28 Αυγ 2019

Ὁ πόλεμος ἐναντίον τῶν μετρητῶν

Ἡ μὴ ἰσορροπημένη ἀναδιανομὴ τῶν εἰσοδημάτων καὶ τὰ χρέη παγκοσμίως, δημόσια καὶ ἰδιωτικά, ἔχουν φτάσει σὲ ἐπίπεδα ρεκὸρ – ἐνῶ μία ἀπὸ τὶς διαστρεβλώσεις ποὺ προκάλεσε ἡ πολιτικὴ τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν εἶναι οἱ φοῦσκες στὴν ἀγορὰ ἀκινήτων καὶ ἡ ἐξ αὐτῆς κερδοσκοπία στὰ ἐνοίκια ποὺ ἀπορροφοῦν πλέον ὅλο καὶ μεγαλύτερο μέρος τῶν εἰσοδημάτων τῆς μεσαίας καὶ κατώτερης τάξης. Τὸ Χὸνγκ Κόνγκ, στὸ ὁποῖο τὰ ἐνοίκια ἔχουν ἐκτοξευθεῖ στὰ ὕψη, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ ξέσπασμα μεγάλων κοινωνικῶν ἀναταραχῶν,  ἀποτελεῖ τὴν κορυφὴ τοῦ παγόβουνου – ἐνῶ ἤδη στὴ Γερμανία τὰ ἐνοίκια ἀντιστοιχοῦν στὸ 50% περίπου τοῦ μηνιαίου μισθοῦ. Ὁ ἑπόμενος τρόπος τώρα τῆς ληστείας τοῦ 99% τοῦ πληθυσμοῦ ἀπὸ τὸ 1% τῶν ἐλὶτ ποὺ ἔχουν στὴ διάθεση τοὺς τεράστιες δυνατότητες, δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὴν ἐπίθεση στὶς τραπεζικὲς καταθέσεις τῆς μεσαίας τάξης – ὅπου ὅμως, ἐπειδὴ ὑπάρχει ὁ φόβος πὼς οἱ ἄνθρωποι θὰ τὶς ἀποσύρουν, ἀρνούμενοι νὰ πληρώσουν γιὰ τὴ διαφύλαξή τους ἀντὶ νὰ εἰσπράττουν τόκους, ἡ λύση γιὰ τὶς ἐλὶτ εἶναι ἡ κατάργηση τῶν μετρητῶν.
«Ἂς ἐξετάσουμε τὴν ἄποψη ὅτι τὰ μετρητὰ χρησιμοποιοῦνται πράγματι καὶ ἀπὸ τὸ ὀργανωμένο ἔγκλημα. Τὸ ὀργανωμένο ἔγκλημα χρησιμοποιεῖ ἐπίσης τὸ διαδίκτυο, ὄπλα, τραπεζικὲς θυρίδες, αὐτοκίνητα, σκάφη ἀναψυχῆς, σπίτια, δικηγόρους, λογιστές, κομμώτριες καὶ χιλιάδες ἄλλα....

πράγματα ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ κάθε νομοταγὴς πολίτης. Θὰ πρέπει νὰ ἀπαγορεύσουμε ἢ νὰ ἐλέγξουμε ἕνα νόμιμο μέσο ἐπειδὴ τὸ χρησιμοποιοῦν καὶ κάποιοι παράνομοι;
Στὶς πρῶτες θέσεις στὴν κατάταξη τῶν παραγόντων οἱ ὁποῖοι διευκολύνουν τὸ ὀργανωμένο ἔγκλημα, συμπεριλαμβάνονται, σύμφωνα μὲ πρόσφατη ἔρευνα ποὺ εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας στὴ Μεγάλη Βρετανία, τὰ δικηγορικὰ καὶ λογιστικὰ γραφεῖα. Μήπως νὰ καταργήσουμε κι αὐτά; Ἡ τρομοκρατία ἔχει ὡς κύρια αἰτία τῆς τὸν θρησκευτικὸ φανατισμό, μήπως εἶναι ὥρα νὰ καταργήσουμε τὴ θρησκεία;
Ἡ κατάργηση τῶν μετρητῶν δὲν θὰ ἐπηρέαζε καθόλου τὸ ὀργανωμένο ἔγκλημα. Αὐτὸ βρίσκεται πάντοτε δύο βήματα μπροστὰ ἀπὸ τοὺς κρατικοὺς σχεδιαστές. Θὰ ἄλλαζε ἁπλῶς τὰ μέσα ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ ἐγκληματικὲς ὀργανώσεις γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τοὺς σκοπούς τους. Τὸ πιθανότερο εἶναι ὅτι αὐτὲς θὰ στρέφονταν πρὸς τὴ μεγαλύτερη ἀσφάλεια τοῦ «σκοτεινοῦ διαδικτύου» καὶ τῶν κρυπτογραφημένων νομισμάτων.
Ἡ κατάργηση τῶν μετρητῶν θὰ εἶχε, ὅμως, ἄμεση ἀρνητικὴ ἐπίπτωση σὲ διάφορες εὐάλωτες κοινωνικὲς ὁμάδες (ἡλικιωμένους, ἐπαῖτες, ἄπορους χωρὶς τραπεζικὸ λογαριασμὸ κλπ.). Ὅλοι αὐτοὶ θὰ βρίσκονταν σὲ ἀπόλυτη ἀπελπισία. Η κατάργηση τῶν μετρητῶν θὰ καταργοῦσε τὴν ἰδιωτικὴ ζωή μας. Θὰ ἦταν ἀδύνατον νὰ πραγματοποιήσει κανεὶς συναλλαγὲς χωρὶς κάποιος τρίτος νὰ μπορεῖ εὔκολα νὰ τὶς πληροφορηθεῖ (πηγή).
.
Ἀνάλυση
Ἡ μὴ ἰσορροπημένη ἀναδιανομὴ τῶν εἰσοδημάτων καὶ τὰ χρέη παγκοσμίως, δημόσια καὶ ἰδιωτικά, ἔχουν φτάσει σὲ ἐπίπεδα ρεκὸρ – ἐνῶ μία ἀπὸ τὶς διαστρεβλώσεις ποὺ προκάλεσε ἡ πολιτικὴ τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν εἶναι οἱ φοῦσκες στὴν ἀγορὰ ἀκινήτων καὶ ἡ ἐξ αὐτῆς κερδοσκοπία στὰ ἐνοίκια ποὺ ἀπορροφοῦν πλέον ὅλο καὶ μεγαλύτερο μέρος τῶν εἰσοδημάτων τῆς μεσαίας καὶ κατώτερης τάξης. Τὸ Χὸνγκ Κόνγκ, στὸ ὁποῖο τὰ ἐνοίκια ἔχουν ἐκτοξευθεῖ στὰ ὕψη, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ ξέσπασμα μεγάλων κοινωνικῶν ἀναταραχῶν,  ἀποτελεῖ τὴν κορυφὴ τοῦ παγόβουνου – ἐνῶ ἤδη στὴ Γερμανία τὰ ἐνοίκια ἀντιστοιχοῦν στὸ 50% περίπου τοῦ μηνιαίου μισθοῦ.
Ὁ ἑπόμενος τρόπος τώρα τῆς ληστείας τοῦ 99% τοῦ πληθυσμοῦ ἀπὸ τὸ 1% τῶν ἐλὶτ ποὺ ἔχουν στὴ διάθεση τοὺς τεράστιες δυνατότητες, δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὴν ἐπίθεση στὶς τραπεζικὲς καταθέσεις τῆς μεσαίας τάξης – οἱ ὁποῖες στὴ Γερμανία, γιὰ παράδειγμα, εἶναι τῆς τάξης τῶν 6 τρὶς €. Ἡ ἐπίθεση αὐτὴ εὑρίσκεται ἤδη σὲ ἐξέλιξη, μὲ τὴ βοήθεια τῶν ἀρνητικῶν ἐπιτοκίων τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν – ἂν καὶ δὲν ἔχει φτάσει ἀκόμη στὶς καταθέσεις, ἐπειδὴ ὑπάρχει ὁ φόβος πὼς οἱ ἄνθρωποι θὰ τὶς ἀποσύρουν, ἀρνούμενοι νὰ πληρώσουν γιὰ τὴ διαφύλαξή τους ἀντὶ νὰ εἰσπράττουν τόκους.
Στὰ πλαίσια αὐτά, ἡ λύση γιὰ τὶς ἐλὶτ εἶναι ἡ κατάργηση τῶν μετρητῶν, ἔτσι ὥστε νὰ μὴν ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ ἀποσύρουν οἱ Πολίτες τὶς καταθέσεις τους ἀπὸ τὶς τράπεζες – ὅποτε νὰ μπορέσουν νὰ τὶς φορολογήσουν τὰ κράτη περαιτέρω μὲ τὰ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια γιὰ νὰ ἀνταπεξέλθουν μὲ τὰ χρέη τους, νὰ διασώσουν τὶς χρεοκοπημένες τράπεζες, καθὼς ἐπίσης νὰ τὶς χρησιμοποιήσουν οἱ ἐλὶτ στὰ κερδοσκοπικά τους ἐγχειρήματα. Ἐν προκειμένω ὑπενθυμίζουμε τὰ ἑξῆς:
Τὰ κράτη τοῦ εὐρωπαϊκοῦ Βορρά, εἰδικὰ τὰ σκανδιναβικά, θεωροῦνται πιὸ πολιτισμένα. Αὐθαίρετα και συμπλεγματικὰ κατὰ τὴ γνώμη μου, ὅπως στὴν περίπτωση της Σουηδίας που ἔχει μετατραπεῖ στο πειραματόζωο των πολυπολιτισμικῶν κοινωνιῶν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔχει αὐξηθεῖ κατακόρυφα ἡ ἐγκληματικότητα, τὰ γκέτο, ὀ φόβος κοκ. Ἕνα δεύτερο χαρακτηριστικό του «πολιτισμοῦ» τοὺς εἶναι ἡ κατάργηση τῶν μετρητῶν χρημάτων, χωρὶς νὰ ἔχουν ἐρευνήσει καθόλου τὶς συνέπειες. Ἡ Σουηδία ἐδῶ, λόγω τοῦ συμπλέγματος τῆς προοδευτικότητας ποὺ τὴ διακατέχει, χρησιμοποιεῖται ξανὰ ὡς πειραματόζωο.
Γιὰ νὰ καταλάβουμε τὴ σημασία τοῦ θέματος καὶ τὶς συνέπειές του, ἐὰν ὅλοι πληρώνουμε ψηφιακά, μὲ κάρτες, τότε θὰ ὑπάρχει ἕνα κεντρικὸ προφὶλ τῶν κινήσεων καὶ τῶν πράξεών μας, τὸ ὁποῖο θὰ ἐπιτρέπει στὸ σύστημα (ΙΤ ὅμιλοι, ἑταιρεῖες πιστωτικῶν κρατῶν, τράπεζες, κυβερνήσεις) νὰ μᾶς ἐλέγχει πλήρως. Ἑπομένως δὲν θὰ μποροῦμε νὰ κρύψουμε τὶς ἐνέργειες ποὺ προδίδουν τὶς πολιτικές, σεξουαλικὲς ἢ ἄλλες ἀντιλήψεις μας, ὅποτε δὲν θὰ ὑπάρχει οὐσιαστικὰ καμία προστασία τῶν προσωπικῶν μας δεδομένων.
Ἐκτὸς αὐτοῦ, τὰ λογιστικὰ χρήματα θὰ μποροῦν ὁποτεδήποτε νὰ μπλοκάρονται καὶ νὰ παγώνουν, ὅπως στο Ιράν η στην Ινδία που οἱ κυβερνήσεις δὲν ἐπιτρέπουν τὶς ἀναλήψεις, γιὰ νὰ ἀποφευχθοῦν οἱ τραπεζικὲς χρεοκοπίες. Ἐπὶ πλέον, οἱ τράπεζες θὰ μποροῦν νὰ ἐπιβάλλουν ἀρνητικὰ ἐπιτόκια, ἕναν ἔμμεσο φόρο καταθέσεων δηλαδή, γιὰ νὰ πληρώνουν οἱ ἀποταμιευτὲς τὴ διάσωσή τους, μὲ τὸ γνωστὸ τρόπο τῆς ἰδιωτικοποίησης τῶν κερδῶν καὶ τῆς κοινωνικοποίησης τῶν ζημιῶν τους.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ οἱ ἄνθρωποι ποὺ καταδικάζονται στὸ περιθώριο, ἀδυνατώντας νὰ ἐξυπηρετήσουν τὰ χρέη τους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν τοὺς παρέχονται πιστωτικὲς κάρτες, δὲν θὰ μποροῦν νὰ ἐπιβιώσουν. Τὸ ἴδιο θὰ συμβαίνει μὲ ὅσους χρωστοῦν στὸ δημόσιο ἢ ὅπου ἀλλοῦ, ὅποτε θὰ μπλοκάρονται οἱ τραπεζικοὶ λογαριασμοί τους, σημειώνοντας πὼς ἑκατομμύρια Ἕλληνες σήμερα εἶναι ἀντιμέτωποι μὲ ἀναγκαστικὰ μέτρα. Ὅσον ἀφορᾶ δὲ τὸ χρηματοπιστωτικὸ τέρας, θὰ ἀπομυζεῖ ἀκόμη πιὸ εὔκολα τὶς κοινωνίες, ἐπιβάλλοντας ὑψηλὰ ἐπιτόκια ὑπερημερίας στὶς κάρτες, μεγαλύτερες προμήθειες στὰ καταστήματα ποὺ θὰ πληρώνονται ὑποχρεωτικὰ μὲ αὐτὲς κόκ.
Ἡ ἐπίσημη δικαιολογία τώρα τῆς κατάργησης τῶν μετρητῶν εἶναι ἡ καταπολέμηση τῆς φοροδιαφυγῆς καὶ τῆς τρομοκρατίας. Ἐν τούτοις, πρόκειται γιὰ ἕνα μεγάλο ψέμα. Εἰδικότερα, οἱ τρομοκράτες χρειάζονται συνήθως ἐλάχιστα χρήματα γιὰ τὶς ἐπιθέσεις τους καὶ θὰ εἶναι σὲ θέση πάντοτε νὰ τὰ ἐξασφαλίζουν μὲ ἄλλους τρόπους. Ὅσον ἀφορᾶ τὴ φοροδιαφυγή, μὲ πλαστὰ τιμολόγια μποροῦν τόσο νὰ ἐξασφαλίζονται μαῦρα χρήματα, ὅσο καὶ νὰ ξεπλένονται. Ἐκτὸς αὐτοῦ, οἱ κακοποιοὶ κάθε εἴδους χρησιμοποιοῦν τὶς δυνατότητες ποὺ προσφέρονται σὲ ὅλους, ἀπὸ τὶς ἀνώνυμες ἑταιρεῖες σὲ φορολογικοὺς παραδείσους.
Θυμίζω ἐδῶ πάντως ἀπὸ τὸ ἄρθρο «Ἡ οἰκονομικὴ ἐνσωμάτωση» τοῦ κ. Βιλιάρδου ὅτι, κατὰ τὴ διάρκεια μίας ἡμερίδας τοῦ ἀμερικανικοῦ ὑπουργείου οἰκονομικῶν ποὺ ἀφοροῦσε τὴν οἰκονομικὴ ἐνσωμάτωση, τὴ συμμετοχὴ δηλαδὴ ὅλων τῶν ἀνθρώπων στο σύστημα τοῦ χρέους, ὁ κ. B. Gates δήλωσε ὅτι, τὸ ἵδρυμά του θὰ καταφέρει νὰ μετατρέψει ὅλες τὶς πληρωμὲς στὴν Ἰνδία, στὸ Πακιστᾶν καὶ στὴ Νιγηρία σὲ ἠλεκτρονικές, ψηφιακές. Πῶς ἕως τὰ τέλη τοῦ 2018 ὅλες οἱ οἰκονομικὲς συναλλαγὲς σὲ αὐτὲς τῆς χῶρες θὰ ἔπαυαν νὰ ἐκτελοῦνται μὲ μετρητά!
Τὸ ἵδρυμα ἐπέλεξε τὴ Σουηδία γιὰ τὴν καμπάνια του, ὅπου στὴν ἀρχὴ ἡ MasterCard «στρατολόγησε» τὸ μουσεῖο τῶν ABBA. Στὸ κτίριο ἔπαψε νὰ ἐπιτρέπεται ἡ πληρωμὴ μὲ μετρητά, ἐνῶ τὸ ἴδιο ἔκανε ἕνας μουσικός του συγκροτήματος τῶν ΑΒΒΑ, μὲ μεγάλη διαφημιστικὴ ὑποστήριξη στὶς περιοδεῖες του. Παράλληλα ἡ σουηδικὴ κεντρικὴ τράπεζα ἐπιβάρυνε μὲ τὸ κόστος τῆς διατήρησης τῶν μετρητῶν τὶς ἐμπορικὲς τράπεζες, γιὰ νὰ σταματήσουν νὰ τὰ χρησιμοποιοῦν. Ἐκτὸς αὐτοῦ ἐπέτρεψε στὶς μεγάλες τράπεζες νὰ δημιουργήσουν ἕνα ΑΤΜ-Καρτέλ, μὲ στόχο τὶς ἀναλήψεις ὅλο καὶ λιγότερων μετρητῶν.
Σήμερα στὰ περισσότερα τραπεζικὰ καταστήματα τῆς Σουηδίας δὲν ὑπάρχουν μετρητὰ καὶ οἱ ἔμπορο πρέπει συχνὰ νὰ διανύσουν πολὺ μεγάλες ἀποστάσεις γιὰ νὰ καταθέσουν τὰ μετρητὰ τοὺς χρήματα ἢ νὰ πάρουν ψιλά. Λογικὰ λοιπὸν τὸ ἀποφεύγουν, γιὰ λόγους κόστους ἐπίσης, προτιμώντας τὶς κάρτες. Εὐτυχῶς ὅμως γιὰ τὴ χώρα, ἔχει δημιουργηθεῖ μία πρωτοβουλία πολιτῶν ἐναντίον τῆς ἀπαγόρευσης τῶν μετρητῶν. Ἐπικεφαλῆς τῆς εἶναι ἕνας πρώην ἀρχηγὸς τῆς ἀστυνομίας, ὁ ὁποῖος ἔχει δηλώσει πὼς ἡ καταπολέμηση τῆς ἐγκληματικότητας εἶναι πρόφαση γιὰ τὴν κατάργηση τῶν μετρητῶν.
Τὸ δεύτερο πειραματόζωο εἶναι ἡ χρεοκοπημένη καὶ κατεχόμενη Ἑλλάδα, στὴν ὁποία οἱ Ἑλληνίδες καὶ οἱ Ἕλληνες ἀποπροσανατολίζονται ἀπὸ τὸν ἐγχώριο βρώμικο πόλεμο τῶν διεφθαρμένων τῆς κομμάτων καὶ τῶν διαπλεγμένων μαζί τους ἀκόμη πιὸ βρώμικων ΜΜΕ. Εἰδικότερα, ὅποιος δὲν καλύπτει τὸ ποσοστό του στὶς ψηφιακὲς πληρωμές, τιμωρεῖται μὲ φορολογικὲς κυρώσεις. Οἱ ἔμποροι ὑποχρεώνονται ἀπὸ τὸ νόμο νὰ κλείνουν συμβόλαια μὲ ἑταιρεῖες πιστωτικῶν καρτῶν καὶ νὰ ἀγοράζουν τὰ φορητὰ μηχανήματα τοὺς (POS), ξένης φυσικὰ κατασκευῆς. Ἐκτὸς αὐτοῦ τους ἀπαγορεύεται νὰ χρεώνουν τοὺς πελάτες ποὺ πληρώνουν μὲ κάρτες τὶς προμήθειες ποὺ ἐπιβάλλουν οἱ ἐταιρίες, στραγγαλίζοντάς τους.
Ἐπὶ πλέον, ἔχουν ἀπαγορευτεῖ οἱ συναλλαγὲς μὲ μετρητὰ πάνω ἀπὸ 200 €, ἐνῶ οἱ μετρητοῖς πληρωμὲς ἔναντι ἀπόδειξης λιανικῆς δὲν ἀφαιροῦνται συχνὰ ὡς ἔξοδα ἀπὸ τὶς φορολογικὲς δηλώσεις. Τὰ μετρητὰ χρήματα ποὺ διατηρεῖ κανεὶς στὸ σπίτι τοῦ πρέπει νὰ τὰ δηλώνει καὶ μπορεῖ νὰ ἐλέγχεται, εἰδικὰ ὅταν θὰ καθιερωθεῖ τὸ περιουσιολόγιο. Ὅταν ὁλοκληρωθεῖ βέβαια τὸ πείραμα, θὰ διευρυνθεῖ σὲ ὁλόκληρη τὴν ΕΕ, ἐνῶ ἤδη ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ παραπάνω ἔχουν ἐπιβληθεῖ σὲ πολλὲς χῶρες της.
Ἐπίλογος
Κλείνοντας, ὅσον ἀφορᾶ τὰ δῆθεν ἐλεύθερα κρυπτογραφημένα χρήματα τύπου BITCOIN, ἡ ἀποκάλυψη πὼς ἡ ἀμερικανικὴ ὑπηρεσία πληροφοριῶν NSA ἔχει τὴν πατέντα γιὰ τὸ δεύτερο μεγαλύτερο, γιὰ τὸ ETHEREUM, σημαίνει πὼς κανένας δὲν μπορεῖ νὰ ἐμπιστευτεῖ τὴ μυστικότητά τους.
Δὲν πρέπει ἐπίσης νὰ ξεχνᾶμε πὼς μόνο τὰ μετρητὰ χρήματα εἶναι ἐγγυημένα ἀπὸ τὶς κεντρικὲς τράπεζες, ἐνῶ τὰ ὑπόλοιπα ὄχι. Ἑπομένως τὸ σύστημα ποὺ εἶναι πιὰ κεντρικὰ κατευθυνόμενο, Σοβιετικοῦ τύπου οὐσιαστικά, ὄχι ὅμως ἀπὸ τὸ προλεταριάτο ἢ τὴν κεντρικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ «κόμματος» ἀλλὰ ἀπὸ τὶς ἐλίτ, ἔχει κάθε λόγο νὰ τὰ καταργήσει.
Στὴν περίπτωση βέβαιά της ΕΕ τὰ μετρητὰ χρήματα δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ καταργηθοῦν νόμιμα, ἀφοῦ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀλλάξει ἡ συμφωνία τοῦ Μάαστριχτ ποὺ προϋποθέτει δημοψηφίσματα ἀπὸ πολλὲς χῶρες (ἐξαίρεση πάντοτε ἡ δύστυχη Ἑλλάδα ποὺ κανένας δὲν ρωτᾶ τοὺς πολίτες της γιὰ τίποτα, ἀντιμετωπίζοντάς τους ὡς ἄβουλα ὑποκείμενα). Ἐν τούτοις, ἐπειδὴ αὐτοὶ ποὺ ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ καταγγείλουν τὶς ἀπαγορεύσεις μετρητῶν εἶναι ἡ ΕΚΤ καὶ ἡ Κομισιόν, οἱ ὁποῖες δὲν τὸ κάνουν, ἡ κατάσταση παραμένει ὡς ἔχει. Μὲ ἁπλὰ λόγια, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει ἀγωγή, δὲν ἀπαιτεῖται ἡ ἀπονομὴ δικαιοσύνης, ὅποτε οἱ Εὐρωπαῖοι εἶναι ἐντελῶς ἀπροστάτευτοι.
Ἡ μοναδικὴ δυνατότητα λοιπὸν εἶναι ἡ δημιουργία πρωτοβουλιῶν πολιτῶν ποὺ θὰ τοποθετοῦνταν ἐναντίον τῆς κατάργησης τῶν μετρητῶν. Σὲ μία χώρα ὅμως ὅπως ἡ Ἑλλάδα, ἡ ὁποία ἔχει ἐξευτελιστεῖ διεθνῶς καὶ οἱ κάτοικοι τῆς ἔχουν χαρακτηριστεῖ ἀπὸ τὶς ἴδιες τὶς κυβερνήσεις τοὺς μανιακοὶ φοροφυγάδες, ἐνῶ πάνω ἀπὸ 4 ἐκ. δὲν μποροῦν πιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν τὰ χρέη τοὺς ἀπέναντι στὸ δημόσιο, κάτι τέτοιο εἶναι καταδικασμένο σὲ ἀποτυχία. Πόσο μᾶλλον ὅταν, ἐπειδὴ τὸ πολιτισμικὸ ἐπίπεδο προσαρμόζεται μὲ τὸ βιοτικό, ἡ οἰκονομικὴ κατάρρευση ἔχει ἀκολουθηθεῖ ἀπὸ τὴν πνευματική, ἀφήνοντας ἐλάχιστες ἐλπίδες γιὰ τὴν ἐπίλυση τέτοιου εἴδους κοινωνικῶν θεμάτων.

2 σχόλια:

 1. Ο πολύς κόσμος είναι εντελώς ανυποψίαστος για τέτοια σοβαρά ζητήματα. Αρκεί να έχει στην τσέπη 5 ευρώ για καφέ/τσιγάρα και όλα πάνε καλά! Ποιός λοιπόν θα αντιδράσει στα σοβαρά? Όσοι είναι στην «κοσμάρα» τους, παραμένουν στην «κοσμάρα» τους. Όσοι έχουν κάποιες ευαισθησίες, τους έχει «καταπιεί» η καθημερινότητα με τη σκληρή μάχη της επιβίωσης...
  Πλήρης παρακμή!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πώς το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑ οδηγεί στη ΣΚΛΑΒΙΑ του Αντιχρίστου...
  https://www.youtube.com/watch?v=JtIxko5i2Eg

  Από τους Φακέλους Φρονημάτων στο ΥΠΕΡ-ΦΑΚΕΛΩΜΑ της ΝΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ !!!
  https://www.youtube.com/watch?v=hthbUMV22Iw  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.