24 Μαρ 2020

Ἐπιστολὴ τῶν Ὀρθόδοξων Χριστιανικῶν Σωματείων Θεσσαλονίκης πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23-3-2020
Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι Αγιοι Ἀρχιερεῖς, 
Μὲ πόνο καὶ συνοχὴ καρδίας, σᾶς ἀπευθύνουμε τὴν ἐπιστολὴ αὐτή, τὰ μέλη τῶν 22 Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Σωματείων τῆς Θεσσαλονίκης, μέσα στὴν φορτισμένη ἀτμόσφαιρα τῆς ἐφετινῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. 
Πονοῦμε ἰδιαιτέρως, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ὅλοι οἱ πιστοί, διότι λόγω τῶν ἐξελίξεων σχετικὰ μὴ τὴν νόσο COVID-19 ἀναγκαζόμαστε, πρωτοφανῶς καὶ ὡς μὴ ὤφειλε, νὰ στερηθοῦμε τὴν χάρη τῶν Ἁγίων Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἤδη «ἑορτάσαμε» ὅλοι κὰτ οἶκον τὴν Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, χωρὶς νὰ προσκυνήσουμε τὸν Τίμιο καὶ Ζωοποιὸ Σταυρὸ τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ!Ἑτοιμαζόμαστε, μάλιστα, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους νὰ μὴν τιμήσουμε οὐσιαστικὰ τὴν μεγάλη ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Παναγίας μας, ποῦ οἱ πατέρες μας τὴν συνέδεσαν ἄρρηκτα μὲ τὴν ἐθνική μας παλιγγενεσία. Ἰδιαίτερα σὲ σχέση μὲ τὴν ἐπέτειο αὐτὴ παρατηροῦμε ὅτι οἱ ἀγωνιστὲς τοῦ 1821 ἔδιδαν πρωταρχικὴ σημασία στὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Οἱ ἴδιοι μαρτυροῦν ὅτι συχνὰ πρὶν ἀπὸ δύσκολες μάχες κοινωνοῦσαν τοῦ Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Οἱ πολιορκημένοι τοῦ Μεσολογγίου ἄντεξαν ἐπὶ ὁλόκληρους μῆνες χωρὶς ἐπάρκεια τροφίμων ουσιαστικα μονο μὲ τὴν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐνῶ ἡ Θεία Κοινωνία ὑπῆρξε... τὸ ἔσχατο τονωτικὸ ποῦ ἔλαβαν οἱ πολιορκημένοι πρὶν ἀποτολμήσουν τὴν ἠρωϊκὴ Ἔξοδο! 

Αὐτὸ ποῦ μᾶς πικραίνει ἰδιαιτέρως εἶναι ἠ αμφισβήτηση τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Θείων καὶ Ὑπερφυῶν μυστηρίων Της καὶ ἡ συντονισμένη προσπάθεια νὰ διακοπεῖ πλήρως ἡ τέλεση τής Θειας Λειτουργίας ὡς «ἐπικίνδυνης» (ὢ τῆς βλασφημίας!) γιὰ τὴν δημόσια ὑγεία, τὴν ὥρα μάλιστα ποῦ ἡ Ἐκκλησία ὑπῆρξε ἡ πρώτη ποῦ διέκοψε πλήρως ὅλη τὴν μὴ λατρευτικὴ δραστηριότητά της (Κατηχητικά, κηρυκτικὴ δραστηριότητα κ.α.) ἀνταποκρινόμενη μὲ πλήρη ὑπευθυνότητα στὸ κάλεσμα τῆς Πολιτείας. 

Κατανοοῦμε πλήρως τὸν κίνδυνο ποῦ τονίζουν οἱ ὑπεύθυνοι φορεῖς τῆς Πολιτείας μᾶς (Ὑπουργεῖο Ὑγείας, εἰδικοὶ ἰατροὶ κ.α.) ἀπὸ τὸν συγχρωτισμὸ πολλῶν ἀτόμων σὲ κλειστοὺς χώρους καὶ ἀπὸ τὴν ἀπουσία μέτρων προσωπικῆς ὑγιεινῆς καὶ προφύλαξης. Θεωροῦμε ὅμως ὅτι αὐτὸ δὲν ἀφορᾶ σὲ καμία περίπτωση στὴν τέλεση τῆς Θείας Λατρείας καὶ στὴν τέλεση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἐφόσον βέβαια τηρεῖται ὁ ὅρος γιὰ τὸν ἐπιτρεπόμενο ἀριθμὸ ἀτόμων ἀνὰ τ.μ. Ἡ πατρίδα μᾶς ἔχει ἰδιαίτερη ἀνάγκη αὐτὴ τὴν δύσκολη στιγμὴ ἀπὸ τὴν τέλεση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, ὡς τὴν ἔμπρακτη συνδρομή της Ἐκκλησίας τόσο στὸν ἀγώνα τοῦ ἰατρικοῦ προσωπικοῦ ἐναντίον τοῦ ἰοῦ, ὅσο καὶ στὸν σημαντικό αγωνά του στρατοῦ καὶ τῆς ἀστυνομίας μας γιὰ τὴν φύλαξη τῶν συνόρων στὸ μέτωπο τοῦ Ἔβρου. 

Καθὼς εἶναι γιὰ ὅλους μας ὀδυνηρό, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, νὰ βλέπουμε τοὺς ἱεροὺς Ναοὺς κλειστούς, εἰδικὰ τὴν περίοδο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, παρακαλοῦμε, μὲ τὸν προσήκοντα σεβασμό, νὰ ζητήσετε ἀπὸ τὴν Πολιτεία νὰ ἄρει τὸ ὑπερβολικὸ καὶ ἀντισυνταγματικὸ μέτρο τῆς πλήρους ἀπαγόρευσης τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν. Ζητοῦμε νὰ τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία ἀλλὰ καὶ οἱ κατὰ τὴν τάξιν ἀκολουθίες τῆς περιόδου σὲ ὅλους τους ἱεροὺς Ναούς,ἔστω καὶ κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, ὡς προσωρινὴ καὶ ἔσχατη λύση στὸ διάστημα ἔξαρσης τῆς ἐπιδημίας. 

Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ διαλύονται οἱ φόβοι τῆς Πολιτείας -ποῦ ἔχει τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ὑγεία ὅλων μας- γιὰ διασπορὰ τῆς νόσου, ἀλλὰ καὶ δὲν στερεῖται ἡ πατρίδα καὶ ἡ κοινωνία μας τὴν ἁγιαστικὴ χάρη τοῦ Ὑπερφυοὺς Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας καὶ τών αλλων ἀκολουθιῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. 

Ἐπιπλέον, ὑπὸ τὸ φῶς τῶν τελευταίων μέτρων περιορισμοῦ τῆς κυκλοφορίας, παρακαλοῦμε νὰ μεριμνήσει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, οὕτως ὥστε, στοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους κατὰ τὸν νόμο προβλέπεται δυνατότητα ἐξόδου ἀπὸ τὸ σπίτι, νὰ περιλαμβάνεται καὶ ἡ προσκύνηση στοὺς ἱεροὺς Ναούς, ἡ ὁποία ἐπιτρέπεται ἀπὸ τὸ ΦΕΚ τῆς 16ης Μαρτίου 2020. 

Ἐμεῖς ἀπὸ τὴν πλευρὰ μᾶς σεβόμενοι τὶς συστάσεις καὶ τὶς ἀνησυχίες τῆς Πολιτείας θὰ τηρήσουμε τὶς ὑποδείξεις της. Περιμένουμε ὅμως ἀπὸ αὐτὴν νὰ σεβαστεῖ καὶ τὸ ἀναφαίρετο δικαίωμά μας, ἔστω καὶ ὑπὸ περιορισμούς, νὰ μὴν στερηθοῦμε, εἰδικὰ ἐν ὄψει τῆς λαμπροφόρου ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως, τῆς Κοινωνίας τοῦ Ἁγίου Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Σωτῆρος μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποῦ γιὰ ἐμᾶς τοὺς χριστιανοὺς εἶναι ἡ ἀληθινὴ πηγὴ Ζωῆς καὶ ἰατρεῖον ψυχῆς καὶ σώματος. 

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, 

Μὲ ἐμπιστοσύνη στὴν ὀρθὴ φρόνηση καὶ κρίση σας, γνωρίζοντας ὅτι νυχθημερὸν κοπιάζετε γιὰ τὰ συμφέροντα τῆς Ἐκκλησίας μας, εὐχόμεθα υἱικῶς, ὁ Ἅγιος Θεὸς καὶ ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος νὰ καθοδηγοῦν τὰ βήματα καὶ τὶς ἀποφάσεις σας καὶ νὰ σᾶς ἐνισχύουν στὴν δύσκολη αὐτὴ δοκιμασία ποῦ διερχόμεθα, 

Ἀσπαζόμεθα τὴν δεξιάν σας 
Τα Ορθόδοξα Χριστιανικὰ Σωματεῖα Θεσσαλονίκης: 

ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΩΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Γ.Ε.Χ.Α.) 
"ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΟΣΥΝΗ" 
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ "ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ" 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ "ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ" 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ "ΑΓΙΑ ΦΟΙΒΗ" 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ "ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ" 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ "ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ" 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΛΠΙΣ" 
"ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ" 
ΠΑ.ΣΥ.ΒΑ. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ) 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ "Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ" 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ "Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ" 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ" 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ Ι.Μ. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ "ΑΓ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ" 
Σ.Φ.Ε.Β.Α. (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ) 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΤΩΧΩΝ" 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Π.Α.Τ.Ρ.Ι.Σ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ: ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

12 σχόλια:

 1. Ο Διδάκτορας Καρδιοχειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΦΑΙΔΩΝΑΣ ΒΟΒΟΛΗΣ, γράφει για τον κορωνοϊό και τα σχετικά γεγονότα.

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=203364580934252&id=100037821353017?sfnsn=mo

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. "Ζητοῦμε νὰ τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία ἀλλὰ καὶ οἱ κατὰ τὴν τάξιν ἀκολουθίες τῆς περιόδου σὲ ὅλους τους ἱεροὺς Ναούς,ἔστω καὶ κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, ὡς προσωρινὴ καὶ ἔσχατη λύση στὸ διάστημα ἔξαρσης τῆς ἐπιδημίας. "

  Συνταγματικό και αυτονόητο. Και πάνω απ' όλα σύμφωνο με το θείο θέλημα.

  Φιλευλαβής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΠΟΛΥΕΤΗΣ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ!

  Μιλά ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Βολουδάκης.

  https://www.youtube.com/watch?v=XxEiDnkXbZQ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ποιοί είναι όλοι αυτοί που υποδεικνύουν τι πρέπει να γίνει...δηλαδή οι ευλαβείς Ιεράρχες μας δεν ξέρουν και ξέρουν κάποια σωματεία;...σα δε ντρέπονται...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΟΥΤΕ ΠΑΡΕΥΡΕΘΗ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ. ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ . ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ , ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. "Ζητοῦμε νὰ τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία ἀλλὰ καὶ οἱ κατὰ τὴν τάξιν ἀκολουθίες τῆς περιόδου σὲ ὅλους τους ἱεροὺς Ναούς,ἔστω καὶ κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, ὡς προσωρινὴ καὶ ἔσχατη λύση στὸ διάστημα ἔξαρσης τῆς ἐπιδημίας. "

  Θα διάβαζαν ο αίτημα οι μάρτυρες των πρώτων αιώνων και οι νεομάρτυρες επί Τουρκοκρατίας και θα ντρεπόταν για την ξεφτίλα..

  Αντί να ζητάνε τα Ορθόδοξα Σωματεία να ανοίξουν οι ναοί και να τελούνται οι ακολουθίες ανεμπόδιστα και μάλιστα να ενταθούν λόγω του ιού, αυτοί ζητάνε να γίνονται μόνον από τον ιερέα κ τον ψάλτη!!!
  Έλεος.

  Το γλείψιμο μία ακόμη φορά πάει σύννεφο.
  5 φορές "Άγιοι αρχιερείς" ..
  ναι, τρέχει η Αγιότητά τους από τα πατζάκια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 11:28 μμ
   Ζητάνε πρώτα το ελάχιστο και μετά βλέπουνε...

   Διαγραφή
 7. O υ δ ε π ο τ ε ακούστηκε η δημοσιεύτηκε είδηση για μετάδοση νοσηματος από τη θεία ευχαριστια , στη θεία ευχαριστια βρίσκεται ο I δ ι ο ς ο Χριστός , ο I δ ι ο ς ο Θεός , ο οποίος είναι π υ ρ κ α τ α ν α λ ι σ κ ο ν όπως γράφει στην επιστολή προς Eβρ. ο Aποστολος των εθνών . Ο άρτος και ο οίνος μ ε τ α β α λ λ ο ν τ α ι από το Aγιο Πνεύμα σε μ α τ ω μ ε ν ε ς σ α ρ κ ε ς του Kυριου και Θεού και Σωτήρος ημών Iησου Xριστου , είναι μ υ σ τ η ρ ι ο A σ υ λ λ η π τ ο για την A v θ ρ ω π ι ν η λογική , δ ε το κατανοεί το π ε π ε ρ α σ μ ε ν ο μυαλό μας . O μ ω ς από τη σ υ γ κ ε ν τ ρ ω σ η ανθρώπων - O π ο υ δ η π ο τ ε - είναι δυνατή η μετάδοση νοσημάτων .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Είμαι 89 ετών ιερέας.Κατά τη διάρκεια της ιερατικής μου διακονίας κοινώνησα πολύ κόσμο και με σοβαρές μεταδιδόμενες ασθένειες.Τον καιρό που το ειτς ήταν στο αποκορύφωμά του,μια Κυριακή ήλθε ένας νέος στο Ιερό και μου είπε:πάτερ έχω έιτς και θέλω να κοινωνήσω,έφερα και κουταλάκι.Εγώ του είπα,φύλαξε το κουταλάκι και να πάς να σταθείς τελευταίος στη σειρά και θα σε κοινωνήσω όπως τους άλλους.Έτσι έγινε και εγώ κατελυσα το περίσευμα της Θείας Κοινωνίας και όπως βλέπετε όχι μόνο δεν έπαθα τίποτα,άλλά ζω και πλησιάζω τα 90 με καθαρό νου και διαύγεια πνεύματος.
  Αυτός ο θόρυβος που γίνεται τώρα με τον κορονοϊό είναι αποτάλεσμα άγνοιας και απιστίας το λιγότερο που θα πω.
  Η Θεία Κοινωνία είναι το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου,είναι η τροφή της ψυχής για να ζήσει,σύμφωνα με τον ίδιο τον Κύριο.Διαβάστε το έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννου για να καταλάβετε την αλήθεια.Oσοι δε κοινωνούν έχουν ψυχή νεκρή όχι ζωντανή,γιατί από ζωντανό οργανισμό όταν λείψει η τροφή πεθαίνει δεν είναι έτσι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Eυαγγελιον Iωαννου26 Μαρτίου 2020 - 11:21 π.μ.

  ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ὁ π ι σ τ ε ύ ω ν εἰς ἐ μ ὲ ἔχει ζ ω ὴ ν α ἰ ώ ν ι ο ν . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος τῆς ζ ω ῆ ς . οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον · o ὗ τ ό ς ἐ σ τ ι ν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων , ἵνα τις ἐξ α ὐ τ ο ῦ φάγῃ καὶ μ ὴ ἀποθάνῃ . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος ὁ ζ ῶ ν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς · ἐ ά ν τις φάγῃ ἐκ τ ο ύ τ ο υ τοῦ ἄρτου , ζ ή σ ε τ α ι εἰς τὸν α ἰ ῶ ν α . καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω , ἡ σ ά ρ ξ μ ο υ ἐ σ τ ι ν , ἣν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζ ω ῆ ς . εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντας · πῶς δύναται ο ὗ τ ο ς ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν ; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ἐ ὰ ν μ ὴ φάγητε τὴ σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα , ο ὐ κ ἔχετε ζ ω ὴ ν ἐν ἑαυτοῖς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζ ω ὴ ν αἰώνιον , καὶ ἐ γ ὼ ἀ ν α σ τ ή σ ω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ . ἡ γὰρ σ ά ρ ξ μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι β ρ ῶ σ ι ς , καὶ τὸ αἷμά μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι π ό σ ι ς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐ μ ο ὶ μ έ ν ε ι , κἀγὼ ἐν αὐτῷ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.