24 Μαΐ 2018

Συγκρητισμὸς ἀπὸ τὴν Θεολογικὴ Σχολὴ Θεσσαλονίκης

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ 
Ἐν Πειραιεῖ τὴ 23η Μαΐου 2018 

Ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Α.Π.Θ. ἐμφανίζεται πρωτοπόρος στὸ συγκρητισμό. Χωρὶς ἀμφιβολία ἔχει ξεπεράσει τὴν ἀντίστοιχη Σχολὴ τῶν Ἀθηνῶν καὶ ἔχει ἀναδειχθεῖ σὲ πρωταθλήτρια Σχολὴ σὲ συγκρητιστικὲς ἐπιδόσεις. Σὲ ἐπιδόσεις καὶ ἐκδηλώσεις, ποὺ πραγματικὰ θὰ τὶς ζήλευαν ἀκόμη καὶ παπικὲς καὶ προτεσταντικὲς Θεολογικὲς Σχολὲς τῆς Εὐρώπης. Ἰδιαίτερα μάλιστα μετὰ τὴν «Σύνοδο» τῆς Κρήτης βάλθηκε μὲ ἕνα πρωτοφανῆ οἶστρο, νὰ ἐφαρμόσει στὴν πράξη τὶς κακόδοξες ἐκκλησιολογικὲς ἀποφάσεις της. 
Τί νὰ μνημονεύσει κανεὶς πρῶτο καὶ τί δεύτερο σ’ αὐτὲς τὶς ἐπιδόσεις; Τὴν πρωτιά της στὴ δημιουργία κατευθύνσεως μουσουλμανικῶν σπουδῶν; Ἢ τὴν διοργάνωση ἑνὸς... πλήθους συνεδρίων, ὅπως αὐτὸ ποῦ πραγματοποιεῖται στὶς ἡμέρες μας ἀπὸ 21 ἕως 24 Μαΐου; Ἢ τὴν προβολὴ καὶ διαφήμιση πατριαρχῶν καὶ ἐπισκόπων διεθνοῦς φήμης, ὅπως πρόσφατά του πρώην οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κυροῦ Ἀθηναγόρου, (σύμφωνα μὲ ἔγκυρες μαρτυρίες, μασόνου 33ου βαθμού), τοῦ μοιραίου καὶ τραγικοῦ αὐτοῦ ἀνθρώπου, ποῦ προώθησε ὅσο κανένας ἄλλος τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ στὴν ἐκκλησία μας; 

Ένα ἀκόμη κρίκο στὴν ἁλυσίδα τῶν ὀλεθρίων αὐτῶν ἐπιδόσεων ἦρθε νὰ προσθέσει πρόσφατα μὲ την διοργάνωση Ἡμερίδας,προκειμένου νὰ τιμήσει ἕναν παπικὸ «ἀρχιεπίσκοπο». Σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωση στὸ διαδίκτυο «τὴν Τρίτη 15 Μαΐου 2018 καὶ ὥρα 11:30, ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Α.Π.Θ. διοργανώνει στὴν αἴθουσα Συνεδριάσεων τῆς Θεολογικῆς Σχολής Διεθνη Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα, ἀφιερωμένη στὸν Σέβ. Ἀρχιεπίσκοπο Καθολικῶν Κερκύρας, Ζακύνθου καὶ Κεφαλληνίας καὶ Ἀποστολικὸ Βικάριο Θεσσαλονίκης κ. Ἰωάννη (Σπιτέρη), μὲ ἀφορμὴ τὴ συμπλήρωση 50 ἐτῶν ἱερατικῆς διακονίας»! Ἡ Ἡμερίδα ἐντάσσεται στὰ πλαίσια ἐκδηλώσεων «Διαδρομὲς Θεολογικοῦ Διαλόγου καὶ διαχριστιανικῆς καταλλαγῆς».Σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα εἰσηγητὲς ἦταν οἱ: α) Εὐαγγελία Ἀμοιρίδου, «Πνευματικοί, ἀκαδημαϊκοὶ καὶ ποιμαντικοὶ βηματισμοὶ ἀπὸ τὰ καντούνια τῆς Κέρκυρας στὰ ἴχνη τοῦ Φραγκίσκου τῆς Ἀσίζης καὶ τοῦ Ἀντωνίου τῆς Πάδοβας» καὶ β)Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, Οἰκουμενικὲς ἐμπνεύσεις καὶ δράσεις. Ακολούθησε ἐπίδοση πλακέτας καὶ μουσικὴ ἐκδήλωση. 

Μὲ ἔκπληξη διαβάσαμε ὅτι ὁ τιμώμενος αἱρετικὸς «ἀρχιεπίσκοπος» τιμήθηκε ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Θεολογικὴ Σχολὴ«μὲ ἀφορμὴ τὴ συμπλήρωση 50 ἐτῶν ἱερατικῆς διακονίας» του. Πράγμα ποὺ σημαίνει μὲ ἁπλὰ ἑλληνικὰ ὅτι ἡ ἐν λόγω Σχολή,ἀκολουθώντας καὶ ἐφαρμόζοντας πάνω στὴν πράξη τὶς κακόδοξες ἐκκλησιολογικὲς ἀποφάσεις τῆς «Συνόδου» τῆς Κρήτης, (ἡ ὁποία ὡς γνωστὸν ἀναγνώρισε πλήρη ἐκκλησιαστικότητα στοὺς αἱρετικοὺς παπικούς), ἔρχεται τώρα νὰ τιμήσει τὸν ἐν λόγω παπικὸ «ἀρχιεπίσκοπο»! Γιὰ τοὺς καθηγητὲς τῆς Σχολῆς ὁ παπικὸς«ἀρχιεπίσκοπος»ἔχει πλήρη καὶ κανονικὴ ἀρχιεροσύνη, ἡ δὲ 50ετής ἱερατικὴ καὶ ποιμαντική του διακονία ὑπῆρξε θεοφιλὴς καὶ θεάρεστη, ὥστε ἀξίζει καὶ πρέπει νὰ τιμηθεῖ ὄχι ἁπλῶς ἀπὸ τοὺς παπικούς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ μᾶς τοὺς Ὀρθόδοξους! Μ’ ἄλλα λόγια ἡ 50ετής προσηλυτιστική του δράση εἰς βάρος τοῦ ὀρθοδόξου ποιμνίου, ἐξ’ αἰτίας τῆς ὁποίας ὡς ἄλλος προβατόσχημοςλυκος κατασπάραζε καὶ ἔστελνε στὴν ἀπώλεια τῆς αἱρέσεως τοῦ Παπισμούπληθος ψυχῶν, ὑπῆρξε κατὰ πάντα θεάρεστη καὶ γι’ αὐτὸ ἔπρεπε νὰ τιμηθεῖ!!! 

Ἀδυνατοῦν δυστυχῶς οἱ καθηγητὲς τῆς Σχολῆς νὰ συνειδητοποιήσουν, ὄτι μεσα στὴν αἵρεση δὲν ὑπάρχει ποιμαντική, διότι ἁπλούστατα δὲν ὑπάρχει σωτηρία. Στὴν αἵρεση μία μόνο ποιμαντικὴ ὑπάρχει, ἡ ποιμαντική, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἀπώλεια.Λυπούμεθα, διότι ἀναγνωρίζοντας τὸν Παπισμὸ ὡς Ἐκκλησία, ἀκυρώνουν συνοδικὲς ἀποφάσεις δέκα αἰώνων, ποὺ τὸν καταδίκασαν ὡς αἵρεση καὶ τὸν ἀπέκοψαν ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Λυπούμεθα διότι μὲ τὴ διαγωγὴ τοὺς ἐφαρμόζουν πάνω στὴν πράξη τὴν κακόδοξη οἰκουμενιστικὴ θεωρία περιΜίας, ἀλλὰ ταυτόχρονα καὶ «διηρημένης Ἐκκλησίας»!Λυπούμεθα, διότι ἀπεμπολοῦν τὸν ὄρο «Καθολικὴ» ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας καὶ τὸν χαρίζουν στοὺς αἱρετικοὺς παπικούς.Λυπούμεθα καὶ ὀδυρόμεθα, διότι εἴδαμε σὲ φωτογραφίες τῆς Ἡμερίδας, νὰ παρίστανται σὲ αὐτὴ καὶ ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι, οἱ ὁποῖοι «τίμησαν» μὲ τὴν παρουσία τοὺς τὸν αἱρετικὸ «ἀρχιεπίσκοπο»! 

Κλείνοντας ἐκφράζουμε τὴν λύπη μας καθὼς διαπιστώνουμε ὅλο καὶ ἐναργέστερα την ἀπομείωση τῶν Ὀρθοδόξων κριτηρίων τῶν ἀκαδημαϊκῶν θεολόγων τῆς πατρίδος μας, οἱ ὁποῖοι ἐκτὸς ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων,ἀντὶ νὰ εἶναι οἱ ἄγρυπνοι ὀφθαλμοὶ τῆς θεολογικῆς ἐπιστήμης καὶ οἱ φύλακες τῶν Ὀρθοδόξων δογμάτων καὶ τῶν εὐσεβῶν παραδόσεων, ἔγιναν φερέφωνα τοῦ Διαχριστιανικοῦ καὶ Διαθρησκειακοὺ Οἰκουμενισμοῦ. Εἰλικρινὰ λυπούμεθα γιὰ τὶς Σχολές μας, οἱ ὁποῖες, ἐνῶ πρὶν μερικὲς δεκαετίες ἦταν προπύργια τῆς Ὀρθοδοξίας,τώρααπεβησαν ἐκκολαπτήρια θεολόγων μὲ ἀλλοιωμένο, φρόνημα. Θεολόγων οἱ ὁποῖοι θὰ μεταδίδουν στὴ συνέχεια στὰ σχολεῖα καὶ στὸ λαὸ τὸ δηλητήριο τῆς αἱρέσεως καὶ θὰ ὁδηγοῦν στὴν ἀπώλεια πλῆθος ψυχῶν.Λυπούμεθα, ἀλλὰ δὲν ἀπογοητευόμεθα. Διότι τὸ τιμόνι τῆς Ἐκκλησίας τὸ κρατάει στὰ χέρια τοῦ ὁ Θεός! Ὁ Θεὸς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ θὰ δώσει τελικὰ τὴ νίκη στὴν Ὀρθοδοξία. Δὲν θὰ θριαμβεύσει τελικὰ ἡ αἵρεση, ὅσο καὶ ἂν φαίνεται, ὅτι τώρα συνεχῶς κερδίζει ἔδαφος. Ἡ «ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν» δὲν θὰ εἶναι τελικὰ μονόδρομος. Μία μέρα ὁ συγκρητισμὸς τῶν ἡμερῶν μας θὰ καταρρεύσει σὰν χάρτινος πύργος, ὅπως ἀκριβῶς κατέρρευσε ὁ Μαρξισμὸς-Λενινισμὸς στὶς χῶρες τοῦ πρώην ὑπαρκτοῦ Σοσιαλισμοῦ. 

Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.