7 Ιαν 2020

Γαβρόγλου ζεῖς, ἐσὺ τοὺς ὁδηγεῖς

Γράφει ὁ Χαράλαμπος Άνδραλης
διὰ τὴν Ἑστίαν Πατερικῶν Μελετῶν
Λίγο πρίν τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ἡ ὑπουργός παιδείας Νίκη Κεραμέως, 3 ἄπρακτους μῆνες μετά τή δημοσίευση τῶν ὑπ' ἀρ. 1749/2019 καί 1750/2019 ἀποφάσεων τῆς Ὁλομελείας τοῦ ΣτΕ πού ἀκύρωσαν τά ἐπικίνδυνα καί προσηλυτιστικά προγράμματα τῶν θρησκευτικῶν, 2 ἄπρακτα χρόνια μετά τή δημοσίευση τῶν ὁμοίων ὑπ' ἀρ. 660/2018 καί 926/2018 ἀποφάσεων τῆς Ὁλομελείας τοῦ ΣτΕ καί ἀφοῦ δέν ἐπέδειξε καμία διάθεση συμμόρφωσης πρός τίς ἐν λόγῳ ἀποφάσεις, ὅρισε μέσῳ τοῦ ΙΕΠ, 7μελη επιτροπή[1] «σοφῶν» πού θά μελετήσει τούς τρόπους (!) μέ τοὺς ὁποίους θά ἐφαρμοσθοῦν αὐτές οἱ αποφάσεις[2]. Ὡς ἐδῶ θά μποροῦσε νά πεῖ κάποιος ὅτι ὑπάρχει μιά μικρή πρόοδος. Ὁρίστηκε ἐπιτροπή πού θά «ἀλλάξει» τά θρησκευτικά.Ἄν ὅμως, δοῦμε τά μέλη τῆς ἐπιτροπῆς, θά παρατηρήσουμε ὅτι τοὐλάχιστον 5 ἀπό τά 7 μέλη (γιά τά δύο δέν βρέθηκαν σχετικές πληροφορίες) εἴτε ἔχουν δώσει διαπιστευτήρια ἀφοσίωσης στήν πολυθρησκειακή κατεύθυνση τοῦ μαθήματος, εἴτε συνεργάζονται μέ πρόσωπα καί φορεῖς πού ἀγωνίστηκαν γιά τήν ἐπιβολή τοῦ ἀντισυνταγματικοῦ μαθήματος. Ἔτσι, καταλήγουμε στό συμπέρασμα ὅτι τό ὑπουργεῖο προτίθεται νά χρησιμοποιήσει τή «μέθοδο Γαβρόγλου» γιά νά...


καταστρατηγήσει τίς ἀποφάσεις καί νά ἔχουμε στό ἑξῆς τό πρόγραμμα Κεραμέως, πού θά εἶναι ἴδιο με,μέ το πρόγραμμα Γαβρόγλου, πού ἦταν ἴδιο με,μέ το πρόγραμμα Φίλη, δηλαδή πολυθρησκειακό καί ὄχι ὀρθόδοξο ὁμολογιακό, ὅπως ἀπαιτεῖ τό Σύνταγμα.


Πρός τοῦτο καί ὁ θεολογικός σύνδεσμος «καιρός», ὁ ὁποῖος στήριξε μέ κάθε τρόπο (καί δικαστικά) τά ἀντισυνταγματικά προγράμματα σπουδῶν γιά τά θρησκευτικά, ἐκτιμᾶ θετικά τήν ἐξέλιξη αὐτή στήν ἀνακοίνωσή τύπου ἔκτακτης γενική συνέλευσής του.[3]Τά μέλη τῆς ἐπιτροπῆς εἶναι τά ἑξῆς:

Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Κορναράκης ὡς πρόεδρος. Εἶναι συνεργάτης τοῦ θεολογικοῦ συνδέσμου «καιρός» καί συμμετέχει ὡς ὁμιλητής σέ σχετικά συνέδρια.[4]

Ὁ κ. Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης, εἶναι ἔνθερμος ὑποστηρικτής τῶν ἀκυρωθέντων προγραμμάτων σπουδῶν, τῶν ὁποίων ὑπῆρξε καί ἀξιολογητής. Σέ συνέντευξή του πού ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τοῦ συνδέσμου «Καιρός» τόνισε ὅτι «ἡ ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ φαίνεται νά ἀπαιτεῖ ἕνα μάθημα ἀκραιφνῶς κατηχητικό• ἐλπίζουμε στήν ἑρμηνεία τοῦ Ὑπουργείου»[5]. Αὐτόν τόν ἄνθρωπο καί ὁμόφρονές του ἔβαλε ἡ κ. Κεραμέως νά κάνουν τήν «ἑρμηνεία» τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτΕ. Ὁ κ. Κουκουνάρας Λιάγκης εἶναι ἐπιπλέον συνεργάτης τῆς ὀργάνωσης Αριγκάτουκατεγνωσμένης ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὡς ἀσυμβίβαστης πρός τήν Ὀρθόδοξη Πίστη[6], στό πρόγραμμα (Learning to live together) τῆς ὁποίας βασίστηκαν τά παράνομα προγράμματα σπουδῶν γιά τά θρησκευτικά[7].Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Πρέντος, ἔχει ἐκπονήσει διδακτορικῇ διατριβῇ μέ τίτλο «Οἱ μή χριστιανικές θρησκεῖες στό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν τοῦ δημοτικοῦ σχολείου»[8]. Στήν ἐξεταστική ἐπιτροπή τῆς διατριβῆς ἦταν καί τά ἄλλα μέλη τῆς ἐπιτροπῆς «σοφῶν», Κ. καί Μ. Κουκουνάρας-Λιάγκης, καθώς καί μέλη τοῦ «Καιροῦ».Ἡ κ. Ξανθή Αλμπανάκη, μέ δύο ἱστοσελίδες της[9] προώθησε καί προωθεῖ τά ἀκυρωθέντα προγράμματα σπουδῶν καί ἄλλες δραστηριότητες τούς «καιροῦ». Ἔχει γράψει τόν Ὀκτώβριο του 2019 (μετά καί τίς τελευταῖες ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ), γιά τήν «ἀξιοποίηση τῆς θρησκευτικῆς κληρονομιᾶς ὡς ἐργαλεῖο ἐνίσχυσης τοῦ πολυπολιτισμικοῦ διαλόγου στά σχολεῖα μέσῳ τῆς Θρησκευτικῆς Ἐκπαίδευσης.»[10]Ἡ κ. Ἑλένη Μαράκη, πρόεδρος τοῦ ΙΑΚΕ ἔλαβε συγχαρητήρια γιά τό διορισμό της στήν ἐπιτροπή, ἀπό φανατικούς πολεμίους τοῦ ὀρθόδοξου μαθήματος στά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, στοὺς ὁποίους ὑποσχέθηκε ὅτι θά «προσπαθήσει τά μέγιστα νά δικαιώσει ὅσους τήν ἐμπιστεύτηκαν». Φίλος τῆς κ. Μαράκη ἔγραψε: «πιστεύω ὅτι ἐκφράζει καί τήν πολιτική βούληση τῆς κας Κεραμέως γιά ἕνα μάθημα πού θά κινεῖται στά πλαίσια τοῦ μοντέρνου καί τῆς ἀλληλεπίδρασης ἀνάμεσα σέ ἀνθρώπους, πολιτισμούς καί θρησκεῖες. Ἕνα open space μάθημα πού θά μεταδίδει στούς μαθητές τή δυναμική τῆς συνύπαρξης τῶν ἀνθρώπων μέ διαφορετικές κουλτοῦρες καί θρησκευτικές ἐπιλογές.»Ἡ προκλητική ἐπιλογή αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, συνοδεύεται μέ μία ἀκόμη πρόκληση, τόν ἀποκλεισμό ἀπό τήν ἐπιτροπή τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων, τοῦ κύριου καί μοναδικοῦ ἀντιπροσωπευτικοῦ σωματείου τῶν θεολόγων. Οὔτε ἕνα μέλος τῆς ἐπιτροπῆς δέν βρέθηκε νά ἀνήκει στήν ΠΕΘ ἤ νά ἔχει στηρίξει μέ ὁποιονδήποτε τρόπο, ἔστω καί προφορικά, τόν συνταγματικά καί δικαστικά κατοχυρωμένο χαρακτῆρα τοῦ μαθήματος.Ἡ ἐπιτροπή λοιπόν πού στήθηκε, προφανῶς θά ἐκτελέσει προειλημμένες ἀποφάσεις τῆς ἴδιας τῆς ὑπουργοῦ, ἡ ὁποία σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς προεκλογικῆς της ἐκστρατείας, προσέγγισε τήν Ἐκκλησία, τήν ΠΕΘ, τούς πολυτέκνους, ὑποσχόμενη τήν τήρηση τῆς νομιμότητας σχετικά μέ τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, θέλοντας ἴσως νά «ξεπλύνει» τή συμμετοχή της στή σκοτεινή λέσχη Μπίλντερμπεργκ κατά τή συνεδρία τοῦ ἔτους 2019, στό Μοντρέ τῆς Ελβετίας[11]. Τήν ἑπομένη τῆς ἐκλογῆς της, ὅμως, ἄλλαξε ρότα καί ἀκολούθησε τή μηδενιστική πολιτική τῶν προκατόχων της, ἔχοντας ὅμως κατακτήσει ἕνα ἱκανοποιητικό γιά αὐτήν ἐκλογικό ἀποτέλεσμα, τὸ ὁποῖο στηρίχτηκε σέ μεγάλο βαθμό στό λαό τῆς Ἐκκλησίας πού ἐξαπάτησε.Ξεχνῶντας τίς σχετικές ἐπερωτήσεις πού ἔκανε ὡς τομεάρχης παιδείας ὅταν βρισκόταν στήν ἀντιπολίτευση, ἀγνοεῖ προκλητικά τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος[12], τήν Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Όρους[13], τούς θεολόγους[14], τούς γονείς[15] πού δέν ζητοῦν ρουσφέτι ἤ χάρη, ἀλλά τήν τήρηση τῆς νομιμότητας, τήν τήρηση τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρκου τῆς ὑπουργοῦ ὅτι θά ὑπακούει στό Σύνταγμα καί τούς Νόμους.Τό προηγούμενο πού ἀφήνουν στή διοικητική πράξη οἱ δύο τελευταῖοι ὑπουργοί παιδείας, Γαβρόγλου καί Κεραμέως, μέ τήν ἀπειθαρχία τους σέ δικαστικές ἀποφάσεις, ἐξαιτίας τῶν μηδενιστικῶν ἰδεολογικῶν ἀγκυλώσεών τους, δέν δημιουργεῖ πρόβλημα μόνο στό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ἀλλά δημιουργεῖ ἀνυπολόγιστο πρόβλημα στή Δημοκρατία, καθώς ἄν βρεῖ μιμητές, θά ἔχει οὐσιαστικά στερήσει ἀπό τούς πολῖτες τό δικαίωμα νά προσφεύγουν στά Δικαστήρια ὅταν ἡ διοίκηση παρανομεῖ.Ἐμεῖς, ὡστόσο, ὅσο περνάει ἀπό τό χέρι μας, δέν θά ἐπιτρέψουμε νά περάσει ἐκ νέου ἡ παρανομία. Ὀφείλουμε νά ἐνημερώσουμε τούς γονεῖς, ὥστε νά μήν επαναπαυτούν μέ τήν παραπλανητική εἴδηση της ἀλλαγῆς τοῦ μαθήματος πρός τήν κατεύθυνση τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτΕ καί νά συνεχίσουν τή συγκινητική ἀντίστασή τους στά ἀνίερα καί παράνομα σχέδια τῶν «ἐκλεκτῶν» τοῦ ὑπουργείου, ἀσκῶντας τά νόμιμα δικαιώματά τους.Καλοῦμε, ἐπιπλέον, σέ συνεχῆ ἐγρήγορση γονεῖς καί εκπαδευτικούς καί γιά ἄλλα θέματα πού ἀφοροῦν τήν ἐκπαίδευση, ὅπως ἡ προαναγγειλόμενη σεξουαλική ἀγωγή, ἡ χρήση τοῦ βουδιστικού διαλογισμοῦ (mindfulness) σέ προγράμματα ἀγωγῆς ὑγείας (!), οἱ εμφυλες ταυτότητες καί ὅ,τι ἄλλο σκοπεύουν νά «ταΐσουν» τά λίγα ἑλληνόπουλα πού ἀπέμειναν στά σχολεῖα. Ἄς μήν ἐθελοτυφλοῦμε. Οἱ σημερινοί κυβερνῶντες, ὄχι μόνο δέν διαφωνοῦν μέ τούς προηγούμενους σέ αὐτά τά θέματα, ἀλλά εἶναι ἐξίσου φανατικοί ὑποστηρικτές τους.διά τήν Ἑστίαν Πατερικῶν Μελετῶν

Χαράλαμπος Άνδραλης[1] ΙΕΠ: Συγκρότηση ἐπιτροπῆς γιά τά Θρησκευτικά - Δεῖτε τά μέλη τῆς ἐπιτροπῆς, http://thriskeftika.blogspot.com/2019/12/blog-post 33.html[2] Βεβαίως,ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχουμε ὑποστηρίξει, ἡ νομολογία τοῦ ΣτΕ ἀπαιτεῖ τή ἄμεση ἀπόσυρση τῶν προγραμμάτων καί τήν ἐπαναφορά τῶν προηγούμενων, μέχρι τή σύνταξη προγραμμάτων σπουδῶν μέ ὀρθόδοξο ὁμολογιακό μάθημα θρησκευτικῶν, ὅπως ὁρίζεται στίς 4 ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ. Γι' αὐτό δέν χρειάζεται ἐπιτροπή, χρειάζεται ἄμεση ὑπουργική ἀπόφαση συμμορφούμενη μέ τίς δικαστικές ἀποφάσεις.[3]http://www.kairosnet.gr/news/general/821-i-ektakti-geniki-synelefsi-tou-panelliniou-theologikoy-syndesmou-kairos-kai-oi-apofaseis-tis-gia-to-mathima-ton-thriskeftikon[4] «Ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογία μεταξύ κριτικῆς σκέψης καί ανορθολογισμού», https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/297547 triti-panellinia-synantisi-theologon[5] Μάριος Κουκουνάρας-Λιάγκης, Ἐπίκουρος Καθηγητής τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ ΕΚΠΑ «Ἡ ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ φαίνεται νά ἀπαιτεῖ ἕνα μάθημα ἀκραιφνῶς κατηχητικό• ἐλπίζουμε στήν ἑρμηνεία τοῦ Ὑπουργείου» http://www.kairosnet.gr/discussion/religion-class/803-enstaseis-gia-ton-katixitiko-xaraktira-ton-thriskeftikon-sti-dimosia-ekpaidefsi[6] βλ. ὑπ' ἀρ. 5142/2332/27-10-2016 ἀπαντητικό ἔγγραφο τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός τήν Πανελλήνα Ἕνωση Θεολόγων.[7] Νικόλαος Μερτζάνης, Σεπτέμβριος 2013. Ἡ ARIGATOU ἐκπαιδεύει στή χρήση τοῦ προγράμματος της, LEARNING TO LIVE TOGETHER (LTLT: ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ) , http://aktines.blogspot.com/2018/10/2013-arigatou-learning-to-live-together.html[8] https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/35687

[9]http://albanaki.blogspot.com/2019/07/3.html, https://thriskeftikakaiekpaidefsi.blogspot.com[10] http://www.gjre.gr/2019ii/1030457-031120192[11] Ἡ Νίκη Κεραμέως στή Λέσχη Μπίλντερμπεργκ,

http://newpost.gr/politiki/5cee3775eddb378562a983e2/i-niki-kerameos-sti-leshi-mpilntermpergk[12] ΔΙΣ: Eπαναφορά τοῦ παλιοῦ μαθήματος θρησκευτικῶν μετά τήν ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ, https://orthodoxia.info/news/%CE%B4%CE%B9%CF%83-e%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B8%CF%81%CE%B7/[13] Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους σέ Κεραμέως: Νά ἀνακαλέσετε τά τρέχοντα προγράμματα γιά τά Θρησκευτικά, https://www.protothema.gr/greece/article/928053/koinotita-agiou-orous-se-kerameos-na-anakalesete-ta-trehoda-programmata-gia-ta-thriskeutika/[14] Ἐνδεικτικά: Ἡ ΠΕΘ ἐπιρρίπτει σοβαρότατες εὐθύνες στήν ὑπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, γιά τίς ἐπιλογές τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς πού θά ἐπιφορτισθεῖ μέ τήν ἀλλαγή τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, http://thriskeftika.blogspot.com/2019/12/blog-post 45.html

[15] Ἐνδεικτικά: Αγρίνιο: «Τσουνάμι» κατά τῶν νέων Θρησκευτικῶν ἀπό δεκάδες Συλλόγους Γονέων - iPaidia.gr

11 σχόλια:

 1. Εκατό Μπράβο στον κ. Χ. Ανδραλη!

  Συνέσιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αρθρο που θα διαβαστεί!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Να σας έχει όλους ο Θεός καλά! Καλόν Αγώνα! Συγχαρητήρια και στην εστία πατερικων μελετων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Για τον κ. Κορναράκη λόγω του ότι μίλησε σε κάποιο συνέδριο τον χαρακτηρίζετε αμέσως άνθρωπο του ΚΑΙΡΟΥ; Όπως κάνανε και οι φαρισαίοι που τον Χριστό τον λέγανε φάγο και οινοπότη επειδή έτρωγε μετά αμαρτωλών και τελονών...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο κ. Κορναράκης πώς μπορεί και μιλάει σε συνέδριο του "Καιρού";;;;

   Διαγραφή
 5. "Οι σημερινοί κυβερνώντες, όχι μόνο δεν διαφωνούν με τους προηγούμενους σε αυτά τα θέματα, αλλά είναι εξίσου φανατικοί υποστηρικτές τους".
  Γιατί να διαφωνήσουν με τον πρώην κυβερνητικό θίασο του ΣΥΡΙΖΑ ; Έχουν τους ιδίους με αυτόν πάτρωνες - εντολείς, ενώ για την κατάληψη των κυβερνητικών θώκων είναι και αυτοί ικανοί να ξεπουλήσουν τα πάντα (ακόμη και "τη μάνα τους").......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Η μονη τους διαφορά είναι

  οτι κάποιοι κρατούν τις

  τιμες της προδοσίας
  σε...αξιοπρεπή επίπεδα
  (ουάου)

  ενώ κάποιοι χαλάσαν την
  πιάτσα(ούπς)

  ξεπουλώντας όσο όσο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΤΣΙ ! ΤΑ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΑ
   ΔΕΝ ΕΝΑΙ ΤΟΣΟ ΝΤΡΟΠΙΑΣΤΗΚΑ.
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
 7. Κ. Άνδραλη, οι χριστιανουληδες ψήφισαν όλοι τη νδουλα...
  Ρωτήστε τους και θα διαπιστώσετε ότι οι χριστιανοί είναι κοιμισμένοι μέσα στη βολεψη τους...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Οι χριστιανούληδες όμως
  ήταν αυτοι που ψήφισαν
  και τον Τσίπρα ή τον Καμμένο και πραγματώθηκε
  η...
  "πρώτη φορά αριστερά"...

  Οι ίδιοι όμως,
  όταν
  στο δημοψήφισμα ψήφισαν ενάντια στα μνημόνια,
  ποιό το όφελος, αφού
  απλά, το όχι έγινε ναί.

  Συμπέρασμα. Να μην ψηφίζουμε μεν ότι λάμπει
  αλλά
  και σωστά να ψηφίζαμε,
  στην πορεία το πράγμα
  θα ξανάμπαινε στο λούκι

  κι εμείς θα κλαψουρίζαμε
  και θα γκρινιάζαμε.

  Οπότε,

  ψ υ χ ρ α ι μ ί α

  και

  ο μ ο ψ υ χ ί α !

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.