17 Φεβ 2018

Αἰτωλίας: «Σήκω ἐπάνω ἐσὺ ποὺ κοιμᾶσαι τὸν ὕπνο τῆς ἁμαρτίας καὶ ἀναστήσου ἀπὸ τὸν θάνατο στὸν ὁποῖο σὲ ἔριξε ἡ ἁμαρτία»

Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος Μητροπολίτου Αἰτωλίας Κοσμᾶ γιὰ τὴν ἔναρξη τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς
«Ἔγειρε ὁ καθεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν» (Ἐφεσ. ε’ 14).
Ἀγαπητοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί!
Τὸ μεγάλο, τὸ οὐράνιο, τὸ σωτήριο δῶρο, μᾶς τὸ χαρίζει καὶ πάλι ἐφέτος ἡ ἀγάπη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἀνατέλλει σὲ λίγο ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τὸ μεγαλύτερο σὲ χρονικὴ διάρκεια τμῆμα τοῦ Τριωδίου.
«Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται, οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε» μᾶς εἶπε σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας.
Μᾶς χαρίζει ὁ Κύριος τὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστή, μᾶς προσφέρει καὶ τὰ πνευματικὰ ὄπλα καὶ τὰ μέσα γιὰ νὰ καλλιεργήσουμε ἀρετές, νὰ γίνουμε δοχεῖα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νὰ «ὁμοιωθοῦμε Θεῶ», νὰ ζήσουμε θεάρεστα καὶ σωτήρια τὰ ἄχραντα Πάθη καὶ τὴν Λαμπροφόρο Ἀνάστασι τοῦ Λυτρωτοῦ μας Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ὅ,τι ἄλλο ἀποκτήσουμε, π.χ. ἀξιώματα, πλούτη, τιμές, ἀγαθὰ θὰ τὰ χάσουμε. Τὸ μόνο ἀπόκτημα ποὺ εἶναι ἀναφαίρετο, εἶναι οἱ ἀρετές. 
Μὲ πολὺ πόνο λέμε ὅτι ἐνῶ ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ἔρχεται μὲ τόση μεγάλη προσφορὰ στοὺς χριστιανούς, πολλοὶ χριστιανοὶ εἶναι ἀδιάφοροι. Οὔτε καν τοὺς συγκινεῖ, οὔτε τοὺς ἐπηρεάζει ὁ ἐρχομὸς τῆς Σαρακοστῆς καὶ ἡ φωνὴ τῆς Ἐκκλησίας. Νηστεία καὶ ἐγκράτεια προτρέπει...
ἡ Ἐκκλησία; Καλοφαγία καὶ κρεοφαγία μέχρι τὸ Πάσχα θέλουν αὐτοί. Κατάνυξι καὶ προσευχὴ ζητάει ἡ Ἐκκλησία; Περισσότερα ξεφαντώματα, χορούς, μέθες, καρναβάλια καὶ ἀσωτεῖες ἐπιθυμοῦν.

Μήπως ἔχει ἐπηρεάσει καὶ ἐμᾶς ὅλη αὐτὴ ἡ σκοτοδίνη, ἡ σύγχυσι τοῦ κόσμου; Μήπως καὶ ἡ δική μας προαίρεσι, ἡ ἐπιθυμία τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος, ὁ πόθος τῆς ἀποκτήσεως τῶν ἀρετῶν, ἔχουν ἐπηρεασθεῖ, καὶ νωχελικά, κοιμισμένα ἢ καὶ ἀδιάφορα ἀκόμη, εἰσερχόμαστε στὴ Μεγάλη Τεσσαρακοστή;

Οἱ ἀληθινοί, οἱ συνειδητοὶ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ περιμένουν μὲ λαχτάρα τὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Περιμένουν τὴν καθαρὰ ἑβδομάδα, τὶς Τετάρτες καὶ τὶς Παρασκευὲς μὲ τὶς Θεῖες Λειτουργίες τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, μὲ τοὺς Χαιρετισμοὺς τῆς Παναγίας μας, τὶς Κυριακὲς μὲ τὶς κατανυκτικὲς Θεῖες Λειτουργίες τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τοὺς γλυκεῖς κατανυκτικοὺς Ἑσπερινοὺς καὶ τὰ Μεγάλα Ἀπόδειπνα.

Μὲ τὸν κατανυκτικὸ Ἑσπερινὸ ποὺ θὰ ψαλῆ σήμερα τὸ ἀπόγευμα στοὺς Ἱεροὺς Ναούς, ἀρχίζει ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Τὸ ἔχουμε πιστέψει; Εἴμαστε ὁλόψυχα πρόθυμοι ἐφέτος νὰ τὴν ζήσουμε; Εἴμαστε ἕτοιμοι;

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη καὶ φωνὴ θέλω νὰ μεταφέρω σήμερα σὲ ὅλους σας, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, τὴν ἀφυπνιστικὴ φωνὴ τοῦ Παναγίου Πνεύματος, τὴν ὁποία περιέχει στὴν πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολὴ του ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Ἔγειρε ὁ καθεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν» (Ἐφεσ. ε’, 14). «Σήκω ἐπάνω ἐσὺ ποὺ κοιμᾶσαι τὸν ὕπνο τῆς ἁμαρτίας καὶ ἀναστήσου ἀπὸ τὴν νέκρα καὶ τὸ θάνατο στὸν ὁποῖο σὲ ἔριξε ἡ ἁμαρτία», μᾶς φωνάζει τὸ Πανάγιον Πνεῦμα.

Τὴν ἐποχή μας τὴν χαρακτηρίζει ἡ ρηχότητα, ἡ τρυφηλότητα, ἡ χαλαρότητα. Στὴν ἐποχὴ μας κυριαρχοῦν τὰ πάθη. Οἱ ἄνθρωποι ἀγαποῦν τὴν ἄνεσι, τὴν ραθυμία. Θηρεύουν τὴν ἀπόλαυσι τῶν ἡδονῶν. Τὸ γήινο, τὸ ὑλιστικὸ φρόνημα διαμορφώνει τὰ διανοήματα, ἐμπνέει τὶς ἐπιθυμίες, τὰ συναισθήματα, τοὺς λόγους καὶ τὶς πράξεις τῶν ἀνθρώπων.

Ὅλα αὐτὰ ἴσως νὰ ἐπηρέασαν καὶ τὴ δική μας ψυχικὴ καὶ πνευματικὴ κατάστασι, νὰ ἔχουν θολώσει, νὰ ἔχουν ἀμβλύνει καὶ ἀδρανοποιήσει τὴν ἀγωνιστική μας διάθεσι γιὰ ἀληθινὴ βίωσι τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἴσως νὰ μᾶς ἔφεραν σὲ πνευματικὴ ὑπνηλία. Καὶ τότε; Θὰ χάσουμε τὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστή; Θὰ κοιμώμαστε τὸν βαθὺ πνευματικὸ ὕπνο ἀδιαφορώντας γιὰ τὸ πνευματικὸ μεγαλεῖο καὶ τὴν προσφορά της;

Αὐτὸς ποὺ κοιμᾶται, βρίσκεται σὲ τελεία ἄγνοια ὅλων τῶν κινδύνων του, δὲν ἀντιλαμβάνεται τοὺς κλέπτες, τοὺς ληστές, τοὺς ἐχθρούς του, οἱ ὁποῖοι εἰσέρχονται στὸ σπίτι του. Κινδυνεύει ἡ ζωή του κι αὐτὸς κοιμᾶται. Αὐτὸ θὰ πάθουμε κι ἐμεῖς στὸν πνευματικό μας ἀγώνα, ὅταν μείνουμε κοιμισμένοι.  Αὐτὸς ποὺ κοιμᾶται τὸν ὕπνο τῆς ἁμαρτίας, δὲν μπορεῖ νὰ ζήση Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ὅταν κοιμώμαστε, ὁ διάβολος, ἡ κοσμικὴ ζωὴ συνανθρώπων μας καὶ τὰ δικά μας πάθη, θὰ μᾶς στερήσουν τὴν ἁγία ζωὴ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ θὰ μᾶς βυθίσουν περισσότερο στὴν ἁμαρτία.

«Ὥρα ἠμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι» (Ρωμ. ιγ’, 11). Εἶναι πλέον ὥρα νὰ ξυπνήσουμε, νὰ σηκωθοῦμε ἀπὸ τὸν ὕπνο τῆς ἀμελείας, ὅπως μᾶς συμβουλεύει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.
Ἐλᾶτε, ἐλᾶτε, ἀγαπητοί, αὐτὴ τὴ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ νὰ ἀφυπνισθοῦμε, νὰ ἐγερθοῦμε, νὰ ξυπνήσουμε πνευματικά, νὰ ἀναλάβουμε τὴν πνευματική μας πανοπλία καὶ νὰ εἰσέλθουμε στὸ πνευματικὸ στάδιο δυνατοὶ καὶ χαρούμενοι, μὲ σωτήριες ἀποφάσεις.

«Μετανοίας ὁ καιρὸς καὶ δεήσεως ὥρα». Ἂγρυπνοι, ἂς μελετήσουμε τὰ ἱερὰ κείμενα, ἂς φέρουμε τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ στὶς καρδιές μας, ἂς προσέξουμε πολύ τούς λογισμούς μας, τὶς αἰσθήσεις μας, τὶς ἐπιθυμίες μας. Αὐτὲς τὶς ἅγιες ἡμέρες ἂς καλλιεργήσουμε τὴ σωφροσύνη, τὴν νηστεία καὶ τὴν ἐγκράτεια.
Ἰδιαίτερα ἂς ἀνακρίνουμε τὸν ἑαυτό μας μὲ προσοχὴ καὶ αὐστηρότητα, μὲ συναίσθησι καὶ συντριβή. Μὲ μετάνοια τελώνου καὶ ἀσώτου υἱοῦ, ἂς τρέξουμε στὸν πνευματικό μας πατέρα, στὸ μυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως.

Παράλληλα ἂς ἀξιοποιήσουμε τὸν λατρευτικὸ πλοῦτο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς γιὰ νὰ κοινωνήσουμε μὲ τὸν Κύριο καθαρά, θεάρεστα. Νὰ προσευχηθοῦμε θερμὰ στοὺς Ἱεροὺς Ναούς, ἀλλὰ καὶ στὸ προσωπικό μας ταμιεῖο, νὰ ἑνωθοῦμε μαζί του μὲ τὰ Ἄχραντα Μυστήρια.
Ἔτσι, μὲ τὴν ἐγρήγορσι, θὰ ἀποφύγουμε τοὺς πολεμίους, οἱ ὁποῖοι θέλουν καὶ τὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ νὰ τὴν ζήσουμε μὲ ἁμαρτία.
Ἔτσι, θὰ ἀνέβουμε καθαροὶ καὶ ἄξιοι τὸ Γολγοθά, γιὰ νὰ χαροῦμε καὶ νὰ ζήσουμε καὶ τὴν δική μας Ἀνάστασι καὶ σωτηρία.
Εὔχομαι καλή, καθαρή, ἁγιασμένη, εὐλογημένη Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Μὲ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

7 σχόλια:

 1. Μητροπολίτης Κυθήρων:
  ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ & ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ.

  http://www.imkythiron.gr/index.php/o-mitropolitis/poimantorikes-egkyklioi/4937-poimantoriki-egkyklios-gia-tin-agia-megali-tessarakosti-167-2018

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ἡ ὡφέλεια τῆς νηστείας, Ἁγίου ‘Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (Κυριακή τῆς Τυροφάγου Ματθ.6.14-21):

  http://www.hristospanagia.gr/?p=73115

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ: ενδιαφέροντα Ορθόδοξα κείμενα.

  http://www.hristospanagia.gr/?cat=1261

  http://www.hristospanagia.gr/?cat=1261&paged=2

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αρχιμανδρίτου Γέροντος Σωφρονίου του Έσσεξ: Η ουσία του αμαρτήματος του Αδάμ.

  http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2018/02/blog-post_52.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου: Εις την Κυριακήν της Τυρινής.

  http://www.immorfou.org.cy/articles-form-the-net/774-nikodimou-tirini.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου:
  Η ευχή: Το φοβερό όπλο κατά του διαβόλου.

  http://www.imlemesou.org/index.php/psifides-pisteos-2/agies-morfes/1387-i-efxi-to-fovero-oplo-kata-tou-diavolou

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΟΜΙΛΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ:

  https://www.youtube.com/watch?v=E_Pee9zQpHE

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.