδιοι φορεῖς νά ἐμποδίσουν δυναμικά τήν ἐπί 15νθήμερο προετοιμασία αὐτοῦ τοῦ ἀνοσιουργήματος καί τῆς φοβερῆς αὐτῆς βεβηλώσεως. Ἀλλ’ ὅπως τότε, κατά τήν κατάθλιπτη καί σκιερά ἡμέρα τῆς ἁλώσεως τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων (29 Μαΐου 1453) «ἐάλω ἡ Πόλις» διά τάς ἁμαρτίας Κλήρου καί Λαοῦ, κατά παρόμοιον τρόπον παρεχωρήθη καί τώρα ἡ δευτέρα ἅλωσις τῆς Ἁγίας Σοφίας ὑπό τῶν Ἀγαρηνῶν καί ἡ φρικτή βεβήλωσις αὐτῆς, ἀφοῦ ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανικός κόσμος διά τῶν ἁγίων Προκαθημένων τῶν κατά τόπους Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐξ αἰτίας τοῦ παρατεινομένου σοβαρωτάτου Οὐκρανικοῦ ζητήματος, δέν εὑρίσκεται ἐν ἀγαθῇ κοινωνίᾳ καί ἀγαστῇ συνεργασίᾳ.
Ἀπό καρδίας εὔχομαι, ἅγιοι Πατέρες καί Ἀδελφοί, νά διέλθωμεν τήν ἁγίαν αὐτήν περίοδον τοῦ Δεκαπενταυγούστου μέ κατάνυξιν, προσευχήν καί μετάνοιαν. Οἱ ἅγιοι Πνευματικοί νά περιοδεύσετε εἰς τάς ἐνορίας τῆς πνευματικῆς δικαιοδοσίας σας διά τό ἱερό Μυστήριο τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως, συνεννοούμενοι ἐγκαίρως μέ τούς ἁγίους Ἐφημερίους διά νά γνωστοποιήσουν ἐκ τῶν προτέρων τήν ἄφιξίν σας εἰς τούς χριστιανούς τῆς Ἐνορίας των.
Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ νά προφυλάσσῃ ὅλους ἡμᾶς ἀπό σωματικούς καί πνευματικούς κινδύνους καί νά μᾶς ἐπιδαλεύῃ πλούσια τά θεῖα δωρήματα καί τό θεῖον ἔλεος.

Καί ἐπί τούτοις διατελῶ,
Μετ’ εὐχῶν καί ἀγάπης
Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

2 σχόλια:

  1. ΤΖΑΜΠΑ ΤΑ ΛΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΘΕΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΩΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΤΑ ΕΙΠΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ ΟΠΟΤΕ ΤΟ ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ....

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Δέν πειράζει,άς λέει τήν αλήθεια έχει τον Θεόν βοήθεια.
    Μπράβο του,τέτοιους ιεράρχες χρειάζετε η Ελλάδα μας...
    ΑΞΙΟΣ!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.