1 Σεπ 2019

Προελαύνουν καὶ στεγάζουν τὴν νεκρὴ ζώνη οἱ Τοῦρκοι

Ὁ κλοιὸς τῆς Τουρκίας ἐπὶ τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας γίνεται ὁλοένα καὶ στενότερος τὸ τελευταῖο διάστημα. Ἡ Τουρκία διὰ μέσου τῆς ἰσχὺς της ἐπιδιώκει νὰ ἐλέγχει, ἀλλὰ καὶ νὰ προωθεῖ τὶς θέσεις καὶ τὰ συμφέροντά της. Ἀπὸ τὴ θάλασσα στὴν ξηρὰ καὶ ἀπὸ τὴν ξηρὰ στὴ θάλασσα, οἱ προκλήσεις κατὰ τῆς Κύπρου αὐξάνονται ραγδαία. Ἀπὸ γεωτρήσεις στὴν Κυπριακὴ ΑΟΖ, μέχρι στέγαστρα στὴ νεκρὴ ζώνη, ἕως τὶς παρενοχλήσεις τῶν γεωργῶν στὴ Δένεια. Εἶναι πλέον γεγονὸς ὅτι ἡ τούρκικη ἐπιθετικότητα ἔχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Τὸ κατοχικὸ καθεστώς, ἐνόσω πραγματοποιοῦνται στὴ θάλασσα γεωτρήσεις, σεισμικὲς ἔρευνες, ἀλλὰ καὶ στρατιωτικὲς ἀσκήσεις, γίνονται ταυτόχρονα κινήσεις προέλασης στὴ νεκρὴ ζώνη.
Τέτοιες ἐνέργειες ἔχουν καταγραφεῖ στὶς ἀρχὲς Αὐγούστου στὴν ὁδὸ Λήδρας. Συγκεκριμένα, οἱ κατοχικὲς ἀρχὲς ἔχουν κατασκευάσει στέγαστρο παρὰ τὴν ὁδὸ Κύκκου, ἐντός τῆς νεκρῆς...
ζώνης, τὸ ὁποῖο ἑνώνει τὶς δύο διόδους τῶν ἐλεύθερων καὶ κατεχόμενων περιοχῶν. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἀπὸ τότε ποὺ ἄνοιξε ἡ δίοδος στὴν ὁδὸ Λήδρας, ὁ κατοχικὸς στρατὸς προσπαθεῖ νὰ κάνει ὅσο τὸ δυνατὸ περισσότερο αἰσθητὴ τὴν παρουσία του, δημιουργώντας γέφυρα στὴν ὁδὸ Κύκκου καὶ προσπαθώντας νὰ ἐγκαταστήσει δυνάμεις στὴν ἴδια περιοχή.

Οἱ κινήσεις προέλασης στὴ νεκρὰ ζώνη δὲν ἀποτελοῦν μεμονωμένα περιστατικά. Ἡ ἀρχὴ ἔγινε μὲ μικρὲς ἐνέργειες, ὅπως γιὰ παράδειγμα στὰ Στροβίλια, ποὺ ἄρχισε τὸ 2000 καὶ συνεχίστηκε μέχρι καὶ τὸν περασμένο Φεβρουάριο. Μέχρι σήμερα, οἱ κάτοικοι στὰ Στροβίλια ζοῦν σὰν ἐγκλωβισμένοι καὶ οἱ Τοῦρκοι τοὺς ἐλέγχουν πλήρως, ἐφόσον  οἱ κάτοικοι εἶναι ἀναγκασμένοι νὰ ζητοῦν τὴν ἄδειά τους γιὰ τὶς διακινήσεις τους. Τὴν ἴδια ὥρα σὲ Δένεια καὶ Αὐλώνα, Τοῦρκοι ἔποικοι μεταβαίνουν στὰ χωράφια Κυπρίων γεωργῶν. Ὅμως, ποιὰ ἡ ἀντίδραση γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῶν τετελεσμένων; Ἀπολύτως καμιά. Τὸ παράνομο καθεστώς, ὑλοποιεῖ βαθμηδὸν καὶ ἀνενόχλητό τούς στόχους του γιὰ τὸν πλήρη στρατηγικὸ ἔλεγχο τοῦ νησιοῦ.

Εἶναι φανερὸν ὅτι ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση δημιουργεῖ ἕνα ἀσφυκτικὸ κλοιὸ εἰς βάρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Εἶναι ἡλίου φαεινότερον, ὅτι προσπαθεῖ μὲ κάθε τρόπο νὰ ἐκφοβίσει τὴν κυπριακὴ πλευρά, ὥστε νὰ ἀποδεχθεῖ τοὺς τουρκικοὺς ὅρους στὸ Κυπριακὸ καὶ τὰ ἐνεργειακά. Ἔχουμε γίνει ἡ καλύτερη μαριονέτα τοῦ κατακτητῆ, λόγω τῶν λανθασμένων διπλωματικῶν κινήσεων τῆς πλευρᾶς μας καὶ ἀδυνατοῦμε νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ αὐτὴ τὴ θέση.

Οἱ ἐλάχιστες διαμαρτυρίες τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας δὲν θὰ μπορέσουν νὰ ἀποδώσουν καρπούς, ἀφοῦ δὲν στηρίζονται σὲ μία ἐθνικὴ στρατηγικὴ ἀποτροπῆς τῆς Τουρκίας καὶ πραγματοποιοῦνται σὲ μεμονωμένες περιπτώσεις. Παράλληλα, ἐνόσω συνεχίζονται οἱ «ἄτυπες» συνομιλίες μὲ τὸν παράνομο ἡγέτη τῶν κατεχομένων, ἡ Τουρκία θὰ ἀπειλεῖ ἀπτόητη σὲ ξηρὰ καὶ θάλασσα. Ἀπὸ τὴν πλευρά τους, τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη διατηροῦν παθητικὴ ἕως ἀνύπαρκτη στάση, ἀφοῦ δὲν ἔχουν προβεῖ σὲ καμιὰ ἐνέργεια, ἐπιβεβαιώνοντας τὴν ἀδυναμία παρέμβασής τους γιὰ τὰ ὅσα διαδραματίζονται στὴ γραμμὴ ἀντιπαράταξης.

Ἔτσι, χωρὶς κανένα πρόβλημα τὸ τουρκικὸ καθεστὼς δρᾶ ἀνενόχλητο ἐνεργώντας σχεδιασμένα καὶ μεθοδικά, ὑλοποιώντας μέρα μὲ τὴ μέρα τοὺς μακροχρόνιους στόχους του. Βῆμα-βῆμα πραγματοποιεῖται κατάληψη τοῦ ἐδάφους μας. Εἶναι ἀδιανόητο ἡ πολιτικὴ μας ἡγεσία νὰ βαδίζει χωρὶς ἐθνικὴ στρατηγικὴ καὶ χωρὶς νὰ ἐμπλέκει οὐσιαστικά τούς συμμάχους μας στὴν ἀναχαίτιση τῶν Τουρκικῶν ἀπειλῶν ἔναντι τῆς κυριαρχίας τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Ἀντιθέτως, συνεχίζει τὴν ὑποχωρητικὴ πολιτικὴ τῶν ΜΟΕ καὶ τῆς «ἐπαναπροσέγγισης», ἡ ὁποία οὐδέποτε ἀπέδωσε καρποὺς καὶ συγκροτεῖ μία νομιμοποιημένη πλέον ὑπόσταση τοῦ ψευδοκράτους.

Οἱ κίνδυνοι ἐλλοχεύουν καὶ ἡ πολιτικὴ μας ἡγεσία ἀναλώνεται στὶς συνομιλίες ἀναμένοντας τὸν ἄσπρο καπνό, ξαφνικὰ μετὰ ἀπὸ τέσσερις καὶ πλέον δεκαετίες ἄκαρπων συνομιλιῶν. Ροκανίζουν ἁπλὰ τὸν χρόνο καὶ ἡ τουρκικὴ ἀπειλὴ μεγαλώνει καὶ δημιουργεῖ ἀνεπανόρθωτες ζημιὲς στὸ νησί μας. Ἔχει γίνει ξεκάθαρο ὅτι ὅσο αὐξάνονται οἱ παραβιάσεις τῆς νεκρῆς ζώνης, θὰ δημιουργοῦνται τετελεσμένα ποὺ δὲν μποροῦν νὰ διορθωθοῦν. Τὰ μέτρα ποὺ χρειάζονται πρέπει νὰ εἶναι δραστικά, ἄμεσα καὶ ἀποτελεσματικὰ ἂν δὲν θέλουμε νὰ βάλουμε ταφόπλακα στὸν Ἑλληνισμὸ τῆς Κύπρου μὲ τὴν ἴδια μας τὴν ὑπογραφή.

Γραφεῖο Τύπου
Π.Ε.Ο.Φ Θεσσαλονίκης

1 σχόλιο:

  1. "Εάν δεν ακούσης και δεν υπακούσης εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου, ώστε να φυλάττης και να εφαρμόζης όλας τας εντολάς αυτού, θα έλθουν και θα ξεσπάσουν εναντίον σου ...κατάραι"

    Εάν τα λόγια αυτά της Αγίας Γραφής, μας θυμίζουν την σημερινή κατάσταση της Πατρίδας μας, ας μετανοήσουμε:
    http://yiorgosthalassis.blogspot.com/2019/09/blog-post_89.html

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.