9 Μαρ 2020

Ὑπὲρ τῆς ἀποχῆς τῶν πιστῶν ἀπὸ τὴν θεία κοινωνία λόγω κορωνοϊοῦ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς!

Σὲ ἄλλη γραμμὴ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος: «Τὰ ὑλικὰ στοιχεῖα ποὺ μποροῦν νὰ μεταφέρουν τὶς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ ὑπόκεινται στὴ θραυσμένη φύση τοῦ πεσμένου μας κόσμου. Kανένας δὲν πρέπει νὰ ἐπικριθεῖ γιατί ἐπέλεξε νὰ ἀπέχει γιὰ λίγο ἀπὸ τὴ συμμετοχή του στὶς παραδοσιακὲς λειτουργικὲς πρακτικές της Ἁγίας Ἐκκλησίας μας»
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος ἐξέδωσε αὐστηρότερες ὁδηγίες πρὸς τοὺς κληρικούς, ἀλλὰ καὶ τοὺς πιστοὺς καὶ βρέθηκε σὲ ἄλλη γραμμὴ ἀπὸ ὅ,τι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Στὸ μήνυμά του πρὸς τοὺς κληρικοὺς καὶ τοὺς πιστούς, ὁ κ. Ἐλπιδοφόρος ἀναγνωρίζει τὴ «γνήσια», ὅπως τονίζει ἀνησυχία τῶν πιστῶν καὶ ἐπισημαίνει ὅτι «τὰ ἴδια ὑλικὰ στοιχεῖα ποὺ μποροῦν νὰ μεταφέρουν τὶς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ ὑπόκεινται ἐπίσης στὴ θραυσμένη φύση τοῦ πεσμένου μας κόσμου... Ἡ ἐπιστήμη καὶ ὁ λόγος ποὺ μᾶς ἔδωσε ὁ Θεὸς ἀπαιτοῦν νὰ χρησιμοποιοῦμε ὅλα τὰ διαθέσιμα μέσα γιὰ νὰ προστατεύσουμε τοὺς ἑαυτοὺς καὶ τὶς οἰκογένειές μας ἀπὸ τὴν ἐξάπλωση τοῦ Covid-19 καὶ κάθε ἄλλης ἀσθένειας». Μάλιστα, σημειώνεται: «Συμβουλεύουμε αὐτοὺς ποὺ αἰσθάνονται σωματικὰ ἄσχημα νὰ ἀπέχουν ἀπὸ τὶς λειτουργικὲς συγκεντρώσεις μέχρι νὰ εἶναι σίγουροι γιὰ τὴ διάγνωσή τους». Ἐπίσης, ὑπογραμμίζει: «Ἐπιπλέον, κανένας δὲν πρέπει νὰ ἐπικριθεῖ γιατί ἐπέλεξε νὰ ἀπέχει γιὰ λίγο ἀπὸ τὴ συμμετοχή τους στὶς παραδοσιακὲς λειτουργικὲς πρακτικές της Ἁγίας Ἐκκλησίας μας. Αὐτὰ τὰ μέτρα δὲν ἀλλάζουν τὶς παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ εἶναι μᾶλλον προσωρινὲς προφυλάξεις κατὰ τὴ....

διάρκεια αὐτῆς τῆς περιόδου κρίσης».


Ὁλόκληρο τὸ μήνυμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς, Ἐλπιδοφόρου:


«Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς στὸν Χριστό, Ἡ ἐμφάνιση τῆς πανδημίας Covid-19 σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο καὶ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες δημιούργησε φόβο, ἄγχος καὶ γνήσια ἀνησυχία. Ὅλα αὐτὰ πρέπει νὰ ληφθοῦν σοβαρὰ ὑπόψη καὶ οἱ φόβοι κανενὸς δὲν πρέπει νὰ ἀπορριφθοῦν ἀπὸ χέρι. Ἤδη, θρησκευτικὰ σώματα ἀνταποκρίνονται μὲ παρόμοιους τρόπους, ἀλλὰ τρόπους ποὺ δὲν εἶναι ἀπαραίτητα συνεπεῖς. Προκειμένου νὰ βοηθήσουμε τοὺς πιστοὺς στὴν δική τους ἀπάντηση, αὐτὴ ἡ δήλωση ἔχει σκοπὸ νὰ μᾶς καθοδηγήσει καὶ νὰ μᾶς ἐνημερώσει ὅλους. Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ γνωρίζουμε ὅτι ὁ Θεὸς χρησιμοποιεῖ ὑλικὰ μέσα γιὰ νὰ ἐπικοινωνήσει μαζί μας τὶς εὐλογίες καὶ τὴν παρουσία Του. Ἡ γεμάτη χάρη παρουσία τῶν εἰκόνων, τῶν λειψάνων, τοῦ Ἁγιάσματος, τῶν σταυρῶν, ἀντικειμένων (ὅπως τὰ λουλούδια) καὶ ἀκόμη καὶ ὁ ἀσπασμὸς τοῦ χεριοῦ ἑνὸς ἱερέα, μεταφέρουν στὸν πιστὸ τὴ χάρη καὶ τὴν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ. Τὰ ἴδια ὑλικὰ στοιχεῖα ποὺ μποροῦν νὰ μεταφέρουν τὶς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ ὑπόκεινται ἐπίσης στὴ θραυσμένη φύση τοῦ πεσμένου μας κόσμου. Ἡ ἐπιστήμη καὶ ὁ λόγος ποὺ μᾶς ἔδωσε ὁ Θεὸς ἀπαιτοῦν νὰ χρησιμοποιοῦμε ὅλα τὰ διαθέσιμα μέσα γιὰ νὰ προστατεύσουμε τοὺς ἑαυτοὺς καὶ τὶς οἰκογένειές μας ἀπὸ τὴν ἐξάπλωση τοῦ Covid-19 καὶ κάθε ἄλλης ἀσθένειας.

Σὲ μία τέτοια κρίση, πρέπει νὰ ἀσκοῦμε ἐπαγρύπνηση ὡς κοινότητα, μήπως οἱ ἐκκλησίες μᾶς γίνουν σημεῖα μετάδοσης τῆς νόσου. Τὰ ἄχραντα μυστήρια, ἡ Ἁγία Εὐχαριστία, δὲν εἶναι ἁπλὰ ἕνα οὐσιαστικὸ στοιχεῖο ἀλλὰ τὸ ἴδιο τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Κυρίου μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὡς ἐκ τούτου, συμβουλεύουμε αὐτοὺς ποὺ αἰσθάνονται σωματικὰ ἄσχημα νὰ ἀπέχουν ἀπὸ τὶς λειτουργικὲς συγκεντρώσεις μέχρι νὰ εἶναι σίγουροι γιὰ τὴ διάγνωσή τους. Ἡ ἀκολούθηση τῶν βασικῶν βημάτων τῆς καλῆς ὑγείας, ὅπως συνιστᾶται ἀπὸ τὶς ὑγειονομικὲς ἀρχές, δὲν εἶναι μόνο λογική, ἀλλὰ συνετὴ καὶ κατανοητὴ ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Στὴν πραγματικότητα, εἶναι μία πράξη ἀγάπης. Οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ λαϊκοὶ θὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦν βέλτιστες πρακτικὲς ὅπως σχολαστικὸ καὶ λεπτομερὲς πλύσιμο τῶν χεριῶν καὶ συχνὸ καθαρισμὸ τοῦ λειτουργικοῦ χώρου καὶ τῶν ἀντικειμένων (π.χ. σταυροί, εἰκόνες κ.λπ.). Ἐκεῖνοι ποὺ ἀνήκουν σὲ εὐάλωτες ὁμάδες (οἱ ἡλικιωμένοι σὲ κίνδυνο, αὐτοὶ μὲ κατασταλμένο αὐτοάνοσο σύστημα καὶ ὅσοι πάσχουν ἀπὸ χρόνιες ἀσθένειες) θὰ πρέπει νὰ προστατεύονται μὲ τὴν ἀποφυγὴ τῆς παρακολούθησης ἐκκλησιαστικῶν λειτουργιῶν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς κρίσης. Ἐπίσης, ὅλοι ὅσοι ταξιδεύουν σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο, νὰ ἀποφύγουν νὰ ἔρθουν σὲ ἐκκλησιαστικὲς λειτουργίες γιὰ περίοδο δεκατεσσάρων ἡμερῶν (χρονικὸ διάστημα ἐπώασης). Χάρη στὰ θαύματα τῆς τεχνολογίας, ὁ καθένας μπορεῖ νὰ ἐπωφεληθεῖ πλήρως ἀπὸ τὶς ἀκόλουθες ὑπηρεσίες στὴν τηλεόραση ἢ στὸ διαδίκτυο καὶ οἱ κληρικοὶ μποροῦν νὰ τοὺς ἐπισκεφθοῦν στὸ σπίτι γιὰ νὰ τοὺς προσφέρουν τὰ Μυστήρια. Ἐπιπλέον, κανένας δὲν πρέπει νὰ ἐπικριθεῖ γιατί ἐπέλεξε νὰ ἀπέχει γιὰ λίγο ἀπὸ τὴ συμμετοχή τους στὶς παραδοσιακὲς λειτουργικὲς πρακτικές της Ἁγίας Ἐκκλησίας μας. Αὐτὰ τὰ μέτρα δὲν ἀλλάζουν τὶς παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ εἶναι μᾶλλον προσωρινὲς προφυλάξεις κατὰ τὴ διάρκεια αὐτῆς τῆς περιόδου κρίσης. Πρέπει νὰ ἐνισχύσουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, ὅπως λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: Διότι ὁ Θεὸς δὲν μᾶς ἔχει προκαλέσει γιὰ ὀργή, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐπιτύχουμε τὴ σωτηρία μέσω τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος πέθανε γιά μας, ἔτσι ὥστε εἴτε ξυπνήσουμε εἴτε κοιμηθοῦμε, νὰ μποροῦμε νὰ ζήσουμε μαζί Του. Συνεπῶς, ἐνθαρρύνετε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο καὶ χτίζετε τὸ ἕνα πάνω στὸ ἄλλο, ἀκριβῶς ὅπως κάνετε. (Α' Θεσσαλονικεῖς 5: 9-11) «… τοῦ διαφυλαχθῆναι τὴν ἁγίαν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν πόλιν ταύτην, καὶ πάσαν πόλιν καὶ χώραν ἀπὸ λοιμοῦ….»

Μὲ πατρικὲς προσευχὲς καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος


ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ


1) Ὅλες οἱ ἐνορίες θὰ παρέχουν σταθμοὺς στὸ νάρθηκα καὶ / ἢ στὸν κυρίως ναὸ γιὰ τοὺς πιστοὺς ὥστε νὰ ἀπολυμαίνουν τὰ χέρια τοὺς καθὼς εἰσέρχονται στὴν Ἐκκλησία.


2) Ἀνακοινώσεις θὰ ἀναρτηθοῦν στὴν εἴσοδο, οἱ ὁποῖες θὰ συνιστοῦν σὲ ἄρρωστα ἄτομα νὰ μὴν παρευρίσκονται στὶς λειτουργίες, ἀλλὰ συμμετέχουν μέσω τηλεόρασης ἢ Διαδικτύου (ἡ διεύθυνση URL πρέπει ἐπίσης νὰ ἀναρτηθεῖ).


3) Οἱ κληρικοὶ δὲν θὰ προσφέρουν τὰ χέρια τους γιὰ ἀσπασμὸ καὶ θὰ ἀποφεύγουν νὰ ἀγγίζουν τοὺς πιστοὺς εἴτε μὲ χειραψία εἴτε μὲ ἐναγκαλισμό.


4) Ἀνακοινώσεις θὰ ἀναρτηθοῦν συνιστώντας ὁ σεβασμὸς στὶς εἰκόνες καὶ στὸν σταυρὸ νὰ ἀποδίδεται μόνο μὲ κλίση.


5) Κανένα βιβλίο – Λειτουργικὴ ἢ Γραφὴ δὲν θὰ φυλάσσεται στὶς θῆκες. Οἱ ἐνορίτες θὰ λάβουν ὁδηγίες νὰ φέρουν τὰ δικά τους βιβλία ἀπὸ τὸ σπίτι τους.


6) Οἱ πιστοὶ δὲν θὰ λάβουν τὸ Ἀντίδωρον ἀπὸ τοὺς Κληρικούς, ἀλλὰ ἀπὸ μόνοι τους ὅταν φεύγουν ἀπὸ τὴν ἐκκλησία. Τὴν Τετάρτη (Ἅγιο Εὐχέλαιο), κάθε ἱερέας θὰ χρίσει τὸν κάθε πιστὸ χρησιμοποιώντας ξεχωριστὰ βαμβακάκια.


8) Ἡ Εὐχαριστία θὰ διανεμηθεῖ ὅπως συνήθως.


9) Στὶς τελετές, ὁ «ἀσπασμὸς εἰρήνης τῶν κληρικῶν (“Kiss of Peace”) θὰ ἐγίνεται μέσω ὑπόκλισης τοὺς ἑνὸς στὸν ἄλλο. Στὶς ἐνορίες ὅπου ὁ λαὸς ἀνταλλάσσει τὸ “Kiss of Peace”, θὰ ἀποφύγουν τὴν ἐπαφὴ μὲ τὸ νὰ ὑποκλίνονται ὁ ἕνας στὸν ἄλλο.


10) Μετὰ ἀπὸ κάθε λειτουργία ὅλα τὰ λειτουργικὰ ἀντικείμενα καὶ ἐπιφάνειες νὰ καθαρίζονται προσεκτικὰ»


TheCaller.gr
Σε άλλη γραμμή ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής από την Ιερά Σύνοδο: Tα υλικά στοιχεία που μπορούν να μεταφέρουν τις ευλογίες του Θεού υπόκεινται στη θραυσμένη φύση του πεσμένου μας κόσμου Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος εξέδωσε αυστηρότερες οδηγίες προς τους κληρικούς, αλλά και τους πιστούς και βρέθηκε σε άλλη γραμμή από ό,τι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. ΜΟΙΡΑΣΟΥ TO 1.9KΚοινοποιήσεις Συρίγος: «Αν περνούσαν 50.000 πρόσφυγες από τον Έβρο θα ψάχναμε για πρωθυπουργό» «Καβαλημένος, ωραιοπαθής που μπήκε με μέσο» - Η Άννα Παναγιωτοπούλου «σφάζει» τον Θανάση Ευθυμιάδη και άλλους Στο μήνυμά του προς τους κληρικούς και τους πιστούς, ο κ. Ελπιδοφόρος αναγνωρίζει τη «γνήσια», όπως τονίζει ανησυχία των πιστών και επισημαίνει ότι «τα ίδια υλικά στοιχεία που μπορούν να μεταφέρουν τις ευλογίες του Θεού υπόκεινται επίσης στη θραυσμένη φύση του πεσμένου μας κόσμου.. Η επιστήμη και ο λόγος που μας έδωσε ο Θεός απαιτούν να χρησιμοποιούμε όλα τα διαθέσιμα μέσα για να προστατεύσουμε τους εαυτούς και τις οικογένειές μας από την εξάπλωση του Covid-19 και κάθε άλλης ασθένειας». Μάλιστα, σημειώνεται: «Συμβουλεύουμε αυτούς που αισθάνονται σωματικά άσχημα να απέχουν από τις λειτουργικές συγκεντρώσεις μέχρι να είναι σίγουροι για τη διάγνωσή τους». Επίσης, υπογραμμίζει: «Επιπλέον, κανένας δεν πρέπει να επικριθεί γιατί επέλεξε να απέχει για λίγο από τη συμμετοχή τους στις παραδοσιακές λειτουργικές πρακτικές της Αγίας Εκκλησίας μας. Αυτά τα μέτρα δεν αλλάζουν τις παραδόσεις της Εκκλησίας, αλλά είναι μάλλον προσωρινές προφυλάξεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κρίσης». Ολόκληρο το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, Ελπιδοφόρου: «Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές στον Χριστό, Η εμφάνιση της πανδημίας Covid-19 σε ολόκληρο τον κόσμο και στις Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησε φόβο, άγχος και γνήσια ανησυχία. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και οι φόβοι κανενός δεν πρέπει να απορριφθούν από χέρι. Ήδη, θρησκευτικά σώματα ανταποκρίνονται με παρόμοιους τρόπους, αλλά τρόπους που δεν είναι απαραίτητα συνεπείς. Προκειμένου να βοηθήσουμε τους πιστούς στην δική τους απάντηση, αυτή η δήλωση έχει σκοπό να μας καθοδηγήσει και να μας ενημερώσει όλους. Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί γνωρίζουμε ότι ο Θεός χρησιμοποιεί υλικά μέσα για να επικοινωνήσει μαζί μας τις ευλογίες και την παρουσία Του. Η γεμάτη χάρη παρουσία των εικόνων, των λειψάνων, του Αγιάσματος, των σταυρών, αντικειμένων (όπως τα λουλούδια) και ακόμη και ο ασπασμός του χεριού ενός ιερέα, μεταφέρουν στον πιστό τη χάρη και την ενέργεια του Θεού. Τα ίδια υλικά στοιχεία που μπορούν να μεταφέρουν τις ευλογίες του Θεού υπόκεινται επίσης στη θραυσμένη φύση του πεσμένου μας κόσμου. Η επιστήμη και ο λόγος που μας έδωσε ο Θεός απαιτούν να χρησιμοποιούμε όλα τα διαθέσιμα μέσα για να προστατεύσουμε τους εαυτούς και τις οικογένειές μας από την εξάπλωση του Covid-19 και κάθε άλλης ασθένειας. Σε μια τέτοια κρίση, πρέπει να ασκούμε επαγρύπνηση ως κοινότητα, μήπως οι εκκλησίες μας γίνουν σημεία μετάδοσης της νόσου. Τα άχραντα μυστήρια, η Αγία Ευχαριστία, δεν είναι απλά ένα ουσιαστικό στοιχείο αλλά το ίδιο το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ως εκ τούτου, συμβουλεύουμε αυτούς που αισθάνονται σωματικά άσχημα να απέχουν από τις λειτουργικές συγκεντρώσεις μέχρι να είναι σίγουροι για τη διάγνωσή τους. Η ακολούθηση των βασικών βημάτων της καλής υγείας, όπως συνιστάται από τις υγειονομικές αρχές, δεν είναι μόνο λογική, αλλά συνετή και κατανοητή από τους άλλους. Στην πραγματικότητα, είναι μια πράξη αγάπης. Οι κληρικοί και οι λαϊκοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν βέλτιστες πρακτικές όπως σχολαστικό και λεπτομερές πλύσιμο των χεριών και συχνό καθαρισμό του λειτουργικού χώρου και των αντικειμένων (π.χ. σταυροί, εικόνες κ.λπ.). Εκείνοι που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (οι ηλικιωμένοι σε κίνδυνο, αυτοί με κατασταλμένο αυτοάνοσο σύστημα και όσοι πάσχουν από χρόνιες ασθένειες) θα πρέπει να προστατεύονται με την αποφυγή της παρακολούθησης εκκλησιαστικών λειτουργιών κατά τη διάρκεια της κρίσης. Επίσης, όλοι όσοι ταξιδεύουν σε διεθνές επίπεδο, να αποφύγουν να έρθουν σε εκκλησιαστικές λειτουργίες για περίοδο δεκατεσσάρων ημερών (χρονικό διάστημα επώασης). Χάρη στα θαύματα της τεχνολογίας, ο καθένας μπορεί να επωφεληθεί πλήρως από τις ακόλουθες υπηρεσίες στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο και οι κληρικοί μπορούν να τους επισκεφθούν στο σπίτι για να τους προσφέρουν τα Μυστήρια. Επιπλέον, κανένας δεν πρέπει να επικριθεί γιατί επέλεξε να απέχει για λίγο από τη συμμετοχή τους στις παραδοσιακές λειτουργικές πρακτικές της Αγίας Εκκλησίας μας. Αυτά τα μέτρα δεν αλλάζουν τις παραδόσεις της Εκκλησίας, αλλά είναι μάλλον προσωρινές προφυλάξεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κρίσης. Πρέπει να ενισχύσουμε ο ένας τον άλλον, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος: Διότι ο Θεός δεν μας έχει προκαλέσει για οργή, αλλά για να επιτύχουμε τη σωτηρία μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος πέθανε για μας, έτσι ώστε είτε ξυπνήσουμε είτε κοιμηθούμε, να μπορούμε να ζήσουμε μαζί Του. Συνεπώς, ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλο και χτίζετε το ένα πάνω στο άλλο, ακριβώς όπως κάνετε. (Α Θεσσαλονικείς 5: 9-11) «… τοῦ διαφυλαχθῆναι τὴν ἁγίαν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν πόλιν ταύτην, καὶ πᾶσαν πόλιν καὶ χώραν άπὸ λοιμοῦ….» Με πατρικές προσευχές και την ευλογία του Χριστού Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ 1) Όλες οι ενορίες θα παρέχουν σταθμούς στο νάρθηκα και / ή στον κυρίως ναό για τους πιστούς ώστε να απολυμαίνουν τα χέρια τους καθώς εισέρχονται στην Εκκλησία. 2) Ανακοινώσεις θα αναρτηθούν στην είσοδο, οι οποίες θα συνιστούν σε άρρωστα άτομα να μην παρευρίσκονται στις λειτουργίες, αλλά συμμετέχουν μέσω τηλεόρασης ή Διαδικτύου (η διεύθυνση URL πρέπει επίσης να αναρτηθεί). 3) Οι κληρικοί δεν θα προσφέρουν τα χέρια τους για ασπασμό και θα αποφεύγουν να αγγίζουν τους πιστούς είτε με χειραψία είτε με εναγκαλισμό. 4) Ανακοινώσεις θα αναρτηθούν συνιστώντας ο σεβασμός στις εικόνες και στον σταυρό να αποδίδεται μόνο με κλίση. 5) Κανένα βιβλίο – Λειτουργική ή Γραφή δεν θα φυλάσσεται στις θήκες. Οι ενορίτες θα λάβουν οδηγίες να φέρουν τα δικά τους βιβλία από το σπίτι τους. 6) Οι πιστοί δεν θα λάβουν το Αντίδωρον από τους Κληρικούς, αλλά από μόνοι τους όταν φεύγουν από την εκκλησία. Την Τετάρτη (Άγιο Ευχέλαιο), κάθε ιερέας θα χρίσει τον κάθε πιστό χρησιμοποιώντας ξεχωριστά βαμβακάκια. 8) Η Ευχαριστία θα διανεμηθεί όπως συνήθως. 9) Στις τελετές, ο «ασπασμός ειρήνης των κληρικών (“Kiss of Peace”) θα εγίνεται μέσω υπόκλισης τους ενός στον άλλο. Στις ενορίες όπου ο λαός ανταλλάσσει το “Kiss of Peace”, θα αποφύγουν την επαφή με το να υποκλίνονται ο ένας στον άλλο. 10) Μετά από κάθε λειτουργία όλα τα λειτουργικά αντικείμενα και επιφάνειες να καθαρίζονται προσεκτικά»

Διαβάστε περισσότερα στο TheCaller.gr
Σε άλλη γραμμή ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής από την Ιερά Σύνοδο: Tα υλικά στοιχεία που μπορούν να μεταφέρουν τις ευλογίες του Θεού υπόκεινται στη θραυσμένη φύση του πεσμένου μας κόσμου Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος εξέδωσε αυστηρότερες οδηγίες προς τους κληρικούς, αλλά και τους πιστούς και βρέθηκε σε άλλη γραμμή από ό,τι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. ΜΟΙΡΑΣΟΥ TO 1.9KΚοινοποιήσεις Συρίγος: «Αν περνούσαν 50.000 πρόσφυγες από τον Έβρο θα ψάχναμε για πρωθυπουργό» «Καβαλημένος, ωραιοπαθής που μπήκε με μέσο» - Η Άννα Παναγιωτοπούλου «σφάζει» τον Θανάση Ευθυμιάδη και άλλους Στο μήνυμά του προς τους κληρικούς και τους πιστούς, ο κ. Ελπιδοφόρος αναγνωρίζει τη «γνήσια», όπως τονίζει ανησυχία των πιστών και επισημαίνει ότι «τα ίδια υλικά στοιχεία που μπορούν να μεταφέρουν τις ευλογίες του Θεού υπόκεινται επίσης στη θραυσμένη φύση του πεσμένου μας κόσμου.. Η επιστήμη και ο λόγος που μας έδωσε ο Θεός απαιτούν να χρησιμοποιούμε όλα τα διαθέσιμα μέσα για να προστατεύσουμε τους εαυτούς και τις οικογένειές μας από την εξάπλωση του Covid-19 και κάθε άλλης ασθένειας». Μάλιστα, σημειώνεται: «Συμβουλεύουμε αυτούς που αισθάνονται σωματικά άσχημα να απέχουν από τις λειτουργικές συγκεντρώσεις μέχρι να είναι σίγουροι για τη διάγνωσή τους». Επίσης, υπογραμμίζει: «Επιπλέον, κανένας δεν πρέπει να επικριθεί γιατί επέλεξε να απέχει για λίγο από τη συμμετοχή τους στις παραδοσιακές λειτουργικές πρακτικές της Αγίας Εκκλησίας μας. Αυτά τα μέτρα δεν αλλάζουν τις παραδόσεις της Εκκλησίας, αλλά είναι μάλλον προσωρινές προφυλάξεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κρίσης». Ολόκληρο το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, Ελπιδοφόρου: «Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές στον Χριστό, Η εμφάνιση της πανδημίας Covid-19 σε ολόκληρο τον κόσμο και στις Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησε φόβο, άγχος και γνήσια ανησυχία. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και οι φόβοι κανενός δεν πρέπει να απορριφθούν από χέρι. Ήδη, θρησκευτικά σώματα ανταποκρίνονται με παρόμοιους τρόπους, αλλά τρόπους που δεν είναι απαραίτητα συνεπείς. Προκειμένου να βοηθήσουμε τους πιστούς στην δική τους απάντηση, αυτή η δήλωση έχει σκοπό να μας καθοδηγήσει και να μας ενημερώσει όλους. Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί γνωρίζουμε ότι ο Θεός χρησιμοποιεί υλικά μέσα για να επικοινωνήσει μαζί μας τις ευλογίες και την παρουσία Του. Η γεμάτη χάρη παρουσία των εικόνων, των λειψάνων, του Αγιάσματος, των σταυρών, αντικειμένων (όπως τα λουλούδια) και ακόμη και ο ασπασμός του χεριού ενός ιερέα, μεταφέρουν στον πιστό τη χάρη και την ενέργεια του Θεού. Τα ίδια υλικά στοιχεία που μπορούν να μεταφέρουν τις ευλογίες του Θεού υπόκεινται επίσης στη θραυσμένη φύση του πεσμένου μας κόσμου. Η επιστήμη και ο λόγος που μας έδωσε ο Θεός απαιτούν να χρησιμοποιούμε όλα τα διαθέσιμα μέσα για να προστατεύσουμε τους εαυτούς και τις οικογένειές μας από την εξάπλωση του Covid-19 και κάθε άλλης ασθένειας. Σε μια τέτοια κρίση, πρέπει να ασκούμε επαγρύπνηση ως κοινότητα, μήπως οι εκκλησίες μας γίνουν σημεία μετάδοσης της νόσου. Τα άχραντα μυστήρια, η Αγία Ευχαριστία, δεν είναι απλά ένα ουσιαστικό στοιχείο αλλά το ίδιο το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ως εκ τούτου, συμβουλεύουμε αυτούς που αισθάνονται σωματικά άσχημα να απέχουν από τις λειτουργικές συγκεντρώσεις μέχρι να είναι σίγουροι για τη διάγνωσή τους. Η ακολούθηση των βασικών βημάτων της καλής υγείας, όπως συνιστάται από τις υγειονομικές αρχές, δεν είναι μόνο λογική, αλλά συνετή και κατανοητή από τους άλλους. Στην πραγματικότητα, είναι μια πράξη αγάπης. Οι κληρικοί και οι λαϊκοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν βέλτιστες πρακτικές όπως σχολαστικό και λεπτομερές πλύσιμο των χεριών και συχνό καθαρισμό του λειτουργικού χώρου και των αντικειμένων (π.χ. σταυροί, εικόνες κ.λπ.). Εκείνοι που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (οι ηλικιωμένοι σε κίνδυνο, αυτοί με κατασταλμένο αυτοάνοσο σύστημα και όσοι πάσχουν από χρόνιες ασθένειες) θα πρέπει να προστατεύονται με την αποφυγή της παρακολούθησης εκκλησιαστικών λειτουργιών κατά τη διάρκεια της κρίσης. Επίσης, όλοι όσοι ταξιδεύουν σε διεθνές επίπεδο, να αποφύγουν να έρθουν σε εκκλησιαστικές λειτουργίες για περίοδο δεκατεσσάρων ημερών (χρονικό διάστημα επώασης). Χάρη στα θαύματα της τεχνολογίας, ο καθένας μπορεί να επωφεληθεί πλήρως από τις ακόλουθες υπηρεσίες στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο και οι κληρικοί μπορούν να τους επισκεφθούν στο σπίτι για να τους προσφέρουν τα Μυστήρια. Επιπλέον, κανένας δεν πρέπει να επικριθεί γιατί επέλεξε να απέχει για λίγο από τη συμμετοχή τους στις παραδοσιακές λειτουργικές πρακτικές της Αγίας Εκκλησίας μας. Αυτά τα μέτρα δεν αλλάζουν τις παραδόσεις της Εκκλησίας, αλλά είναι μάλλον προσωρινές προφυλάξεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κρίσης. Πρέπει να ενισχύσουμε ο ένας τον άλλον, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος: Διότι ο Θεός δεν μας έχει προκαλέσει για οργή, αλλά για να επιτύχουμε τη σωτηρία μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος πέθανε για μας, έτσι ώστε είτε ξυπνήσουμε είτε κοιμηθούμε, να μπορούμε να ζήσουμε μαζί Του. Συνεπώς, ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλο και χτίζετε το ένα πάνω στο άλλο, ακριβώς όπως κάνετε. (Α Θεσσαλονικείς 5: 9-11) «… τοῦ διαφυλαχθῆναι τὴν ἁγίαν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν πόλιν ταύτην, καὶ πᾶσαν πόλιν καὶ χώραν άπὸ λοιμοῦ….» Με πατρικές προσευχές και την ευλογία του Χριστού Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ 1) Όλες οι ενορίες θα παρέχουν σταθμούς στο νάρθηκα και / ή στον κυρίως ναό για τους πιστούς ώστε να απολυμαίνουν τα χέρια τους καθώς εισέρχονται στην Εκκλησία. 2) Ανακοινώσεις θα αναρτηθούν στην είσοδο, οι οποίες θα συνιστούν σε άρρωστα άτομα να μην παρευρίσκονται στις λειτουργίες, αλλά συμμετέχουν μέσω τηλεόρασης ή Διαδικτύου (η διεύθυνση URL πρέπει επίσης να αναρτηθεί). 3) Οι κληρικοί δεν θα προσφέρουν τα χέρια τους για ασπασμό και θα αποφεύγουν να αγγίζουν τους πιστούς είτε με χειραψία είτε με εναγκαλισμό. 4) Ανακοινώσεις θα αναρτηθούν συνιστώντας ο σεβασμός στις εικόνες και στον σταυρό να αποδίδεται μόνο με κλίση. 5) Κανένα βιβλίο – Λειτουργική ή Γραφή δεν θα φυλάσσεται στις θήκες. Οι ενορίτες θα λάβουν οδηγίες να φέρουν τα δικά τους βιβλία από το σπίτι τους. 6) Οι πιστοί δεν θα λάβουν το Αντίδωρον από τους Κληρικούς, αλλά από μόνοι τους όταν φεύγουν από την εκκλησία. Την Τετάρτη (Άγιο Ευχέλαιο), κάθε ιερέας θα χρίσει τον κάθε πιστό χρησιμοποιώντας ξεχωριστά βαμβακάκια. 8) Η Ευχαριστία θα διανεμηθεί όπως συνήθως. 9) Στις τελετές, ο «ασπασμός ειρήνης των κληρικών (“Kiss of Peace”) θα εγίνεται μέσω υπόκλισης τους ενός στον άλλο. Στις ενορίες όπου ο λαός ανταλλάσσει το “Kiss of Peace”, θα αποφύγουν την επαφή με το να υποκλίνονται ο ένας στον άλλο. 10) Μετά από κάθε λειτουργία όλα τα λειτουργικά αντικείμενα και επιφάνειες να καθαρίζονται προσεκτικά»

Διαβάστε περισσότερα στο TheCaller.gr

28 σχόλια:

 1. Από το Φανάρι δεν προέρχεται ο Ελπιδοφόρος;;
  Απολύτως συνεπής η θέση του με το εκκοσμικευμένο πνεύμα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. τα 3A του Απελπιδοφόρου. Αιρετικός, Αμετανόητος, Αχώνευτος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τι άλλο θα ακούσουμε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Άρα δεν αναγνωρίζει το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Aναγνωστες και αναγνώστριες του site , στη photo διακρίνεται το π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ των A χ ρ α ν τ ω ν του Xριστου μ υ σ τ η ρ ι ω ν.

   Διαγραφή
 5. Αντιγράφω και μεταφέρω από την επόμενη ιστοσελίδα:
  https://www.vimaorthodoxias.gr/arthrografia/o-koronoios-i-ekklisia-kai-i-profiteia-agioreiti-geronta

  Πριν από πολλά χρόνια ένα άγιος Αγιορείτης Γέροντας, ο π. Διονύσιος (1909-2004) από την Κολιτσού, είχε πει προφητικά:
  «- Θα έλθει καιρός που θα βγουν καινούργιες αρρώστιες, που θα είναι άγνωστες και δεν θα υπάρχουν φάρμακα.
  Τότε πολύς κόσμος θα πεθαίνει. Όσοι όμως θα κοινωνούν δεν θα κινδυνέψουν».


  Φυσικά δεν εννοούσε ότι όλοι όσοι κοινωνούν θα ζουν ή ότι όσοι δεν κοινωνούν θα πεθαίνουν.
  Η θεία Κοινωνία, για όσους μεταλαμβάνουν αναξίως, δεν είναι ζωή, αλλά φωτιά και θάνατος.
  Η θεία Κοινωνία θέλει προετοιμασία, εξομολόγηση, αποφυγή της αμαρτίας, νηστεία, πνευματικό αγώνα.
  Ίσως με αυτά τα προφητικά λόγια ο Γέροντας ήθελε να προλάβει αυτούς τους πιστούς, που θα έχουν λογισμούς για την θεία Κοινωνία και να μας δείξει ότι είναι θέμα πίστης.

  * * *

  Αντιγράφω και μεταφέρω από την επόμενη ιστοσελίδα:
  https://www.vimaorthodoxias.gr/patriarxeia/o-patriarchis-georgias-apokalyptei-to-orama-pou-eide-gia-ton-koronoio/

  Ο Ορθόδοξος Πατριάρχης της χώρας Γεωργίας, αποκαλύπτει το όραμα που είδε για τον κορονοϊό.

  Στο Κυριακό του κήρυγμα ο Αρχιεπίσκοπος της Γεωργιανής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Καθολικός Πατριάρχης Γεωργίας Ηλία Β’ είπε στο ποίμνιό του για το όραμα που σχετίζεται με τον κοροναϊό που είχε την παραμονή, αναφέρει το Sputnik-Georgia.

  «Ο Πατριάρχης είπε ότι είδε έναν άνθρωπο φλογερού χρώματος που καθόταν πάνω στο άλογο, να πετάει πάνω από το κεφάλι του και εξαφανίζεται, – αναφέρει το δημοσίευμα. – Στη συνέχεια, ένα παιδί τον πλησίασε, έπτυσσε στο χώμα, ανακατεύει το σάλιο με το δάχτυλό του και ζωγράφισε σταυρό στο μέτωπό του. Αυτό, σύμφωνα με τον Πατριάρχη, ήταν το σημάδι ότι με τη βοήθεια του Κυρίου και του Σταυρού ο άνθρωπος θα καταφέρει να νικήσει αυτή την ασθένεια».

  Ο Προκαθήμενος της Γεωργιανής Εκκλησίας κάλεσε τους πιστούς να μην φοβούνται σε καμία περίπτωση και να μη χάνουν την καρδιά.

  «Δίνουμε μεγάλη προσοχή σήμερα στα γεγονότα που συνέβησαν σε όλο τον κόσμο σε σχέση με τον κοροναϊό. Είτε προέρχεται από το Θεό είτε από το κακό, θέλω να σας πω ένα πράγμα ότι χωρίς τον Κύριο αυτό δεν θα συνέβαινε. Και με τη βοήθεια της προσευχής και της ευλογίας του Κυρίου μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτή την ασθένεια», – είπε ο Πατριάρχης Ηλίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Μήπως φτάνουμε σε υπερβολές; Στην ανακοίνωση λέει ότι «Η Ευχαριστία θὰ διανεμηθεί όπως συνήθως»...
  [Τελείως άστοχο πάντως το ρήμα «διανεμηθει», θα ήταν σωστότερο να γράφει «τελεστει». Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε, πολλές φορές αποκαλύπτουν τι πραγματικά πιστεύουμε... Ο νοών νοείτω...]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνω απολυτως, ο τιτλος ειναι υπερβολικος, διαστρεβλωνει την ανακοινωση, κατα τη γνωμη μου

   Διαγραφή
 7. Πού τα είδατε ότι εννοεί τη θεια κοινωνία?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Άρα αποτελεί τον Δούρειο ίππο της Εκκλησίας του Χριστού......οπότε ο κόσμος που δεν είναι κοντά στην εκκλησία θα αναρωτιέται ποια πλευρά έχει δίκιο ....Ρε με ποιούς εκφραστές της Ανομίας μπλέξαμε...Ήμαρτον Κύριε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Παίρνει εντολές από τον πάπα τής Ανατολής Πατριάρχη Βαρθολομαίο, οποίος συνομιλεί και συνεργάζεται, με τον Αντίχριστο πάπα τής Ρωμαιοκαθολικής οργάνωσης τού Βατικανού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Μπαρμπα Ελπιδοφορε εχασες.
  Ιος < Υιός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ.
  Η ΜΗΠΩΣ ΕΝΑ ΜΟΡΦΩΜΑ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ;;;
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ ΣΠΕΥΣΑΤΕ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Πρέπει όπου συναντάμε κληρικούς με το ανάλογο πνεύμα όπως αυτό που εκφράζει ο κ. Ελπιδοφόρος, να απέχουμε από τη συμμετοχή μας στη θεία λατρεία. Μπορούμε να πάμε σε κάποιον άλλο ναό. Αυτή νομίζω είναι και η καλύτερη αντίδραση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Μηπως ειναι κρυφο-εωσφοριστης???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. O υ δ ε π ο τ ε ακούστηκε η δημοσιεύτηκε είδηση για μετάδοση νοσηματος από τη θεία ευχαριστια : ο άρτος και ο οίνος μ ε τ α β α λ λ ο ν τ α ι σε μ α τ ω μ ε ν ε ς σ α ρ κ ε ς του Xριστου , είναι A σ υ λ λ η π τ ο για την A ν θ ρ ω π ι ν η λογική μ υ σ τ η ρ ι ο , δ ε το κατανοεί το π ε π ε ρ α σ μ εν ο μυαλό μας .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Aναγνωστες και αναγνώστριες του site , στη θεία ευχαριστια βρίσκεται ο I δ ι ο ς ο Χριστός , ο I δ ι ο ς ο Θεός , ο οποίος είναι π υ ρ κ α τ α ν α λ ι σ κ ο ν : ο άρτος και ο οίνος μ ε τ α β α λ λ ο ν τ α ι από το Aγιο Πνεύμα σε μ α τ ω μ ε ν ε ς σ α ρ κ ε ς του Kυριου και Θεού και Σωτήρος ημών Xριστου .

   Διαγραφή
 15. Ο μονος που δεν μιλησε είναι ο Βαρθολομαίος,οπως παντα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Eυαγγελιον Iωαννου15 Μαρτίου 2020 - 10:44 μ.μ.

   ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ὁ π ι σ τ ε ύ ω ν εἰς ἐ μ ὲ ἔχει ζ ω ὴ ν α ἰ ώ ν ι ο ν . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος τῆς ζ ω ῆ ς . οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον · o ὗ τ ό ς ἐ σ τ ι ν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων , ἵνα τις ἐξ α ὐ τ ο ῦ φάγῃ καὶ μ ὴ ἀποθάνῃ . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος ὁ ζ ῶ ν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς · ἐ ά ν τις φάγῃ ἐκ τ ο ύ τ ο υ τοῦ ἄρτου , ζ ή σ ε τ α ι εἰς τὸν α ἰ ῶ ν α . καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐ γ ὼ δώσω , ἡ σ ά ρ ξ μ ο ύ ἐ σ τ ι ν , ἣν ἐ γ ὼ δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζ ω ῆ ς .

   Διαγραφή
  2. Eυαγγελιον Iωαννου16 Μαρτίου 2020 - 1:23 π.μ.

   Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντας · πῶς δύναται ο ὗ τ ο ς ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν ; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ἐ ὰ ν μ ὴ φάγητε τὴ σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα , ο ὐ κ ἔχετε ζ ω ὴ ν ἐν ἑαυτοῖς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζ ω ὴ ν αἰώνιον , καὶ ἐ γ ὼ ἀ ν α σ τ ή σ ω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ . ἡ γὰρ σ ά ρ ξ μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι β ρ ῶ σ ι ς , καὶ τὸ αἷμά μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι π ό σ ι ς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐ μ ο ὶ μ έ ν ε ι , κἀγὼ ἐν αὐτῷ .

   Διαγραφή
 16. Ο Βαρθολομαίος γιατί σιωπά;
  Δεν θα τον διορθώσει;

  Φιλάρετος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ο ΦΟΒΟΣ ΦΥΛΑΕΙ ΤΑ ΕΡΜΑ.
  ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ,ΕΛΗΣΜΟΝΗΘΕ.
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Να μιλήσει ο Βαρθολομαίος;;;
  Μα επιλογή του Βαρθολομαίου ήταν ο θαυμαστής του Φαναρίου Ελπιδοφόρος που ήταν γνωστότατος για τα διάφορα φρονήματά του πριν εκλεγεί αρχιεπίσκοπος Αμερικής....
  Δεν του άρεσε ο ακαδημαϊκός και σοβαρός
  πεπειραμένος Αμερικής Δημήτριος και προτίμησε τον Ελπιδιφόρο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Μαλλον θα πρεπει να λεγετε....
  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΟΡΟΣ και οχι ελπιδοφορος.
  Να παει να κανει παρεα μαζι με τα αλλα εωσφορικα φιδια του παγκοσμιου διαβολικου συναφιου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Οι κληρικοί που δεν πιστεύουν στα θαύματα των Μυστήριων ν' αποχωρήσουν απο τον ι. κλήρο και την Εκκλησία, ΑΜΕΣΑ!

  Ρωμιός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Μα η Αμερική δεν έχει αρχιεπίσκοπο, έναν ρασοφορεμένο μασόνο έχει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τα Μυστήρια του Ελπιδοφόρου ισχύουν 5:55 μμ, αφού δεν έχει καθαιρεθεί ακόμα.

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.