29 Δεκ 2017

Αἰτωλίας Κοσμᾶς: Ἔχουμε πόλεμο κατὰ τῆς ὀρθοδόξου ἀληθείας, τῆς Θεότητος τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς μαρτυρικῆς πατρίδος μας, τῆς Ἑλλάδος.

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2018
Πρὸς τοὺς Παν/τους Ἱεροκήρυκας, Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς, Ὀσιωτάτους Μοναχοὺς καὶ Μοναχᾶς καὶ τὸ Χριστεπώνυμον Πλήρωμα τῆς καθ’ ἠμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ἀγαπητοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί,
Ἡ χαρὰ μας σήμερα γιὰ τὸ νέο ἔτος ποὺ ἀνέτειλε εἶναι φανερὴ καὶ δικαιολογημένη. Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ τὴν ἀρνηθῆ. Κάθε νέο ἔτος δημιουργεῖ εὐχάριστη διάθεσι καὶ ἱκανοποίησι, τὴν ὁποία μὲ ποικίλους τρόπους ἐκδηλώνει ὁ ἄνθρωπος. Κι ἐμεῖς τὸ νέο ἔτος 2018, ποὺ μὲ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἀνοχὴ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἀρχίσαμε νὰ ζοῦμε, μὲ πολλὴ χαρὰ τὸ ὑποδεχθήκαμε. Ὅλοι μας, τὰ παιδιά, οἱ νέοι, οἱ νέες, ἀλλὰ καὶ οἱ προχωρημένοι στὴν ἡλικία.
Θέλουμε ὅμως, τὸ ποθοῦμε, τὸ νέο ἔτος 2018 νὰ εἶναι ἀληθινὰ «νέο ἔτος»; νὰ εἶναι καινούργιο γιὰ τὴν ζωή μας. Νὰ εἶναι ὑγιές, εἰρηνικό, χαρούμενο, κατὰ πάντα εὐτυχισμένο. Πῶς ὅμως θὰ γίνη αὐτὸ τὸ ἔτος, πραγματικὰ «νέο ἔτος»;
Ὡς χρόνος, ἀγαπητοί, καὶ αὐτὸ τὸ νέο ἔτος, ὅπως καὶ κάθε νέο ἔτος, εἶναι πανομοιότυπο μὲ τὰ παλαιότερα. Ἴδιοι μῆνες, ἴδιες ἡμέρες, μεγάλες το καλοκαίρι, μικρές το χειμώνα, ἴδιες ἐποχὲς διαδέχονται ἡ μιὰ τὴν ἄλλη, ζεστοὶ οἱ θερινοὶ μῆνες, παγεροὶ οἱ χειμερινοί.
Ὁ θεόπνευστος ἁγιογραφικὸς λόγος μᾶς βεβαιώνει ὅτι....
«τίποτε τὸ καινούργιο δὲν ὑπάρχει κάτω ἀπὸ τὸν ἥλιο στὸν κόσμο. Ἡ μιὰ ἀνθρώπινη γενιὰ φεύγει καὶ ἄλλη ἔρχεται. Ἡ γῆ ὅμως μένει πάντοτε. Ὁ ἥλιος ἀνατέλλει, δύει καὶ πάλιν τρέχει πρὸς τὴν ἀνατολή. Ὅλοι οἱ ποταμοὶ χύνονται στὴ θάλασσα καὶ ἡ θάλασσα δὲν χορταίνει» (Ἐκκλ. α’, 4, 5, 7, 9).

Τὸ νέο ἔτος εἶναι πραγματικὰ νέο, εἶναι καινούργιο, ὅταν οἱ ἄνθρωποι ποὺ τὸ ὑποδέχονται, ἀγωνίζονται νὰ γίνουν καὶ νὰ εἶναι νέοι, ἀναγεννημένοι? νὰ ἀνανεώνονται πνευματικά? νὰ ζοῦν τὴν καινή, τὴν νέα ζωὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Οἱ Χριστιανοί, ἂν θέλουν νὰ ζήσουν ἀληθινὰ ἕνα νέο ἔτος, ὀφείλουν νὰ φροντίζουν κάθε μέρα νὰ ἀπομακρύνουν τὰ παλαιὰ πάθη καὶ ἁμαρτήματά τους, ὀφείλουν νὰ στολίζουν τὸν ἑαυτό τους μὲ πράξεις ἀρετῆς καὶ ἁγιασμοῦ.

Ὡραιότατα παρουσιάζει αὐτὴ τὴν ἀλήθεια ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφοντας πρὸς τοὺς Ἐφεσίους: «Νὰ ἀποβάλλετε τὸν παλαιὸ ἄνθρωπο τῆς προηγούμενης ζωῆς σας ποὺ φθείρεται ἀπὸ τὶς ἡδονὲς καὶ προκαλεῖ τὴν ἀπατηλὴ ἁμαρτία καὶ νὰ ἀνανεώνεσθε στὸ φρόνημα τοῦ νοῦ σας, νὰ ἐνδυθῆτε τὸν νέο ἄνθρωπο ποὺ δημιουργήθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ γιὰ ἀρετὴ καὶ τὴν εὐσέβεια πρὸς τὴν ἀλήθεια» (Ἐφεσ. δ’, 22-24).

Ἔτσι καὶ τὸ νέο αὐτὸ ἔτος θὰ εἶναι νέο, ἀγαπητοί, ὅταν ἐμεῖς, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, γίνουμε νέοι, ὄχι κατὰ τὴν ἡλικία, ἀλλὰ κατὰ τὴν ψυχή, κατὰ τὰ φρονήματα, τὶς πεποιθήσεις, τὶς ἐπιθυμίες, τὰ λόγια καὶ τὰ ἔργα μας.

Ἐλᾶτε ἐφέτος νὰ κόψουμε τοὺς δεσμούς, ποὺ μᾶς κρατοῦν σφικτὰ δεμένους μὲ τὰ παντοειδῆ πάθη καὶ μὲ τὸν παλαιὸ ἑαυτό μας. Νὰ ἀφήσουμε τὴν ὑλόφρονα, τὴν φιλήδονο, τὴν ἀντιπνευματικὴ ζωή μας, νὰ βοηθήσουμε τὸν ἑαυτό μας νὰ ἑλκυσθῆ ἀπὸ τὰ ὑψηλά, τὰ οὐράνια, τὰ θεία. Νὰ μισήσουμε τὴν χωρὶς Χριστὸ ζωὴ  τοῦ κόσμου, ποὺ δημιουργεῖ «γέροντες» ἀπὸ τὴν ἐφηβικὴ ἡλικία καὶ νὰ μεταθέσουμε νοῦ καὶ καρδιὰ στὴν ἀγάπη τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Σωτῆρος καὶ Λυτρωτού. Νὰ«φρονοῦμε τὰ ἄνω, μὴ τὰ ἐπὶ γῆς» (Κόλ. γ’, 2).
«Ἰδοὺ καινὰ ποιῶ τὰ πάντα». Ιδού, ὅλα τα κάνω καινούργια, λέει ὁ Κύριος στὸ ἱερὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως (Ἀποκ. κά’, 5).

Ἀνάγκη, λοιπόν, σωτήρια αὐτὸ τὸ ἔτος ποὺ ἀρχίζουμε νὰ ζοῦμε, νὰ ὀργανώσουμε, νὰ κάνουμε συνειδητὴ τὴν πνευματική μας ζωὴ γιὰ νὰ εἶναι ἀληθινὰ καινούργιο γιὰ τὴ ζωή μας καὶ εὐτυχισμένο. Νὰ δυναμώσουμε μέσα μας τὴν ζῶσα καὶ καθαρὴ πίστι μας στὸν Τριαδικὸ Θεό, τὴν θεότητα τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Νὰ γνωρίσουμε καλὰ καὶ νὰ ζοῦμε ἀπαραχάρακτα τὴν ὀρθόδοξο πίστι. Νὰ τὴν ὁμολογοῦμε μὲ πατερικὴ παρρησία. Χωρὶς ὀκνηρία, ἐπιφυλάξεις καὶ ἐγωισμούς, νὰ θελήσουμε ἐφέτος νὰ ζοῦμε τακτική, συνειδητή, λατρευτικὴ καὶ μυστηριακὴ ζωὴ μέσα στὴν Ἐκκλησία μας.

«Μὴ συσχηματίζεσθε τῷ αἰώνι τούτω», γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος πρὸς Ρωμαίους (Ρωμ. Ιβ’, 2). Μὴν ἐπηρεαζόμαστε ἀπὸ παλαιές, θολωμένες φωνές, μηνύματα, ἐκδηλώσεις, τὶς ἐνέργειες ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι εὑρισκόμενοι ἐν ἀφροσύνη δὲν γνωρίζουν τὸν νεοποιὸ Κύριο καὶ ἀγωνίζονται νὰ ἁπλώσουν παντοῦ τὴν καταστρεπτικὴ λάσπη τους. Μὴ μᾶς φοβίζη ὁ πόλεμος τῶν ἐχθρῶν του Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ ξεριζώσουν ἀπὸ τὴν καρδιά μας καὶ μάλιστα ἀπὸ τὶς καρδιὲς τῶν παιδιῶν μας - μὲ τὰ ἄθεα γράμματα καὶ τὰ τόσα ἄλλα διαστροφικὰ - τὴν πίστι στὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ μας.

Αὐτὸ τὸ ἔτος ὀφείλουμε νὰ ἀφυπνισθοῦμε. Ἔχουμε πόλεμο κατὰ τῆς ὀρθοδόξου ἀληθείας, τῆς Θεότητος τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς μαρτυρικῆς πατρίδος μας, τῆς Ἑλλάδος. Ἂν δὲν ἀναγεννηθοῦμε, ἂν δὲν γίνουμε καινούργιοι ἄνθρωποι, ἄνθρωποι ἀρετῶν, πιστοὶ Χριστιανοὶ τοῦ Χριστοῦ, δὲν μποροῦμε νὰ ἀντισταθοῦμε στὴν ἀντιπνευματικὴ λαίλαπα ποὺ θέλει τοὺς ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς καὶ γνησίους Ἕλληνας ὑποδούλους στὶς σκοτεινὲς δυνάμεις τῆς Νέας Ἐποχῆς καὶ τῆς Παγκοσμιοποιήσεως.
Μὴν φοβώμαστε τὸν πόλεμο, οὔτε τοὺς τάχα ἰσχυρούς. «Σκληρὸν πρὸς κέντρα λακτίζειν» (Πραξ. κστ ,14).

Αὐτὰ ποὺ θέλουν νὰ κάνουν οἱ σύγχρονοι ἐχθροί της ἀληθείας, τῆς πίστεως, τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ ὁποῖα παρουσιάζουν σὰν «σύγχρονα καὶ νέα» εἶναι πολὺ παλαιά. Τὰ ἴδια, γιὰ παράδειγμα, ἔκαναν καὶ ὁ Κάιν καὶ οἱ οἰκοδόμοι τοῦ Πύργου τῆς Βαβέλ. Τὰ ἴδια ἔκαναν τὰ Σόδομα, τὰ Γόμορα καὶ οἱ Βαβυλώνιοι. Τὰ ἴδια ἔκαναν καὶ οἱ αὐτοθεοποιούμενοι αἱμοσταγεῖς καὶ σαρκολάτρες αὐτοκράτορες τῆς Ρώμης καὶ τόσοι ἄλλοι. Ποῦ εἶναι σήμερα ὅλοι αὐτοί; Ποιὸς τοὺς θυμᾶται καὶ τοὺς τιμάει; Αὐτὰ μιμοῦνται καὶ θέλουν νὰ μᾶς παρουσιάσουν ὡς νέα οἱ σημερινοὶ νάνοι, πολεμώντας τὴν ἀλήθεια τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἀγαπητοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί,
Ὅπως ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας στὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, ὁ Χριστός «νεοποιεῖ τοὺς γηγενεῖς, χοϊκοὺς χρηματίσας» (ἐ’ ὠδὴ τοῦ κανόνος). Ἀναγεννᾶ, καθιστᾶ νέους τους ἀνθρώπους, μὲ τὸ νὰ γεννηθῆ ὡς ἄνθρωπος καὶ νὰ προσφέρη τὸ σωτήριο ἔργο Του.

Γι΄ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸν λόγο, τὸ νέο ἔτος 2018 ἃς θελήσουμε νὰ τὸ κάνουμε ἀληθινὰ «νέο». Μὲ τὴν εἰλικρινῆ, τὴν συνειδητή, τὴν ἀποφασιστικὴ μετάνοιά μας, μὲ τὴν ἀπόφασι νὰ ζήσουμε μὲ ὑπακοὴ καὶ ἀκρίβεια τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο, μὲ τὸ νὰ συμμετέχουμε μὲ συνέπεια στὴν λειτουργικὴ καὶ μυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τὸ νὰ ἀγαποῦμε εἰλικρινὰ τὸν Χριστό μας καὶ τοὺς συνανθρώπους μας.
Ἔτσι, τὸ 2018 θὰ γίνη ἔτος ὑγείας, εἰρήνης, χαρᾶς, εὐημερίας καὶ εὐτυχίας. Τὸ εὔχομαι ὁλόψυχα.
Μὲ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.