7 Δεκ 2019

Ὁ "δημοσκοπικὸς δῆμος" - Ἡ ἐπιστροφὴ τῆς κοινωνίας στὴν Πολιτικὴ

Γράφει ὁ Κοντογιώργης Γιῶργος, Καθηγητὴς Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν, πρ. Πρύτανης Παντείου
Στὸ μέλλον τὸ πολιτικὸ σύστημα θὰ οἰκοδομηθεῖ στὸ ἐπίπεδο τεχνοδικτυακὴς ἐπικοινωνίας. Ἐκεῖ θὰ συναντιοῦνται οἱ πολίτες, ἐκεῖ θὰ εἶναι ἡ Πνύκα τῶν μεγάλων πληθυσμιακὰ κοινωνιῶν. Στὸ μεταξύ, θεωρῶ ὅτι πρέπει νὰ χρησιμοποιήσουμε τὴν ἔννοια “δημοσκοπικὸς δήμος”. Ἡ πλέον ἀκριβὴς ἀποτύπωση τῆς βούλησης τῆς κοινωνίας γιὰ ἕνα ζήτημα τὴ στιγμὴ ποὺ ἐρωτᾶται, εἶναι μὲ δημοσκόπηση.
Προφανῶς, πρέπει νὰ δημιουργηθεῖ ἕνας δημόσιος θεσμὸς ποὺ θὰ ἐξασφαλίσει ὅτι οἱ δημοσκοπήσεις δὲν θὰ ὑπόκεινται σὲ χειραγώγηση. Ἐπιπλέον, ἡ δημοσκόπηση πρέπει νὰ πραγματοποιεῖται στὸ πλαίσιο μίας θεσμικὰ κατοχυρωμένης διαδικασίας. Ἂς ὑποθέσουμε ὅτι ἡ δημοσκοπούμενη κοινωνία  θὰ πρέπει σήμερα νὰ ἀποφασίσει γιὰ τὸ φορολογικό. Θὰ προηγηθεῖ δημόσιος διάλογος, θὰ κατατεθοῦν οἱ μελέτες γιὰ τὶς δημοσιονομικὲς ἀνάγκες, θὰ ἐνημερωθεῖ ἡ κοινωνία καὶ μετὰ ὁ δημόσιος θεσμὸς θὰ διεξαγάγει τὴ δημοσκόπηση.
Αὐτὸς εἶναι ὁ στατικὸς δημοσκοπικὸς δῆμος. Ὑπάρχει καὶ ὁ "ζωντανός", αὐτὸς ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἐγείρει αἰτήματα, νὰ ἀναλαμβάνει πρωτοβουλίες κλπ. Οἱ ἐκλογὲς δὲν.... ἀποδίδουν τὴν ἀκρίβεια τῆς βούλησης τῆς κοινωνίας, γιατί ἐπηρεάζονται ἀπὸ τὴν ἰδέα τῆς χαμένης ψήφου, τὴν καταδολίευση τῆς ἰσότητας καὶ πολλὰ ἄλλα. Οἱ ἐκλογὲς ἀπαντοῦν σὲ διλήμματα, ὄχι στὴν πραγματικὴ βούληση τῆς κοινωνίας.
Ἐπίσης, πρόκειται γιὰ ἕνα στιγμιαῖο γεγονὸς ἔκφρασης τῆς βούλησης τῶν πολιτῶν, ποὺ τὸ σύστημα τὸ προβάλει στὸ μέλλον μὲ στατικὸ τρόπο. Δηλαδή, καὶ νὰ ἀλλάξει ἄρδην ἡ ἄποψη τῆς κοινωνίας, δὲν τῆς ἀναγνωρίζουν τὸ δικαίωμα νὰ τὸ δηλώσει. Ἐνῶ ἡ δημοσκόπηση ἀποφαίνεται ἀνὰ πάσα στιγμὴ καὶ γιὰ κάθε θέμα, στὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ ἕνα διαφορετικὸ ἀποτέλεσμα.

Ποιὸς ἀποφασίζει ὀρθότερα
Ἡ ἰδέα τῆς πολυπλοκότητας στὴν ἐποχὴ μᾶς ἀποτελεῖ τὸ ἀπόλυτο ὀλιγαρχικὸ ἐπιχείρημα. Τὸ διακινοῦν γιὰ νὰ δικαιολογοῦν τὸ σύστημά τους. Τί θέλουν νὰ μᾶς ποῦν ἄραγε, ὅτι αὐτοὶ ποῦ μᾶς κυβερνοῦν εἶναι οἱ καλύτεροι, ἢ οἱ πιὸ ἐνημερωμένοι; Καὶ ἐν πάση περιπτώσει οἱ εἰδικοὶ ἂς εἶναι σύμβουλοι τῆς κοινωνίας. Γιατί πρέπει νὰ ἀποφασίζουν ἀνεξέλεγκτα σὰν “Λουδοβίκοι”; Πότε ἦταν πιὸ πολύπλοκα τὰ πράγματα, τὸν 19ο αἰώνα ἢ σήμερα ποῦ οἱ κοινωνίες συμμετέχουν περισσότερο; Ἀδιαμφισβήτητα σήμερα.
Πότε οἱ κοινωνίες εἶχαν μεγαλύτερη συμμετοχὴ στὶς πολιτικὲς διεργασίες, τότε ἢ σήμερα; Προφανῶς σήμερα. Τότε δὲν ὑπῆρχε καν τὸ δικαίωμα τῆς ψήφου. Πῶς ἀπαντάει ὁ Ἀριστοτέλης στὸ ζήτημα τῆς πολυπλοκότητας; Τὸν ἐπικαλοῦμαι γιατί τὸν θαυμάζουμε ὡς ὄνομα, ὄχι ὡς περιεχόμενο.
Στὸ ἐρώτημα γιὰ τὸ ποιὸς εἶναι σὲ θέση νὰ ἀποφασίσει ὀρθότερα, νὰ ἐκφράσει καλύτερα τὸ κοινὸ συμφέρον, καταλήγει ὅτι αὐτὸς εἶναι ἡ κοινωνικὴ συλλογικότητα. Οἱ πολλοί, ἀποφασίζουν ὀρθότερα καὶ ἡ ἀπόφασή τους εἶναι σαφῶς καλύτερη ἀπὸ ἐκείνη τῶν ὀλίγων, ἢ τοῦ ἑνός. Λέει ἐπίσης ὅτι οἱ εἰδικοί, οἱ σοφοὶ δὲν χρειάζεται νὰ κυβερνᾶνε, ἂς εἶναι σύμβουλοι τοῦ δήμου.

Ἡ πολιτικὴ δὲν διδάσκεται
Ἡ πολιτικὴ δὲν διδάσκεται, βιώνεται, μαθαίνεται ἐν τῷ γίγνεσθαι. Σήμερα οἱ περισσότερες δημοσκοπήσεις εἶναι διατεταγμένες καὶ ὡς πρὸς τὰ ἐρωτήματα ποὺ θὰ θέσουν καὶ ὡς πρὸς τὴν ἐπεξεργασία τους. Παρόλα αὐτά, ἐὰν αὐτὰ ποὺ ἔλεγε ἡ κοινωνία, μὲ τὴ στοιχειώδη ἐνημέρωση ποὺ εἶχε, εἶχαν εἰσακουστεῖ, ἡ κατάσταση τῆς χώρας δὲν θὰ ἦταν ἐδῶ ποὺ εἶναι σήμερα. Θὰ ἦταν πολὺ καλύτερη. Σήμερα, ξέρουμε ὅλοι, ὅτι ἡ κοινωνία ἀπορρίπτει τὸ κομματικὸ σύστημα καὶ ὅλες τὶς δεσμεύσεις ποὺ τῆς δημιουργοῦν. Αὐτὸ ἀποτελεῖ μία πρόσκληση ἀλλαγῆς ἀπὸ τὴν κοινωνία, στὴν ὁποία ἀντιστέκονται οἱ θεράποντες τῆς κομματοκρατίας.
Ὅταν ἡ κοινωνία λέει ὅτι ὁ πολιτικὸς σκέφτεται τὸν ἑαυτό του καὶ δὲν σκέφτεται ἐμένα, οὐσιαστικὰ κάτι προτείνει. Ὅταν ἡ κοινωνία λέει ὅτι ὁ πολιτικὸς πρέπει νὰ ὑπόκειται στὴ Δικαιοσύνη, προτείνει τὴν κατάργηση τῆς ἀσυλίας τῶν βουλευτῶν. Ἡ κοινωνία δὲν εἶναι σῶμα, θεσμὸς γιὰ νὰ ἐπεξεργασθεῖ προτάσεις. Ἡ κοινωνία προσλαμβάνεται ὡς ἁπλὸ ἄθροισμα ἀτόμων. Ἡ κοινωνία στέλνει μήνυμα ἀμφισβήτησης τοῦ παρόντος, καὶ ὡς συστήματος καὶ ὡς πολιτικῆς πράξης.
Θὰ πρέπει κάποιοι νὰ συλλάβουν τὸ μήνυμα καὶ νὰ ἐπεξεργασθοῦν ἕνα προτάγμα ποὺ θὰ ἀπαντᾶ στὶς ριζικὲς ἀλλαγὲς ποὺ ἔχει ἤδη εἰσέλθει ἡ ἐποχή μας. Ἡ ἐποχὴ μᾶς ἔχει ἤδη δημιουργήσει τὶς προϋποθέσεις μίας ὁλικῆς ἀνατροπῆς ὅλων αὐτῶν ποὺ γνωρίζαμε ἕως πρόσφατα. Καὶ ἐκεῖνοι ποὺ εἶναι ἐγγύτερα στὶς ἐξελίξεις ἔχουν ἐπωφεληθεῖ. Γιὰ νὰ ἀλλάξουν πάλι τὰ πράγματα καὶ οἱ κοινωνίες νὰ ξαναμποῦν στὸν χάρτη τοῦ σκοποῦ τῆς πολιτικῆς πρέπει νὰ μεταβοῦν καὶ αὐτὲς στὸ μέλλον. Κι αὐτὸ μπορεῖ νὰ γίνει μὲ τὸν ἀντιπροσωπευτικὸ μετασχηματισμὸ τῆς Πολιτείας.
contogeorgis

3 σχόλια:

 1. Δυστυχώς ο σημερινός πολίτης,
  νομίζω...δεν!!!

  Ας αξιοποιήσουμε τον
  χρόνο που μας δίνεται
  μέχρι το...χαστουκι
  (νάναι όσο πιό ελαφρύ).

  Μετά ...γιατί όχι;
  Ωραία ακούγονται.
  Ως λαός είμαστε επινοητικότατοι.
  Ίδωμεν...

  Εύχεσθαι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ.
  ΠΡΩΤΟΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΑΣ.Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΗΚΕ . ΟΥΤΕ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ ΟΥΤΕ Η ΔΑΝΕΙΑΚΗ-ΠΟΥ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ- ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΑ....
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΑΣ ...
  ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΘΕΛΟΥΝ ΜΩΑΜΕΘ ΘΑ ΤΟ ΠΕΤΥΧΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΜΙΛΑΤΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ.Ο ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΝΕΟΤΑΞΙΤΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.