25 Φεβ 2018

Προσωπικὰ δεδομένα - «ἔξυπνα αὐτοκίνητα»: Ποιὸς θὰ τὰ χειρίζεται;

Σὲ μεῖζον θέμα μεταξὺ αὐτοκινητοβιομηχανιῶν καὶ ἀσφαλιστικῶν ἑταιρειῶν ἀναδεικνύεται ἡ διαχείριση τῶν προσωπικῶν δεδομένων ποὺ συλλέγουν τὰ σύγχρονα αὐτοκίνητα, δεδομένου ὅτι προσφέρουν πρόσβαση σὲ ἰδιαιτέρως εὐαίσθητες ἀλλὰ καὶ πολύτιμες ἐπιχειρησιακά, πληροφορίες.
Τοῦ Νίκου Ἐμμανουὴλ
Ἡ ἐποχὴ ποὺ τὸ αὐτοκίνητο ἁπλὰ μετέφερε κάποιον στὸν ἐπιθυμητὸ προορισμὸ ἔχει περάσει πρὸ πολλοῦ. Πλέον πρόκειται γιὰ ἕναν σύγχρονο ὑπολογιστή, ὁ ὁποῖος συλλέγει συνεχῶς δεδομένα χάρη στοὺς αἰσθητῆρες καὶ τὰ συστήματα πλοήγησης ποὺ διαθέτει, ἀνεξάρτητα ἐὰν βρίσκεται σὲ κίνηση ἢ ὄχι.
Πληροφορίες ὅπως ἡ τοποθεσία τοῦ ὀχήματος ἢ τὸ τί κάνει ὁ ὁδηγός, δηλαδὴ ἂν καὶ πότε ἐπιταχύνει, φρενάρει, σταματάει, ὅλα καταγράφονται ἀπὸ τὸ αὐτοκίνητο καὶ στὴ...
συνέχεια ἀποστέλλονται στὴν κατασκευάστρια ἑταιρεία.


Ὅλα αὐτὰ τὰ δεδομένα ποὺ ἀποθηκεύονται, πλάθουν ἕνα ξεκάθαρο προφὶλ τοῦ ὁδηγοῦ, τὸ ὁποῖο ἀξίζει πολλὰ χρήματα καὶ μπορεῖ νὰ ἀποδειχθεῖ χρυσωρυχεῖο ὄχι μόνο γιὰ τοὺς κατασκευαστές, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ἀσφαλιστές, τοὺς ἰδιοκτῆτες χώρων στάθμευσης, τὶς ἐφαρμογὲς ποὺ βοηθοῦν στὸ νὰ βρεθεῖ παρκινγκ καὶ ἄλλους παρόχους ὑπηρεσιῶν.

Τὸ εὔλογο ἐρώτημα λοιπὸν ποὺ τίθεται εἶναι ποιὸς εἶναι ὁ ἁρμόδιος νὰ ἔχει πρόσβαση σὲ αὐτὸ τὸν τεράστιο ὄγκο εὐαίσθητων προσωπικῶν δεδομένων, ὁ ὁποῖος πρωτίστως, μπορεῖ νὰ ἀποδειχτεῖ πολύτιμος σὲ περιπτώσεις τροχαίων ἀτυχημάτων ὅταν ἔρχεται ἡ ὥρα νὰ ἀποδοθοῦν οἱ εὐθύνες στοὺς ἐμπλεκόμενους ὁδηγούς.
Ὁ Joachim Muller, μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Allianz στὴ Γερμανία, δήλωσε πὼς πρέπει νὰ ὁριστεῖ ἕνας ἀνεξάρτητος διαχειριστής, τονίζοντας πὼς «εἶναι σημαντικὸ νὰ μὴν ἔχουν ἀποκλειστικὴ πρόσβαση σὲ αὐτὰ τὰ δεδομένα οὔτε ἡ αὐτοκινητοβιομηχανία, οὔτε οἱ ἀσφαλιστές, οὔτε ὁποιοσδήποτε ἄλλος ἐνδιαφερόμενος».

Ἐπεσήμανε δὲ πὼς «στὰ αὐτοματοποιημένα ὀχήματα πρέπει νὰ εἶναι σαφὲς ποιὸς εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὸ ἀτύχημα, ὁ ὁδηγὸς ἢ ἡ τεχνολογία».
Στὴν ἰσχύουσα σχετικὴ νομοθεσία ὑπάρχουν ἀκόμα κάποια κενά, τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ καλυφθοῦν ἄμεσα, εἰδικὰ ἐὰν λάβουμε ὑπόψη μᾶς πὼς ἀπὸ τὸν ἐρχόμενο Ἀπρίλιο, ὅλα τὰ νέα αὐτοκίνητα, τὰ ὁποῖα πωλοῦνται στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, θὰ πρέπει νὰ διαθέτουν το σύστημα eCall – τὸ λογισμικὸ ποὺ σὲ περίπτωση ἔκτακτης ἀνάγκης, δηλαδὴ σὲ περίπτωση σοβαροῦ τροχαίου ἀτυχήματος θὰ ἐνεργοποιεῖται αὐτόματα εἰδοποιώντας ἄμεσα τὶς ὑπηρεσίες βοηθείας. 

Προκειμένου, νὰ λειτουργήσει ἡ ἐν λόγω τεχνολογία, θὰ πρέπει νὰ συγκεντρώνει πλῆθος δεδομένων, ὅπως τὴν ἀκριβῆ τοποθεσία τοῦ ὀχήματος, τὸν χρόνο τοῦ ἀτυχήματος, τὸν ἀριθμὸ τῶν ἐπιβατῶν, τὸν τύπο τοῦ ὀχήματος καὶ τὸν τύπο τοῦ καυσίμου.
Ὅλα τὰ παραπάνω εἶναι ἀναμενόμενο νὰ προσελκύσουν τὸ ἐνδιαφέρον πολλῶν ἐπιχειρήσεων μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀνοίγει ὁ «ἀσκὸς τοῦ Αἰόλου» γιὰ τὸ ποὺ ἀρχίζει καὶ ποὺ τελειώνει ἡ προστασία τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς ἑνὸς ἀτόμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.