31 Ιουλ 2017

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος: "Οἱ Πατέρες καὶ οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας θὰ θεωροῦνται ξεπερασμένοι"

Φωτογραφία: Συνάντηση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου μὲ τὸν π. Ἀθανάσιο Μυτιληναῖο
Ἡ ὁμιλία ἐκφωνήθηκε πρὸ 35 ἐτῶν στὶς 21-11 τοῦ 1982.
Ὁ Ἀντίχριστος θὰ κηρύξει ἀγαπητοί μου τὴν ἔλευση νέας ἐποχής εις τὴν γῆν, ἡ ὁποία θὰ διαδεχθεῖ τὴν Χριστιανικὴν ἐποχή, δημιουργώντας ἴσως μια τρίτη διαθήκη. Ἔχουμε τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ἔχουμε τὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ θὰ δημιουργήσει μία τρίτη διαθήκη. Αὐτὸ τὸ κακόδοξον δόγμα περὶ τρίτης διαθήκης εἶναι παλαιὸν καὶ τὸ ἀναφέρει o Άγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Ὅμως μὴν σᾶς κάνει ἐντύπωση αὐτό, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ αὐτὸ ποὺ ἤδη ζοῦμε. Ἀκοῦστε περὶ τίνος πρόκειται, ποιὰ εἶναι αὐτὴ ἡ τρίτη διαθήκη.
Εἶναι ἡ καλλιεργουμένη κατὰ κόρον στὶς ἡμέρες μᾶς ἀντίληψις περὶ ἀπηρχαιώσεως τοῦ Χριστιανισμού που ὑποστηρίζουν κοσμικοι κύκλοι, κοσμικοὶ ἄνθρωποι καὶ οἰκουμενιστικοὶ κύκλοι. Ὅταν σᾶς λέγουν ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς πάλιωσε, ἐχρεοκόπησε, ὅτι πλέον δὲν ἔχει τίποτα νὰ μᾶς προσφέρει καὶ νὰ μᾶς μιλήσει, ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς δὲν ἔχει πλέον ἰσχύ, εἶναι....
ἀπηρχαιωμένος, μιὰ καινούρια κατάσταση πρέπει νὰ δημιουργήσουμε. Αὐτὸ στὴν πραγματικότητα εἶναι ἡ τρίτη διαθήκη. Ὑπάρχει λοιπὸν αὐτὴ ἡ κατάστασις.
Ἑξάλου τί εἶναι αὐτὸ πού λέγει  Δανιὴλ ὁ Προφήτης "καὶ ὑπονοήσει τοῦ ἀλλοιῶσαι καιροὺς καὶ νόμον".
Ἀλλοιῶσαι νόμον, νὰ ἀλλοιώσει τὸν νόμον. Εἶναι ἡ τρίτη διαθήκη.
Οἱ Πατέρες καὶ οἱ Ἅγιοί τς Ἐκκλησίας θὰ θεωροῦνται ξεπερασμένοι.
Σᾶς εἶπα μὲ μελαγχολικὸ τρόπο, μήπως ὁ Ἀντίχριστος κάθεται καὶ σὲ Χριστιανικοὺς Ναούς; Το ἀναφέρει ἀγαπητοί μου  Ιερὸς Χρυσοστομος αυτό, ἀλλὰ μὲ ποιὰν ἔννοια; Ὄχι μὲ τὴν ἔννοια ὅτι θὰ καθίσει τότε ὁ Ἀντίχριστος, ἀφοῦ λέγει  Άγιος Κύριλλος, μὴ γένοιτο, τέτοιο πράγμα ὄχι, ἀλλά με τὴν ἔννοια τῶν ὑπηρετῶν τοῦ Ἀντιχρίστου. Ὅταν ὑπάρχουνε οικουμενισται κληρικοί, ἢ μασονίζοντες ἢ μασόνοι, ἢ αἱρετικοί: -ὀρθόδοξοι, ποὺ εἶναι κρυμμένοι, δὲν φαίνονται-, μὰ εἴτε Πατριάρχαι εἶναι αὐτοί, εἴτε ἐπίσκοποι εἶναι, εἴτε ἀρχιμανδρίται, πρεσβύτεροι, διάκονοι, ὅ,τι εἶναι, καὶ οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ λέγουν πράγματα αἱρετικά, ὅπως ἐπὶ παραδείγματι:
– Οι Ἱεροὶ Κανόνες ειναι ξεπερασμένοι.
– Το Πηδάλιον δεν ἔχει καμία σημασία καὶ ἀξία.
– Οι νηστείες να καταργηθοῦν.
– Η ἐγκράτεια θεωρειται παρωχημένο πράγμα.
-Σήμερα ζοῦμε σὲ μία νεα ἐποχή, πρέπει τοὺς νέους μας νὰ τοὺς δοῦμε μὲ ἄλλο μάτι, μποροῦν νὰ ζοῦν τὴν γενετήσια ζωὴ καὶ λοιπά, καὶ λοιπὰ …
Πὲς τέ μου. Μήπως καὶ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία κάθονται ὄργανα τοῦ Ἀντιχρίστου;
Κάνει ἐντύπωση ὄτι ο Θεὸς σὲ κάθε ἐποχὴ ἔχει τοὺς Ἁγίους Του. Γιατί λέτε; Γιὰ νὰ δίδει τὴν ἀπάντηση εἰς τοὺς πιστοὺς ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ λέμε ὅτι οἱ Ἅγιοι εἶναι ξεπερασμένοι. Σὲ κάθε αἰώνα θὰ δώσει πολλοὺς Ἁγίους. Στὸν 20ον αἰώνα ἔδωσε τον Άγιο Νεκτάριο. Ἔδωσε τὸν Ἅγιο Νεκτάριο. Πολὺ ὀρθὰ καὶ χαρακτηριστικά, χαρακτηρίστηκε «ὁ Ἅγιος το αἰῶνος μας».
Προσέξτε. Εἶναι τυχαῖο, αὐτὴ ἡ ταλαίπωρη Μαγδαληνή, ἡ ἡγουμένη, ποῦ ὑβρίζει τὸν Ἅγιο Νεκτάριο; Εἶναι τυχαῖον αὐτό; Δὲν εἶναι τυχαῖο. Είναι αὐτὴ ἡ ἀντίδρασις τοῦ Σατανᾶ. Δαιμονοκρατούμενη γυναίκα εἶναι. Τὸ λέγω ἐλεύθερα γιατί τὴν ἔχει καταδικάσει ἡ Ἐκκλησία μας καὶ τὴν ἔχει ἀφορίσει. Διότι δεν θὰ ἀνέχεται ὁ Ἀντίχριστος νὰ ὑπάρχει Ἅγιος, ἐπειδὴ θὰ ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ἁγιότης εἶναι ἀπαρχαιωμένο πράγμα καὶ εἶναι ἀπηρχαιωμένο γιατί εἶναι ἀπηρχαιωμένο τὸ Εὐαγγέλιο, δὲν μπορεῖ τὸ Εὐαγγέλιο νὰ κάνει Ἁγίους. Αλλά ὁ Θεὸς θὰ δίνει Ἁγίους σὲ κάθε ἐποχὴ γιὰ νὰ δίδει τὴν ἀπάντηση ὅτι τὸ Εὐαγγέλιον δὲν εἶναι ἀπαρχαιωμένο.
Ἀκόμα, τὴν ἐποχὴ ἐκείνη τὸ κήρυγμα ..
Εἴδατε πῶς ἤλθατε; Ἤλθατε πολὺς κόσμος σ’ ἕνα εὐρύχωρο Ναό. Ἔχουμε πολύφωτα ἐδῶ, ἔχουμε τόσους τρόπους ἀνέσεως. Κάθεστε, δὲν αἰσθάνεστε ὅτι κινδυνεύετε ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ ἔξω περιμένουνε νὰ σᾶς κακοποιήσουν.
Ἀλλὰ τότε. Ὢ τότε…
Τί γράφει ὀ Άγιος Ἐφραὶμ ὁ Σύρος.
Τότε τῶν φιλοθέων,
.. ἅπαντά τα πρόσωπα δακρύοντα καὶ πόθω ἐρωτώντας, μήποτε ρῆμα Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς; Καὶ ἀκούη, οὐδαμοῦ.
Θὰ λέγουν οἱ ἄνθρωποι. Πουθενὰ ἀκούγεται κήρυγμα; Καὶ ἡ ἀπάντησις: Πουθενά. Πουθενά κήρυγμα. Πουθενά.
Τότε θὰ ἔλθει ὁ ἔσχατος πειρασμός. Καὶ εἰς αὐτὸν τὸν πειρασμὸν ἀγαπητοί μου ἀπέβλεπε ὁ Κύριος ὅταν ἔλεγε εἰς τοὺς μαθητᾶς του στὸν κῆπο τῆς Γεσθημανῆ,
γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἴνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμὸν
Θέλετε νὰ δεῖτε ὅτι περὶ αὐτοῦ πρόκειται;
Τί λέγει πρὸς τὸν ἄγγελον (ἐπίσκοπό) τς ἐν Φιλαδελφεία Ἐκκλησίας; Στὴν Ἀποκάλυψη 3,10 ἕως 11. Λέγει:
ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, καγῶ σὲ τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης, πειρᾶσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. ἔρχομαι ταχύ• κράτει ὃ ἔχεις, ἴνα μηδεὶς λάβη τὸν στέφανόν σου.
Ἐπειδὴ ἐτήρησες λέει τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, ἐφύλαξες, γι’ αὐτὸ κι ἐγὼ θὰ σὲ φυλάξω ἀπὸ τὴν ὥρα τοῦ πειρασμοῦ ποὺ πρόκειται νὰ ἔλθει σὲ ὁλόκληρη τὴν οἰκουμένη.
Ποιὸς εἶναι αὐτὸς ὁ πειρασμός; Ὁ πειρασμὸς τοῦ Ἀντιχρίστου. Κι ἐγὼ λέγει θὰ σὲ φυλάξω. Ἔρχομαι ταχύ, ἔρχομαι γρήγορα, κράτα αὐτὸ ποὺ ἔχεις.
Εἶσαι Ὀρθόδοξος Χριστιανός; ΚΡΑΤΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ.
***
Ἀπομαγνητοφώνηση [47:12 – 54:15] Φαίη γιὰ τὸ ἰστολόγιο ΑΒΕΡΩΦ

1 σχόλιο:

 1. Αγιος Ιωάννης ο Μαξίμοβιτς:

  Στα έσχατα χρόνια το κακό και η αίρεση θα έχει τόσο εξαπλωθεί που οι πιστοί δεν θα βρίσκουν Ιερέα και Ποιμένα να τους Προστατέψει απο την Πλάνη και να τους Συμβουλέψει στη Σωτηρία.
  Τότε οι Πιστοί, δεν θα μπορούν να δεχτούν Ασφαλείς οδηγίες απο ανθρώπους άλλα Οδηγός τους θα είναι τα κείμενα των Αγίων Πατέρων. Ιδίως σε αυτήν την εποχή ο κάθε Πιστός θα είναι Υπεύθυνος για όλο το πλήρωμα της Έκκλησίας.

  Πηγή:
  http://agapienxristou.blogspot.gr/2017/04/blog-post_23.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.