31 Μαΐ 2020

Στόμα Ποὺ Εὐχαριστεῖ Πάντοτε Τὸν Θεόν, Οὐ Μὴ Στερηθῆ Τῶν Εὐλογιῶν Τοῦ Θεοῦ

Γέροντας Ἐφραὶμ ὁ Φιλοθεΐτης 
Στόμα ποὺ εὐχαριστεῖ πάντοτε τὸν Θεόν, οὐ μὴ στερηθῆ τῶν εὐλογιῶν τοῦ Θεοῦ, καὶ στόμα ποὺ γογγύζει καὶ πληγώνει τὸν μέγαν Εὐεργέτην Του, εἶναι ἀδύνατον νὰ μὴ τὸν παιδεύση ὁ Θεός. Αὐτὸς μας ἔδωσε τὸ εἶναι μας. Αὐτὸς μας χορηγεῖ τὴν ζωήν. Αυτός μᾶς τὴν διατηρεῖ μὲ τὴν ποικίλην θείαν Τοῦ πρόνοιαν. 

Αὐτός, ἐχθροὺς ὄντας πρότερον, διὰ τοῦ θανάτου τοῦ Υἱοῦ Αὐτοῦ μας κατήλλαξε καὶ μᾶς ἔκανε υἱοὺς καὶ κληρονόμους τῆς βασιλείας Του! Αὐτὸς μας καθαρίζει καὶ ἁγιάζει διὰ μέσου τῶν ἁγίων Του Μυστηρίων! Αὐτὸς μας δίδει τὴν οὐράνιον καὶ ἁγιωτάτην βρῶσιν καὶ πόσιν, δηλαδὴ τὸ Πανάγιόν Του Σῶμα καὶ τὸ Τίμιον Αἷμα Του! 

Αὐτὸς ἄγγελον ἐπέστησε φύλακα εἰς ὅλην τὴν ζωήν μας! Αὐτὸς θὰ παραλάβη καὶ τὴν ψυχήν μας καὶ θὰ τὴν ὁδηγήση εἰς τὴν αἰώνιον κληρονομίαν! Ἀλλὰ τί ποιῶ; Ἐπιλείψει μὲ ὁ χρόνος διηγούμενον, θὰ εὑρεθῶ ματαιοπονῶν, θέλοντας νὰ μετρήσω τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης, τὰς ἀπείρους εὐεργεσίας τοῦ καλοῦ μας Θεοῦ! Κατόπιν λοιπὸν τόσων ἀμετρήτων ἀγαθῶν νὰ ἔχωμεν καὶ γογγυσμῶν! Ὢ Θεέ μου, πάριδε τὴν ἠμῶν ἀγνωμοσύνην καὶ διανοιξον ἠμῶν τὸν νοῦν, ἴνα ἐννοήσωμεν τὸ τί μᾶς ἐχάρισεν ἡ πατρική Σου καρδία καὶ ἀποδώσωμεν μικρᾶν εὐχαριστίαν, ὅπως εὔρωμεν συγγνώμην καὶ ἔλεος.

2 σχόλια:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.