4 Ιουν 2018

Τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ

Φώτιος Κόντογλου
Οἱ Χριστιανοὶ βάζουν τὸν Σταυρὸν πανταχοῦ, εἰς τοὺς τρούλλους καὶ εἰς τὰ κωδωνοστάσια τῶν ἐκκλησιῶν, εἰς τοὺς τάφους, εἰς τὰς οἰκοδομᾶς, εἰς τὰς σημαίας, εἰς τὰ κατάρτια τῶν πλοίων, εἰς μέρη ὑψηλὰ διὰ νὰ φαίνεται μακρόθεν, εἰς τὰ στολίδια τῶν γυναικών, εἰς τὰ ψωμιά, εἰς τὰς κρήνας. 

Οἱ παλαιοὶ ἔκαμναν συχνὰ τὸ σημεῖον τοῦ σταυροῦ. Εἰς τὰ μέρη τῆς Βιθυνίας, κοντὰ εἰς μίαν...
λίμνην λεγομένην Μανιὰζ-γκιόλ, εἶδα κάποιους ψαράδες Ρώσσους τοὺς ὁποίους λέγουν Καζάκους. 
Αὐτοὶ σταυροκοποῦνται εἰς πάσαν περίστασιν, εἰς τὴν τράπεζαν, ὁσάκις πίνουν νερόν, ὁσάκις πταρνίζονται, ὁσάκις χασμῶνται, ὁσάκις βήχουν, ὁσάκις ἀρχίζουν κάποιαν ἐργασίαν ἢ τὴν τελειώνουν, ὁσάκις καθίσουν ὁσάκις σηκωθοῦν. 
Ἠμεῖς ὅμως αὐτὸ τὸ ἱερὸν σχῆμα τὸ ἔχομεν δὶ’ ἐντροπήν. Ἄκουσε ὅμως τί λέγει ὁ ἅγιος Κύριλλος ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων: «Μὴ τοίνυν ἐπαισχυνθῶμεν τῷ Σταυρῶ τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά, κὰν ἄλλος ἀποκρύπτη, σὺ φανερῶς ἐπὶ τοῦ μετώπου σφραγίζου, ἴνα οἱ δαίμονες τὸ σημεῖον τρέμοντες τὸ βασιλικόν, μακρὰν φύγωσι τρέμοντες. Ποίει δὲ τοῦτο τὸ σημεῖον ἐσθίων καὶ πίνων, καθήμενος, κοιταζόμενος, ἐξανιστάμενος, λαλῶν, περιπατῶν, ἀπαξαπλῶς ἐν παντὶ πράγματι». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.