27 Ιουλ 2019

Ὁ "πράσινος" καί φεμινιστικός χαρακτήρας τῆς σχεδιαζόμενης πανθρησκείας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ 
Ἐν Πειραιεῖ τή 25η Ἰουλίου 2019 

Ο «ἀνθρωποκτόνος ἀπ’ ἀρχῆς» (Ἰωάν.8,9), ὁ μισόκαλος διάβολος, ὀρέχτηκε νά γίνει Θεός, νά πάρει τή θέση τοῦ Πλάστη τοῦ Θεοῦ καί νά λατρευτεῖ ὡς Ἐκεῖνος. 
Βεβαίως αὐτοῦ του εἴδους ἡ ὕβρη δέν θά μποροῦσε νά γίνει ἀνεκτή ἀπό τό Θεό καί γιά τοῦτο ὁ Ἑωσφόρος, μαζί μέ τό ἀγγελικό τάγμα, πού τόν ἀκολούθησε, κατακρημνίστηκε στήν ἄβυσσο καί ἡ φύση τοῦ διαστράφηκε στό κακό. Στό ἑξῆς δύο θά εἶναι οἱ δόλιοι στόχοι του, ἡ καταστροφή τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ καί ἤ «ἁρπαγή» τοῦ θρόνου τῆς μεγαλοσύνης Του, νά Τόν ἐκθρονίσει καί νά πάρει τή θέση Του. Μέσα στόν ἀπόλυτο σκοτασμό του καί τήν ὑπέρμετρη ὑπερηφάνειά του δέν μπορεῖ νά καταλάβει ὅτι ματαιοπονεῖ. 
Ἀφοῦ παρέσυρε τόν ἄνθρωπο στήν ἁμαρτία, τόν ἀπομάκρυνε ἀπό τό Θεό καί τόν ἔκανε ὑποκείμενο τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου, κατόρθωσε νά τόν κάνει λατρευτή του. Ὁ πτωτικός ἄνθρωπος, ἀλλοτριωμένος ἀπό τήν αὐθεντική του φύση καί τή σκοτισμένη διάνοιά του, γρήγορα λησμόνησε...
τόν ἀληθινό Θεό καί στράφηκε στήν λατρεία τῆς κτήσεως, εἰδωλοποιώντας τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Φυσικά πίσω ἀπό τήν λατρεία τῆς ἄψυχης φύσεως καί τῶν εἰδωλικῶν κατασκευῶν του, λατρευόταν ὁ ἴδιος ὁ διάβολος, ἀφού «πάντες οἱ θεοί τῶν ἐθνῶν (εἶναι) δαιμόνια» (Ψάλ.95,5), μᾶς βεβαιώνει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. 

Ὁ Θεός δέν ἄφησε «ἀμάρτυρη» τήν παρουσία του στόν κόσμο, στέλνοντας τούς προφῆτες Του καί πάνω ἀπ’ ὅλα τον Υιό Τοῦ τό Μονογενῆ,γιά νά ἐπαναφέρει τόν ἄνθρωπο στήν ἀληθινή λατρεία τή δική Του καί νά τόν ἐνώσει μαζί Του καί νά τόν σώσει. Ἀλλά δυστυχῶς οἱ ρίζες τοῦ κακοῦ εἶχαν ριζώσει βαθειά στήν ἀνθρωπότητα. Μεγάλη μερίδα τῶν ἀνθρώπων ἀπέρριψε τήν ἐν τῷ Χριστῷ σωτηρία καί προτίμησε τή λατρεία τοῦ πλάνου της. Ἄν καί πέρασαν εἴκοσι αἰῶνες ἀπό τό κάλεσμα τῆς σωτηρίας, οἱ δαιμονικές θρησκεῖες τοῦ κόσμου δέν ἔσβησαν καί συνεχίζουν νά καταβροχθίζουν ἀνθρώπινες ψυχές. 

Ἰδιαίτερα στίς τραγικές ἡμέρες μας, τήν ἐποχή τῆς ἔσχατης ἀποστασίας, ἡ ἀνθρωπότητα ἀποστρέφεται τό Χριστό καί προτιμᾶ Σατανᾶ. Μέ εὐθύνη τοῦ ἀνθρώπου, ὁ διάβολος ἀπέκτησε τεράστια δύναμη καί κυριολεκτικά θρονιάστηκε στό νοητό ναό τῆς σύγχρονης Βαβέλ καί ἀπολαμβάνει τή λατρεία του. Βιάζεται, ἰδιαίτερα ὁ δυτικός ἄνθρωπος, νά ἀποποιηθεῖ μία ὥρα ἀρχύτερα τήν χριστιανική του ἰδιότητα καί νά σβήσει ἀπό τή μνήμη τοῦ τό Χριστό. Εἶναι διατιθέμενος νά υἱοθετήσει ὁποιαδήποτε ἄλλη πίστη, ὅσο ἀνορθολογική καί πρωτόγονη καί ἄν εἶναι, φθάνει νά ἀπορρίψει τήν πίστη στό Χριστό. Εἶναι κάτι πού ἀναμένονταν ἀπό τό θεόπνευστο λόγο τοῦ Θεοῦ καί τίς ἐμπνευσμένες προρρήσεις τῶν ἁγίων μας. Βιώνουμε δυστυχῶς – εὐτυχῶς τά ἔσχατα, ὅπου ἡ πίστη στόν ἀληθινό Θεό καί ἡ λατρεία Του θά μπεῖ στό περιθώριο. Ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός μᾶς προανήγγειλε, διερωτώμενος, πῶς ὅταν ἔρθει ὡς κριτής θά βρεῖ ἄραγε πίστη ἐπί τῆς γής; (Λούκ.18,8). 

Ἀρωγοί στήν ἀποποίηση τῆς χριστιανικῆς πίστεως οἱ σκοτεινές δυνάμεις, οἱ ὁποῖες κατεδαφίζουν ὀλίγον κατ’ ὀλίγον τό χριστιανικό οἰκοδόμημα τοῦ κόσμου, προωθώντας μία σαφῆ ἀντιχριστιανκή κουλτούρα καί ἕναν ἀντιχριστιανικό τρόπο ζωῆς. Παράλληλα ἐργάζονται πυρετωδῶς γιά τήν οἰκοδόμηση μίας παγκόσμιας θρησκείας, ἡ ὁποία θά ἀντικαταστήσει, μία γιά πάντα, τήν χριστιανική πίστη καί θά σβήσει τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ὁ γνωστός μας οἰκουμενισμός, ὁ ὁποῖος, ἐδῶ καί ἕναν σχεδόν αἰώνα, ὑλοποιεῖ καί προωθεῖ τό διαβόητο σχέδιο MRA, ἤτοι τήν συνένωση ὅλων τῶν θρησκειῶν καί πίστεων σέ ἕνα τερατῶδες σχῆμα, ὅπου θά συνενωθεῖ ἡ ἀλήθεια μέ τό ψεῦδος καί πού φυσικά θά ἐξαφανιστεῖ ἡ ἀλήθεια καί θά ἐπικρατήσει τό ψεῦδος. Αὐτό τό ἐφιαλτικό θρησκευτικό σχῆμα, αὐτή ἡ χοάνη τῶν δαιμονικῶν πλανῶν θά γίνει ἡ θρησκεία τῆς ἀνθρωπότητας καί θά ἐπιβληθεῖ μέ τή δύναμη τῆς παγκόσμιας ἐξουσίας. Μέ ἄλλα λόγια αὐτή θά εἶναι ἡ θρησκεία τοῦ ταχέως ἐρχομένου Ἀντιχρίστου! 

Ἀφορμή γιά τήν παροῦσα ἀνακοίνωση μᾶς πήραμε ἀπό πρόσφατο, ἄκρως ἀποκαλυπτικό, δημοσίευμα στό διαδίκτυο, μέ θέμα τόν χαρακτήρα τῆς ἐφιαλτικῆς πανθρησκείας. Τίτλος τοῦ δημοσιεύματος: «ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ» (βλ. Ἰστ. Κατάνυξη). Μελετήσαμε μέ προσοχή τό ἐν λόγω δημοσίευμα καί διαπιστώσαμε πώς οἱ προωθητές τῆς Πανθρησκείας ἀναζητώντας «στηρίγματα» γιά τήν οἰκοδόμησή της καί τήν προώθησή της, βρῆκαν τή βάση πάνω στήν ὁποία θά τήν στηρίξουν, ἡ ὁποία δέν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό τό σύγχρονο μεγάλο πρόβλημα τῆς καταστροφῆς τοῦ περιβάλλοντος. Καί ἀκόμα, τό κίνημα τοῦ φεμινισμοῦ, δηλαδή τήν ἄτακτη καί κατευθυνόμενη «χειραφέτηση τῆς γυναίκας». Το σχῆμα αὐτό τό ὀνομάζουν ὡς «Οἰκοφεμινισμό». 

Ἀρχίζει τό δημοσίευμα μέ τήν δῆθεν ἀνάγκη δημιουργίας τῆς Πανθρησκείας: «Ἀποκαλύψεις φωτιά ἀπό τήν ἐρευνήτρια τῆς Λέσχης Μπίλντερμπεργκ Cristina Martin Jimenez για τήν μία καί “μοναδική θρησκεία” πού θέλει νά ἐπιβάλει ἡ αὐτοκρατορία τῆς Bilderberg καί οἱ παγκόσμιες ἐλίτ. Ἡ ἐρευνήτρια σημειώνει πώς μετά ἀπό ἀμέτρητες ἀποτυχημένες προσπάθειες ἐξάλειψης τῆς θρησκείας ἀπό τό πρόσωπο τῆς γής, οἱ ἀφέντες τοῦ κόσμου ἐπινόησαν μία ἄλλη στρατηγική πού προέρχεται ἀπό αὐτόν τόν συλλογισμό: Ἄν δέν μποροῦμε νά καταστρέψουμε τήν πίστη τῶν ἀνθρώπων, δημιουργοῦμε καί πιστεύουμε τή δική μας θρησκεία, μία θρησκεία σχεδιασμένη καί ἐλεγχόμενη ἀπό ἐμᾶς». Εἶναι σημαντική ἡ ἀποκάλυψη αὐτή, ὅτι ἡ περιβόητη λέσχη Μπίλντερμπεργκ δέν ἀρκεῖται μόνο σέ «μελέτες» καί «σχεδιασμούς»γιά τήν παγκόσμια πολιτική καί τήν οἰκονομία, ἀλλά φέρεται νά σχεδιάζει καί τό μέλλον τῆς παγκόσμιας θρησκευτικῆς κατάστασης τοῦ κόσμου! Εἶναι ἀκόμα πολύ σημαντικό ὅτι ἡ ἐρευνήτρια κ. Cristina Martin Jimenez, ἀποκαλύπτει ὅτι τελικά ὑπάρχουν κέντρα πού γκρεμίζουν τίς παραδεδομένες πίστεις καί κουλτοῦρες τοῦ κόσμου. Ὅτι ὑπάρχουν κέντρα πού κατεδαφίζουν τό χριστιανικό οἰκοδόμημα τῆς ἀνθρωπότητας! 

Καί συνεχίζει τό ἀποκαλυπτικό δημοσίευμα: «Οἱ κυρίαρχοί της ἐξουσίας τό ξεκίνησαν ἀπό τόν ΟΗΕ, ὑποστηρίζει ἡ Χιμένεθ, καί τό βάπτισαν μέ τό ὄνομα τοῦ χάρτη τῆς γής, στόν ὁποῖο ἡ οἰκολογία ὁδηγεῖ σέ μία νέα παγκόσμια πνευματικότητα πού σχεδιάστηκε στά “ἐργαστήρια” των masters του κόσμου». Να λοιπόν πού πληροφορούμαστε ὅτι ὁ ΟΗΕ δέν συστήθηκε νά προωθεῖ καί νά ὑπερασπίζεται μόνο τήν παγκόσμια εἰρήνη καί τήν ἀλληλεγγύη, ἀλλά καί νά «ἀνακαλύπτει» τήν «νέα παγκόσμια πνευματικότητα» καί μάλιστα νά τή σχεδιάζει! 

Εἶναι τραγική ἡ ἀλήθεια ὅτι ὁ πλανήτης μᾶς «νοσεῖ» σοβαρά ἀπό τήν ἀλόγιστη ἀνθρώπινη δραστηριότητα, ἀπό τήν ὑπερεκμετάλλευση καί τήν καταστροφή τῶν τελευταίων αἰώνων καί ἰδιαίτερα τῶν τελευταίων χρόνων. Ἡ κλιματική ἀλλαγή εἶναι πιά ἐμφανής καί δημιουργεῖ τεράστια προβλήματα ἤδη καί θά ἔχει σαφῶς περισσότερα καταστροφικά ἀποτελέσματα στό μέλλον. Κανένας δέν ἀρνεῖται ὅτι βιώνει ἡ ἀνθρωπότητα μία πολύ δύσκολη περιβαλλοντολογική κατάσταση. Ἐξαιτίας αὐτοῦ του προβλήματος ἐμφανίστηκαν δυναμικές οἰκολογικές κινήσεις σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο γιά νά ἐπιβάλλουν ἀλλαγή πολιτικῶν γιά τή διάσωση τοῦ περιβάλλοντος. Ἀκόμα ἐμφανίστηκαν καί πολιτικοί σχεδιασμοί μέ οἰκολογικά προγράμματα. Ἐπίσης παρατηροῦμε τά τελευταία χρόνια νά γίνεται λόγος για «πράσινη ἀνάπτυξη», δηλαδή φιλική πρός τό περιβάλλον ἐκμετάλλευση τῶν φυσικῶν πόρων. 

Τίποτε ἀπό ὅλα αὐτά δέν ἀπορρίπτουμε, ὅταν ἔχουν ὡς ἀποκλειστικό σκοπό τήν ἀλλαγή τῆς στάσης μας ἀπέναντι στό περιβαλλοντολογικό πρόβλημα. Ὅμως δυστυχῶς ὑπάρχουν καί ἐκεῖνοι οἱ παράγοντες, οἱ ὁποῖοι καραδοκοῦν νά ἀποκομίσουν ὀφέλη ἀπό τό «πράσινο κίνημα», τήν οἰκολογία. Στήν περιβαλλοντολογική σκακιέρα παίζονται τεράστια πολιτικά καί οἰκονομικά συμφέροντα, τά ὁποῖα δέν ἔχουμε ἐδῶ τή δυνατότητα νά ἀναλύσουμε. Θά ἀρκεστοῦμε ὅμως νά ἀναφερθοῦμε στην «θρησκευτική»πλευρά τῆς οἰκολογίας, παίρνοντας, ὅπως εἴπαμε ἀφορμή ἀπό τό προαναφερόμενο δημοσίευμα. 

Εἶναι γεγονός πώς ἡ προώθηση τῆς παγκοσμιοποίησης (πολιτικῆς, οἰκονομικῆς καί θρησκευτικῆς) στηρίζεται σέ ὑπαρκτά σοβαρά παγκόσμια προβλήματα, ὅπως αὐτά τῶν πολεμικῶν συγκρούσεων, τῆς πείνας, τῶν ἀσθενειῶν, τῶν οἰκονομικῶν κρίσεων καί τῶν θρησκευτικῶν ἀναταραχῶν καί συγκρούσεων. Οἱ προωθητές τῆς παγκοσμιοποίησης προβάλλουν τά παγκόσμια προβλήματα, τά «φουσκώνουν» καί κατόπιν «εὐαγγελίζονται» τή λύση τους, μέ τήν ἐνοποίηση τοῦ κόσμου. Δέν εἶναι λίγες οἱ ἀναφορές ἐξεχόντων ἀνθρώπων τῆς πολιτικῆς, τῆς οἰκονομίας καί τοῦ πνεύματος, γιά τήν ἀνάγκη δημιουργίας μίας παγκόσμιας κυβέρνησης, ἡ ὁποία θά «λύσει» τά σύγχρονα προβλήματα. 

Πολλοί θεωροῦν, ὅτι μία ἀπό τίς κακοδαιμονίες τοῦ κόσμου διαχρονικά, εἶναι καί ἡ θρησκευτικές διαμάχες. Γι’ αὐτό οἱ προωθητές τῆς παγκοσμιοποίησης προωθοῦν καί τήν ἐνοποίηση τῶν θρησκειῶν στό νέο σχῆμα τῆς Πανθρησκείας. Βλέποντας τήν «ἔκρηξη» τῆς οἰκολογίας καί τό παγκόσμιο ἐνδιαφέρον γιά τή διάσωση τοῦ περιβάλλοντος, θέλουν νά δώσουν στήν Πανθρησκεία οἰκολογικό περιεχόμενο. Δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τήν «λατρεία» τῆς φύσεως, ἡ ὁποία ἔχει γίνει ἤδη τῆς «μόδας» τά τελευταία χρόνια. Ἡ λεγόμενη «φυσιολατρία» δέν εἶναι ἁπλά μία ἀγάπη γιά τόν φυσικό κόσμο, ἀλλά ἔχει ἐξελιχτεῖ σέ πραγματική λατρεία. Στούς νεοπαγανιστικούς καί ἀποκρυφιστικούς κύκλους ἡ γῆ δέν εἶναι δέν εἶναι ἕνα ἄψυχο οὐράνιο σῶμα, ἀλλά μία ἔμψυχη «θεότητα», ἡ ὁποία ζητᾶ λατρεία ἀπό τούς ἀνθρώπους πού φιλοξενεῖ στό σῶμα της. Πρόκειται γιά τήν ἀναβίωση τῆς ἀρχαίας λατρείας της «Θεᾶς Γαίας». Μάλιστα αὐτό εἶναι πιό ἐμφανές στό σύγχρονο μαγικοπαγανιστικό θρησκευτικό σύστημα της WICCA. Ένα πολύ δυναμικό νεοπαγανιστικό ρεῦμα, μέ παγκόσμιες διαστάσεις, τό ὁποῖο ἔχει ὡς κύρια πίστη στή «Μεγάλη Θεά», τήν ὁποία ταυτίζει μέ τή Φύση καί προωθεῖ τήν προσέγγισή της μέ τή μαγεία. Κι ἀκόμα, τό κίνημα αὐτό ἔχει ἔντονο τό γυναικεῖο στοιχεῖο καί προωθεῖ τόν φεμινισμό. 

Θεωροῦμε λοιπόν πώς ἡ ἀναφορά τῆς κ. Cristina Martin Jimenez για την «οἰκολογική νέα παγκόσμια πνευματικότητα», ἡ ὁποία θά ἀποτελέσει καί τόν χαρακτήρα τῆς σχεδιαζόμενης Πανθρησκείας, δέν εἶναι ἄσχετη μέ τό μαγικοπαγανιστικό θρησκευτικό σύστημα της WICCA, τό ὁποῖο προσφέρει «ὑλικό» καί «ὑποδομές» γιά τήν οἰκοδόμησή της. Ἡ καλά προωθούμενη ἐδῶ καί χρόνια ὑπερβάλλουσα φυσιολατρία δέν εἶναι τυχαία. Κάποιοι φρόντισαν, τήν εὐαισθησία μας γιά τό περιβάλλον καί τό σεβασμό μας πρός αὐτό, ὡς ποίημα τοῦ Θεοῦ, νά τό μεταβάλλουν σέ ὑπερβάλλουσα φυσιολατρία, μέ ἀπώτερο σκοπό τήν λατρεία τῆς φύσεως ὡς «θεότητας», ἀλλά καί τή σύνδεση τῆς σχεδιαζόμενης Πανθρησκείας μέ τόν φεμινισμό, καί την «γυναικεία πνευματικότητα», ἤτοι: τήν μαγεία! 

Κλείνουμε τό σχόλιό μας μέ τήν παρατήρηση ὅτι ἡ προώθηση τῆς ὑπερβάλλουσας φυσιολατρίας, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ ὀλίγον κατ’ ὀλίγον σέ πραγματική λατρεία τῆς φύσεως εἶναι μία νέα εἰδωλολατρία, ἡ ὁποία θά ἐπιφέρει ἄμεσα τεράστια πνευματικά προβλήματα στήν ἀνθρωπότητα. Σύμφωνα μέ τό ἀποκαλυπτικό ἄρθρο, πού κληθήκαμε νά σχολιάσουμε, ἡ λατρεία τῆς φύσεως εἶναι τό ὑπόβαθρο πού οἰκοδομεῖται ἡ φρικώδης Πανθρησκεία, ἡ ὁποία θά γίνει δυστυχῶς ἡ παγκόσμια θρησκεία τοῦ ταχέως ἐρχομένου Ἀντιχρίστου. Ἡ λατρεία τῶν κτισμάτων ἀντί τοῦ Κτίστου, ἀποτελεῖ γιά τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας μας, μία χυδαία μορφή εἰδωλολατρίας. Ὅπου ἀντικαθίσταται ἡ λατρεία τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, τή θέση τῆς παίρνει ἡ λατρεία τοῦ Σατανᾶ. Οἱ σύγχρονοι «φυσιολάτρες», κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο:«γνόντες τόν Θεόν οὐχ ως Θεον εδόξασαν η εὐχαρίστησαν, ἀλλά …μετήλλαξαν τήν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει, καί ἐσεβάσθησαν καί ἐλάτρευσαν τή κτίσει παρά τόν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητός εἰς τούς αἰώνας» (Ρώμ.1,21-25). Νά μήν ἔχουμε καμιά ἀμφιβολία πώς ὄ «θεός» τῆς«πράσινης Πανθρησκείας» θά εἶναι ὁ Ἑωσφόρος. Ἄς ἀγρυπνοῦμε λοιπόν, μένοντες ἑδραῖοι στην «ἀπαξ παραδοθείση τοις αγίοις πίστει» (Ἰουδ,3), διότι ἔρχονται δύσκολοι καιροί! 

Εκ τοῦ Γραφείου ἐπί τῶν Αἱρέσεων καί τῶν Παραθρησκειῶν 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.