18 Οκτ 2019

ΝΣΚ: Νόμιμες οἱ θρησκευτικὲς σφαγὲς ζώων χωρὶς ἀναισθησία στὴν Ἑλλάδα

Μὲ ὁριακὴ πλειοψηφία ἡ γνωμοδότηση τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους ἡ ὁποία ἰσχύει ἀπὸ τὸ 2017
Σύμφωνη μὲ τὸ ἰσχῦον ἑλληνικὸ δίκαιο εἶναι ἡ τέλεση θρησκευτικῶν σφαγῶν (τύπου kosher καὶ halal), χωρὶς ἀναισθησία, σύμφωνα μὲ γνωμοδότηση τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους. Ἡ γνωμοδότηση 92/2017 ἐκδόθηκε ἔπειτα ἀπὸ σχετικὸ ἐρώτημα τοῦ Ὑπουργείου Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης καὶ Τροφίμων, ἐνῶ ἐλήφθη ὑπόψη στὴν ἔκδοση τῆς νέας ὑπουργικῆς ἀπόφασης ἀναφορικὰ μὲ τοὺς κανόνες ποὺ πρέπει νὰ τηροῦνται γιὰ τὴ σφαγὴ ζώων σὲ σφαγεῖα στὸ πλαίσιο λατρευτικῶν τύπων.

Ὅπως ἐπισημαίνεται στὴ γνωμοδότηση, ἡ ὁποία ἐκδόθηκε μὲ ὁριακὴ πλειοψηφία (6-4), ἡ διάταξη τοῦ ἄρθρου 2 πάρ. 2 τοῦ ν. 1197/1981 ποὺ ὁρίζει τὴν ἀπαγόρευση τῆς χωρὶς ἀναισθητοποίηση θανάτωσης θηλαστικῶν στὰ σφαγεῖα, δὲν μπορεῖ νὰ τύχει ἐφαρμογῆς, ὡς αὐστηρότερη ἐθνικὴ διάταξη, κατὰ τὸ ἄρθρο 26 πάρ. 1 τοῦ Κανονισμοῦ 1099/2009, στὴν εἰδικὴ περίπτωση τῆς θρησκευτικῆς σφαγῆς ποὺ προβλέπεται στὴ.....
διάταξη τοῦ ἄρθρου 4 πάρ. 4 αὐτοῦ.Σύμφωνα μὲ τὴ διάταξη αὐτή, ἀπὸ τὸν κανόνα τῆς ἀναισθητοποίησης ἑξαιροῦνται τὰ ζῶα ποὺ ὑποβάλλονται σὲ ἰδιαίτερες μεθόδους σφαγῆς ποὺ προβλέπονται ἀπὸ λατρευτικοὺς τύπους, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι ἡ σφαγὴ διενεργεῖται σὲ σφαγεῖο καὶ ὅτι τηροῦνται οἱ ἀπαιτήσεις τοῦ ἄρθρου 15 τοῦ αὐτοῦ κανονισμοῦ γιὰ τὶς ἐργασίες χειρισμοῦ καὶ ἀκινητοποίησης τῶν ζώων στὸ σφαγεῖο.Σύμφωνα μὲ τὸ ΝΣΚ (ΣΤ' Τμῆμα), ἡ διάταξη αὐτὴ τοῦ Κανονισμοῦ τηρεῖ τὴν ἀρχὴ τῆς ἀναλογικότητας καὶ τὴν ἰσορροπία μεταξύ του ἄρθρου 13 τῆς ΣΛΕΕ γιὰ τὶς ἀπαιτήσεις καλῆς διαβίωσης τῶν ζώων καὶ τοῦ ἄρθρου 9 τῆς ΕΣΔΑ, καθὼς καὶ τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ Χάρτη τῶν Θεμελιωδῶν Δικαιωμάτων τῆς ΕΕ γιὰ τὴν ἐλεύθερη ἐκδήλωση τοῦ θρησκεύματος ἢ τῶν πεποιθήσεων τοῦ ἀτόμου σχετικὰ μὲ τὴ λατρεία, τὴν ἄσκηση τῶν θρησκευτικῶν καθηκόντων καὶ τὶς τελετές.Ἀντίθετη ἄποψη διατυπώθηκε ἀπὸ 4 Συμβούλους, σύμφωνα μὲ τοὺς ὁποίους ἡ σφαγὴ καὶ ἡ ἐν συνέχεια ἀφαίμαξη θηλαστικοῦ ζώου χωρὶς τὴν προηγούμενη ἀκαριαία ἀναισθητοποίησή του, ὅπως συμβαίνει στὴ θρησκευτικὴ σφαγή, ἔχει ἀναμφίβολα τὰ χαρακτηριστικά του βασανισμοῦ.Ἡ ἄρνηση τῆς ὑποβολῆς κάθε ἐμβίου ὄντος σὲ βασανισμό, ἐπισημαίνουν οἱ μειοψηφοῦντες σύμβουλοι, δὲν συνδέεται μὲ ὁποιαδήποτε θρησκεία καὶ ὁπωσδήποτε δὲν ἐνέχει καμία ἔννοια προσβολῆς τῆς τελευταίας, ἀλλὰ ἀποτελεῖ ἀρχὴ ἀνεξάρτητη, ἡ ὁποία καταδεικνύει τὸν βαθμὸ πολιτισμοῦ μίας χώρας καὶ τὴν πρόοδο ποὺ ἔχει ἐπιτελέσει μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου στὴν ἐξέλιξή της.Σύμφωνα μὲ τὴ μειοψηφοῦσα γνώμη, «ὁ πολιτισμὸς μίας χώρας κρίνεται καὶ ἀποδεικνύεται κυρίως ἀπὸ τὴν προστασία ποὺ παρέχει σ' ἐκείνους, ποὺ δὲν ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ τὴν ἀξιώσουν. Τὸ ζῶο δὲν μπορεῖ νὰ ἀξιώσει τίποτε. Ἐπαφίεται στὴν Πολιτεία νὰ προστατεύσει ἂν ὄχι τὴν ζωή του, τουλάχιστον τὸν ἀνώδυνο θάνατό του».Οἱ νέοι κανόνες γιὰ τὴ σφαγὴ ζώων στὸ πλαίσιο λατρευτικῶν τύπωνΜὲ τὴ νέα ἀπόφαση 951/44337 (ΦΕΚ Β’ 1447/27.4.2017) τὸ Ὑπουργεῖο Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης καὶ Τροφίμων προχώρησε στὴ θέσπιση ἐθνικῶν κανόνων σχετικὰ μὲ τὴ σφαγὴ ζώων σὲ σφαγεῖα στὸ πλαίσιο λατρευτικῶν τύπων, ὥστε νὰ ἐξασφαλίζεται ἡ εὐρύτερη προστασία τῶν ζώων κατὰ τὴ θανάτωσή τους.Μὲ τὴν ἀπόφαση τίθενται ὁρισμένες γενικὲς ἀπαιτήσεις γιὰ τὴ σφαγὴ ζώων στὸ πλαίσιο λατρευτικῶν τύπων, ἐνῶ προβλέπονται εἰδικὲς διαδικασίες γιὰ τὰ πιστοποιητικὰ τῶν ἀτόμων ποὺ θὰ προχωροῦν στὶς σφαγές, τὴν ἔγκριση τοῦ σφαγείου καὶ ἄλλες σχετικὲς ἀπαιτήσεις.Παράλληλα, μὲ τὴ νέα ἀπόφαση τίθενται αὐστηρότεροι ἐθνικοὶ κανόνες γιὰ τὴ σφαγὴ στὸ πλαίσιο λατρευτικῶν τύπων, καθὼς προβλέπεται ὅτι:α) Σὲ ὅλα τὰ ζῶα, ἐκτὸς τῶν πουλερικῶν, ποὺ σφάζονται στὸ πλαίσιο λατρευτικῶν τύπων χωρὶς προηγούμενη ἀναισθητοποίηση ἐφαρμόζεται ἀναισθητοποίηση ἀμέσως μετὰ τὴν πραγματοποίηση τῆς τομῆς ἀφαίμαξης. β) Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ἀκινητοποίηση τῶν μηρυκαστικῶν μὲ ἀντιστροφὴ ἢ ὁποιαδήποτε ἄλλη μὴ φυσιολογικὴ θέση.γ) Ἡ τομὴ τῆς ἀφαίμαξης πραγματοποιεῖται μὲ ἀκρίβεια μὲ αἰχμηρὸ μαχαίρι κατάλληλο γιὰ τὸ μέγεθος καὶ τὸ εἶδος τοῦ ζώου.

7 σχόλια:

 1. "Ελλάς" "Ελλήνων" "Χριστιανών"...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Λυπάμαι πολύ και ντρέπομαι ........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ευτυχώς, πέρα από την οπιαδήποτε νομική άποψη επαλλήλων του κράτους, υπάρχουν τελικά η κρίση της δικαιοσύνης, η ίδια η πολιτική καθαυτή και φυσικά η κοινωνία και ο πολιτισμός της που είναι ανώτερες συνθήκες από οποιαδήποτε γνωμοδότηση.

  Γεώργιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Βέβαια δεν είναι μόνο το θέμα της σφαγής των ζώων, παραβίαση του κράτους δικαίου για τους ανθρώπους της χώρας μας είναι ακόμα χειρότερη συνθήκη, και συνιστά άτυπη βέβαια μορφή βασανισμού, ειδικά όταν είναι αδύναμοι οικονομικά και παρανόμως υπονομεύονται στην προσπάθειά ή οποιοδήποτε αξιοκρατικό τους εγχείρημα από το δυναστικό κράτος, αλλά όπως είπα και πιο πάνω, ευτυχώς υπάρχει η δικαιοσύνη, η πολιτική, η κοινωνία κλπ.
  Επομένως είτε πλειοψηφική, είτε μειοψηφική άποψη, όταν πρόκειται για γνωμοδοτήσεις, μικρή σημασία έχουν, απλώς αποτελούν μια ένδειξη-εκτίμηση, και τίποτα παραπάνω.
  Κανένα κρατικό όργανο δεν κατέχει την απόλυτη αλήθεια.
  Ούτε κανείς υπάλληλος είναι απόλυτα αλτρουιστής, κακώς δίδεται τελικά σημασία σε μια γνωμοδότηση είτε της όποιας πλειοψηφίας, είτε της όποιας μειοψηφίας, όποια και αν είναι αυτή.


  Γεώργιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Εδω πρεπει να επαναληφθει η νυχτα των κρυσταλλων.
  Αλλιως δεν γινεται χα"ι"ρι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Τό δυστύχημα σέ αυτόν τό τόπο,είναι πώς ενώ παριστάνει επισήμως (δλδ Συνταγματικά) τό ΧΡιστιανικό,αδιαφορεί γιά τούς Θείους νόμους τού Τριαδικού Θεού,που λένε νά μήν τρώμε κρέατα από μή σφαγμένο ζώο,δλδ από "πνιχτό" καί νά νομοθετεί κάτι αντίστοιχο γιά νά προστατέψει ξένη θρησκεία δλδ τούς μουσουλμάνους!!!
  ΟΛΑ τά κρέατα όμως πού κυκλοφορούν στά κρεοπωλεία τής χώρας είναι πνιχτά,δλδ θανατομένα μέ μεθόδους αντίθετους από αυτούς πού νομοθέτησε ό Θεός,δλδ τήν σφαγή!!!
  περαστικά μας...χρόνια τώρα τρώμε μαγαρισμένα τρόφιμα,αλλά τούς μουσουλμάνους κατηγορούμε,τούς οποίους μάλιστα θάπρεπε μάλλον νά σεβόμαστε πού ΣΕΒΟΝΤΑΙ τήν δική τους θρησκεία.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΩ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΜΕΠΙΡΙΑ ΜΟΥ κ ΣΤΙΣ ΕΙΚΙΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΩ ΜΕΣΑ ΜΟΥ.
  ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕΓΑΛΩΣΑ ΣΕ ΧΩΡΙΟ ΟΙ ΕΜΕΠΙΡΙΕΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ.
  ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΙΟΥΣ ΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΕΖΗΣΑΝ ΣΕ ΚΑΛΥΒΕΣ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ κ ΗΤΑΝ ΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ.ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 70s-8s.
  ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΙΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΑΜΕ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ.ΤΑ ΑΡΝΙΑ κ ΚΑΤΣΙΚΙΑ ΣΦΑΖΟΝΤΑΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΩΝ ΣΠΙΤΙΝ ΑΚΟΜΑ κ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΣΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ.ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΥΠΗΡΧΑΝ ΤΡΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ κ ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΟΘΗΚΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟ Ε.Ε ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΛΑ κ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΦΑΓΙΩΝ.ΜΑΛΛΙΣΤΑ ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ ΕΞΗΗΣΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΓΙΝΟΤΑΝ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ κ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Η ΣΦΑΓΗ.
  Ο ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΦΑΝΗΣ...Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ κ ΕΥΤΑΞΙΑ.
  ΤΩΡΑ ΑΛΛΑΞΕ ΚΑΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥΤΟΥ;;;ΘΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΩ ΥΙΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΟΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ -ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ- ΕΙΧΑΜΕ ΑΠΟΡΙΨΕΙ;;;
  ΔΥΣΤΥΧΩΣ Η ΛΟΓΙΚΗ ΛΕΕΙ ΠΩΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Ν.Τ.Π ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΦΑΝΙΣΤΕΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.