26 Απρ 2020

Ἐπιπλέον 9 ἐκ. εὐρὼ στὰ ΜΜΕ γιὰ τὴν ἐκστρατεία ἐνημέρωσης γιὰ τὸν κορονοϊό

Στὰ 20 ἑκατομμύρια εὐρὼ ἡ συνολικὴ δαπάνη πρὸς τὰ ΜΜΕ 

Ἡ ἐνημέρωση τῶν πολιτῶν εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα ὄπλα ποὺ ἔχουμε γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ κορονοϊοῦ ἐπισημαίνει σὲ ἀνακοίνωσή του ὁ ὑφυπουργὸς παρὰ τῷ πρωθυπουργῶ καὶ κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, τονίζοντας ὅτι «ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς πανδημίας τοῦ κορονοϊοῦ, ἡ κυβέρνηση κινήθηκε γρήγορα προκειμένου νὰ ἀντιμετωπίσει τὶς ὑγειονομικὲς καὶ οἰκονομικὲς συνέπειες τῆς κρίσης αὐτῆς». 
Ὁ κ. Πέτσας ὑπογραμμίζει ὅτι «ἡ ἐνημέρωση σώζει κυριολεκτικὰ ζωὲς» καθὼς καὶ ὅτι «γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ στὶς δράσεις τῆς κυβέρνησης περιλαμβάνεται καὶ ἡ ἀπαραίτητη ἐκστρατεία ἐπικοινωνίας καὶ ἐνημέρωσης τῶν πολιτῶν ὡς πρὸς τὰ ἀναγκαία μέτρα προστασίας καὶ τὶς συμπεριφορὲς γιὰ τὸν περιορισμὸ τῆς διασπορᾶς τοῦ κορονοϊοῦ. Εἶναι αὐτονόητο ὅτι ἡ πρόληψη, ὁ περιορισμὸς τῆς διασπορᾶς καὶ ἡ συγκράτηση σὲ ἐλεγχόμενα ἐπίπεδά του ἀριθμοῦ αὐτῶν ποὺ χρήζουν νοσηλείας μειώνουν καὶ τὸ δημοσιονομικὸ ἀποτύπωμα τῆς πανδημίας, ἐνῶ συμβάλουν στὴν...
ἐπιστροφὴ στὴν «κανονικότητα» τὸ ταχύτερο δυνατὸ καὶ μὲ τὶς μικρότερες δυνατὲς συνέπειες». 

Ὅπως χαρακτηριστικὰ ἀναφέρεται: «μέχρι σήμερα, ἡ σχετικὴ ἐπιτυχία τῶν μέτρων ποὺ ἔχουμε λάβει, σὲ σύγκριση μὲ ἄλλες χῶρες, βασίζεται, ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἐνημέρωση στοὺς παρακάτω δύο ἄξονες: 

- «Μένουμε σπίτι» παρὰ τὴν κόπωση, καὶ συνεχίζουμε νὰ ἀναδεικνύουμε τὴν καθοριστικὴ σημασία ποὺ ἔχει ἡ ὑπεύθυνη, ἔγκαιρη καὶ ἔγκυρη ἐνημέρωση. 

Εἶναι αὐτονόητο ὅτι ἡ τήρηση αὐτῶν τῶν δύο κρίσιμων προϋποθέσεων δὲν μπορεῖ νὰ βασίζεται μόνο στὴ διάθεση κοινωνικῆς προσφορᾶς τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημέρωσης καὶ στὸ φιλότιμο τῶν ἐργαζομένων σὲ αὐτά. Εἴχαμε ὑποχρέωση ὡς ὑπεύθυνη Πολιτεία νὰ διαμορφώσουμε μία ἐπαγγελματική, ὀργανωμένη καὶ συνεκτικὴ ἐκστρατεία ἐπικοινωνίας καὶ ἐνημέρωσης τῶν πολιτῶν. 

Στὴν Ἐπιτροπὴ Θεσμῶν καὶ Διαφάνειας τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων στὶς 10 Ἀπριλίου 2020, εἴχαμε τονίσει ὅτι ἡ ἐκστρατεία ἐνημέρωσης δὲν σταματᾶ στὸ τέλος Ἀπριλίου. Ἀντίθετα, τώρα μπαίνουμε στὴν πιὸ δύσκολη φάση, δηλαδὴ στὴ διαδικασία ἐπιστροφῆς στὴν «νέα κανονικότητα». 

Ἡ διαδικασία αὐτὴ θὰ εἶναι ἀργὴ καὶ μακρόσυρτη. Γιὰ αὐτὸ ἔχουμε ὑποχρέωση νὰ σχεδιάσουμε πρόγραμμα μὲ στοχευμένα μηνύματα, γιὰ διαφορετικὲς κοινωνικὲς καὶ ἠλικιακὲς ὁμάδες, γιὰ διαφορετικοὺς κλάδους τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητας, καθὼς ἡ ἄρση τῶν περιοριστικῶν μέτρων ποὺ θὰ ἀνακοινωθεῖ ἀπὸ τὸν Πρωθυπουργὸ Κυριάκο Μητσοτάκη στὶς ἀρχὲς τῆς ἑπόμενης ἑβδομάδας, δὲν θὰ εἶναι ὁριζόντια καὶ ταυτόχρονη». 

Ὁ κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος τονίζει ἰδιαιτέρως ὅτι «εἶναι ἀπαραίτητο, στὴν κρίσιμη φάση τῆς σταδιακῆς μετάβασης στὴν «νέα κανονικότητα», νὰ ἐκπαιδεύσουμε τοὺς πολίτες σὲ ἕναν νέο τρόπο ζωῆς καὶ νὰ τοὺς προφυλάξουμε ἀπὸ τὴν παραπληροφόρηση καὶ τὰ «fake news». Διότι, ὅταν δὲν ὑπάρχει ἐνημέρωση, θεριεύουν ἡ ἀνασφάλεια, ὁ φόβος καὶ ὁ πανικός. 

Γιὰ τοὺς παραπάνω λόγους, μὲ Κοινὴ Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση ποὺ ἐκδίδεται σήμερα, ἡ ἐκστρατεία ἐπικοινωνίας καὶ ἐνημέρωσης ἐνισχύεται μὲ 9 ἑκατομμύρια εὐρὼ ἐπιπλέον καὶ διαμορφώνεται σὲ 20 ἑκατομμύρια εὐρὼ συνολικά, ποσὸ ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸ 0,29% τῶν δημοσιονομικῶν μέτρων ποὺ ἔχουν ληφθεῖ μέχρι καὶ τὸν μήνα Ἀπρίλιο. 

Σημειώνεται ὅτι ἔχει προβλεφθεῖ ρητὰ ἡ συμμετοχὴ στὴν κατανομὴ τῆς συνολικῆς δαπάνης τῶν τοπικῶν καὶ περιφερειακῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημέρωσης, κάθε κατηγορίας. 

Ἐπίσης, στὸ πλαίσιο τῆς ἀπόλυτης διαφάνειας γιὰ τὴν καμπάνια, τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν πληρώνει ἀπευθείας ὅσους συμμετέχουν καὶ λαμβάνουν χρήματα γιὰ τὴν καταχώρηση, προβολὴ ἢ μετάδοση τοῦ μηνύματος στὸ μέσο τους, χωρὶς ἐπιστροφές. Διευκρινίζεται ὅτι γιὰ τὸ πρόσθετο ποσὸ τῆς ἐκστρατείας ἐπικοινωνίας καὶ ἐνημέρωσης ἡ ἀμοιβὴ τοῦ ἀναδόχου περιορίζεται στὸ 1%». 

Καὶ ἡ ἀνακοίνωση τοῦ κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου καταλήγει: «Ἡ κυβέρνηση θὰ κάνει ὅ,τι χρειαστεῖ γιὰ τὸν περιορισμὸ τῶν συνεπειῶν τῆς πανδημίας. Προτεραιότητά μας εἶναι ἀφενὸς ἡ προστασία τῆς ὑγείας τῶν πολιτῶν, γιατί κάθε ζωὴ ποὺ σώζεται ἔχει ἀνεκτίμητη ἀξία, καὶ ἀφετέρου ἡ ἀπόλυτη διαφάνεια στὴ διαχείριση τῶν χρημάτων τῶν φορολογουμένων. Μὲ συνεκτικὸ σχέδιο καὶ πρόγραμμα θὰ βγοῦμε ὅλοι μαζὶ ἀπὸ τὴν καραντίνα, αἰσιόδοξοι δυνατοὶ καὶ ἑνωμένοι». 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

7 σχόλια:


 1. Στα ΜΜΕ απασχολείται μια ορδή από ελεγχόμενους δημοσιογράφους και παραγωγούς.

  Όλοι αυτοί οι “αντικειμενικοί”, δημοσιογράφοι προσκαλούν ένα κοπάδι “ειδημόνων” επί του εκάστοτε θέματος.

  Η οθόνη χωρίζεται σε τηλεοπτικά παράθυρα και οι “ειδήμονες” εκφράζουν αντίθετες απόψεις βομβαρδίζοντας με πληροφορίες τον άμοιρο τηλεθεατή που δεν μπορεί να τις διαχειριστεί.

  Ο τηλεθεατής βρίσκεται σε σύγχυση και τότε εμφανίζεται ο συστημικός “ειδικός” ο οποίος εκφράζει τη “ορθή άποψη” την οποία ο τηλεθεατής ακολουθεί. Έτσι δημιουργείται η στημένη άποψη που θέλουν αυτοί που ελέγχουν τα ΜΜΕ.

  Η είδηση μεταδίδεται επιλεκτικά αφού έχει υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία και παρουσιάζεται σαν “αντικειμενική”.

  Άλλες ειδήσεις αποκρύπτονται εντελώς, εικονικές ειδήσεις εμφανίζονται με ψηφιακές εικόνες για γεγονότα που δεν έγιναν ποτέ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Aναγνωστες και αναγνώστριες του αρθρου , στη photo πιο πάνω διακρίνεται σημαία γαλανόλευκη , οι δ ι ε θ ν ε ι ς N τ α β α τ ζ η δ ε ς διαμαρτυρονται ότι π ρ ο ω θ ο υ μ ε το ρατσισμο .

   Διαγραφή
 2. Η διαπλοκή καλά κρατεί...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ 9 ΕΚΑΤΟΜΜ. Ο ΛΟΓΟΣ..?ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΒΟΥΛΩΣΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΜΜΕ ΕΠΙΔΕΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΕ 5 ΜΝΗΜΟΝΙΟ... ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΞΥΠΝΗΣΗ Η ΩΡΑΙΑ ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΚΟΙΜΙΣΜΕΝΟΥΣ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΣΕ ΚΩΜΑ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΑΡΔ Κ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ Κ ΤΑ ΑΥΤΟ.
  ΣΙΧΑΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Το εμβόλιο είναι ένα πολιτικό ψέμα, όπως και για τα προηγούμενα εμβόλια των πτηνών και χοίρων, για να διχάσουν την κοινωνία των πολιτών καί εν συνεχεία να εμφυτεύουν το χάραγμα του αντιχρίστου με νανοσωματίδια τού τσιπ, ή με ακτίνες λέιζερ ή με βιολογικά μόρια στο DNA με εμβολιασμό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Το εμβόλιο είναι ένα πολιτικό ψέμα, όπως και για τα προηγούμενα εμβόλια των πτηνών και χοίρων, για να διχάσουν την κοινωνία των πολιτών καί εν συνεχεία να εμφυτεύουν το χάραγμα του αντιχρίστου με νανοσωματίδια τού τσιπ, ή με ακτίνες λέιζερ ή με βιολογικά μόρια στο DNA Του ανθρώπου με εμβολιασμό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.