10 Αυγ 2016

Ἡ προπαγάνδα γιὰ τὶς πληρωμὲς μὲ χρήση βιομετρικῶν στοιχείων καλὰ κρατεῖ...

Ρεπορτὰζ ἀπὸ τὴν "Καθημερινὴ"
Σύμφωνα μὲ νέα ἔρευνα τῆς Visa, οἱ Εὐρωπαῖοι καταναλωτὲς δείχνουν ἐνδιαφέρον στὴ χρήση βιομετρικῶν στοιχείων γιὰ τὶς πληρωμές τους. Σχεδὸν τὰ 3/4 θεωροῦν ἀσφαλῆ τὴν πιστοποίηση, ὅπου ἕνα βιομετρικὸ στοιχεῖο χρησιμοποιεῖται σὲ συνδυασμὸ μὲ συσκευὴ πληρωμῶν. Ἡ πιστοποίηση περιλαμβάνει κάτι ποὺ ἔχεις, ὅπως μιὰ κάρτα ἢ μιὰ φορητὴ συσκευή, κάτι ποὺ εἶσαι, ὅπως ἕνα βιομετρικὸ στοιχεῖο, ἢ κάτι ποὺ ξέρεις, ὅπως τὸ PIN ἢ κωδικός. Πάνω ἀπὸ τὰ 2/3 θέλουν νὰ χρησιμοποιήσουν βιομετρικὰ στοιχεῖα ὡς μέθοδο πιστοποίησης πληρωμῶν. Οἱ ἔμποροι, εἴτε online εἴτε σὲ φυσικὸ περιβάλλον, θὰ εἶναι οἱ πιὸ κερδισμένοι καθὼς τὸ 1/3 τῶν καταναλωτῶν ἔχει ἐγκαταλείψει μιὰ ἀγορὰ λόγω τῆς διαδικασίας πληρωμῶν. Ὁ Jonathan Vaux, Executive Director of Innovation Partnerships, ἀνέφερε: «Ἡ βιομετρικὴ ταυτοποίηση καὶ πιστοποίηση ἔχει προκαλέσει μεγάλο ἐνθουσιασμὸ στὸν χῶρο τῶν πληρωμῶν γιατί προσφέρει τὴ δυνατότητα βελτίωσης τῆς ἐμπειρίας τοῦ πελάτη. Ἡ ἔρευνά μας δείχνει ὅτι....
τὰ βιομετρικὰ στοιχεῖα ἀναγνωρίζονται ὁλοένα καὶ περισσότερο ὡς ἀξιόπιστος τρόπος πιστοποίησης καθὼς οἱ χρῆστες ἐξοικειώνονται μὲ τὴ χρήση αὐτῶν τῶν δυνατοτήτων στὶς συσκευές τους.

«Τὰ βιομετρικὰ στοιχεῖα λειτουργοῦν καλύτερα ὅταν συνδυάζονται μὲ ἄλλους παράγοντες πιστοποίησης, ὅπως ἡ συσκευή, οἱ τεχνολογίες τοποθεσίας ἢ ἐπιπλέον μέθοδος ταυτοποίησης. Γι’ αὐτὸ πιστεύουμε ὅτι εἶναι σημαντικὴ μιὰ συνολικὴ προσέγγιση, ποὺ περιλαμβάνει ἕνα εὐρὺ φάσμα τεχνολογιῶν ποὺ συμβάλλουν σὲ μιὰ καλύτερη ἐμπειρία».

Κοιτώντας τὰ πλεονεκτήματα τῆς βιομετρικῆς πιστοποίησης - τῆς διαδικασίας ποὺ ἐπιβεβαιώνει τὴν ταυτότητα ἑνὸς ἀτόμου, ἀνιχνεύοντας ἕνα μοναδικὸ χαρακτηριστικό του, ὅπως τὰ δακτυλικὰ ἀποτυπώματα ἢ ἡ ἴριδα τοῦ ματιοῦ - 51% τῶν Εὐρωπαίων δηλώνουν πὼς ἡ βιομετρικὴ πιστοποίηση θὰ δημιουργοῦσε γρηγορότερη καὶ εὐκολότερη ἐμπειρία πληρωμῶν σὲ σύγκριση μὲ τὶς παραδοσιακὲς μεθόδους. 

Ὁμοίως, τὸ 1/3 βρίσκει θετικό τό γεγονὸς ὅτι ἡ βιομετρικὴ πιστοποίηση σημαίνει πὼς τὰ στοιχεῖα τους θὰ εἶναι ἀσφαλῆ ἀκόμη καὶ ἂν ἡ συσκευὴ τους χαθεῖ ἢ κλαπεῖ. Ὁ Vaux δήλωσε ὅτι «μελλοντικὰ οἱ καταναλωτὲς θὰ ἔχουν περισσότερες ἐπιλογὲς στὸν τρόπο πληρωμῆς. Καθὼς ἡ κουλτούρα πληρωμῶν θὰ ἀλλάζει ἀνάλογα μὲ τὸ μέρος ὅπου βρίσκεσαι καὶ μὲ τὴ συσκευὴ ποὺ κάνεις τὶς ἀγορές σου, οἱ μέθοδοι πιστοποίησης θὰ χρειαστεῖ νὰ εἶναι ἀνάλογες μὲ τὴν περίπτωση τῆς κάθε χρήσης».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.