4 Μαΐ 2017

Πρὸς διαβούλευση τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν ἀλλαγὴ ταυτότητας φύλου!

Οἱ διεμφυλικοὶ θὰ μποροῦν νὰ ἀλλάζουν φύλο καὶ στὴν ἀστυνομικὴ ταυτότητα!
Ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης Σταυρος Κοντονής ἀνοίγει πλέον τὸ δρόμο γιὰ τὴν καταχώρηση στὴν ἀστυνομικὴ ταυτότητα, τὸ διαβατήριο καὶ τὰ ἄλλα κρατικὰ ἔγγραφα το φύλου ἑνὸς ἀτόμου σύμφωνα μὲ τὸ πὼς αὐτο αυτοπροσδιορίζεται (δηλαδὴ σύμφωνα τὸν ἐσωτερικὸ τρόπο ποὺ τὸ ἴδιο ἀντιλαμβάνεται τὸ φύλο του) καὶ ὄχι σύμφωνα μὲ τὸ φύλο ποὺ καταγράφηκε κατὰ τὴ γέννησή του στὸ Ληξιαρχεῖο.
Ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης ἀναρτησε σὲ δημόσια διαβούλευση τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴ «νομικὴ ἀναγνώριση τῆς ταυτότητας φύλου- Ἐθνικὸς Μηχανισμὸς Παρακολούθησης καὶ Ἀξιολόγησης τοῦ σχεδίου δράσης γιὰ τὰ δικαιώματα τοῦ παιδιοῦ».
Ἡ νομικὴ ἀναγνώριση ταυτότητας φύλου δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο ἀπὸ τὴ διαδικασία τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ὀνόματος καὶ τοῦ φύλου ποὺ δηλώνεται στὴ ληξιαρχικὴ πράξη γέννησης στὰ κρατικὰ ἔγγραφα καὶ μητρώα (ταυτότητα, βιβλιάριο ὑγείας, διαβατήριο, πτυχίο κ.α.), προκειμένου νὰ ἀναγνωριστεῖ ἡ ταυτότητα τοῦ φύλου ἑνὸς ἀτόμου σύμφωνα μὲ τὸ πὼς αὐτοπροσδιορίζεται καὶ ὄχι σύμφωνα μὲ τὸ τί ἀναγράφεται στὴν ληξιαρχικὴ πράξη ποὺ εἶναι....
καταχωρημένη στὸ Ληξιαρχεῖο (οἰκογενειακὴ μερίδα).

Μάλιστα, σύμφωνα μὲ τὸ νομοσχέδιο στὰ Ληξιαρχεῖα καὶ στὶς ληξιαρχικὲς πράξεις ἡ ἔκφραση «ἀλλαγῆς φύλου» καταργεῖται καὶ θὰ ἀναγράφεται πλέον «διόρθωσης φύλου».
Σύμφωνα μὲ τὴν ἰσχύουσα νομοθεσία τὰ διεμφυλικὰ ἄτομα δὲν μποροῦσαν νὰ διορθώσουν τὴ ληξιαρχικὴ πράξη γεννήσεώς τους καὶ νὰ ἀλλάξουν ὄνομά τους (ἀπὸ ἀνδρικὸ σὲ γυναικεῖο ἢ τὸ ἀντίθετο), ἐὰν δὲν εἶχε προηγηθεῖ χειρουργικὴ ἐπέμβαση στὰ γεννητικά τους ὄργανα γιὰ ἐπαναπροσδιορισμὸ τοῦ φύλου, ἐνῶ ἔπρεπε νὰ ὑπάρχει καὶ πραγματογνωμοσύνη ψυχιάτρου.

Τώρα, σύμφωνα μὲ τὸ ἐν λόγω νομοσχέδιο γιὰ τὴ διόρθωση τοῦ καταχωρισμένου φύλου δὲν ἀπαιτεῖται πλέον νὰ βεβαιώνεται ὅτι τὸ ἐνδιαφερόμενο πρόσωπο ἔχει ὑποβληθεῖ σὲ ὁποιαδήποτε προηγούμενη ἰατρικὴ ἐπέμβαση. Δὲν ἀπαιτεῖται ἐπίσης ἡ ὁποιαδήποτε προηγούμενη ἐξέταση ἢ ἰατρικὴ ἀγωγὴ ποὺ σχετίζεται μὲ τὴ σωματικὴ ἢ ψυχική του ὑγεία. Δηλαδή, θὰ ἀκολουθεῖται ἡ διαδικασία ἀλλαγῆς τοῦ ὀνόματος, ὅπως ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ κάνουν καὶ τὰ μὴ διεμφυλικὰ ἄτομα.
Παράλληλα, γιὰ τὴ διόρθωση τοῦ καταχωρισμένου φύλου ἀπαιτεῖται αὐτοπρόσωπη δήλωση τοῦ ἐνδιαφερόμενου ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου. Ἡ δήλωση γίνεται σὲ ἰδιαίτερο γραφεῖο χωρὶς δημοσιότητα. Ἡ δικαστικὴ ἀπόφαση ποὺ θὰ ἐκδοθεῖ καταχωρίζεται στὸ Ληξιαρχεῖο ποὺ εἶχε συντάξει τὴ ληξιαρχικὴ πράξη γέννησης τοῦ ἐνδιαφερομένου.

Ἀκόμη, ἡ καταχώριση τῆς δικαστικῆς ἀπόφασης περὶ διόρθωσης φύλου γίνεται μὲ τρόπο ποὺ νὰ διασφαλίζει τὴ μυστικότητα τῆς μεταβολῆς καὶ τῆς ἀρχικῆς ληξιαρχικῆς πράξης γέννησης. Οἱ ὑπάλληλοι τοῦ Ληξιαρχείου, καθὼς καὶ ὅσοι ἄλλοι ἐμπλέκονται λόγω τῆς θέση ποὺ κατέχουν στὴ διόρθωση τοῦ καταχωρισμένου φύλου ἢ ἔλαβαν γνώση τῆς τέλεσής της ἔχουν ὑποχρέωση ἐχεμύθειας.
Αντίθετα, διατηροῦνται οἱ ἀριθμοὶ τοῦ φορολογικοῦ μητρώου (ΑΦΜ) καὶ τοῦ μητρώου κοινωνικῆς ἀσφάλισης (ΑΜΚΑ).

Διευκρινίζεται ἐπίσης στὸ νομοσχέδιο ὅτι ἂν πρόσωπο ποὺ διόρθωσε τὸ καταχωρισμένο φύλο του ἔχει παιδιά, εἴτε γεννημένα σὲ γάμο, εἴτε γεννημένα σὲ σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης, εἴτε γεννημένα χωρὶς γάμο τῶν γονέων τους, εἴτε υἱοθετημένα, τὰ δικαιώματα καὶ οἱ ὑποχρεώσεις τους ἀπὸ τὴ γονικὴ μέριμνα δὲν ἐπηρεάζονται. Ἀλλὰ οὔτε στὴ ληξιαρχικὴ πράξη γέννησης τῶν παιδιῶν θὰ ἐπέρχεται καμία μεταβολὴ λόγω τῆς διόρθωσης τοῦ καταχωρισμένου φύλου τοῦ γονέα.
Ἡ πρώτη νομοθεσία ἀναγνώρισης ταυτότητας φύλου (δηλαδὴ ἀλλαγὴ κρατικῶν ἐγγράφων χωρὶς προηγούμενη χειρουργικὴ ἐπέμβαση) ἔγινε τὸ 2004 στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, ἔπειτα ἀπὸ ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου. Στὴ συνέχεια ἀνάλογο νόμο ψήφισε ἡ Ἱσπανία τὸ 2007 καὶ ἀκολούθησαν 16 ἀκόμη χῶρες.

Βασικὰ σημεῖα τοῦ νομοσχεδίου 

Τὰ βασικὰ ἄρθρα 3 ἕως 6 τοῦ ἐπίμαχου νομοσχεδίου ἔχουν ὡς ἑξῆς:
Ἄρθρο 3
Διόρθωση τοῦ καταχωρισμένου φύλου – Προϋποθέσεις
1. Σὲ περίπτωση ἀσυμφωνίας μεταξὺ ταυτότητας φύλου καὶ καταχωρισμένου φύλου τὸ πρόσωπο μπορεῖ νὰ ζητήσει τὴ διόρθωση τοῦ καταχωρισμένου φύλου του, ὥστε αὐτὸ νὰ ἀντιστοιχεῖ στὴ βούληση, στὴν προσωπικὴ αἴσθηση τοῦ σώματος καὶ στὴν ἐξωτερική του εἰκόνα.
2. Γιὰ τὴ διόρθωση τοῦ καταχωρισμένου φύλου ἀπαιτεῖται πλήρης δικαιοπρακτικὴ ἱκανότητα.
3. Προϋπόθεση γιὰ τὴ διόρθωση τοῦ καταχωρισμένου φύλου εἶναι τὸ πρόσωπο ποὺ αἰτεῖται τὴ διόρθωση νὰ μὴν εἶναι ἔγγαμο.
4. Γιὰ τὴ διόρθωση τοῦ καταχωρισμένου φύλου δὲν ἀπαιτεῖται νὰ βεβαιώνεται ὅτι τὸ πρόσωπο ἔχει ὑποβληθεῖ σὲ ὁποιαδήποτε προηγούμενη ἰατρικὴ ἐπέμβαση. Δὲν ἀπαιτεῖται ἐπίσης ἡ ὁποιαδήποτε προηγούμενη ἐξέταση ἢ ἰατρικὴ ἀγωγὴ ποὺ σχετίζεται μὲ τὴ σωματικὴ ἢ ψυχική του ὑγεία.

Ἄρθρο 4
Διαδικασία
1. Ἡ διόρθωση τοῦ καταχωρισμένου φύλου γίνεται μὲ δικαστικὴ ἀπόφαση σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 782 ΚΠολΔ. Στὴν αἴτηση δηλώνονται τὸ ἐπιθυμητὸ φύλο, τὸ κύριο ὄνομα ποὺ ἐπιλέγεται καὶ τὸ προσαρμοσμένο σχετικὰ ἐπώνυμο. Στὴν αἴτηση ἐπισυνάπτεται ἀντίγραφο τῆς ληξιαρχικῆς πράξης γέννησης τοῦ προσώπου.
2. Γιὰ τὴ διόρθωση τοῦ καταχωρισμένου φύλου ἀπαιτεῖται αὐτοπρόσωπη δήλωση ἐνώπιόν το δικαστηρίου. Ἡ δήλωση γίνεται σὲ ἰδιαίτερο γραφεῖο χωρὶς δημοσιότητα. Ἡ δικαστικὴ ἀπόφαση καταχωρίζεται στὸ Ληξιαρχεῖο ποὺ εἶχε συντάξει τὴ ληξιαρχικὴ πράξη γέννησης τοῦ προσώπου. Ἡ καταχώριση τῆς δικαστικῆς ἀπόφασης περὶ διόρθωσης φύλου γίνεται μὲ τρόπο ποὺ διασφαλίζει τὴ μυστικότητα τῆς μεταβολῆς καὶ τῆς ἀρχικῆς ληξιαρχικῆς πράξης γέννησης ἔναντι ὅλων.
3. Μὲ βάση τὴ νέα ληξιαρχικὴ πράξη, οἱ ὑπηρεσίες ποὺ εἶναι ἁρμόδιες γιὰ τὴν ἔκδοση ἄλλων ἐγγράφων στὰ ὁποῖα ἀναγράφεται ἡ ταυτότητα τοῦ προσώπου ἢ ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὸ πρόσωπο ἐξαρτᾶ δικαιώματα, καθὼς καὶ γιὰ τὴν καταχώριση σὲ μητρώα ἢ καταλόγους, ὅπως ἐκλογικούς, ἔχουν τὴν ὑποχρέωση νὰ ἐκδώσουν νέα ἔγγραφα ἢ νὰ προβοῦν σὲ νέες καταχωρίσεις μὲ διορθωμένο τὸ καταχωρισμένο φύλο, τὸ κύριο ὄνομα καὶ τὸ ἐπώνυμό του προσώπου. Στὴ νέα ληξιαρχικὴ πράξη γέννησης, στὰ νέα ἔγγραφα καὶ καταχωρίσεις δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ἀναφορὰ ὅτι μεσολάβησε διόρθωση τοῦ καταχωρισμένου φύλου.
4. Ἡ νέα ληξιαρχικὴ πράξη μπορεῖ στὸ ἑξῆς νὰ ἀλλάξει μία φορά, μὲ τὴν ἴδια διαδικασία καὶ τὶς ἴδιες προϋποθέσεις.

Ἄρθρο 5
Συνέπειες τῆς διόρθωσης τοῦ καταχωρισμένου φύλου
1. Ἀπὸ τὴν καταχώρισή της στὸ Ληξιαρχεῖο ἡ διόρθωση τοῦ φύλου τοῦ προσώπου ἰσχύει ἔναντι ὅλων. Δικαιώματα, ὑποχρεώσεις καὶ κάθε εἴδους εὐθύνη τοῦ προσώπου, ποὺ δημιουργήθηκαν πρὶν ἀπὸ τὴ διόρθωση τοῦ φύλου, ἐξακολουθοῦν νὰ ὑφίστανται. Διατηροῦνται ἐπίσης οἱ ἀριθμοὶ φορολογικοῦ μητρώου (ΑΦΜ) καὶ μητρώου κοινωνικῆς ἀσφάλισης (ΑΜΚΑ).
2. Ἂν τὸ πρόσωπο ποὺ διόρθωσε τὸ καταχωρισμένο φύλο τοῦ ἔχει παιδιά, εἴτε γεννημένα σὲ γάμο, εἴτε γεννημένα σὲ σύμφωνο, εἴτε γεννημένα χωρὶς γάμο τῶν γονέων τους, εἴτε υἱοθετημένα, τὰ δικαιώματα καὶ οἱ ὑποχρεώσεις του ἀπὸ τὴ γονικὴ μέριμνα δὲν ἐπηρεάζονται. Στὴ ληξιαρχικὴ πράξη γέννησης τῶν παιδιῶν δὲν ἐπέρχεται καμία μεταβολὴ λόγω τῆς διόρθωσης τοῦ καταχωρισμένου φύλου τοῦ γονέα.

Ἄρθρο 6
Μυστικότητα
1. Οἱ ὑπάλληλοι τοῦ Ληξιαρχείου, καθὼς καὶ ὅσοι ἄλλοι ἐμπλέκονται ἐπαγγελματικὰ στὴ διόρθωση τοῦ καταχωρισμένου φύλου ἢ ἔλαβαν γνώση τῆς τέλεσής της μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἄσκησης τῶν καθηκόντων τους, ἔχουν καθῆκον ἐχεμύθειας. Στὴ δικαστικὴ ἀπόφαση τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ παρόντος, στὴν ἀρχικὴ ληξιαρχικὴ πράξη γέννησης τοῦ προσώπου, καθὼς καὶ σὲ κάθε ἄλλο στοιχεῖο ἢ ἔγγραφό το ὁποῖο τηρεῖται στὸ οἰκεῖο ληξιαρχεῖο, ἢ σὲ ὁποιαδήποτε ἄλλη δημόσια ὑπηρεσία, ἀπὸ τὸ ὁποῖο προκύπτει ἡ διόρθωση φύλου ποὺ μεσολάβησε, ἔχει πρόσβαση μόνο το ἴδιο το πρόσωπο, καθὼς καὶ ὅσοι ἔχουν εἰδικὴ ἔγγραφη ἐξουσιοδότηση ἀπὸ αὐτό. Πρόσβαση τρίτου στὰ στοιχεῖα αὐτὰ ἐπιτρέπεται μόνο ἐφόσον αὐτὸς ἀποδεικνύει εἰδικὸ ἔννομο συμφέρον μὴ δυνάμενο νὰ ἱκανοποιηθεῖ διαφορετικὰ καὶ κατόπιν ἄδειας ποὺ χορηγεῖται σύμφωνα μὲ τὶς διατάξεις τοῦ ν. 2472/1997 γιὰ πρόσβαση σὲ εὐαίσθητα προσωπικὰ δεδομένα.
2. Ἂν τὸ πρόσωπο ποὺ προέβη σὲ διόρθωση φύλου καταστεῖ δικαιοπρακτικὰ ἀνίκανο, πρόσβαση ἔχει ὁ δικαστικὸς συμπαραστάτης του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.