21 Φεβ 2019

Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος "Περί τῆς χρήσεως ἠλεκτρονικῶν μέσων ἐν τῷ ἱερῷ ἀναλογίῳ κατά τήν Θείαν Λατρείαν"


«Περί τῆς χρήσεως ἠλεκτρονικῶν μέσων ἐν τῷ ἱερῷ ἀναλογίῳ κατά τήν Θείαν Λατρείαν» (14/2/2019).
Πρωτ. 5080/2018
Ἀριθμ.Διεκπ. 304                                   Ἀθήνῃσι 14ῃ Φεβρουαρίου 2019

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 5ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, διεξελθοῦσα τό ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 59/11.12.2018 ἔγγραφον τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Θείας Λατρείας καί Ποιμαντικοῦ Ἔργου, ἀπεφάσισεν ὅπως γνωρίσῃ ὑμῖν τά ὡς κάτωθι ἀφορῶντα εἰς τήν χρῆσιν ἠλεκτρονικῶν μέσων ὑπό τῶν ἱεροψαλτῶν ἐν τῷ ἱερῷ ἀναλογίῳ, κατά τήν Θείαν Λατρείαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Κατά τά τελευταῖα ἔτη παρατηρεῖται, ὅλο ἕν καί περισσότερον, ἡ χρῆσις ὑπό τινων ἱεροψαλτῶν ἠλεκτρονικῆς συσκευῆς ὑπό τήν ὀνομασίαν «ψηφιακός ἰσοκράτης» ἤ «μηχανικός ἰσοκράτης», ἡ ὁποία παράγει ἦχον προσομοιάζοντα εἰς τήν ἀνθρωπίνην φωνήν, καί τοῦτο προκειμένου νά ἀναπληρώσουν τό κενόν τῆς παρουσίας βοηθοῦ, ὁ ὁποῖος θά.... ἐκτελέσῃ τό ἴσον. Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐγκαίρως, ἀπό τοῦ ἔτους 1992, διά τοῦ ὑπ' ἀριθ. 1630/726/11.5.1992 Ἐγκυκλίου Σημειώματος αὐτῆς, κατεδίκασεν «τήν ἐν τοῖς Ἱεροῖς Ναοῖς καινοφανῆ χρῆσιν “μηχανικοῦ ἰσοκράτου” ὡς μή συνᾴδουσαν πρός τε τήν ζῶσαν λατρείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν ἔκπαλαι καθεστηκυῖαν ἐκκλησιαστικήν παράδοσιν καί τάξιν καί ὡς ὀλισθηράν ἀπαρχήν εἰσαγωγῆς ὀργάνων ἐν ταῖς ἱεραῖς τῆς Ἐκκλησίας ἀκολουθίαις».
Ἐπί πλέον, ἡ κατά τά τελευταῖα ἔτη παρατηρουμένη αὔξησις τῆς χρήσεως ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν καί δή εἰς τήν μορφήν τῶν φορητῶν αὐτῆς ὑλοποιήσεων (κυρίως smartphones καί tablets), ἔχει ὁδηγήσει ἀρκετούς ἱεροψάλτας, κυρίως νέους εἰς τήν ἡλικίαν, εἰς τήν χρῆσιν τοιούτων συσκευῶν, καί τοῦτο πρός διευκόλυνσιν αὐτῶν, ἐφ' ὅσον, εἰς μίαν καί μόνον συσκευήν, δύνανται νά περιληφθοῦν ἅπαντα τά λειτουργικά καί μουσικά κείμενα μιᾶς ἡμέρας, ἐνῷ εἰς τό ἱερόν ἀναλόγιον ὑπάρχει ἀνάγκη παραλλήλου χρήσεως πολλαπλῶν βιβλίων.
Τά ὡς ἄνω ζητήματα, ἀνήκοντα εἰς τό πεδίον τῆς Θείας Λατρείας, διά τήν ὁποίαν ἡ ποιμαίνουσα Ἐκκλησία μεριμνᾷ ἰδιαιτέρως, ὡδήγησαν τήν Διαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον νά λάβῃ τάς ὡς κάτωθι ἀποφάσεις:
1) Ἀνανεώνει τήν κατά τά ὡς ἄνω Συνοδικήν ἀπαγόρευσιν (ὑπ' ἀριθ. 1630/726/11.5.1992 Ἐγκύκλιον Σημείωμα) τῆς χρήσεως τῶν ἠλεκτρονικῶν ἰσοκρατῶν (μηχανικῶν ἤ ψηφιακῶν) εἰς ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἡ καινοτομία αὕτη δέν συνάδει πρός τόν ΟΕ΄ Κανόνα τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου συνιστῶντα: «Τούς ἐπί τῷ ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις παραγινομένους, βουλόμεθα... μήτε τι ἐπιλέγειν τῶν μή τῇ ἐκκλησίᾳ ἁρμοδίων τε καί οἰκείων...». Ἀντί τῆς χρήσεως ἠλεκτρονικῶν ἰσοκρατῶν, ἡ Ἱερά Σύνοδος προτρέπεται ὅπως, μερίμνῃ τῶν ἐνοριῶν καί τῶν ἱεροψαλτῶν, ἐκπαιδευθοῦν νέοι μαθηταί τῆς πατρῴας Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, ὥστε νά ἐπιλυθῇ φυσικῶς καί οὐχί τεχνικῶς τό πρόβλημα τῆς ἐλλείψεώς των.
2) Ἐπειδή τά λειτουργικά βιβλία, ὅπως καί ὅλα τά ὑπόλοιπα ἱερά ἀντικείμενα τά χρησιμοποιούμενα εἰς τήν Θείαν Λατρείαν, θεωροῦνται ὡς ἀντικείμενα ἔχοντα ἱερότητα, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐμμένει εἰς τήν χρῆσιν αὐτῶν ὑπό τῶν ἱεροψαλτῶν εἰς τά ἱερά ἀναλόγια. Ἡ ἀπόφασις αὕτη ἐπ' οὐδενί ἐρείδεται εἰς μανιχαΐζουσαν ἀπόρριψιν τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων, λόγῳ τῆς διαφορετικῆς ὑλικῆς συστάσεώς των, ἀφοῦ ἄλλωστε εἰς τήν μακραίωνα ἱστορικήν πορείαν Της, ἡ Ἐκκλησία ἐχρησιμοποίησε ἅπαντα τά διαθέσιμα μέσα γραφῆς καί ἀναγνώσεως (χειρόγραφα ἤ ἔντυπα). Διά τοῦτο καί δύναται νά ὑπάρξῃ κατ' οἰκονομίαν ἡ λελογισμένη καί μετά φειδοῦς χρῆσις τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων ἐν τοῖς ἱεροῖς ἀναλογίοις κατά τήν Θείαν Λατρείαν, δίχως νά ὑποκαθίστανται ἐπ’ οὐδενί τά λειτουργικά βιβλία. Εἰς τοιαύτας δέ περιπτώσεις, δέον ὅπως αἱ ἐν λόγῳ συσκευαί τοποθετοῦνται ἐπί τῷ ἀναλογίῳ ἀποκλειστικῶς, ὥστε νά μήν κρατοῦνται ἤ καί περιφέρονται ἀνά χεῖρας ὑπό τῶν ψαλλόντων ἤ ἀναγιγνωσκόντων, μέ ἀποτέλεσμα τόν σκανδαλισμόν ἔστω καί ἑνός ἐκ τῶν πιστῶν. Ταυτοχρόνως, θεωρεῖται ἀπολύτως ἀπαραίτητον, ὅπως αἱ ἐν λόγῳ συσκευαί χρησιμοποιοῦνται ἀποκλειστικῶς διά τήν Θείαν Λατρείαν καί οὐχί διά διαφόρους χρήσεις, αἱ ὁποῖαι μάλιστα ἀπάδουν εἰς τήν λειτουργικήν διακονίαν, ὡς λ.χ. κοσμική μουσική, συλλογή προσωπικῶν καί ἄλλων φωτογραφιῶν, ἀναζήτησις εἰς τό διαδίκτυον κ.λπ. καί δή κατά τήν ὥραν τῆς Θείας Λατρείας, ὅπερ συνιστᾷ ἐκκοσμίκευσιν, ἥτις προκαλεῖ μέγιστον σκανδαλισμόν εἰς τάς συνειδήσεις τῶν πιστῶν.
Ταῦτα πάντα γνωρίζοντες ὑμῖν, παρακαλοῦμεν διά τά καθ' ὑμᾶς.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

6 σχόλια:

 1. κ οπως μου ειπε καποτε ενας μοναχος ...η εκκλησια παιδι μου εχει χαλια αδιορθωτα.

  Πατερ Παυλε, ευχομαι ο Θεος να σ εχει παντοτε καλα κ σ αυτην κ στην αλλη ζωη.
  Ν αγιασεις ολοκληρος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. βαδίζοντας μιά ἡμέρα λίγο ἔλειψε νά πατήσω τόν σταυρόν ἀπό ξεκολλημένο τινός στύλου ἀγγελτήριο κηδείας! καί πόσα ἄλλα ἀγγελτήρια μέ τόν ἐσταυρωμένο ἤ τήν εἰκονίτσα τῆς Παναγίας! παρακαλῶ ὅτι ποδοπατεῖται ἤ πάει στά λασπόνερα νά μήν μπαίνει στά ἀγγελτήρια κηδειῶν-μνημοσύνων, μερικά λουλουδάκια φθανουν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Και αναρωτιώμουν εγώ ο αφελής τόσα χρόνια τι με σκανδαλίζει στην Εκκλησία...
  Είναι ο αιρετικός και μασόνος βοθρολομαίος;
  Μήπως ο αιρετικός και μασόνος ιερώνυμος;
  Μήπως οι διακοσμητικοί, χλιαροί, αιρετικοί, μασόνοι και ασυνείδητοι επίσκοποι που έχουν κατακλύσει της Εκκλησία;
  Μήπως η αιρειτκή σύναξη αιρετικών στο Κολυμπάρι της Κρήτης;
  Μήπως το γεγονός ότι αρχιερείς μας φιλούν τα χέρια και τα πόδια του πάπα και τον ονομάζουν αγιότατο;
  Μήπως το γεγονός ότι οι αρχιερείς μας έχουν εξισώσει την Ορθοδοξία με αιρέσεις, με τον παγανισμό και με την αθεϊα;
  Μήπως το ότι οι αρχιερείς μας έχουν παραβεί ΚΑΘΕ κανόνα της Εκκλησίας και πάνε να βγάλουν τους Πατέρες της Εκκλησίας ανόητους, ξεπερασμένους και "θύματα του αρχεκάκου όφι";
  Μήπως το ότι η άνοδος επισκόπων σε επισκοποικούς θρόνους γίνεται με τα χειρότερα μέσα;
  Μήπως το ότι οι εκκλησιαστικές σχολές μας διδάσκουν πλέον και τον μωχαμετισμό και υπάρχουν αρχιερείς που ονομάζουν το κοράνι "ιερό βιβλίο";
  Μήπως το ότι υπάρχουν αριχερείς (ιερώνυμος και συν αυτώ) που ξεπουλούν, εκτός από την πίστη, την πάτρίδα και τα ιερά και τα όσια του έθνους μας;
  Μήπως το ότι κανένας αρχιερέας ποτέ δε νοιάζεται για την επίλυση κάποιου προβλήματος της Εκκλησίας (από τα χιλιάδες που έχουμε), αλλά αντίθετα κάνουν συνάξεις (βλ. Κολυμπάρι) για να επιλύσουν τα "προβλήματα" της μασονίας;
  Μήπως το ότι οι "αρχιερείς" μας σκαρφίζονται συνεχώς τρόπους να διαιρέσουν την Εκκλησία και να προκαλέσουν προβλήματα σε αυτήν;

  Ευτυχώς που η ιερά σύνοδος μου το ξεκαθάρισε πλέον.
  Ήτανε λάθος μου.
  Δεν ήταν τίποτε από όλα αυτά που με σκανδάλιζε.
  Ήταν απλά η χρήση ηλεκτρονικών μέσων μέσα σε ιερούς ναούς!
  Πόσο χαζός ήμουν...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. "ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ διυλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες!" (Ματθ. 23/24)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται ουδόλως εις τους ιερούς ναούς αυτά τα μηχανήματα ισοκρατήματος . διότι παράγουν ήχους και νομίζουμε ότι είμαστε σε κλάμπ. Έξ αιτίας αυτών έχουν αδειάσει οι ναοί. Προσωπικώς το είπα πολλές φορές , αλλά οι ψάλτες δεν καταλαβαίνουν . Γίνεται κατάχρησις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και του διαδικτύου,στην ιερότητα του χώρου της ορθοδόξου Εκκλησίας κατά την ώρα της Θείας λειτουργίας,είναι εκ του πονηρού διαβόλου,εκ των δεξιών,και πρέπει να απαγορευθεί η χρήση των τάμπλετ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.