18 Φεβ 2019

Τὸ «σκοτεινὸ» πρόσωπο γιὰ τὴ μισθοδοσία τῶν κληρικῶν

Ποιὸς εἶναι ὁ διδάκτορας Σωτήρης Μητραλέξης, ποὺ μὲ τὶς προτάσεις τοῦ ἔπαιξε καθοριστικὸ ρόλο στὴν ἀλλαγὴ τῶν σχέσεων ἀνάμεσα στὴν Πολιτεία καὶ τὴν Ἐκκλησία
Ἀπὸ τὸν
Ἀντώνη Τριανταφύλλου
Ἡ πολύκροτη ὑπόθεση τῆς συμφωνίας, ποὺ ἡ κυβέρνηση πιέζει τὴν Ἐκκλησία νὰ δεχθεῖ, δὲν ἦρθε ὡς «θεία ἐπιφοίτηση». Ρόλο κλειδὶ φέρεται ὅτι ἔχει καὶ ἕνας νεαρὸς πανεπιστημιακὸς διδάκτορας, ὁ Σωτήρης Μητραλέξης, γνωστὸς ἀπὸ τὴν «αἱρετικὴ» καὶ συγκρουσιακὴ ἀρθρογραφία του. Μάλιστα, ὅπως φαίνεται σὲ μία σειρὰ ἄρθρων καὶ μελετῶν του γιὰ τὴ μισθοδοσία τοῦ κλήρου καὶ τὴν περιουσία τῆς Ἐκκλησίας, μᾶλλον σὲ αὐτὰ βρίσκεται ὁ πυρήνας τῆς «ἀνίερης» συμφωνίας. Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος συζητοῦσαν γιὰ σχεδὸν τρία χρόνια μὲ ἀπόλυτη μυστικότητα, πρὶν καταλήξουν στὸν ὁδικὸ χάρτη 15 σημείων.
Ἂν ἀνατρέξει κανεὶς σὲ ἔρευνες, μελέτες, ἀρθρογραφία καὶ βιβλιογραφία γιὰ τὰ ζητήματα τῆς μισθοδοσίας τοῦ κλήρου καὶ τὴν ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, θὰ καταλήξει στὸ ὄνομα τοῦ Σωτήρη Μητραλέξη.
Ποιὸ εἶναι, ὅμως, τὸ πρόσωπο πίσω ἀπὸ τὴ βιβλιογραφία, τὰ ἄρθρα καὶ τὶς προτάσεις γιὰ τὴν....
ἐκκλησιαστικὴ περιουσία καὶ τὴ μισθοδοσία τοῦ κλήρου, ποὺ -ἴσως ἄθελά του- ἔδωσε ἔμπνευση -ἔστω ἔμμεσα- καὶ κατευθυντήριες γραμμὲς γιὰ σημεῖα τοῦ κειμένου ὑλοποίησης τῆς συμφωνίας;

Στὰ 30 χρόνια του, ὁ Σωτήρης Μητραλέξης ἔχει διδακτορικὰ διπλώματα Φιλοσοφίας τοῦ Freie Universitat Berlin, Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καὶ Πολιτικῆς Ἐπιστήμης καὶ Διεθνῶν Σχέσεων τοῦ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ἐνῶ λίαν προσφάτως κατάφερε νὰ γίνει καὶ τεχνικὸς σύμβουλος τῆς κυβέρνησης στὸ θέμα τῆς διαπραγμάτευσης μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ μελέτη του μὲ θέμα «Ἡ μισθοδοσία τοῦ κλήρου στὴν Ἑλλάδα καὶ ἡ συνάρτησή της μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία», ποὺ πρωτοδημοσιεύτηκε τὸ 2016, ἐξέτασε λεπτομερῶς τί συμβαίνει μὲ τὴ μισθοδοσία τοῦ κλήρου καὶ τὸ συσχετιζόμενο ζήτημα τῶν ἀπαλλοτριώσεων τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας στὴν Ἑλλάδα, συμπεριλαμβάνοντας καὶ δύο προτάσεις γιὰ ὅσα θὰ μποροῦσαν νὰ συμβοῦν στὸ μέλλον.

Τὸ περιεχόμενο αὐτῆς τῆς μελέτης φέρεται ὅτι παρουσίασε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια, ἐκφράζοντας τὸν ἔντονο προβληματισμό του γιὰ τὸ μέλλον τῆς μισθοδοσίας καὶ γιὰ τὸν τρόπο διασφάλισης τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ Σωτήρης Μητραλέξης ἦταν παρὼν στὴ συνάντηση ποὺ εἶχαν τὴν Τετάρτη ὁ ὑπουργὸς Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου καὶ ὁ γενικὸς γραμματέας τῆς κυβέρνησης Ἀκρίτας Καϊδατζὴς μὲ τὴν ἀντιπροσωπία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Ἐκτὸς αὐτοῦ, λίγη ὥρα νωρίτερα εἶχε ἐμφανιστεῖ σὲ ἐκπομπὴ τῆς κρατικῆς τηλεόρασης, σχολιάζοντας καὶ ἀναλύοντας τὸ περιεχόμενο τῆς συμφωνίας ποὺ ὁ ἴδιος χαρακτήρισε -ὅπως καὶ ὁ ἁρμόδιος ὑπουργὸς Κώστας Γαβρόγλου- «ἀμοιβαία ἐπωφελῆ» καὶ γιὰ τὴν Πολιτεία καὶ γιὰ τὴν Ἐκκλησία.

Ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς συμμετοχῆς του

Ἔχει, ὅμως, κάποιον σημαίνοντα ρόλο στὶς διαπραγματεύσεις καὶ στὸν ἐν ἐξελίξει διάλογο; Σὲ ἐπικοινωνία τῆς «κυριακάτικης δημοκρατίας», ὁ Σωτήρης Μητραλέξης ἐπιβεβαίωσε τὴ συμμετοχή του στὴν ἐπιτροπὴ τῆς Τετάρτης ὡς ad hoc τεχνικὸς σύμβουλος τῆς Γενικῆς Γραμματείας τῆς κυβέρνησης εἰδικὰ γιὰ τὴν περίσταση, χωρὶς ὅμως νὰ ἐπιβεβαιώσει περαιτέρω ἀνάμειξη καὶ συμμετοχή του στὴ νομοπαρασκευὴ καὶ τὴν ὁμάδα συγγραφῆς τοῦ κειμένου τοῦ νομοσχεδίου γιὰ τὴ συμφωνία κυβέρνησης καὶ Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Πάντως, τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας, μετὰ τὴ δημοσιοποίηση τοῦ κειμένου μὲ τίτλο «Σχέδιο ὑλοποίησης τῆς συμφωνίας Πολιτείας - Ἐκκλησίας», ποὺ δόθηκε στὰ μέλη τῆς ἐπιτροπῆς μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν μητροπολίτη Ναυπάκτου Ἰερόθεο ὡς ὁδικὸς χάρτης γιὰ τὴν ὁριστικοποίηση τῆς συμφωνίας, παρέπεμπε στὸν Σωτήρη Μητραλέξη γιὰ διευκρινίσεις καὶ περαιτέρω πληροφόρηση.

Ἔχει ἰδιαίτερο καὶ πολλαπλὸ ἐνδιαφέρον ὅτι ἡ κυβέρνηση χρειάστηκε μόλις πρόσφατα τὴν τεχνικὴ συνδρομὴ ἑνὸς νέου ἐπιστήμονα, ὅπως ὁ κ. Μητραλέξης, ὡς ἐξωτερικοῦ συμβούλου, ὁ ὁποῖος γιὰ ἐρευνητικοὺς λόγους ἀσχολεῖται ἐπισταμένως ἀπὸ τὸ 2012 μὲ τὰ θέματα τῆς μισθοδοσίας τοῦ κλήρου καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Καὶ αὐτὸ διότι πέρασαν σχεδὸν τρία χρόνια μυστικῶν ζυμώσεων μεταξὺ Ἀρχιεπισκόπου καὶ πρωθυπουργοῦ, ἀλλὰ καὶ ἡ κινητοποίηση ὅλων τῶν συναρμόδιων φορέων, οἱ ὁποῖοι -προφανῶς- θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι σὲ θέση μὲ τὴν πληθώρα εἰδικῶν ἐπιστημόνων καὶ τεχνοκρατῶν τους νὰ διαχειριστοῦν τὸ ζήτημα διεκπεραίωσης καὶ ὑλοποίησης τῆς συμφωνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.