16 Ιουλ 2019

Καταγγελίες γιὰ τὸν διαγωνισμὸ ἔκδοσης τῶν νέων δελτίων ταυτότητας καὶ διαβατηρίων

Σχόλια ID-ont:
1. Εὐαίσθητη ἑταιρεία μὲ χρόνο-καθυστέρηση 10 μηνῶν! Μήπως παίζει κάποιο ρόλο ἡ ἀλλαγὴ τῆς κυβέρνησης, στὴν ἐνεργοποίηση τῆς εὐαισθησίας της;
2. Καλὰ δὲν μποροῦν νὰ κρατήσουν μυστικὲς τὶς προδιαγραφὲς τοῦ διαγωνισμοῦ γιὰ τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη καὶ θὰ κρατοῦν μυστικὰ τὰ προσωπικὰ μᾶς δεδομένα ποῦ θὰ συλλέγουν μὲ αὐτήν; Ποιὸς θὰ μᾶς φυλάξει ἀπὸ τοὺς φύλακες;
«Καθημερινή»: Ὡς διαβλητὴ καταγγέλλεται ἡ διαγωνιστικὴ διαδικασία γιὰ τὴν ἔκδοση τῶν νέων δελτίων ταυτότητας, διαβατηρίων καὶ λοιπῶν ἐγγράφων ἀσφαλείας τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Πρόκειται γιὰ ἕνα ἔργο ἀρχικοῦ προϋπολογισμοῦ 515 ἑκατομμυρίων εὐρώ, μὲ τὸ ὁποῖο ἡ χώρα ἐπιχειρεῖ νὰ διασφαλίσει τὴν ἀξιοπιστία τοῦ συστήματος ἔκδοσης ταυτοτήτων, ὥστε νὰ μὴν παραχαράσσονται καὶ νὰ εἶναι συμβατὲς μὲ τὶς ἀπαιτήσεις ἀσφαλείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καὶ τῆς διεθνοῦς κοινότητας.
Σύμφωνα μὲ ἀσφαλεῖς πληροφορίες τῆς «Κ», μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες πολυεθνικὲς ἑταιρεῖες ποὺ ἔλαβε τὴν πρόσκληση ἐκδήλωσης ἐνδιαφέροντος ἀπέστειλε πρὶν ἀπὸ μερικὰ εἰκοσιτετράωρα στὸ ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη καὶ στὶς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες του ἐπίσημη ἐπιστολή, καταγγέλλοντας ὅτι....
οἱ ἀπόρρητες προδιαγραφὲς ἀσφαλείας τῶν νέων ἐγγράφων κυκλοφοροῦν ἐδῶ καὶ μῆνες στὴν ἀγορά.
Ὁ σχετικὸς διαγωνισμὸς προκηρύχθηκε τὸν Ἀπρίλιο. Οἱ τεχνικὲς προδιαγραφές του, ποὺ περιλαμβάνουν τὰ μέτρα ἀσφαλείας ὅλων τῶν ἐγγράφων, ἔχουν διαβαθμιστεῖ ὡς «ἐμπιστευτικὲς» καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτό, γιὰ τὴν παραλαβή τους, ὁ νόμιμος ἐκπρόσωπος κάθε ἑταιρείας ποὺ συμμετέχει στὴ διαδικασία κλήθηκε νὰ ὑπογράψει ὑπεύθυνη δήλωση ἐμπιστευτικότητας.


Ἐπίσης, λόγω ἀκριβῶς τοῦ εὐαίσθητου χαρακτήρα τῶν τεχνικῶν προδιαγραφῶν, τὰ ἔγγραφα παραδόθηκαν στὶς προσκεκλημένες ἑταιρεῖες μόνο σὲ ἔντυπη μορφὴ καὶ μὲ ὑδατογράφημα σὲ κάθε σελίδα, μοναδικὸ γιὰ κάθε ἑταιρεία.


Ὅπως ὅμως καταγγέλλει ἡ πολυεθνικὴ ποὺ προσκλήθηκε νὰ συμμετάσχει στὸν διαγωνισμό, δέκα μῆνες πρὶν ἀπὸ τὴν προκήρυξή του εἶχε λάβει ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἑταιρεία-μεσάζοντα e-mail στὸ ὁποῖο ὑποστήριζε οὔτε λίγο οὔτε πολὺ ὅτι, χάρη στὶς γνωριμίες της στὸ ἐσωτερικό της ΕΛ.ΑΣ., εἶχε πρόσβαση στὶς ἐμπιστευτικὲς προδιαγραφὲς τοῦ διαγωνισμοῦ.


Γιὰ νὰ πείσει μάλιστα τοὺς ἐκπροσώπους τῆς πολυεθνικῆς γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, εἶχε ἐπισυνάψει στὸ ἐπίμαχο e-mail ἀπόσπασμα τῶν ἐμπιστευτικῶν τεχνικῶν προδιαγραφῶν τοῦ ἔργου.


Ὅλα τὰ παραπάνω καταγγέλλει ἡ πολυεθνικὴ σὲ ἐπιστολή της πρὸς τὴν πολιτικὴ καὶ τὴ φυσικὴ ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη.


Ἀναφέρει ἐπιπλέον πὼς ἀξιολόγησε ὡς μὴ σοβαρὸ τὸ e-mail ποὺ εἶχε λάβει ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἑταιρεία καὶ δὲν εἶχε δώσει καμία συνέχεια σὲ αὐτό, θεωρώντας ἀδιανόητη τὴ διαρροὴ τέτοιων ἐμπιστευτικῶν τεχνικῶν προδιαγραφῶν γιὰ ἕνα τόσο σημαντικὸ γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἀσφάλεια ἔργο.


Ὡστόσο, ἀμέσως μετὰ τὴν ἐπίσημη παραλαβὴ καὶ ἐξέταση τῶν τεχνικῶν προδιαγραφῶν τοῦ διαγωνισμοῦ ποὺ ἔλαβε πρὸ ἡμερῶν ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο, διαπίστωσε τὸ ἑξῆς ἀνησυχητικό: Οἱ προδιαγραφὲς ποὺ εἶχε λάβει ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἑταιρεία στὸ ἐπίμαχο e-mail, ἀκριβῶς ἕναν χρόνο πρὶν ἀπὸ τὴν προκήρυξη τοῦ διαγωνισμοῦ, εἶναι πανομοιότυπες μὲ αὐτὲς τοῦ τελικοῦ διαγωνισμοῦ.


Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ὤθησε τὴν ξένη ἑταιρεία στὸ νὰ προχωρήσει σὲ ἐπίσημη ἐνημέρωση καὶ καταγγελία τῆς διαδικασίας στὸ ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη καὶ στὶς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες τῆς ΕΛ.ΑΣ.


Σύμφωνα μὲ μία ἐκδοχή, τὰ παραπάνω ἐγείρουν ὑπόνοιες ὅτι δέκα μῆνες πρὶν ἀπὸ τὴ δημοσίευση τῆς πρόσκλησης ἐκδήλωσης ἐνδιαφέροντος ὑπῆρχαν ἑταιρεῖες ποὺ γνώριζαν τὶς τεχνικὲς προδιαγραφὲς ἑνὸς τόσο σημαντικοῦ ἀπὸ πλευρᾶς ἐθνικῆς ἀσφάλειας ἔργου, μὲ προϋπολογισμὸ 515 ἑκατ. εὐρώ.


Πάντως, στελέχη τοῦ ὑπουργείου καὶ τοῦ ἀρχηγείου τῆς ΕΛ.ΑΣ. ἀποδίδουν τὰ παραπάνω σὲ «πόλεμο» συμφερόντων μεταξὺ τῶν ἑταιρειῶν. Ἐπιπλέον, ἐπισημαίνουν ὅτι ἐφάρμοσαν στὸ ἀκέραιο ὅλες τὶς διαδικασίες γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν τὸ ἀδιάβλητό του διαγωνισμοῦ.


Τέλος, ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ προδιαγραφὲς ποὺ διακινήθηκαν μεταξὺ τῶν ἑταιρειῶν δὲν ἦταν οἱ πλέον εὐαίσθητες, καθὼς ὑπῆρχαν καὶ ἄλλες, ἄκρως ἀπόρρητες, ποὺ οὐδέποτε διέρρευσαν πρὶν ἀπὸ τὴν ὥρα τους στὶς ἐνδιαφερόμενες ἑταιρεῖες.

2 σχόλια:

 1. Βιβλίο: "Η Σφραγίδα του Χριστού και η προστασία των Χριστιανών κατά τον καιρό του Αντίχριστου", της Ιεράς Μονής Καρακάλλου Αγίου Όρους.

  Το πλήρες κείμενο του βιβλίου, σε μορφή pdf, βρίσκεται στις δυο επόμενες διευθύνσεις:

  1ο μέρος:

  http://www.pigizois.net/vivlia/pdf_vivlia/sfragida_xristou_prostasia_xristianon_epoxi_antixristou.pdf

  2o μέρος:

  http://www.pigizois.net/vivlia/pdf_vivlia/sfragida_xristou_prostasia_xristianon_epoxi_antixristou2.pdf

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. "Ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΝΑ ΑΛΩΝΙΖΕΙ ΤΑ ΠΟΙΜΝΙΑ ΤΟΥ..."

  http://tribonio.blogspot.com/2014/06/blog-post_27.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.