8 Μαΐ 2020

Μελέτες Πανεπιστημίων διαλύουν τὴν προπαγάνδα ὑπὲρ τῶν ἀνέπαφων συναλλαγῶν

Ὄχι, ὁ κορωναϊὸς δὲν ἀποτελεῖ καλὸ ἐπιχείρημα ὑπὲρ τῆς ἐγκατάλειψης τῶν μετρητῶν 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
Τοῦ Mike Orcutt 
Παρ’ ὅλο ποὺ θεωρητικὰ θὰ μποροῦσε νὰ συμβαίνει, δὲν ὑπάρχει κανένα στοιχεῖο ποὺ νὰ ἀποδεικνύει ὅτι τὰ ὑλικὰ χρήματα, δηλαδὴ τὰ μετρητὰ – ἢ καὶ ὁποιαδήποτε ἄψυχη ἐπιφάνεια – βοηθᾶ στὴ μετάδοση τοῦ ἰοῦ.
Ὅταν οἱ κεντρικὲς τράπεζες στὴν Κίνα, τὴ Νότια Κορέα καὶ τὶς ΗΠΑ ἀποφάσισαν νὰ «βάλουν σὲ καραντίνα» μετρητὰ ἐνδεχομένως μολυσμένα ἐν μέσω τοῦ ξεσπάσματος τοῦ Covid-19, τὸ ἐπαγωγικὸ συμπέρασμα ἦταν ξεκάθαρο: τὰ χάρτινα χρήματα μπορεῖ νὰ εἶναι ἱκανὰ νὰ μεταδώσουν τὴν ἀσθένεια. Σωστά; 
Ἐὰν αὐτὸ εἶναι ἀληθές, φαίνεται ἐπίσης ὡς ἕνα ἀκόμη ἐπιχείρημα ὑπὲρ τοῦ νὰ ὁδηγηθοῦμε στὴν πλήρη ἐγκατάλειψη τῶν μετρητῶν. Πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς ἐγκατάλειψης τῶν χαρτονομισμάτων καὶ κερμάτων ἤδη πίεζαν ἑταιρεῖες ψηφιακῶν πληρωμῶν, ἕνας ἀριθμὸς μεγάλων ἐμπόρων, ἀκόμη καὶ μερικὰ κυβερνητικὰ στελέχη ποὺ χαράζουν πολιτικές, καὶ ὅλα αὐτὰ στὸ ὄνομα τοῦ κόστους καὶ τῆς εὐκολίας. Ἡ μείωση τοῦ κινδύνου ἐξάπλωσης τῆς ἀσθένειας θὰ ἀποτελοῦσε ἀκόμη μία λογικὴ βάση γιὰ κάτι τέτοιο. 
Ο Lihui Li, πρώην πρόεδρος τῆς κρατικῆς Τράπεζας τῆς Κίνας, πρόσφατα ὑποστήριξε ὅτι ὑπὸ τὸ φῶς τῆς ἐπιδημίας ἡ κεντρικὴ τράπεζα τῆς Κίνας πρέπει νὰ ἐπιταχύνει τὴν ἔκδοση τοῦ ἤδη σχεδιαζόμενου ἀπὸ αὐτὴ ψηφιακοῦ χρήματος, ποὺ πρόκειται νὰ ἀντικαταστήσει τὰ ὑλικὰ χρήματα. Ἐπιπλέον, τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα, ὅταν ρωτήθηκε ἐὰν τὰ μετρητὰ μπορεῖ νὰ...
ἐξαπλώσουν τὸν κορωναϊό, ἕνας ἐκπρόσωπος τοῦ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας ἐμφανίστηκε νὰ ὑποστηρίζει στὴν βρετανικὴ ἐφημερίδα Daily Telegraph ὅτι «εἶναι καλὴ ἰδέα νὰ χρησιμοποιοῦνται ἀνέπαφες πληρωμὲς» ὅποτε εἶναι δυνατό. (Ἀργότερα, ὁ Π.Ο.Υ. ξεκαθάρισε ὅτι αὐτὸ στὴν πραγματικότητα δὲν ἀποτελοῦσε εἰδικὴ ὁδηγία του γιὰ τὸν κορωναϊὸ καὶ ὅτι δὲν ἔχει ἐκδώσει κάποιες ἐπίσημες προειδοποιήσεις γιὰ τὰ μετρητά.) 

Ὅμως, ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι δὲν ὑπάρχουν πολλὲς ἀποδείξεις ὅτι ἡ παραίτηση ἀπὸ τὰ μετρητὰ θὰ ἄλλαζε κάτι πρὸς τὸ καλύτερο, τουλάχιστον στὴν περίπτωση τοῦ Covid-19. Θὰ εἶχε, ἐν τούτοις, σοβαρὲς συνέπειες γιὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀνθρώπων ποὺ βασίζονται σὲ μετρητὰ γιὰ πρόσβαση σὲ ἀγαθὰ καὶ ὑπηρεσίες – καὶ αὐτὸ μπορεῖ νὰ βοηθήσει στὴν ἐξήγηση τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ Π.Ο.Υ. τόσο γρήγορα ἔκανε πίσω σχετικὰ μὲ τὶς ἀνέπαφες πληρωμές. 

Αὐτὸ ποὺ γνωρίζουμε εἶναι τὸ ἑξῆς: Ἰοὶ ποὺ μεταδίδονται, συμπεριλαμβανομένων καὶ ἄλλων τύπων κορωναϊῶν, μποροῦν νὰ ἐπιβιώσουν πάνω σὲ ἄψυχες ἐπιφάνειες ὅπως μέταλλο, χαρτὶ καὶ πλαστικὸ γιὰ διάστημα ὡρῶν μέχρι καὶ ἡμερῶν. Προκαταρκτικὴ ἔρευνα δείχνει ὅτι ὁ νέος κορωναϊὸς μπορεῖ νὰ ἐπιβιώσει πάνω σὲ χαρτόνι γιὰ μία ὁλόκληρη ἡμέρα, καὶ πάνω σὲ ἀτσάλι καὶ πλαστικὸ μέχρι καὶ γιὰ τρεῖς ἡμέρες. Ἐπίσης, προσομοιώσεις ἐργαστηρίων ἔχουν δείξει ὅτι ἄλλα εἴδη ἰῶν δὲν μποροῦν μόνο νὰ ἐπιβιώνουν πάνω σὲ χαρτονομίσματα καὶ κέρματα γιὰ μέρες, ἀλλὰ καὶ νὰ διατηροῦν τὴν μολυσματική τους φύση καὶ μεταδοτικότητα. 

Ἀλλὰ δὲν φτάνει γιὰ ἕναν ἰὸ ἁπλῶς νὰ ἐπιβιώνει πάνω σὲ μία ἄψυχη ἐπιφάνεια. Γιὰ νὰ μολύνουν ἕναν ἄνθρωπο τὰ μόρια ἑνὸς ἰοῦ ποὺ βρίσκονται σὲ ἕνα χαρτονόμισμα δολαρίου, πρέπει νὰ ἀκολουθοῦν τὴν «κύρια ὁδὸ τῆς μόλυνσης», λέει ὁ Joseph Eisenberg, καθηγητὴς ἐπιδημιολογίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Michigan. Γιὰ τὸν Covid-19, φαίνεται ὅτι οἱ ἄνθρωποι μολύνονται εἰσπνέοντας μικροσωματίδια ποὺ κάποιος ἄλλος ἔβγαλε στὸν ἀέρα μὲ βήχα ἢ φτάρνισμα, ἢ ἐρχόμενοι σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ χέρι μὲ ἕνα μόριο τοῦ ἰοῦ καὶ μετὰ ἀκουμπώντας τὰ μάτια, τὴ μύτη ἢ τὸ στόμα τους. Αὐτὸ ποὺ δὲν γνωρίζουμε, ὑποστηρίζει ὁ Eisenberg, εἶναι κατὰ πόσο δύναται ὁ ἰὸς νὰ μεταδίδεται σὲ ἀνθρώπους ἀπὸ ἄψυχες ἐπιφάνειες κάθε εἴδους. 

Σύμφωνα μὲ τὸ Κέντρο Ἐλέγχου καὶ Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), τὸ κορυφαῖο ἐθνικὸ ἰνστιτοῦτο δημόσιας ὑγείας τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν: «Εἶναι πιθανὸ ἕνα ἄτομο νὰ κολλήσει τὸν Covid-19 ἀγγίζοντας μία ἐπιφάνεια ἢ ἕνα ἀντικείμενο ποὺ ἔχει πάνω του τὸν ἰὸ καὶ μετὰ ἀκουμπώντας τὸ στόμα, τὴ μύτη ἢ πιθανῶς καὶ τὰ μάτια του, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν θεωρεῖται ὡς ὁ κύριος τρόπος μετάδοσης τοῦ ἰοῦ». («κύρια ὁδὸς μόλυνσης».) 

Αὐτὸ τὸ μήνυμα, παρὰ τὴν τόσο ἀξιόπιστη ἐπιστημονικὰ πηγὴ προέλευσής του, δὲν ἔχει καταφέρει νὰ κατευνάσει διάφορες φοβίες γιὰ «μολυσμένα μὲ ἰὸ» δολάρια, οἱ ὁποῖες βρῆκαν πρόσφορο ἔδαφος ἐξάπλωσης πιθανῶς ἐν μέρει ὕστερα ἀπὸ τὶς καραντίνες μετρητῶν τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν ποὺ προαναφέρθηκαν. Σύμφωνα μὲ τὸ Bloomberg, ἡ Ὁμοσπονδιακὴ Τράπεζα τῶν ΗΠΑ (Fed), ἔχει ἀντισταθεῖ ὡς τώρα σὲ ἀπαιτήσεις διαφόρων βιομηχανικῶν ὁμίλων νὰ ἐκδώσει μία ἀνακοίνωση ποὺ νὰ διαβεβαιώνει τοὺς Ἀμερικανοὺς ὅτι ὁ κίνδυνος χρήσης τῶν μετρητῶν εἶναι μηδαμινός. 

Στὴν πραγματικότητα, δὲν εἴχαμε ποτὲ καμία ἀπόδειξη ὅτι μετρητὰ χρήματα, ὁποιασδήποτε μορφῆς, ἔχουν ἀποτελέσει πηγὴ μόλυνσης ἀπὸ ὁποιαδήποτε μεταδοτικὴ ἀσθένεια, λέει ἡ Marilyn Roberts, μικροβιολόγος στὴ Σχολὴ Δημόσιας Ὑγείας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Οὐάσιγκτον. Καὶ ἔχοντας γνωστὸ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ὁ Covid-19 φαίνεται νὰ μεταδίδεται, ὑποστηρίζει ἡ γιατρός, μὲ τὸ νὰ δίνουμε σημασία στὰ χρήματα χάνουμε ἕνα πιὸ σημαντικὸ στοιχεῖο: «Εἶσαι σὲ μία γεμάτη αἴθουσα κινηματογράφου; Εἶσαι σὲ ἕνα ἑστιατόριο; Εἶσαι σὲ ἕνα πολυκατάστημα; Εἶναι πιὸ πιθανὸ νὰ κολλήσεις τὸν Covid-19 ἀπὸ τὴν ἔκθεση σὲ ἀνθρώπους, παρὰ ἀπὸ τὸν τρόπο πληρωμῆς.» 

Η Roberts παρομοιάζει τὴν καραντίνα τῶν μετρητῶν ἀπὸ τὶς κεντρικὲς τράπεζες μὲ μία κίνηση ταχυφαγείου γνωστῆς ἁλυσίδας στὴν Ἀμερική, τὸ ὁποῖο ἀπαίτησε ἀπὸ τοὺς πελάτες του στὴν περιοχὴ τοῦ Σιάτλ νὰ σταματήσουν νὰ πληρώνουν μὲ μετρητὰ κατὰ τὸ ξέσπασμα τοῦ ἰοῦ. Ὑπάρχουν μηδενικὰ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα γιὰ νὰ ὑποστηρίξει κανεὶς ὅτι ὁποιοδήποτε ἀπὸ τὰ δύο παραπάνω μέτρα εἶναι ὄντως προστατευτικὸ ἔναντί της διάδοσης τῆς ἀσθένειας. Στὴν περίπτωση τῶν ἑστιατορίων, ἕνα ὑάλινο χώρισμα μεταξύ του ταμία καὶ τοῦ πελάτη θὰ ἦταν πιὸ προστατευτικό, καὶ ὑποστηρίζει συνοψίζοντας: «Θεωρῶ ὅτι τὸ νὰ ἐπικεντρωνόμαστε στὰ μετρητὰ ἢ στὸ πῶς πληρώνουμε γιὰ πράγματα εἶναι τὸ λάθος μήνυμα, εἰλικρινά».

2 σχόλια:

 1. > Κυριάκος Μητσοτάκης
  > Αποδεικνύεται Λαγός Των Πολυεθνικών Φαρμακευτικών Εταιρειών Που Προωθούν Παγκόσμια Επιβολή Εμβολίων…

  > https://www.youtube.com/watch?v=VOOcIX8u6ts&feature=emb_logo

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Θα ήταν λάθος να πει κανείς ότι πλησιάζουμε πιο κοντά στην εποχή του Αντιχρίστου;

  Στάχυς

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.