1 Απρ 2019

Φαναριώτικο Πρωτεῖο

τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου 

Στίς 9 Μαρτίου 2019 τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο δημοσιοποίησε τό Ἀπαντητικό Γράμμα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου στήν ἀπό 14.01.2019 ἐπιστολή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας Ἀναστασίου. 
Ἡ ἐπιστολή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας ἀφοροῦσε στίς ἐξελίξεις στήν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας καί τήν χορήγηση Αὐτοκεφάλου ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀναστάσιος καί ἡ περί αὐτόν Σύνοδος κατέληγαν ζητώντας σύγκληση Πανορθοδόξου Σύναξης ἤ Συνόδου γιά τήν ἀποτροπή τοῦ ἐμφανοῦς κινδύνου δημιουργίας ὀδυνηροῦ σχίσματος στήν Ὀρθοδοξία. 
Ἡ ἀπαντητική ἐπιστολή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου γέμει ἐπιχειρημάτων ὑπέρ του ὅτι καλῶς ἔπραξε στή διαδικασία χορήγησης αὐτοκεφάλου καί στήν πρό αὐτῆς ἐπαναφορά τῶν σχισματικῶν της Οὐκρανίας...
στήν κανονική τάξη μετά ἀπό ἐξέταση τῆς ἐκκλήτου προσφυγῆς τους. Τό κείμενο αὐτό τῆς ἀπαντήσεως θά μποροῦσε νά χαρακτηριστεῖ μνημεῖο κατοχύρωσης τοῦ φαναριώτικου πρωτείου στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἐνδεικτικά μεταφέρουμε δύο σχετικές ἀποφάνσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου: 
«…ἡ πρωτεύουσα τοῦ Κωνσταντινουπόλεως θέσις παντάπασι διακηρύττεται οὐδένα ἐνδοιασμόν ἤ ἀνησυχίαν προκαλέσασα πώποτε παρά τοῖς λοιποῖς Πατριάρχαις…» 
«οὐ μόνον ἔνθα περί Δογμάτων καί ἱερῶν Παραδόσεων καί Κανονικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Διατάξεων ἤ περί γενικῶν ζητημάτων ἀφορώντων εἰς ὁλόκληρον τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά καί ἐν πάσι τοῖς σχετικῶς σπουδαίοις ἐπί μέρους ζητήμασι τοῖς ἐνδιαφέρουσι ταύτην ἤ ἐκείνην τήν Τοπικήν Ἐκκλησίαν, ἡ κηδεμονική πρόνοια καί ἀντίληψις τῆς Μεγάλης του Χριστοῦ Ἐκκλησίας παρεμβαινούσης… οὐδέποτε καί οὐδαμοῦ βραδύνει ἤ ἐλλείπει». 
Ἡ «πρωτεύουσα θέσις» καί ἡ «κηδεμονική πρόνοια καί ἀντίληψις» τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μέ τόν τρόπο πού γίνεται κατανοητή καί ἐφαρμόζεται ἀπό τούς σύγχρονους Φαναριῶτες ὁδηγεῖ τήν Ὀρθοδοξία σέ σχίσμα καί διαταράσσει τήν ὁμόνοια καί κοινωνία μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Καμία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν ἔχει μέχρι στιγμῆς ἀναγνωρίσει τήν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας τήν ὁποία δημιούργησε ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἑνώνοντας τούς σχισματικούς καί παρακάμπτοντας τήν ὑπό τόν Μητροπολίτη Κιέβου Ὀνούφριο κανονική Ἐκκλησία. Οἱ περισσότερες δέ τοπικές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ρητά ἔχουν ἀπορρίψει τίς ἀποφάσεις τοῦ Φαναρίου. Κι ἔτσι πρακτικά ἡ περί τοῦ πρωτείου θεωρία καί πράξη τῶν Φαναριωτῶν ἔχει πανορθοδόξως ἀπορριφθεῖ ὡς ἀντορθόδοξη. 
Δέν ἐκπλήσσει βέβαια ἡ ἀντίληψη τῶν Φαναριωτῶν γιά τό πρωτεῖο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Ἐδῶ καί πολύ καιρό τόσο ὁ Πατριάρχης ὅσο καί οἱ φιλοπατριαρχικοί ἐπίσκοποι καί θεολόγοι οἰκοδομοῦν μέ ἐπιλεκτική χρήση τῶν πατερικῶν χωρίων καί τῶν ἱστορικῶν γεγονότων τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας ἕνα εἶδος πρωτείου πού δέν περιορίζεται σέ πρωτεῖο τιμῆς, ὅπως μαθαίναμε ὅλοι ἀκόμη καί στά χρόνια της φοίτησης στίς Θεολογικές Σχολές, ἀλλά ἐπεκτείνεται σέ πρωτεῖο πού περιλαμβάνει δυνατότητα λήψεως ἀποφάσεων ἄνευ τῆς σύμφωνης γνώμης τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἄνευ πανορθοδόξου συνοδικῆς συμφωνίας ἤ ὁμοφωνίας. Τό φαναριώτικο πρωτεῖο λίγο ἀπέχει ἀπό τό παπικό πρωτεῖο ἐξουσίας καί δέν εἶναι καθόλου παράδοξη ἡ προσέγγιση τῶν Φαναριωτῶν πρός τούς Παπικούς στά πλαίσια τῆς παναίρεσης τοῦ οἰκουμενισμοῦ. Εἶναι τουλάχιστον συνεπεῖς στόν φιλοπαπισμό τούς οἱ Φαναριῶτες οἰκουμενιστές καί γιά τοῦτο καί πρακτικά πλέον ἀπομακρύνονται διαρκῶς ἀπό τήν πανορθόδοξη ὁμοψυχία καί ἑνότητα. Ὁ ὀλισθηρός δρόμος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἔχει διαβρώσει τήν ἐκκλησιολογική τούς συνείδηση καί πιστεύουν ὅτι ἐκεῖνοι μέν μποροῦν νά ἀσκοῦν κυριαρχική κηδεμονία ἐπί ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν οἱ δέ ἄλλες Ἐκκλησίες ὀφείλουν ἀδιαμαρτύρητα νά τούς ὑπακούουν. Ὁδηγήθηκαν ἤδη σέ ἀπομόνωση ἀπό τίς ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καί ἄν στήν λεγόμενη «Μεγάλη Σύνοδο τῆς Κρήτης» ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀπέτυχε νά συγκεντρώσει ὅλες τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, εἶναι βέβαιο ὅτι σήμερα ἀδυνατεῖ πλήρως νά ἐπιβάλλει πανορθοδόξως τίς ἀποφάσεις του, πού ἔλαβε μονομερῶς καί χωρίς πανορθόδοξη συνοδική συμφωνία. 
Ἡ ἐσχάτη πλάνη, ἡ χείρων της πρώτης, θά εἶναι ἡ ἤδη διαφαινόμενη ἀπόπειρα ἐπίτευξης ἑνός εἴδους «ἕνωσης» Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν μέ πρῶτο πείραμα τήν Οὐκρανία. Ἤδη οἱ Οὐνίτες τῆς Οὐκρανίας κινοῦνται δραστήρια καί εἶναι γνωστό ὅτι πάντοτε ὑπῆρξε στενή ἐπικοινωνία τῶν Οὐνιτῶν αὐτῶν μέ τούς σχισματικούς τους ὁποίους τώρα ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐπανέφερε στήν κανονικότητα καί τούς χορήγησε Αὐτοκεφαλία. Ὅσοι Ὀρθόδοξοι κληρικοί καί μοναχοί σπεύδουν νά ἀναγνωρίσουν τά μέλη τῆς δῆθεν Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας γιά νά ἀποδείξουν ταυτόχρονα ὅτι εἶναι φίλοι του Φαναρίου, ἄς μήν ξεχνοῦν καί αὐτή τήν παράμετρο. Ἄλλωστε γιά τήν ἐπίτευξη μίας τέτοιας «ἕνωσης» Παπικῶν καί Ὀρθοδόξων δέν θά ἀπαιτηθεῖ πανορθόδοξη ἀπόφαση ἀλλά ὅπως καί στή διαδικασία χορήγησης Αὐτοκεφάλου, θά ἀρκεῖ ἡ ἄσκηση τῆς «κηδεμονικῆς προνοίας καί ἀντιλήψεως» τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου λόγω τῆς «πρωτεύουσας θέσεώς του»!

2 σχόλια:

 1. Κληρικός της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας συλλειτούργησε με Καθολικό Ιερέα:

  https://www.romfea.gr/ekklisies-ts/ekklisia-tis-oukranias/27960-klirikos-tis-autokefalis-ekklisias-tis-oukranias-sulleitourgise-me-katholiko-ierea

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. > Ὁ ὀλισθηρός δρόμος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἔχει διαβρώσει τήν ἐκκλησιολογική τούς συνείδηση...

  Δεν έχει διαβρώσει τίποτα. Σάπια και βρωμερά πτώματα ήταν από την αρχή οι Φαναριώτες. Ξεχάσατε τον "αφορισμό" του Νικόλαου Σωτηρόπουλου; Και πόσα άλλα πριν από αυτήν. Για ποια διάβρωση μιλάτε; Από την εποχή του Αθηναγόρα, αλλά και πιο πριν, ήδη το Φανάρι κολυμπούσε στους βρωμομασόνους.

  > μέ πρῶτο πείραμα τήν Οὐκρανία.

  Ακριβώς περί αυτού πρόκειται. Περί πειράματος. Μας μελετούν. Αν πετύχουν ένωση δεν τους χαλάει. Αν γίνει σχίσμα χeστηκ@ν οι βρωμομασόνοι. Ίσα-ίσα, πάρτυ θα κάνουν. Αν δεν πετύχουν τίποτα, θα μάθουν γιατί δεν πέτυχε και θα ξαναπροσπαθήσουν την επόμενη φορά. Και εμείς τα ζώα μαλώνουμε για το αν θα μνημονεύουμε τον αναθεματισμένο βοθρολαιμαίο, τον αντίχριστο, τον φατριάρχη, τον παναιρεσιάρχη, τον αρχιερέα του σκότους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.