26 Νοε 2018

Ὅταν ἡ περιουσία «μετουσιώνεται» σέ οὐσία!

    Σάββας Ἠλιάδης, δάσκαλος-Κιλκίς
      … καί αἴφνης, «τοῦ κύλικος πληρωθέντος καί τοῦ ὕδατος ὑπερεκχυθέντος», οἱ ἀρχιερεῖς καί οἱ ἱερεῖς ἠγανάκτησαν σφόδρα ἅπαντες καί ὁμοθυμαδόν ἦραν φωνήν γιά τίς ἀλλεπάλληλες καί φοβερές ἀδικίες, τίς ὁποῖες ἐφαρμόζει τό Κράτος κατά τῆς Ἐκκλησίας, μέ τήν συνέργεια τοῦ ἀρχιεπισκόπου. Καί συνελθόντες  σέ ἱερές συνάξεις, σέ ὅλες σχεδόν τίς μητροπολιτικές ἐπαρχίες, ἐξέδωσαν ψηφίσματα ἀποφάσεων πρός τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας. Ὁ δέ προειδοποιητικός λόγος μητροπολίτου πρός τόν ἀρχιεπίσκοπο: «Θά πρέπει νά καταλάβετε ὅτι προσπαθοῦμε νά σᾶς σώσουμε, Μακαριώτατε. Δέν θά μπορεῖτε νά κυκλοφορήσετε στήν χώρα. Δέν θά μπορεῖτε νά πάτε σέ καμιά μητρόπολη ἀπό τίς ἀντιδράσεις πού θά ὑπάρχουν ἀπό τούς κληρικούς», ἀποτυπώνει κοντολογίς τό μέγεθος τῆς....
ἀγωνίας καί τῆς ἀποφασιστικότητας τοῦ κλήρου.
     Ὄντως, εἶναι ἀναμφισβήτητη ἡ ἀλήθεια, πώς τά προβλήματα πού ἀνακινήθηκαν ἀπό τό Κράτος κρύβουν πρόθεση σκόπιμη καί κακόβουλη. Εἶναι ὄντως ἀτιμίες. Ἐχθρότητα καί ἀπέχθεια κατά τῆς Ἐκκλησίας, ἐκδηλούμενη μέ τρόπο παμπόνηρο. Ἔρχονται ὡς φίλοι γιά διάλογο, ἐνῶ ἀπεχθάνονται τό ράσο, ἀρνοῦνται τήν προσφορά του στήν κοινωνία, στόν ἄνθρωπο, στούς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους. Ἀλλά καί ἀηδιάζουν μέ ὅ,τι θυμίζει Χριστό, Ἀνάσταση, ἀθανασία τῆς ψυχῆς, μέλλουσα κρίση, αἰωνιότητα καί γενικῶς τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι δυνατόν νά ἐμπιστευτεῖ κάποιος τέτοιες ψυχές καί νά κάνει εἰλικρινῆ διάλογο;
     Ἀπό ποῦ ὅμως ξεκινάει τό θράσος τῶν κυβερνώντων καί ἡ πονηρή ἐπιπολαιότητα τοῦ ἀρχιεπισκοπικοῦ κύκλου, ὥστε νά ἀποτολμοῦν τέτοιες ἀσεβεῖς καί ἀπάνθρωπες κινήσεις; Πῶς τολμοῦν καί ἀγγίζουν μέ τόση ἄνεση τά πρόσωπα καί τά πράγματα τῆς Ἐκκλησίας; Στήν ἐκκλησιαστική ζωή ἐννοεῖται πώς ὑπάρχει τάξη καί τηρεῖται ἡ ἀκρίβεια. Ὅλα ἔχουν τήν θέση καί τήν ἀξία τους. Ὑπάρχει ἱεράρχηση μέ ὄργανο ἀποφάσεων τήν Ἱερά Σύνοδο. Τό σῶμα τῆς συνέχεται ἀπό ἀδιάρρηκτη ἑνότητα ἐν Ἁγίω Πνεύματι,  ἀπό τόν ἀγώνα καί τήν ἀγωνία γιά τή διαφύλαξη τῆς ὀρθῆς πίστεως, μέχρι καί τήν ἐξασφάλισή του πρός τό ζῆν ἄρτου. Πῶς βρίσκουν οἱ ἐχθροί «εἰσόδους καί ἐξόδους» καί προκαλοῦν ἀναστάτωση;
     Ἄς μήν κρυβόμαστε! Εἶναι πλέον φανερό, μετά ἀπό τόσα οἰκουμενιστικά παραστρατήματα τῶν ποιμεναρχῶν, πώς  τά πνευματικά θέματα μετατέθηκαν σέ δεύτερη θέση.  Μέ τήν διχασμένη καί ἀμφιλεγόμενη στάση τους στά θέματα τῆς πίστεως, ἀντιστράφηκαν οἱ ὄροι τοῦ κλάσματος καί ἀντί γιά πολλαπλασιασμό, ἔγινε διαίρεση!!! Ἀντί νά πολλαπλασιαστεῖ στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, στόν κλῆρο καί στόν λαό, ὁ ζῆλος καί ἡ ἀγάπη στήν μία πίστη καί στήν Παράδοση, γιά τήν ἑνότητα τῶν μελῶν της, ἔγινε δεκτός ἀπό τούς ποιμένες ἀμαχητί ὁ νεοεποχίτικος ἀντιχριστιανικός Συγκρητισμός, μέ περισσή δέ «ἀγάπη» ὁ Οἰκουμενισμός καί  ἀμβλύνθηκε  τό ἀγωνιστικό φρόνημα τοῦ λαοῦ.
     Ὁ Οἰκουμενισμός, καταφανῶς πλέον καί ἀνεμπόδιστος, σαρώνει τήν ΟΥΣΙΑ καί οἱ  ἱεράρχες μέ τό ἱερατεῖο σύσσωμοι, ἐπιδίδονται σέ ἀγῶνες γιά τήν ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ! Βεβαίως, δέν ἀμφισβητεῖται τό εἰλικρινές καί ἀγωνιῶδες καί ζωτικῆς σημασίας περιεχόμενο αὐτῶν τῶν κινητοποιήσεων, οἱ ὁποῖες ἅπτονται καί τῶν πνευματικῶν, ἀλλά αὐτές οἱ κινητοποιήσεις θά ἔπρεπε νά εἶχαν προηγηθεῖ. Ἔγιναν ἀνάλογες κινητοποιήσεις καί γιά τά θλιβερά οἰκουμενιστικά ὀλισθήματα; Βεβαίως, ὄχι. Ναί, ἀλλά δέν ἦταν ἐξίσου σοβαρά καί φλέγοντα, ὥστε νά ἐγερθεῖ τουλάχιστον ὁ κλῆρος, γιά νά μήν ποῦμε ὅλος ὁ λαός, ἀφοῦ αὐτά εἶναι ἡ οὐσία τῆς πίστεώς μας;
     Τά ἐρωτήματα περιμένουν ἀπάντηση! Δίχως ἀπάντηση σ` αὐτά, δίχως ἐπιστροφή, δέν ὑπάρχει ἐλπίδα προόδου σέ τίποτε! Ἁπλῶς δεῖ εἰπεῖν μετριοπαθῶς, κατά τόν εὐαγγελικό λόγο: «ταῦτα ἔδει ποιῆσαι, κακείνα μή ἀφιέναι». (Λουκᾶ 11,42).
     Γί` αὐτό, ἀδίκως περιμένετε, πατέρες, ὅσοι περιμένετε! Μήν περιμένετε! Μήν περιμένετε, διότι δέν συμφέρει στό λαό τοῦ Θεοῦ τέτοιο «βόλεμα». Διότι οἱ Ἅγιοί μας παρέδωσαν μέ τό αἷμα τούς ΜΙΑ πίστη. Αὐτήν πρώτη ζητοῦν, νά τούς τήν ἀντιπροσφέρουμε καθάρια. Ὅλα τά ἄλλα ἔρχονται, χάριτι Θεοῦ, κατά τό συμφέρον μας. ΠΡΩΤΑ Η ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ!!! Πρῶτα ὁ Χριστός καί μετά ὁ χρυσός! Εἶναι δύσκολο νά τό καταλάβει ἕνας κληρικός καί μάλιστα ἐπίσκοπος;
Σάββας Ἠλιάδης
Δάσκαλος
Κιλκίς, 26-11-2018

1 σχόλιο:

 1. ΣΥΜΦΩΝΩ κ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ.
  ΜΙΑ ΧΟΥΦΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ κ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ.
  ΜΙΑ ΧΟΥΦΤΑ ΙΕΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΣ.
  ΜΙΑ ΧΟΥΦΤΑ ΙΕΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ.
  ΜΙΑ ΧΟΥΦΤΑ ΙΕΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ,
  ΛΙΓΕΣ ΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΣΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΩΦΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ.
  ΚΑΙ ΑΝΑΡΩΤΙΕΣΑΙ....
  ΟΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ - ΚΥΡΙΟΣ Ο ΧΙΛΙΑΣΜΟΣ - ΟΡΓΙΑΖΟΥΝ.
  ΤΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ ΠΝΙΓΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟ.
  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ.
  ΘΥΕΛΛΑ ΣΗΚΩΘΗΚΕ ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΕ ΛΕΕΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ.
  ΙΣΤΟΡΙΑ...ΠΑΡΑΔΟΣΗ...ΑΓΩΝΕΣ....ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.....ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΑΙΩΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΘΥΣΙΕΣ ΚΥΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΧΡΟΝΟ... ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΕΙ ΡΟΥΘΟΥΝΙ.
  ΓΙΑΤΙ ΕΧΩ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΚΟΛΛΗΣΕ ΣΕ ΞΕΡΑ;;;;
  Υ.Γ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ.ΔΕΙΞΤΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΤΑΙ.ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΞΕΣΗΚΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΥΨΩΝΟΥΝ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΜΑ.ΔΕΙΞΤΕ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΠΛΑΙ ΤΟΥΣ ΑΨΗΦΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ κ ΕΝΘΑΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ.
  ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ.
  - Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ -
  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.