13 Ιαν 2018

Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου: «ἐθνικὴ γραμμὴ πλεύσης σὲ μία ὀνομασία στὴν ὁποία δὲν θὰ περιέχεται ἡ λέξη "Μακεδονία" ἢ παράγωγό της»

Ἀνακοίνωση περὶ τῆς ὀνοματοδοσίας 
τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων
Τὸ Ἅγιον Ὅρος εἶναι φυσικὸ καὶ πνευματικὸ τμῆμα τῆς Μακεδονίας, καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰώνα ἀγωνίσθηκε ἐνάντια στὴν θέληση μεγάλων δυνάμεων προκειμένου νὰ παραμείνει μέρος τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικράτειας. Ἔχει λοιπὸν λόγο νὰ παρεμβαίνει σὲ πολιτικὰ δρώμενα ποὺ θίγουν ὅσα οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ πνευματικοὶ ἀπόγονοι τοῦ Ἀλεξάνδρου Μακεδόνες κατόρθωσαν στὴν νεότερη ἱστορία. Ἔτσι, μὲ ἀφορμὴ τὶς διαπραγματεύσεις τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας μὲ τὰ Σκόπια γιὰ τὴν ἀναγνώριση ὀνομασίας τους, ἡ Μονὴ μας προβαίνει στὴν διατύπωση τῶν ἀκόλουθων θέσεων.
Δὲν κατανοοῦμε γιατί ἕνα ὄνομα ποὺ ἱστορικὰ καὶ πολιτιστικὰ ἀνήκει σὲ ἕνα ἔθνος καὶ κράτος πρέπει νὰ παραχωρηθεῖ σὲ ἕνα ἄλλο κράτος (ἢ μᾶλλον πολυεθνικὸ κρατίδιο), οἱ πολίτες τοῦ ὁποίου οὐδεμία σχέση ἔχουν ἱστορική, φυλετικὴ ἢ πολιτιστική, μὲ τὸ ὄνομα αὐτό. Καὶ εἶναι εὐρύτατα γνωστὸ καὶ πολλαπλῶς ἐπαληθευμένο ὅτι οἱ πληθυσμοὶ τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων δὲν ἔχουν σχέση μὲ αὐτὸ ποὺ ἐκπροσωπεῖ ὁ ὅρος Μακεδονία καὶ συνεπῶς δὲν μποροῦν νὰ διεκδικοῦν γιὰ τὴν κρατική τους ὑπόσταση ὄνομα ποὺ νὰ περιέχει τὴν συγκεκριμένη λέξη.
Ἐκεῖνο ποὺ κατανοοῦμε μὲ ἁπλὸ ἀλλὰ καταρτισμένο νοῦ εἶναι ὅτι ἡ ἐσπευσμένη αὐτὴ κίνηση ἀναγνώρισης γίνεται γιὰ λόγους πολιτικοὺς καὶ οἰκονομικούς, οἱ ὁποῖοι οὔτε τιμοῦν οὔτε συμφέρουν οὔτε στοιχοῦν μὲ τὰ δίκαια τῆς Ἑλλάδας καὶ τῶν ἁπανταχοῦ Μακεδόνων. Ἀντιθέτως, ἐνδεχόμενη Ἑλληνικὴ ἀναγνώριση τοῦ ὀνόματος σὲ ἐπικράτεια σλαβικῶν...
πληθυσμῶν θὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ νὰ ἀποθρασύνει τὴν κολοσσιαία προπαγάνδα καὶ νὰ τροφοδοτήσει τὸ ἀλυτρωτικό, ψευδομακεδονικὸ ἰδεολόγημα τῶν γειτονικῶν χωρῶν.

Εἶναι ἡλίου φαεινότερον ὅτι καὶ μία σύνθετη ὀνομασία βαπτίζει Μακεδόνες τούς μὴ Μακεδόνες. Καμιὰ σύνθετη ὀνομασία δὲν καθιστὰ οὐσιαστικὰ διακριτὸ τὸ κράτος τῶν Σκοπίων ἀπὸ τὴν Μακεδονία. Καὶ καμιὰ σύνθετη ὀνομασία δὲν θὰ παραμείνει σύνθετη, ἀφοῦ οὕτως ἢ ἄλλως τὸ ὄνομα Μακεδονία χρησιμοποιεῖται σήμερα γιὰ τὰ Σκόπια σὲ ὅλον τὸν κόσμο καὶ τὸ ὄνομα «Μακεδόνες» γιὰ τοὺς πολίτες του. Ἡ ἐπίσημη ἀναγνώριση θὰ ἀνοίξει τὴν πόρτα σὲ ἕνα μεγάλο κίνδυνο: νὰ διαγραφεῖ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες ἡ ταυτότητα τοῦ Μακεδόνος, ἀπὸ τὸν χάρτη τῆς Ἑλλάδος ἡ Μακεδονία, ἀλλὰ καὶ ὁ ἴδιος ὁ ἑλληνομακεδονικὸς πολιτισμὸς ἀπὸ τὶς σελίδες τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας. Ἀφοῦ τὸ ὄνομα θὰ ἔχει μετατεθεῖ, θὰ ἔχει δικαιολογημένα μεταφέρει μαζί του, ὡς τίτλος ἰδιοκτησίας, ὅλα τὰ δικαιώματα. Κανένα ἀντάλλαγμα δὲν θὰ μπορεῖ νὰ σταθεῖ μπροστὰ σ’ αὐτὴ τὴν ἀπώλεια, καὶ προσευχόμεθα νὰ μὴ φανοῦμε ἄξιοι τέτοιας μοίρας.

Θεωροῦμε, λοιπόν, κι ἐμεῖς, μαζὶ μὲ τὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων, ὅτι πρέπει ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία νὰ ἐπιμείνει στὴν συμφωνημένη ἐθνικὴ κοινὴ γραμμὴ πλεύσης σὲ μία ὀνομασία στὴν ὁποία δὲν θὰ περιέχεται ἡ λέξη «Μακεδονία» ἢ παράγωγό της.
Οἱ παραπάνω θέσεις δὲν ἔχουν πρόθεση νὰ θίξουν οὔτε τὴν ἀξιοπρέπεια οὔτε τὴν ἱστορία τοῦ λαοῦ τῶν Σκοπίων, τὸ μεγαλύτερο τμῆμα τοῦ ὁποίου εἶναι Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Πρόθεση ἔχουν νὰ προστατεύσουν τοὺς λαοὺς (καὶ τὶς ἐκκλησίες) ἀπὸ τὸ νὰ μετατραποῦν σὲ ὄργανα γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση πολιτικῶν ἤ, ἀκόμη χειρότερα, ξένων συμφερόντων, μέσα ἀπὸ ἀνώφελες συγχύσεις, κρίσεις καὶ περιπέτειες στὴν εὐρύτερη ἐπικράτεια τῶν Ὀρθοδόξων.

Ἂν οἱ πολίτες τῶν Σκοπίων ἀγαποῦν τόσο πολὺ τὴν παράδοση τοῦ Ἀλεξάνδρου καὶ τοῦ Ἀριστοτέλη, μποροῦν νὰ μετέχουν τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας, καὶ τότε ὅλοι πνευματικὰ θὰ εἴμαστε καὶ Μακεδόνες καὶ Ἕλληνες καὶ θὰ χαιρόμαστε μία παγκόσμια κληρονομιὰ ποὺ ἀποτελεῖ τὸ ἀπόσταγμα τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἀξιῶν. Πάνω ἀπ’ ὅλα ὅμως ἀξιοπρέπειά μας εἶναι ἡ κοινὴ εὐλογία καὶ ἡ εὐθύνη τῆς Ὀρθόδοξης πίστης καὶ παράδοσης, ποὺ ἑνώνει τὶς φυλές, τὰ ἔθνη καὶ τοὺς πολιτισμοὺς στὸ ὄνομα καὶ στὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ.

12 Ἰανουαρίου 2018
Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου
Ἀρχιμανδρίτης Χριστόδουλος καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.