13 Απρ 2020

Ποινικοποίηση τῆς Θείας Κοινωνίας;

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Κοντὸς, Νομικός - ὑπ. Θεολόγος

Προϊστάμενος Νομικῆς Ὑπηρεσίας Ι.Μ.Σ.Κ

Χθές (12.04.2020) Κυριακὴ τῶν Βαϊών γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς ἔγιναν γνωστὰ μέσῳ τῶν ΜΜΕ δύο (2) «περιστατικὰ» σὲ Κέρκυρα καὶ Ἀθήνα, μὲ θέμα: "... ἱερεῖς προσέφεραν τὴ Θεία Κοινωνία σὲ πιστοὺς παρὰ τὴν ἀπαγόρευση καὶ τὶς ἀντίθετες ὁδηγίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἔχουν ἐπιληφθεῖ οἱ ἁρμόδιοι κατὰ τόπους εἰσαγγελικοὶ λειτουργοὶ καὶ ἔχουν σχηματιστεῖ σχετικὲς δικογραφίες...''.

Τὰ περιστατικὰ αὐτὰ πῆραν μεγάλη ἔκταση καὶ προκάλεσαν μάλιστα τὴν παρέμβαση τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας πρὸς τὴ δικαστικὴ ἐξουσία γιὰ τὴ διενέργεια ἔρευνας στὸ πλαίσιο ποινικῆς διαδικασίας μὲ σκοπὸ τὴν δίωξη των πιθανὸν τελεσθέντων ποινικὰ κολάσιμων πράξεων.
Ποιὰ ἦταν ἡ πράξη αὐτὴ καθ' ἑαυτῇ; Ἡ μετάδοση Θείας Κοινωνίας ἀπὸ Ὀρθοδόξους κληρικοὺς σὲ πιστοὺς τῆς Θείας Κοινωνίας.
Ἡ ἀνωτέρω ἐξέλιξη μὲ ἀναγκάζει τρόπον τίνα νὰ δημοσιεύσω τὸ παρόν, καθὼς ἡ νομικὴ καὶ ἡ ποιμαντική μου συνείδηση ἀντιδρᾶ.
Ἔτσι : α) Μπορεῖ νὰ διωχθεῖ ποινικὰ ἡ μετάδοση Θείας Κοινωνίας; Ἡ μόνη διάταξη - περίπτωση ποὺ μπορεῖ νὰ θεμελιωθεῖ ἡ παρέμβαση τῶν λειτουργῶν τῆς ποινικῆς δικαιοσύνης σὲ μία τέτοια...
ἐνέργεια εἶναι ἡ Π.Ν.Π τῆς 25ης Φεβρουαρίου 2020 καὶ εἰδικὰ τὸ ἅ. 1§6 ( ἄρθρο 1 παράγραφος 6 ) «......Ὅποιος δὲν συμμορφώνεται μὲ τὰ μέτρα τοῦ παρόντος ἄρθρου τιμωρεῖται μὲ φυλάκιση ἕως δύο (2) ἐτῶν....». Ποιὰ εἶναι τὰ μέτρα ποὺ μποροῦν νὰ ἐπισύρουν τὴν παραπάνω ποινὴ σὲ μὴ συμμόρφωση;; Ἀναφέρονται στὴν ἴδια Π.Ν.Π ἅ. 1§2π.στ, σὲ συνδυασμὸ μὲ α.1§4π.δ, μὲ λίγα τὴν ἔκδοση σχετικῆς Κ.Υ.Α ποὺ ἐπιβάλλει καὶ ἐξειδικεύει τὶς σὲ αὐτὰ τὰ ἄρθρα ἀπαγορεύσεις κτλ.

β) Ὑπάρχει ΚΥΑ ποὺ ἐπιβάλλει περιορισμοὺς στὴ λειτουργία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ; Σαφῶς, ἡ μὲ αριθμ. Δ1α/ΓΓΠ.οικ. 23093/06.04.2020.

γ) Τί ἀπαγορεύει αὐτὴ ἡ ΚΥΑ ( ποὺ σὲ περίπτωση ποὺ δὲ συμμορφωθεῖ κανεὶς ἐλέγχεται μέχρι καὶ ποινικά;; ) Ἐν κατακλεῖδι τὴν τέλεση ιεροπραξίας μὲ περισσότερα ἀπὸ 4, ἢ 6 ἄτομα κατὰ περίπτωση, μιᾶς καὶ τὸ πνεῦμα τῶν περιορισμῶν εἶναι ἡ ἀποφυγὴ συνωστισμοῦ κόσμου σὲ κλειστοὺς χώρους.

δ) Ἀπαγορεύει τὴ Θεία Κοινωνία; Ρητὰ καὶ κατηγορηματικά... ΌΧΙ.... π.χ τὰ 4 ἄτομα παρουσία,παρουσίᾳ τῶν ὁποίων θὰ τελεστεῖ ἡ ιεροπραξία , ὅπως χθὲς ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Βαΐων, μποροῦν νὰ μεταλάβουν;;; Βάσει τῆς ΚΥΑ, ΝΑΙ ! Καὶ ἂν μποροῦν αὐτοὶ οἱ τέσσερεις δὲν μποροῦν ἄλλοι;; Ἀφοῦ ἡ ΚΥΑ δὲν τὸ ἀπαγορεύει ( τὴ μετάδοση τῆς Θείας Κοινωνίας ὁλικὰ ) μπορεῖ νὰ μεταλάβει ὅποιος θέλει, ὅποτε θέλει τηρῶντας τὰ ἀναφερόμενα στὴν ἴδια τὴν ΚΥΑ καὶ στὴν §2 μέτρα προφύλαξης !!! Ἐκτὸς ἂν αὐτοὶ οἱ 4 θεωροῦνται πολῖτες β' κατηγορίας ποὺ δὲ χρήζουν προφύλαξης ἀπὸ τὴν ΚΥΑ.....

ἔ) Συμπέρασμα :

Νομικὰ δὲν ὑπάρχει περίπτωση ποινικοῦ ἀδικήματος, οὔτε παράβασης κανενὸς νόμου - διάταξης, ὅταν ὁ θρησκευτικὸς λειτουργὸς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μεταδίδει τὴ Θεία Κοινωνία, ἐφόσον τηρεῖ τὰ προβλεπόμενα ἀπὸ τὴν ΚΥΑ μέτρα προφύλαξης.

Στ) Διόρθωση λάθους εἴδησης

Ἐπειδὴ στὰ δημοσιεύματα γίνεται ἀναφορὰ σὲ ‘'.... ἀντίθετες ὁδηγίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου...'' πρέπει νὰ ἀναφέρουμε τὸ ὀρθόν . Ἡ ἑλλαδικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διὰ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἔχει πεῖ ἐπανειλημμένα ὅτι : Ἀποδέχεται τοὺς περιορισμοὺς ὡς πρὸς τὸ συνωστισμό, καθὼς κατὰ τὴ διδασκαλία της δὲν μπορεῖ νὰ μεταδοθεῖ μικρόβιο διὰ τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Κοινωνίας. Καὶ πολὺ ὀρθῶς !!!

ζ) Ἐκκλησιολογικὴ προσέγγιση: Κλείνοντας ὡς ὁ τελευταῖος τῶν κληρικῶν φρονῶ ὅτι μὲ τὴν παρουσίαση τῶν παραπάνω περιστατικῶν ἀπὸ τὰ ΜΜΕ πλήττεται ὄχι μόνο τὸ κῦρος, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ ὕπαρξη τῆς Ἐκκλησίας. Ὅταν (ἀκόμα καὶ σὲ πανδημία) ποινικοποιεῖται καὶ διώκεται τὸ Μυστήριο τῶν Μυστηρίων, αὐτὸ τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου ΙΣΧΣ, διώκεται αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ ὕπαρξη τῆς Ἐκκλησίας, χωρὶς τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου, εἴμαστε Προτεσταντικὴ παραφυάδα, ὄχι Ὀρθόδοξοι. Ἡ Ἐκκλησία μὲ κάθε τρόπο καὶ κάθε μέσο θὰ προασπίσει , ἔστω στὸ πρόσωπο τῶν ἱερωμένων τῆς Κέρκυρας καὶ τῆς Ἀθήνας, ὄχι μόνο τοὺς κληρικούς της, ὄχι μόνο τὸ κεντρικὸ Μυστήριο της, ἀλλὰ ἐν πολλοῖς αὐτή,αὐτῇ της τὴν ὕπαρξη. Ὅλα καλοδεχούμενα, ἀλλὰ ἐκεῖ ποὺ ἡ Ὀρθοδοξία, ἡ Ἐκκλησία καὶ κάθε ἁπλὸς πιστὸς θὰ πρέπει μὲ κάθε (προσωπικὸ) κόστος νὰ εἶναι ἀδιαπραγμάτευτος εἶναι ἡ Θεία Κοινωνία. Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι οἱ εἰσαγγελικοὶ λειτουργοὶ θὰ ἐφαρμόσουν τὸ νόμο, ἀλλὰ καὶ θὰ ἀναγνωρίσουν τὸ μυστηριακὸ χαρακτῆρα τῆς «διωκόμενης» πράξης, εἰδάλλως μὴν ἔχει κανεὶς καμία ἀμφιβολία ὅτι ἡ Ἐκκλησία «σπρώχνεται» γιὰ ἄλλη μία φορὰ στὶς κατακόμβες !!!

π. Νικόλαος Κοντὸς
Νομικός - ὑπ. Θεολόγος
Προϊστάμενος Νομικῆς Ὑπηρεσίας Ι.Μ.Σ.Κ

4 σχόλια:

 1. Ευχαριστούμε πάτερ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΑΤΕΡ ΑΠ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ποινικοποιειτε η λεξη : ελλαδα και η λεξη : ορθοδοξια.

  Υπαρχει σε εξελιξη ενας ατυπος Πολεμος,που στοχο εχει να εξαφανισει απο προσωπου γης την
  ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ.
  Τι θα κανουμε θα τους αφησουμε να μας εξαφανισουν? Η θα τους κρεμασουμε..?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μπράβο στους δύο Ιερείς που μετέδωσαν την Θεία Κοινωνία στους όποιους πιστούς και ιδίως στον Μητροπολίτη Κερκύρας Παξών και Διαποντίων Νήσων κ.κ.Νεκτάριο για τον οποίο εμείς οι Κερκυραίοι με αυτήν του την πράξη είμαστε υπερήφανοι!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.