29 Νοε 2019

Ἔρχεται ἡ ψηφιακὴ δικτατορία; Σὲ ἐφαρμογὴ βιντεοεπιτήρηση καὶ σαρωτές ἀναγνώρισης προσώπων στὴν Κίνα ἀπὸ τὸ 2020.

Τὴν πρώτη ψηφιακη δικτατορία ετοιμαζεται νὰ θέσει σὲ ἐφαρμογὴ ἡ Κίνα ἀπὸ τὸ 2020. Μὲ τὴ βοήθεια τῆς βιντεοεπιτήρησης καὶ τους σαρωτές αναγνωρισης προσώπων, θὰ ἐπιτηρεῖ λεπτὸ πρὸς λεπτό, κάθε ἕναν ἀπὸ τὰ 1,5 δισεκατομμύρια πολίτες της. Τὸ πρόγραμμα ὀνομάζεται «κοινωνικὴ πίστωση» καὶ ἐφαρμόζεται ἤδη πιλοτικὰ σὲ 40 πόλεις τῆς ἀχανοῦς χώρας. Ἐπὶ τῆς οὐσίας εἶναι ἕνας μαζικὸς ἔλεγχος τῶν πολιτῶν, σὲ πραγματικὸ χρόνο, μὲ τὴ βοήθεια τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης. 
Ὁ κάθε πολίτης, ἀνὰ πάσα στιγμή, φακελώνεται οπως οἱ κινήσεις καὶ ἡ συμπεριφορά του. Οἱ ἀρχὲς μποροῦν νὰ ἀναγνωρίζουν πρόσωπα, νὰ σαρώνουν τὸ σῶμα, νὰ παρακολουθοῦν ὅλους τούς πολίτες σὲ ὁποιοδήποτε σημεῖο τῆς κινεζικῆς ἐπικράτειας κι ἂν βρίσκονται. Παράλληλα οἱ κάμερες τροφοδοτοῦν τὸ σύστημα «κοινωνικῆς βαθμολόγησης», τὸ ὁποῖο βασίζεται στην επιβράβευση, την τιμωρία καὶ τη δημόσια ταπείνωση. Τὸ σύστημα βαθμολογεῖ τοὺς πολίτες ἀνάλογα μὲ...
τὴν συμπεριφορὰ ποὺ καταγράφουν οἱ κάμερες. Στὴ συνέχεια λογισμικὰ τεχνητῆς νοημοσύνης, διαχωρίζουν τοὺς πολίτες σὲ καλοὺς – ποὺ δὲν δημιουργοῦν πρόβλημα στὴν κοινωνία- καὶ σὲ κακούς. Πῶς γίνεται αὐτό; Ἡ βαθμολόγηση τοῦ κάθε πολίτη ξεκινάει στὴν ἡλικία τῶν 18. Τὸ ἄριστα εἶναι τὸ 1000 ἢ τὸ Α. Ἂν οἱ κάμερες καταγράψουν ὅτι ὁ πολίτης βρῆκε ἕνα πορτοφόλι καὶ τὸ παραδώσει στὶς ἀρχές, ἂν βοηθήσει ἕναν ἡλικιωμένο νὰ διασχίσει τὸ δρόμο ἢ ἂν δώσει αἷμα, τότε ἡ βαθμολογία του αὐξάνεται καὶ συγκαταλέγεται στους αξιοσέβαστους καὶ καλύτερους πολίτες τῆς κοινωνίας. Κατὰ συνέπεια ἐπιβραβεύεται. Ἔχει προτεραιότητα στὶς οὐρὲς τῶν δημόσιων ὑπηρεσιῶν, δὲν πληρώνει ἐγγύηση στὰ νοσοκομεῖα, μπορεῖ νὰ εἶναι μέλος τοῦ κόμματος, λαμβάνει τιμὲς σὰν ἥρωας καὶ βεβαίωση ἀξιοπιστίας ἀπὸ τὸ κόμμα. Ἀφίσες μὲ τὶς φωτογραφίες, τὸ ὄνομα καὶ τὴν βαθμολογία τῶν «καλῶν» πολιτῶν ἀναρτῶνται παντοῦ στὴν πόλη. 

Ο εφιάλτης είναι γιὰ ὅσους ἡ βαθμολογία τους εἶναι κάτω ἀπὸ τὸ 900 ἢ ἀπὸ τὸ Α-. Θεωροῦνται πολίτες πού δεν εῖναι ἄξιοι ἐμπιστοσύνης, δεν μποροῦν νὰ πάρουν δάνειο ἀπὸ τὴν τράπεζα γιὰ νὰ ἀγοράσουν ἕνα διαμέρισμα, νὰ ἔχουν πιστωτικὴ κάρτα, νὰ ταξιδεύουν μὲ τὸ ἀεροπλάνο καὶ τὸ τρένο, οἱ ἀποταμιεύσεις τους μπλοκάρονται κ. ἄλλα. Ὁ ἦχος τοῦ κινητοῦ τους εἶναι μία σειρήνα περιπολικοῦ ποὺ προειδοποιεῖ τοὺς τριγύρω ὅτι κυκλοφορεῖ ἕνα κακοποιὸ στοιχεῖο ἀνάμεσά τους. Ὅποιος τοὺς καλεῖ εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἀκούσει πρῶτα ἕνα μήνυμα ποὺ ἀναφέρει ὅτι ὁ καλούμενος ἀνήκει στὴν χειρότερη κατηγορία πολιτῶν. Πορτρέτα μὲ τὸ στοιχεῖα τῶν «κακῶν» πολιτῶν, ἀναρτῶνται σὲ ὅλους τούς δημόσιους χώρους τῆς πόλης ὅπου ζοῦν. Ἀκόμα καὶ στὰ σινεμά. Τὰ ὀνόματά τους, οἱ διευθύνσεις τους, οἱ ἀριθμοὶ τῶν τηλεφώνων τοὺς ὅπως καὶ πολλὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὴν προσωπική τους ζωὴ εἶναι καταχωρημένα σὲ μια μαύρη λίστα, ἡ ὁποία εἶναι δημοσιευμένη στὸ ἴντερνετ. Ὁ καθένας πρὶν ἀπὸ μία συναλλαγή, μία συνάντηση ἢ μία φιλία μπορεῖ ἐλεύθερα νὰ μελετήσει τὴν βαθμολογία τοῦ συνομιλητῆ του καὶ νὰ ἀναζητήσει τὸ ὄνομά του στὴ μαύρη λίστα. 

Μὲ λίγα λόγια ἢ «ἡ κοινωνικὴ πίστωση – βαθμολόγηση» γιὰ τὸν κάθε Κινέζο πολίτη, εἶναι τὸ διαβατήριό του στὴν κοινωνία, ἡ δεύτερή του ταυτότητα. Σύμφωνα μὲ τὸν ἐμπνευστὴ τοῦ προγράμματος τῆς ὁλοκληρωτικῆς ἐπιτήρησης, σκοπὸς του εἶναι ἡ ἀνοικοδόμηση της ηθικής. Ἐπιθυμία εἶναι οἱ πολίτες νὰ εἶναι ἔντιμοι, εἰλικρινεῖς, νὰ σέβονται τὰ κοινωνικὰ συμβόλαια. Ἐπὶ τῆς οὐσίας ὅμως, ἡ Κίνα, ἐπιχειρεῖ νὰ σφυρηλατήσει ἕναν νέο ἄνθρωπο, ὑποτακτικό τῆς ἐξουσίας. Ὑπάκουο, ὑποταγμένο, ἀφοσιωμένο στὶς ἐπιταγὲς τοῦ κράτους μὲ ἀπολύτως ἐλεγχόμενη συμπεριφορά. 

Σήμερα ὀ Μεγάλος Ἀδερφός στην Κίνα, μὲ τὴν ἀναγνώριση τῶν προσώπων, ἐπιτρέπει συναλλαγές, πρόσβαση σὲ βιβλιοθῆκες, σὲ ἀεροδρόμια κτλ. ἀλλὰ παράλληλα τιμωρεῖ καὶ ταπεινώνει, καθὼς ἐντοπίζει παραβάτες, «ἀνάρμοστες» συμπεριφορές, ἔτσι ὅπως τὶς καθορίζουν οἱ ἐπιταγὲς τοῦ καθεστῶτος. Στὴν Κίνα τοῦ μέλλοντος, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀναγνώριση προσώπου, ἡ ταυτοποίηση τοῦ πολίτη θὰ γίνεται καὶ ἀπὸ τὴν στάση τοῦ σώματός του. Κατὰ συνέπεια, τὰ ἑπόμενα χρόνια, θὰ εἶναι ὁλοένα καὶ πιὸ δύσκολο γιὰ κάποιον νὰ ξεφύγει ἀπὸ τον κρατικὸ ἔλεγχο. Μὲ 200 ἑκατομμύρια ἔξυπνες κάμερες, ἐγκατεστημένες σὲ ὁλόκληρη τὴ κινεζικὴ ἐπικράτεια, δηλαδή 1 κάμερα ἀνὰ 7 κατοίκους, οἱ Κινέζοι σὲ λίγους μῆνες, θὰ εἶναι οἱ πιὸ ἐπιτηρούμενοι πολίτες στὸν κόσμο. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν συμπεριφορά τους, ὅλες οἱ συνήθειές τους, ἡ ἐρωτική τους ζωή, ἡ καθημερινότητά τους θὰ περνάει ἀπὸ τὸ μικροσκόπιο τῆς ἐπιτήρησης, τὸ ὁποῖο δὲν θὰ χάνει τὴν παραμικρὴ λεπτομέρεια. 

Οἱ ἀρχὲς εἶναι σὲ θέση νὰ παρακολουθοῦν ἐξ ἀποστάσεως τὴ χρήση τοῦ διαδικτύου, τὶς τηλεπικοινωνίες, ταξίδια σὲ συγκεκριμένους προορισμούς… τὰ πάντα. Τὸ κράτος θὰ γνωρίζει τὸν ἑκάστοτε πολίτη, καλύτερα ἂπ΄ ὅ,τι γνωρίζει ὁ ἴδιος τὸν ἑαυτό του. Τί γίνεται στὴν Εὐρώπη Ὁ Μεγάλος Ἀδερφὸς δὲν ἐφαρμόζεται μόνο στὴν Κίνα. Τὸν Αὔγουστο τοῦ 2019, οἰ Financial Times, ἀποκάλυψαν στοὺς Βρετανοὺς πὼς ἡ περιοχὴ τοῦ King’s Cross, καὶ πιὸ συγκεκριμένα ὁ σταθμὸς τοῦ Eurostar, ἔχει ἐξοπλισθεῖ με κάμερες ἀναγνώρισης προσώπου, ἐνῶ ξεκίνησε ἡ ἐγκατάστασή τους καὶ στὸν οἰκονομικὸ πνεύμονα τῆς Canary Wharf. Στὸ ἐμπορικὸ κέντρο Westfield Stratford City, στο Λονδίνο, οἱ ἔξυπνες κάμερες σκαναρουν 300 πρόσωπα τὸ δευτερόλεπτο. Στὴν πραγματικότητα χιλιάδες Βρετανοί, χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζουν, ἔχουν φακελωθεῖ ἀπὸ τὶς κάμερες ἀναγνώρισης προσώπου κατὰ τὴ διάρκεια δοκιμῶν τὸ 2018. Η ΜΚΟ, Big Brother Watch, ἔδωσε στὴ δημοσιότητα λίστα μὲ τὰ μουσεῖα, καζίνο, ξενοδοχεῖα, ἐμπορικὰ καὶ συνεδριακὰ κέντρα ὅπου εἶχαν ἐγκατασταθεῖ ἔξυπνες κάμερες. 

Το Λονδίνο σημερα εἶναι ἡ δεύτερη μεγαλύτερη ἐπιτηρούμενη πόλη στὸν κόσμο, καθὼς διαθέτει 420.000 κάμερες ἐπιτήρησης καὶ ἀναγνώρισης προσώπου. Συνολικὰ ἡ Μεγάλη Βρετανία διαθέτει 4 ἑκατομμύρια κάμερες. 1 γιὰ κάθε 14 πολίτες της. Περπατώντας κάποιος στὸ Λονδίνο παρακολουθεῖται ἀπὸ τουλάχιστον 300 κάμερες Ἡ Γαλλία ἐπιθυμεῖ τὴν ἐπίσπευση τῆς ἐφαρμογῆς ταυτοποίησης μὲ τὴν ἀναγνώριση προσώπου. Ἀπὸ τὸ 2020, ἡ πρόσβαση στὶς ἰστοσελίδες τῶν δημόσιων ὑπηρεσιῶν, θὰ γίνεται μόνο μὲ τὴν ἀναγνώριση προσώπου. Ἤδη ὁ προϋπολογισμὸς τοῦ 2020, προβλέπει τὴν γενικὴ συλλογὴ προσωπικῶν δεδομένων ἂπ ὅλες τὶς ἰντερνετικὲς πλατφόρμες ποὺ θὰ τὶς ἀναλύει ἠ τεχνητὴ νοημοσύνη. Στὴν πόλη τῆς Νίκαιας ἀντιστοιχεῖ 1 κάμερα γιὰ 145 κατοίκους. Η Νίκαια ήταν ἡ πρώτη πόλη ποὺ δοκίμασε πιλοτικὰ τὴν ἀναγνώριση προσώπου, μέσω τῆς βιντεοεπιτήρησης, τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2019. Στὴν ἴδια πόλη τὸ τρὰμ διαθέτει σύστημα ἐπιτήρησης ποὺ εἶναι ἱκανὸ νὰ διαβάσει τὰ συναισθήματα στὸ πρόσωπο τῶν ἐπιβατῶν. Παράλληλα μὲ τὴν βιντεοεπιτήρηση, σὲ πολλὲς γαλλικὲς πόλεις ὅπως εἶναι το Σεν Ἐτιέν, ἔχουν ἐγκαταστήσει μικρόφωνα καὶ αἰσθητῆρες ἤχου στοὺς δρόμους, καὶ σὲ ὅλους του δημόσιους χώρους, ὥστε ἡ ἀστυνομία νὰ μπορεῖ εἰδοποιεῖτε καὶ νὰ ἐπεμβαίνει ἐγκαίρως, γιὰ τὸ παραμικρό. Ἐπίσης ἐξετάζεται σχέδιο ἐγκατάστασης συστήματος ἀναγνώρισης προσώπου στὶς εἰσόδους τῶν λυκείων τς χώρας.

15 σχόλια:

 1. οἱ κάμερες,εἶναι μηχανήματα,καὶ σπᾶνε...Γιὰ κάθε δρᾶση,ὑπάρχει ἀντίδραση,
  γιὰ κάθε μηχανισμὸ καταπάτησης τῆς ἐλευθερίας,ὑπάρχει μηχανισμὸς
  ἀποτίναξης τοῦ ζυγοῦ.....
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλλιόπη, είναι έξυπνοι. Τις κάμερες τις βάζουν ψηλά, εκεί που δε φτάνει το χέρι μας. Άσε που άμα σε πιάσουν θα την πληρώσεις στο δεκαπλάσιο.
   Γι' αυτό να προσέχουμε ποιους ψηφίζουμε. Όχι να πάμε να τους σταματήσουμε μετά.

   Διαγραφή
  2. καὶ πρὶν καὶ μετά...καὶ εἶναι ἔξυπνοι
   ὅσο ἔξυπνος εἶναι καὶ ὁ διάλος...
   ἡ ἀντίσταση δὲν φοβᾶται τὰ ὕψη !
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
 2. Τους ζυγους...λυσατε...!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. βαριέσαι,ἔ;;
   ὑπομονή,εἶναι καὶ ἡ ἡλικία....

   Διαγραφή
 3. Σε μιά χώρα όπως η δικιά
  μας, που η ανασφάλεια,
  τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις,
  έχει εγκατασταθεί για τα
  καλά,
  πολύ εύκολα οι κάμερες, θα διαφημιστούν με τις γνωστές μεθόδους από τα
  πασίγνωστά μας μ μ ε
  (κι αυτό ίσως εξηγεί την
  μανία για την έγκατάσταση
  ..."επενδυτων" και σε μικρά κι απομακρυσμένα χωριά).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ερχεται μεγαλη καταστροφη στον τοπο μας οσο δεν φανταζεστε,δυστυχως που το λεω αλλα ετσι ειναι και ειναι πολυ κοντα μας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όντως έρχεται.
   Αλλά δεν μπορώ να πω πως λυπάμαι.
   Γιατί στην πορεία που ακολουθούμε, έχουμε χάσει και τον ελληνισμό μας και την ορθοδοξία.
   Και μάταιοι βγήκαν οι αγώνες όσων προσπαθούσαν να σώσουν αυτή τη χώρα.
   Όταν έρθει η καταστροφή και δεν μείνει τίποτα όρθιο, θα συνέλθουν τα μυαλά των κολασμένων κατοίκων του τόπου μας (όσων επιβιώσουν) και τότε μπορούμε να ξαναρχίσουμε από την αρχή. Με ότι ψιλά έχουν απομείνει.

   Εμένα πλέον αυτή η χώρα με κάνει να παθαίνω ασφυξία. Δεν υπάρχει τίποτα καλό μέσα της να αγαπήσεις. Η πολιτική σκηνή είναι γεμάτη καθάρματα. Η διοίκηση της Εκκλησίας μας παρομοίως. Οι άνθρωποι, οι περισσότεροι, χαζοί και λυσσασμένοι, λες και έφυγε εντελώς το Άγιο Πνεύμα από πάνω τους. Το Άγιο Όρος σε πνευματική παρακμή. Το κράτος υπό κατοχή και διάλυση. Οι υποδομές της χώρας ερείπια. Η λογική ανύπαρκτη. Η συνείδηση των ανθρώπων μπαζωμένη. Η εθνική συνείδηση εξαφανισμένη. Η αγάπη άφαντη και το νόημά της σαν λέξη έχει διαστρεβλωθεί. Η δικαιοσύνη έννοια ξεχασμένη και βαλμένη στο περιθώριο. Μόνο σημείο ανάπαυσης, μερικές χριστιανικές "βρύσες" που δεν τρέχουν, αλλά στάζουν ορθοδοξία, αγάπη και κοινή λογική. Ο Θεός μας έχει εγκαταλείψει, γιατί πέντε σωστοί χριστιανοί δεν υπάρχουν, και αυτοί που υπάρχουν είναι εισαγόμενοι.

   Διαγραφή
  2. ἐντάξει,ἡ καταστροφὴ ἔρχεται,μῆν κάνεις τίποτε,ἀπόλαυσέ την...
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
  3. @Καλλιόπη
   Η καταστροφή έρχεται από τον Θεό και θα έρθει αναπόφευκτα, εκτός κι αν διορθωθούμε σαν έθνος.
   Και δεν μιλάω τόσο για τα κοινά πάθη και αδυναμίες μας, αλλά για την επιπολαιότητα που δείχνουμε προς τα Εκκλησιαστικά πράγματα. Από την Παλαιά Διαθήκη έως σήμερα, ένα τιμωρούσε ο Θεός περισσότερο: την λατρεία άλλων θεών και την αίρεση.
   Σήμερα, δεν έχει μείνει άνθρωπος που να μην καταπίνει τις αιρέσεις σαν καραμελίτσες ή να ακολουθεί τυφλά επισκόπους που, είτε λένε το Α ενώ κάνουν το Β, είτε είναι αιρετικοί.

   Επίσης, έχω σκάσει σε αυτό το site να φωνάζω πως πρέπει να κάνουμε όλοι αποτείχιση, αλλά ούτε οι διαχειριστές της σελίδας δεν δημοσιεύουν τα σχόλιά μου. Επομένως, Καλλίοπη, εγώ ότι μπορούσα να κάνω το έκανα. Είμαι αποτειχισμένος μαζί με τους πιο σεβαστούς και ορθόδοξους πατέρες που έχει αναδείξει η Ελλάδα, υπομένω τους πειρασμούς που μου στέλνει ο Θεός όσο καλύτερα μπορώ, και καλώ όσους μπορώ σε αποτείχιση. Η δε άποψη πως η αποτείχιση δε βγάζει εκτός Εκκλησίας, που πολλές συστημικές ιστοσελίδες υποστηρίζουν, είναι αιρετική.

   Χωρίς την καταδίκη της κολυμπαρίου μάζωξης και του ουκρανικού κακοκέφαλου, δεν πρόκειται να σωθεί αυτή η χώρα. Σου το λέω και σου το υπογράφω. Μάλιστα, χωρίς την καταδίκη αυτών, δεν ξέρω αν ακόμα και εγώ θα ήθελα να σωθεί...

   Διαγραφή
  4. Ανώνυμος 4 Δεκεμβρίου 2019 - 8:40 μ.μ.5 Δεκεμβρίου 2019 - 10:16 μ.μ.

   Διόρθωση αυτού που πληκτρολόγησα λάθος πιο πάνω:
   Αντί για: "η αποτείχιση δε βγάζει εκτός Εκκλησίας", διαβάστε "η αποτείχιση σε βγάζει εκτός Εκκλησίας". Μικρό αλλά τραγικό τυπογραφικό λάθος...

   Διαγραφή
  5. μὴ σκᾶς.δὲν θὰ σώσουμε κανέναν,
   μετὰ δυσκολίας ἴσως,μόνο τὸν ἐαυτό μας.
   (Ἕνας εἶναι ὁ Σωτῆρ)
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
 5. Τα κινητά,η τηλεοράσεις,οι υπολογιστές καί κάθε δημόσιο έγγραφο με ενσωματωμένο τσιπ RFID, είναι καταδότης μέσω των δορυφόρων που ενεργοποιεί κάθε κράτος.
  Αργότερα τα κράτη θά παρακολουθούν τούς ανθρώπους με το μαρκάρισμα που θα τούς γίνει με ακτίνες λέιζερ στο σώμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είναι, αλλά ξεκολλάει κανένας;
   Τους φανατικούς πολιτικούς οπαδούς του τσιπαρίσματος τους ψηφίσαμε με τα δυο μας τα χεράκια.
   Από την τηλεόραση δεν ξεκολλάμε.
   Από το κινητό; Μένω στην Θεσσαλονίκη και κάθε μέρα τα αστικά λεωφορεία είναι γεμάτα κόσμο που χώνονται μέσα τους και παστώνονται σαν τις σαρδέλες. Δεν έχει μέρος να σταθείς και να πιαστείς για να μην πέσεις, αλλά τα αμέτρητα υπνωτισμένα iZombie καταφέρνουν να μιλούν ταυτόχρονα στο κινητό και να χαζεύουν στο instagram! Πλέον, είναι δύσκολο να βρεις άνθρωπο που να περπατά στο δρόμο χωρίς να μιλά στο κινητό.

   Διαγραφή
 6. Πρώτα όμως εγκαταστάθηκε
  στην ζωή μας η
  α π ο ξ έ ν ω σ η ,
  και μετά ήρθαν τα γκατζετάκια να γεμίσουν
  τις στιγμές
  α μ η χ α ν ί α ς που
  είχαν πλημμυρίσει τις
  ζωές μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.