9 Μαρ 2020

Πατριωτισμὸς καὶ Ἀνθρωπισμὸς

Ὁ λαὸς μας εἶναι ἀπὸ τοὺς πρώτους, οἱ πρόγονοι τοῦ ὁποίου ἀσπάστηκαν τὴ χριστιανικὴ πίστη. Ἐπὶ δύο περίπου χιλιετίες πορεύτηκαν αὐτοὶ ἔχοντας ὡς γνώμονα τοῦ κοινωνικοῦ καὶ προσωπικοῦ τους βίου τὴ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου. Βέβαια κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἔχει ἐπέλθει σημαντικὴ μεταβολή. Ἡ Πολιτεία ἀκολουθεῖ, μέσω τῶν νομοθετημάτων τῆς ἀποκλίνουσα πορεία ἀπ’ ἐκείνη, ποὺ ὑποδεικνύεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Πολιτεία μιμεῖται καὶ ὁ λαός μας στὴν προσωπική του ζωή. Παρ’ αὐτὰ κάποιοι ἐμμένουν στὸ ἕωλο ἰδεολόγημα ὅτι ὁ πληθυσμὸς τῆς χώρας μᾶς εἶναι κατὰ 95% ὀρθόδοξος. Παρὰ τὴν παρακμιακὴ εἰκόνα ποὺ ἐμφανίζει ὁ σύγχρονος ἑλληνισμός, μὴ ἀποδεκτὴ βέβαια ἀπὸ τοὺς πλείστους, ἡ Ἐκκλησία διατηρεῖ σημαντικὰ ἐρείσματα. Οἱ ἔχοντες ἀπομακρυνθεῖ αἰσθητὰ ἀκόμη καὶ οἱ ἐχθρικὰ διακείμενοι, ἀντικειμενικὰ κρίνοντας τὴν κατάσταση, ἀσφαλῶς καὶ τὸ ἀποδέχονται αὐτό. Ἡ χριστιανικὴ πίστη ἔχει ἰσχυρὰ θεμέλια τουλάχιστο στοὺς ὀρθοδόξους λαούς. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ μὲ βάση τὴν εὐαγγελικὴ διδασκαλία θὰ ἐπιχειρήσω προσέγγιση στὴν πρόσφατη ἀπόφαση τῆς κυβέρνησης γιὰ τὴ διαφύλαξη τῶν συνόρων πρὸς ἀποτροπὴ τῆς εἰσόδου δεκάδων...
  χιλιάδων μεταναστῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ μικρὸς ἀριθμὸς προσφύγων. 


Ἡ μέλλουσα κρίση, τὴν ὁποία οἱ ἄθεοι εἰρωνεύονται καὶ πολλοὶ «πιστοὶ» ἐν πολλοῖς παραβλέπουν, εἶναι ἀπὸ τὰ κεφαλαιώδη δόγματα τῆς Ἐκκλησίας (Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος). Ὁ Χριστὸς ἔκανε γνωστὰ κατὰ τρόπο σαφῆ τὰ κριτήρια τοῦ δικαστηρίου αὐτοῦ τονίζοντας: «Ἐπείνασα καὶ ἐδώκατε μοὶ φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατε μέ, ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετε μέ, γυμνὸς καὶ περιεβάλετε μέ, ἀσθενὴς καὶ ἐπισκέψασθε μέ, ἐν φυλακὴ καὶ ἤλθετε πρὸς μέ». Μάλιστα μὲ τὴν παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σαμαρείτη δὲν ἄφησε τὴν παραμικρὴ ἀμφιβολία ὅτι πλησίον εἶναι ἀκόμη καὶ ὁ ἀλλόφυλος καὶ ἀλλόθρησκος πάσχων. Οἱ ἐπιχειροῦντες νὰ εἰσέλθουν στὴ χώρα μᾶς προβάλλονται ὡς πάσχοντες πλησίον μας. Μήπως λοιπὸν ἡ ἀπόφαση νὰ ἐμποδίσουμε τὴν εἴσοδό τους προσκρούει στὴν εὐαγγελικὴ ἐπιταγή; Ὁ ἑλληνικὸς λαός, μὲ βάση τὶς δημοσκοπήσεις, ἐπικροτεῖ στὴ μεγάλη του πλειοψηφία τὴν ἀπόφαση τῆς κυβέρνησης. Μεταξὺ αὐτῶν ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἐκκλησιαζομένων. Μαρτυρεῖ μήπως αὐτὴ ἡ στάση θλιβερὴ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν εὐαγγελικὴ διδασκαλία; Ἂς ἀναλύσουμε τὴν ὅλη κατάσταση. 

Ἀναμφισβήτητα μεταξὺ τῶν ἐπιχειρούντων τὴν εἴσοδο στὴ χώρα ὑπάρχουν πάσχοντες. Εἶναι μητέρες μὲ ἀδύναμα βρέφη, ποὺ βιώνουν ἐπὶ ἡμέρες ὑπὸ ἀντίξοες καιρικὲς συνθῆκες στὴν ὕπαιθρο. Εἶναι ὅμως ὅλοι πάσχοντες; Εἶναι πάσχοντες οἱ νέοι, πλειοψηφία μάλιστα, οἱ ὁποῖοι ἐπιχειροῦν κατὰ διαστήματα ἔχοντας τὴν ἀμέριστη συμπαράσταση τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν, οἱ ὁποῖες τοὺς ἐφοδιάζουν μὲ καπνογόνα, τὰ ὁποία ἐκτοξεύουν, καὶ κοπτικὰ ἐργαλεῖα γιὰ τὴν διάνοιξη ὀπῶν στὰ συρματοπλέγματα; Ἂς τονίσουμε ὅτι στὴ μεγάλη τους πλειοψηφία αὐτοὶ προέρχονται ἀπὸ τὶς χῶρες Πακιστᾶν, Μπαγκλαντὲς καὶ Ἀφγανιστᾶν. Τὸ καθεστὼς τῆς πρώτης τρέφει διαχρονικὰ ἰδιαίτερα φιλικὰ πρὸς τὴν Τουρκία αἰσθήματα καὶ ὁ λαὸς τῆς χώρας διώκει τοὺς ἐλάχιστους ἐκεῖ χριστιανούς. Λίγοι εἶναι οἱ προερχόμενοι ἀπὸ τὴν περιοχὴ Ἰντλὶπ τῆς Συρίας. Ἡ ὄψιμη φυγή τους, μὲ τὴν προέλαση τοῦ στρατοῦ τῆς Συρίας, μήπως μαρτυρεῖ ὅτι μετεῖχαν στὶς παραστρατιωτικὲς ὁμάδες (ISIS ἢ Ἂλ Νούσρα), οἱ ὁποῖες ἐνέχονται γιὰ πληθώρα ἐγκλημάτων; Ποιὸς μπορεῖ νὰ μᾶς βεβαιώσει ὅτι μεταξὺ τῶν ἐπιχειρούντων δὲν ὑπάρχουν καὶ τζιχαντιστές, ἕτοιμοι νὰ προσφέρουν τὶς ὑπηρεσίες τους σὲ τρομοκρατικὲς ἐνέργειες στὸ εὐρωπαϊκὸ ἔδαφος; Αὐτὸ ἔκαναν κατὰ τὸ παρελθὸν τόσο στὴ Βοσνία, ὅσο καὶ στὸ Κοσσυφοπέδιο ὑπὸ τὴν σκανδαλώδη συγκάλυψη τῶν κυβερνήσεων καὶ τοῦ τύπου τῶν δυτικῶν χωρῶν, οἱ ὁποῖοι προέβαλαν ὡς στυγνοὺς ἐγκληματίες ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο τοὺς Σέρβους! Κάνω τὴν ὑπόθεση: Ἔστω ὅτι ἡ κυβέρνηση ἑνέδιδε καὶ ἐπέτρεπε τὴν εἴσοδο ὅλων αὐτῶν στὴ χώρα μας, καθὼς πρόσφατα ὁ πρωθυπουργὸς μᾶς ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο τῶν πολυπολιτισμικῶν κοινωνιῶν. Εἶναι αὐτὸ τὸ τελευταῖο κύμα μεταναστῶν, ποῦ ὁδεύει πρὸς τὴν Εὐρώπη; Ἀσφαλῶς ὄχι. Θὰ ἀκολουθήσουν καὶ ἄλλοι καὶ ἄλλοι. Μαθηματικοὶ ὑπολογισμοὶ δείχνουν ξεκάθαρα ὅτι χῶρες, στὶς ὁποῖες ὁ μουσουλμανικὸς πληθυσμὸς ἀποτελεῖ σήμερα τὸ 8% τοῦ συνολικοῦ, θὰ καταστοῦν μουσουλμανικὲς κατὰ πλειοψηφία στὶς ἀρχὲς τοῦ ἑπόμενου αἰώνα, λόγω τῆς μεγάλης διαφορᾶς τῆς μέσης ἡλικίας, τῆς διαφορᾶς γεννήσεων, τῶν μικτῶν γάμων, στοὺς ὁποίους τὸ ἰσλὰμ θριαμβεύει, καὶ τῆς συνεχοῦς εἰσόδου νέων μεταναστῶν. Πρόκειται σαφῶς γιὰ εἰσβολὴ μὲ σκοπὸ τὴν κατάκτηση. Ἄραγε τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ ἀπαγορεύει τὴν ἄμυνα; Ἀσφαλῶς ὄχι. 

Ἔχω ὅμως νὰ ἐπισημάνω σ’ αὐτοὺς ποὺ ἐπικρότησαν τὸ μέτρο κάποια σημαντικὰ θέματα, τὰ ὁποῖα ἴσως καὶ νὰ μὴν ὑποψιάζονται. Τὸ σχέδιο δὲν εἶναι τοῦ Ἐρντογᾶν οὔτε τῆς συνόδου τῶν ἰσλαμικῶν χωρῶν. Πολλοὶ κάνουμε χρήση τοῦ ὄρου παγκοσμιοποίηση καὶ νέα τάξη πραγμάτων, ἀλλὰ ἀποφεύγουμε νὰ ἐξετάσουμε ποιοὶ τὴν ἐπιβάλλουν. Εἶναι οἱ ἴδιοι, ποὺ ἔφεραν τὴ χώρα μας στὴν οἰκονομικὰ κατάντια, μέσω τῶν μνημονίων, ποὺ μᾶς ἐξανάγκασαν νὰ ἐκποιήσουμε τὸν δημόσιο πλοῦτο, ποὺ μᾶς ἔχουν ἐπιβαρύνει μὲ οἰκονομικὰ βάρη, ποὺ εἶναι πλέον ἀδύνατο νὰ σηκώσουμε. Εἶναι τὸ τραπεζικὸ σύστημα, τὸ ὁποῖο ἐλέγχει τὶς κυβερνήσεις ὅλων τῶν χωρῶν. Καὶ αὐτὲς τῶν ἑταίρων μας δὲν δείχνουν τὴν παραμικρὴ διάθεση νὰ μᾶς βοηθήσουν. Ἡ ἐξαγγελθεῖσα οἰκονομικὴ βοήθεια δὲν ἐξασφαλίζει τὴν ἐπὶ μακρὸν φύλαξη τῶν συνόρων μας. Ἡ δύναμη τῆς Frontex δὲν δρᾶ ἀποτρεπτικά, οἱ ΜΚΟ ἁλωνίζουν. Ἡ Βουλγαρία μένει στὸ ἀπυρόβλητο, γιὰ λόγους ποὺ ἐξηγήθηκαν. Στὰ σύνορά της χώρας μὲ τὸ ψευδεπίγραφο ὄνομα ἔχει στηθεῖ φράκτης, κατ’ ἐντολὴ τῶν ἰσχυρῶν, ποὺ μᾶς πίεσαν νὰ ἐκχωρήσουμε ὄχι μόνο τὸ ὄνομα, ἀλλὰ νὰ ἀποδεχθοῦμε ἐθνότητα καὶ γλώσσα. Εἶναι τὸ ΝΑΤΟ, εἶναι ἡ ΕΕ, ποὺ κατ’ ἐπανάληψη ἔχουν ἐκδηλωθεῖ, ἂν ὄχι μὲ ἐχθρότητα τουλάχιστο μὲ ἀδιαφορία γιὰ τὰ δίκαια τῆς χώρας μας. Ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἐπικροτησάντων τὴν ἀπόφαση τῆς κυβέρνησης, καὶ εἶμαι ἕνας ἀπὸ αὐτούς, δὲν ἐνοχλοῦνται μὲ τὸ νὰ ἀκοῦνε διαρκῶς ἐπαναλαμβανόμενο τὸ μύθευμα ὅτι ἡ χώρα μᾶς διαθέτει ἰσχυροὺς φίλους συμμάχους καὶ ἑταίρους; Διαθέτει ἔστω καὶ ἕναν; Εἶναι τὰ σύνορά μας σύνορά της ΕΕ, ὅπως διακήρυξε ἀκόμη καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπός μας; Τότε, γιατί δὲν ἔρχονται καὶ ἄλλοι νὰ τὰ φυλάξουν; Κινδυνεύει πράγματι, ὅπως πρόσθεσε, νὰ καταρρεύσει ἡ εὐρωπαϊκὴ ἀλληλεγγύη; Ἀλλὰ πότε ὑπῆρξε αὐτή; 

Λίγοι εἶναι οἱ πιστοί, οἱ ὁποῖοι συντάχθηκαν μὲ τοὺς δῆθεν ὀπαδοὺς τοῦ προλεταριακοῦ διεθνισμοῦ στὴν ὑπεράσπιση τῶν ἀνοικτῶν συνόρων. Ἀγνοοῦν ἄραγε τόσο αὐτοί, ὅσο καὶ οἱ ψευδοαριστεροὶ ὅτι πίσω ἀπὸ τὴν ὀργάνωση «Open Society” ὑπάρχει ἰσχυρὸς ἐκπρόσωπος τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος, ὁ ὁποῖος χρηματοδοτεῖ ΜΚΟ, πολιτικούς, ἀκόμη καὶ κυβερνήσεις γιὰ τὴν ἀποσταθεροποίηση τῶν κοινωνιῶν; Συμφωνοῦν ἄραγε αὐτοὶ μὲ ἐθνομηδενιστὴ ἐκ τῶν πρωτοστατῶν, ὅτι πρέπει νὰ δεχθοῦμε 1.000.000 πρόσφυγες; Διαμαρτυρήθηκαν ὅταν ἡ προηγούμενη κυβέρνηση, ἐκλεκτὴ καὶ ἐκείνη ὅπως καὶ ἡ σημερινή του παγκόσμιου συστήματος ἐξουσίας, ἐκτελώντας ἐντολὲς ἔξωθεν ἐκποιοῦσε τὴ Μακεδονία; Ἀγνοοῦν ὅτι οἱ φανατικοὶ τζιχαντιστὲς ἐξόντωσαν δεκάδες χιλιάδες χριστιανῶν στὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ οἱ ψευδοανθρωπιστὲς δὲν εἶπαν λέξη; Μήπως εἶναι εὐαγγελικὴ ρήση τὸ «σφάξε μὲ ἀγὰ νὰ ἁγιάσω»; Δὲν συμπλέουν οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ἐμφανιζόμενους ὡς ἀριστεροὺς μὲ τὴ νέα τάξη πραγμάτων, ποῦ ἐπιδιώκει ὄχι βέβαια τὸν προλεταριακὸ διεθνισμό, ἀλλὰ τὸν ἀφανισμὸ τῶν ἐθνῶν μὲ τὴν ἐξάλειψη τῶν ἰδιαιτεροτήτων τους; Καὶ δὲν εἶναι γνωστοὶ καὶ οἱ ὑπέρμαχοι τοῦ ἀστικοῦ καθεστῶτος καὶ ἔχουν ἀναλάβει ἀπὸ κοινοῦ μὲ τοὺς πρώτους τὸν ἀγώνα αὐτό; Ἀλλὰ τὰ ἔθνη εἶναι δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ καὶ καμιὰ δύναμη δὲν θὰ μπορέσει νὰ τὰ ἀφανίσει. 

Καταγγέλλουμε τὴν κοινωνικὴ ἀδικία, τὴν ἄγρια καταλήστευση, τοὺς ἐμπόρους τοῦ πολέμου, ἐξερχόμενοι ἀπὸ τὸ καβούκι τῆς ἰδιοτέλειάς μας. Ὑπερασπιζόμαστε παράλληλα τὴν πατρίδα μας. Ἔτσι εἴμαστε συνεπεῖς πρὸς τὸ σύνολο τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν. 

«ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ» 

1 σχόλιο:

  1. Λόγος με πληρότητα: σαφής, πατριωτικός, χωρίς εμπάθεια, χωρίς απόκλιση από την ορθόδοξη πίστη ΣΥΓΧΑΙΡΩ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.