5 Ιαν 2018

Ἡ ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας μέσα ἀπό τόν ἀλάνθαστο λόγο τῆς Ἱστορίας

Ἡ Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας 
μέσα ἀπὸ τὸν ἀλάνθαστο λόγο τῆς ἱστορίας.
Α΄ μέρος - Ἱστορικὲς ἀλήθειες γιὰ τὸ «Μακεδονικὸ ζήτημα»
Β΄ μέρος - Ἡ σχισματικὴ ἐκκλησία τῶν Σκοπίων
Ἱστοριομνημοσύνη 5
Στό ὄ­γδο­ο βι­βλί­ο τῆς Ἱ­στο­ρί­ας του ὁ Ἡ­ρό­δο­τος, ὁ πα­τέ­ρας τῆς ἱ­στο­ρί­ας καί ἱ­στο­ρι­κός τῶν Περ­σι­κῶν πολέ­μων, δι­η­γεῖ­ται μέ πο­λύ γλα­φυ­ρό τρό­πο πῶς τό βα­σι­λό­που­λο τοῦ Ἄρ­γους Περ­δίκ­κας ἵ­δρυ­σε τό κράτος τῆς Μα­κε­δο­νί­ας. Ἡ δι­ή­γη­ση τοῦ κο­ρυ­φαί­ου ἱ­στο­ρι­κοῦ μας συν­δέ­ει τούς γε­νάρ­χες τῆς Μα­κε­δο­νί­ας μέ τούς Τη­με­νί­δες τοῦ Ἄρ­γους, οἱ ὁ­ποῖ­οι ἦ­ταν ἀ­πό­γο­νοι τοῦ Ἡ­ρα­κλῆ. Κα­τά συ­νέ­πεια, ἀ­να­δει­κνύ­ει τήν κοι­νή κα­τα­γω­γή τῶν Ἑλ­λή­νων τοῦ Βορ­ρᾶ καί τῶν Ἑλ­λή­νων τοῦ Νό­του. Ὅ­ταν ἔ­γρα­φε ὅ­λα αὐ­τά ὁ Ἡρόδοτος, δέν θά μπο­ροῦ­σε οὔ­τε κἄν νά φαν­τα­στεῖ ὅ­τι 2.500 χρό­νια ἀρ­γό­τε­ρα θά ἦ­ταν δυ­να­τόν νά βρεθεῖ ἕ­νας πολυ­σπερ­μα­τι­κός λα­ός, οἱ Σκο­πια­νοί, πού στά μέ­ρη αὐ­τά τά ἑλ­λη­νι­κό­τα­τα, βο­ρει­ο­α­να­το­λι­κά τῆς Ἀ­χρί­δας καί τῶν Πρε­σπῶν κι ὡς τά ὄ­ρη τῆς Ρο­δό­πης, σπο­ρα­δι­κά πρω­το­εμ­φα­νί­στη­κε δώ­δε­κα ὁλόκλη­ρους αἰ­ῶ­νες με­τά τόν ἱ­στο­ρι­κό ὁ ὁ­ποῖ­ος θρα­σύ­τα­τα θά ἐ­πι­χει­ροῦ­σε νά κλέ­ψει τό ὄ­νο­μα καί τά προ­αι­ώ­νια σύμ­βο­λα ἀλ­λά καί τή γῆ τοῦ λα­οῦ τῶν Μα­κε­δό­νων!
Θά ἐ­πι­χει­ρή­σου­με, μέ ἄκρως συνοπτικό λόγο νά θί­ξου­με τίς βασικές πτυ­χές τοῦ λε­γό­με­νου «μακεδονικοῦ ζη­τή­μα­τος». Θά ἀ­να­τρέ­ξου­με πρω­τί­στως στήν ἱ­στο­ρί­α ὄ­χι μό­νον τοῦ συγ­κε­κρι­μέ­νου χώρου, ἀλ­λά καί τῶν εὐ­ρύ­τε­ρων ἑλ­λη­νι­κῶν πε­ρι­ο­χῶν, διά τῶν ὁ­ποί­ων οἱ Βούλ­γα­ροι καί...
ἐν γένει οἱ Σλάβοι, στούς ὁποίους φυσικά ἀνήκουν καί οἱ Σέρβοι, ὅλοι τους συνυπεύθυνοι μέ τους Σκοπιανούς γιά τό πρόβλημα σέ δι­ά­φο­ρες ἐ­πο­χές δι­ῆλ­θαν.

Ἀρχιμ. Χρίστος Κυριαζόπουλος
Ph. D. Βυζαντινῆς Ἱστορίας
M. Sc. Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας
πρ. Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Ἀνατολικῆς Θεσσαλονίκης

Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ γίνει ἀποδέκτης μπορεῖ νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ τὴν ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ, στὸ τηλέφωνο 2310552207.  
Ἠλεκτρονική διεύθυνση: sales@enromiosini.gr

1 σχόλιο:

  1. Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Αγγελόγλου:
    Η εκχώρηση του ονόματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και ο άρχων των Ελλήνων.

    https://vasilinos.wordpress.com/2017/12/30/η-εκχώρηση-του-ονόματος-μακεδονια-κ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.