6 Δεκ 2019

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος, τὸ χαστούκι στὸν Ἄρειο καὶ οἱ «ἀγάπες» τῶν οἰκουμενιστῶν

Ὑπάρχει μία τάση ἀπὸ νεοπαγανιστὲς νὰ σπιλωθεῖ ὁ Ἅγιος Νικόλαος ἐπειδὴ χαστούκισε τόν αἰρετικὸ Ἄρειο εἰς τὴν Α΄ Σύνοδο τῆς Νίκαιας το 325 μ.Χ. ἀντιβαίνοντας τὸ Κατὰ Ματθαῖον, Κεφ Ε΄«38 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος. 39 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμὶν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ· ἀλλ' ὅστις σὲ ραπίζει εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα, στρέψον αὐτῶ καὶ τὴν ἄλλην·». Ἐπίσης θεωροῦν ὑποκριτικὸ τὸ ὅτι ὁ Θεὸς ἐνῶ εἰς τὸ Εὐαγγέλιο δίδει τὴν ἐντολὴ νὰ μὴν κάνεις ποτὲ κακὸ εἰς ἐπιστροφὴ στοὺς κάνοντας κακὸ εἰς ἐσέ, ἐπισκέπτεται τὸν Ἅγιο Νικόλαο στὴν φυλακή του καὶ τὸν συγχωροῦν.
ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Τὴν ἐποχὴ τοῦ Μ. Κωνσταντίνου ἐμφανίζεται καὶ ὁ αἱρετικὸς Ἄρειος. Ὃ Ἄρειος πρέσβευε καὶ διαλαλοῦσε περίτρανα ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι Θεὸς ἀλλὰ κτίσμα καὶ ποίημα τοῦ Θεοῦ. Ἂν καὶ καθαιρεῖται, ἐξακολουθεῖ νὰ ὑποστηρίζει σθεναρὰ τὴν ἄποψή του μὲ συνέπεια νὰ παρασύρονται ἀρκετοὶ ἀπὸ τὰ κηρύγματά του καὶ νὰ ἐπικρατεῖ στὶς τάξεις τῆς Ἐκκλησίας μεγάλη σύγχυση. Βλέποντας ὁ Μ. Κωνσταντῖνος τὸ πρόβλημα ποὺ εἶχε δημιουργηθεῖ συγκαλεῖ σὲ σύσκεψη ὅλους τούς Ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς πρώτους τῶν...
Μοναχῶν στὴ Νίκαια, γιὰ νὰ ἀποδειχθεῖ ποιὸς τελικὰ ἔχει δίκαιο.

Ἐπιφανεῖς ἀρχιερεῖς καὶ Μοναχοί, ἀνάμεσα στοὺς ὁποίους καὶ ὁ Ἅγιος Νικόλαος συγκεντρώνονται στὴ Νίκαια τὸ 325 μ.Χ. στὴν Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο καὶ τίθενται ἀντιμέτωποι τοῦ Ἀρείου. Ἡ συζήτηση εἶχε ξεκινήσει καὶ ἡ ἀγωνία ἦταν μεγάλη. Βλέποντας σὲ κάποιο χρονικὸ σημεῖο ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὅτι ὁ Ἄρειος προσπαθεῖ νὰ ἀποστομώσει τοὺς Ἀρχιερεῖς, κινούμενος ἀπὸ Ἱερὴ ἀγανάκτηση σηκώθηκε καὶ κατάφερε δυνατὸ ράπισμα στὸν Ἄρειο.
Ὁ Ἄρειος μὲ περισσὴ ψυχραιμία διαμαρτυρήθηκε στὸ βασιλιά, ἀναφέροντας ὅτι ἡ ἐν λόγω συμπεριφορά, ἂν μὴ τί ἄλλο, ἦταν προσβλητικὴ καὶ γιὰ τὸν ἴδιο. Ὀ Μ. Κωνσταντῖνος ἀπευθυνόμενος στοὺς ἀρχιερεῖς θύμισε ὅτι ὁ νόμος προβλέπει νὰ κόβεται τὸ χέρι ἐκείνου ποὺ τόλμησε μπροστὰ στὸ βασιλιὰ νὰ χτυπήσει τὸν ὁποιοδήποτε. Ὡστόσο ἔδωσε τὴν πρωτοβουλία ν’ ἀποφασίσουν οἱ ἴδιοι οἱ Ἀρχιερεῖς γιὰ τὴν τύχη τοῦ παραβάτη.

Στὴν πρόκληση αὐτὴ οἱ ἀρχιερεῖς παραδέχθηκαν τὸ λάθος τῆς συμπεριφορᾶς ἀλλὰ παρακάλεσαν τὸ βασιλιά, γιὰ νὰ μὴν διαταραχθεῖ ἡ σπουδαία Σύνοδος ποὺ διεξαγόταν τὴν ὥρα ἐκείνη, νὰ φυλακίσει τὸν Ἅγιο ἀφήνοντας τὴν τιμωρία του γιὰ τὸ πέρας τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου.
Πράγματι ὁ Ἅγιος φυλακίζεται, ἀλλὰ καὶ πάλι θαυμαστὸ γεγονὸς λαμβάνει χώρα στὴ φυλακή. Τὸ βράδυ παρουσιάζεται σὲ ὅραμα ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Θεοτόκος ρωτώντας τὸν Ἅγιο τὸ λόγο γιὰ τὸν ὅποιο αὐτὸς βρισκόταν στὴ φυλακή. Ὅταν ὁ Άγιος ἀποκρίθηκε ὅτι φυλακίστηκε γιὰ τὴ δική τους ἀγάπη, ὁ Χριστὸς τοῦ ἔδωσε τὸ Ἅγιο Εὐαγγέλιο ἐνῶ ἡ Θεοτόκος τὸ ἀρχιερατικὸ ὠμοφόριο.

Τὴν ἑπόμενη μέρα γνωστοί τοῦ Ἁγίου, ποὺ τὸν ἐπισκέφθηκαν, γιὰ νὰ τοῦ προσφέρουν λίγο ἄρτο, βρίσκουν τὸν Ἅγιο ἀπαλλαγμένο ἀπὸ τὰ δεσμὰ νὰ φορᾶ τὸ ὠμοφόριο καὶ νὰ διαβάζει ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο. Ὅταν ὁ βασιλιὰς πληροφορήθηκε τὰ γεγονότα ποὺ διαδραματίσθηκαν στὴ φυλακὴ ἐλευθέρωσε τὸν Ἅγιο καὶ μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους ἀρχιερεῖς ζήτησε συγνώμη ἀπὸ τὸν Ἅγιο γιὰ τὴ συμπεριφορὰ ποὺ ἐπέδειξαν ἀπέναντί του. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Συνόδου ὁ Ἅγιος ἐπέστρεψε στὴν ἐπαρχία του.
«Ποίοις μελωδικοῖς ἄσμασιν ἐπαινέσωμεν τὸν Ἱεράρχην, τὸν τῆς ἀσεβείας ἀντίπαλον, καὶ τῆς εὐσεβείας ὑπέρμαχον· τὸν τῆς Ἐκκλησίας πρωτοστάτην· τὸν μέγαν, προασπιστὴν τὲ καὶ διδάσκαλον· τὸν πάντας, τοὺς κακοδόξους καταισχύνοντα· τὸν ὀλετήρα Ἀρείου, καὶ θερμὸν ἀντίμαχον· τὸν δι’ οὗ τὴν τούτου ὀφρύν, Χριστὸς καταβέβληκεν, ὁ ἔχων τὸ μέγα ἔλεος»

(Πηγή: Κατακόμβη, Ἑξαμηνιαία ἔκδοση Μητροπολιτικοῦ –Καθεδρικοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Βόλου, Ἀφιέρωμα στὸν Ἅγιο Νικόλαο, Βίος τοῦ Ἁγίου Νικολάου, Ἀποστόλου Ἀκριβόπουλου, Φιλόλογου, Δεκέμβριος 1998, σσ. 31 – 32)

ΤΟ ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΟΙ «ΑΓΑΠΕΣ» ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ
Ἔψαχνα πολὺ καιρὸ μία «λογικὴ» ἀπάντηση στὸ ἐπιχείρημα τῶν οἰκουμενιστῶν νὰ ἔχουμε ἀγάπη γιὰ τοὺς ἑτερόδοξους καὶ νὰ μὴν τοὺς στενοχωροῦμε.
Ἄκουσα ἐπίσης νὰ λένε «καλύτερα μία εἰρήνη στραβὴ παρὰ ἕνας σωστὸς πόλεμος». Καὶ προσπαθοῦσα νὰ καταλάβω τί εἶναι ἀνώτερο, ἡ ἀγάπη ἢ ἡ ἀλήθεια.
Τὴν ἀπάντησή μου τὴν ἔδωσε ὁ Ἅγιος Νικόλαος. Παρότι δὲν ἔχει γράψει τίποτα, μία χειρονομία του ἔχει «φυτευθεῖ» στὸ ὑποσυνείδητο τῶν χριστιανῶν «Ἀγαπῶ τὸν Ἄρειο ὡς μέλος τῆς Ἐκκλησίας …ἀλλὰ παρόλα αὐτὰ τοῦ δίνω ἕνα χαστούκι ἐπειδὴ ἀρνήθηκε τὴν ΑΛΗΘΕΙΑ».
Ἕνα χαρακτηριστικό τῆς εἰκόνας τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἶναι ὅτι μᾶς κοιτάει προσεχτικά, μὲ μάτια ὀρθάνοιχτα, μὲ μία περίσκεψη ποὺ πηγάζει ἀπὸ κάποια παλιὰ ἀνάμνηση ποὺ δὲν θέλει καὶ δὲν μπορεῖ νὰ τὴν ξεχάσει. Τὴν ἀνάμνηση ἑνὸς ΧΑΣΤΟΥΚΙΟΥ. Χριστιανικὰ ἡ χειρονομία του παραμένει ἀπαράδεκτη.

Ἡ εἰκονογραφικὴ μορφὴ τοῦ Ἁγίου μας ἐξηγεῖ ὅτι δὲν πρόκειται γιὰ μία ἐμπαθὴς χειρονομία, ἀλλὰ γιὰ ἀποτέλεσμα τῆς θεολογικῆς ἀκρίβειας, συνοδευόμενης ὅμως ἀπὸ ἕνα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΒΙΩΜΑ, ἀντίστοιχο τοῦ ὁποίου μποροῦμε νὰ βροῦμε μόνο στὴν ἁγιογραφικὴ διήγηση τῆς ἀπομάκρυνσης τῶν ἐμπόρων ἀπὸ τὸν ναό. Ἀπὸ τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ.
Τὸ πόσο σημαντικὸ ἦταν αὐτὸ ποὺ ἔγινε τὸ 325 στὴ Νικαία, φάνηκε δύο αἰῶνες ἀργότερα ὅταν οἱ βησιγότθοι ἀρειανοὶ «υἱοθετήθηκαν» ἀπὸ τὴ δυτικὴ ἐκκλησία, ἀρχίζοντας τοὺς δογματικοὺς συμβιβασμοὺς ποὺ ὡς ἀποτέλεσμα εἶχαν τὸ σχίσμα.
Ἡ εἰκονογραφικὴ ἀπεικόνιση τοῦ Ἁγίου Νικολάου λοιπόν, μὲ τὸ μέτωπο χαρακωμένο ἀπὸ τὶς ρυτίδες, μᾶς μιλάει γιὰ τὴν βαρύτητα ὅσων ἔγιναν τότε καὶ ὅσων ἀκολούθησαν.

Τὸ τεράστιο μέτωπό του, φωλιὰ πνευματικῆς δύναμης καὶ σοφίας, ἀχώριστα ἀπὸ τὴν ἀγάπη καὶ ρυτιδωμένο ἀπὸ τὶς ἔγνοιες τοῦ πράου ἐπισκόπου ἀπὸ τὰ Μύρα τῆς Λυκίας, μᾶς λέει ὅτι και ἡ πραότητα ἔχει τὰ ὅριά της καὶ ὅτι οἱ ἐκτροπὲς ἀπὸ τὴν ὀρθὴ πίστη ξεπληρώνονται καὶ μὲ ἄλλον τρόπο, ἐκτὸς ἀπ΄αὐτὰ τὰ γλυκανάλατα ποὺ βλέπουμε καὶ ἀκοῦμε στὶς μέρες μας.
Ὁ Ἅγιος Νικόλαος σφραγίζει τὴν ἀκεραιότητα τοῦ μυστηρίου τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κύριου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων.
Φῶς ἐκ Φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρὶ, δι οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.

15 σχόλια:

 1. Εάν τόλμησε μία χειρονομία

  που είχε τέτοια φοβερή
  τιμωρία,

  εμείς οι τζάμπα μάγκες
  ας αναλογιστούμε με πόση
  άνεση σχολιάζουμε,τους πάντες και τα πάντα,αφού το χειρότερο που μπορεί να μας συμβεί είναι να μας
  κάνει μύνηση ο γνωστός
  δικομανής κλόουν του...
  τρεχαγύρευε watch...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πνευματοκίνητο και σωτηριώδες ήταν το χαστούκι του αγίου Νικολάου! Αυτή είναι η αληθινή αγάπη, αυτή που πονάει εν τη Αληθεία του Χριστού. Όχι εγωκεντρική αγάπη (λέγε απάτη), υποκριτικά ψευδοφιλήματα και χαϊδολογήματα στους αιρετικούς, διότι επιφυλάσσουν την εκατέρωθεν καταστροφή! Μη γινόμαστε επιλήσμονες των έργων και των λόγων των Αγίων. Αυτοί είναι οι οδηγοί μας προς την σώζουσα αλήθεια! Διότι, δι` άλλων οδών αυθαιρέτων κινούμενοι και τυφλοί όντες, ελεγχόμεθα υπό του ευαγγελικού: "μήτι δύναται τυφλὸς τυφλὸν ὁδηγεῖν; οὐχὶ ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται";(Λουκά 6,39). Αμφότεροι, λέει! Όχι μόνο στον ένα το κακό, αλλά και οι δύο οδηγούνται στην καταστροφή! Όπερ μη γένοιτο εις ουδένα και επ` ουδενί!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Σήμερα κάποια σχολιάστρια απο το μπλογκ αυτό θα τον χαρακτήριζε τον άγιο Νικόλαο ως ..."μονομονιακό"...!!!!!!

  Ακου λέξη που βρήκε για να κατηγορήσει τους Ορθόδοξους που παλεύουν κατα των αιρέσεων!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ6 Δεκεμβρίου 2019 - 10:32 μ.μ.

  Η ευαγγελική εντολή της συγχωρητικότητος,υποχωρητικότητος και θυσίας του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ συμφέροντος,αποσκοπεί στην διατήρηση της ειρήνης,της ''αιχμαλωσίας''-ει δυνατόν- του καλοπροαίρετου επιτιθέμενου και κυρίως στην αποδέσμευση από ο,τιδήποτε υλικό,φθαρτό και εφήμερο καθηλώνει στην γη,καθιστώντας αδύνατες τις πτήσεις στους ουράνιους θόλους του ηρωισμού και της αγιότητος.Όταν όμως θίγονται αξίες και ιδανικά,τα ιερά και τα όσια,τότε ο Κύριος μας άφησε ως υπόδειγμα το φραγγέλιο.Μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εκατό περίπου χρόνια αργότερα συμφωνόντας ουσιαστικά με την αντίδραση του Αγίου Νικολάου παραγγέλλει.''Σύντριψον αυτού(του βλασφήμου)την σιαγόνα,αγίασόν σου την χείρα.Συνεπώς πολύ φυσιολογικά και δίκαια αξιώθηκε αυτής της ουράνιας αναγνωρίσεως και τιμής ο μέγας Ιεράρχης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο κ. Γεώργιος Λουκάκης για μια ακόμα φορά με τα σχόλια του δείχνει ότι διαβάζει και μελετά τους αγίους της Εκκλησίας και δεν τους στρεβλώνει οικουμενιστικά!!!

   Αντιοικουμενιστής Ρωμιός

   Διαγραφή
  2. Μπράβο στον κ. Γεώργιο Λουκάκη που δεν στρεβλώνει τους Αγίους!!!

   Διαγραφή
 5. Πλησιάζει χαστούκι άνωθεν η είναι ιδέα μου;
  Ας μονιάσουμε λίγο. Έτσι
  κι αλλιως
  "Χριστός γεννάται"!
  Κερδισμενοι θα βγουμε.
  Είμαστε ζωντανός λαός
  κι επειδή ,νομίζω, μας στριμώξανε
  σε αλλότριο τρόπο ζωής,
  βγάζουμε την ζωντάνια μας
  σε μικρογκρίνιες.
  Να μας φωτίσει ο Θεος να μην
  σ π α τ α λ ι ώ μ α σ τ ε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΚΑΠΟΙΟΙ,ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ
  ΜΕ ΤΟΝ ΑΓἾΟ,ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΖΟΥΝ ΧΑΣΤΟΥΚΙΑ
  ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥ ΜΟΙΑΖΟΥΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εγώ δεν είδα κανένα να ρίχνει κανένα χαστούκι απο ιερό ζήλο, ανώνυμε 9:38 μμ. Αντίθετα είδα πολλούς "χριστιανούς της λαμπαδούρας" και της ψευτοευγένειας του σαβουάρ βίβρ να κατακρίνουν φαρισαϊκά ανθρώπους που μιλάνε τον λόγο της αλήθειας σαν τον άγιο Νικόλαο και δεν αρκούνται σε μια ψεύτικη αγαπολογία χωρίς Χριστό των οικουμενιστών και εκκοσμικευμένων...

   Διαγραφή
  2. ἘΚΤῸς ἈΠῸ ΣΈΝΑ
   ΠΟΥ ΑΓΙΟΧΑΣΤΟΥΚΙΖΕΙΣ...
   ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ,ΑΛΛΑ,
   ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ...

   Διαγραφή
 7. ...της λαμπαδούρας;

  Τόσα χρόνια χριστιανός
  (ας πούμε)
  τέτοια λεξη δεν την
  εχω ξανακουσει.

  Μάλλον γέρασα και δεν
  καταλαβαίνω τη νεολαία...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. "Δον κιχ ο τις" 4:08 μμ

   "Χριστιανοί" της λαμπαδούρας δεν έκφραση της νεολαίας, αλλά την έλεγαν και σοβαροί θεολόγοι πριν δεκαετίες ολόκληρες.


   "Χριστιανοί" της λαμπαδούρας είναι αυτοί που εμφανίζονται εθιμοτυπικά στην Εκκλησία μόνο το Πάσχα με την πασχαλινή λαμπάδα-λαμπαδούρα για ν'ακούσουν μόνο το "Χριστός Ανέστη" και εξαφανίζονται απο την ζωή της Εκκλησίας τον υπόλοιπο χρόνο. Τέτοιος "Χριστιανισμός" δεν είναι οπωσδήποτε Χριστιανισμός. Ο πραγματικός Χριστιανισμός είναι παράδοση της ζωής μας ολόκληρης στον Χριστό και συμμετοχή στην μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας (ι. Εξομολόγηση με μετάνοια κτλ) και εφαρμογή των θείων εντολών στη ζωή μας.

   Παρατηρητής

   Διαγραφή
 8. Οσο ζώ μαθαίνω.

  Ευχαριστώ για τον
  κόπο αδερφέ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Δον Κιχωτη νασαι καλα να μας τα λες
  μαγικα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.