3 Ιουλ 2016

Σὲ Ἀθήνα καὶ Θήβα τὰ πρῶτα τζαμιὰ ποὺ πῆραν «ἄδεια λειτουργίας»

Γράφει ἡ Ἰσμήνη Χαραλαμποπούλου
Δρομολογεῖται τὸ τζαμὶ στὸ Βοτανικὸ - Σὲ 20 στρέμματα στὸ Σχιστό το μουσουλμανικὸ νεκροταφεῖο!
Μὲ διπλὴ ἀπόφαση ποὺ ἔλαβε ἡ κυβέρνηση νομιμοποιεῖ τὰ παράνομα τζαμιά, προκειμένου αὐτὰ νὰ σταματήσουν νὰ λειτουργοῦν κρυφά, ἐνῶ παράλληλα δημιουργεῖ νεκροταφεῖο γιὰ τοὺς μουσουλμάνους στὸ Σχιστό. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἡ κυβέρνηση ἐπιλέγει νὰ ἱκανοποιήσει ἕνα πάγιο αἴτημα τῆς μουσουλμανικῆς κοινότητας.
Ταυτόχρονα ἐπιδιώκει νὰ πάρει στὰ χέρια τῆς τὸν ἔλεγχο καὶ νὰ βάλει τάξη στὴν ἄναρχη κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια μὲ τὴ λειτουργία τῶν παράνομων τζαμιῶν ποὺ λειτουργοῦν χωρὶς ἔλεγχο καὶ κανόνες ἀσφαλείας, δημιουργώντας πρόβλημα τόσο στοὺς μουσουλμάνους, ὅσο καὶ σὲ....
αὐτοὺς ποὺ κατοικοῦν κοντὰ στὰ παράνομα τζαμιά. Τὸ protothema.gr ἀποκαλύπτει ὅτι ἤδη νομιμοποιήθηκαν τρία τζαμιὰ στὴν Ἀθήνα καὶ ἕνα στὴ Θήβα.
Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας σὲ πρόσφατη ἐπίσκεψή του στὸ Στρασβοῦργο ἀνακοίνωσε τὴ δημιουργία καὶ λειτουργία τζαμιοῦ στὸν Βοτανικό, ἐνῶ παράλληλα, σύμφωνα μὲ ἀσφαλεῖς πληροφορίες, σὲ ἔκταση 20 στρεμμάτων στὸ Σχιστό, ποὺ παραχωρήθηκε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, θὰ δημιουργηθεῖ νεκροταφεῖο εἰδικὰ γιὰ μουσουλμάνους. Τὴ μελέτη γιὰ τὸ τζαμὶ στὸν Βοτανικὸ ἔχει ἀναλάβει τὸ ἀρχιτεκτονικὸ γραφεῖο Τομπάζη καί, σύμφωνα μὲ τὶς πρῶτες πληροφορίες, θὰ εἶναι μοντέρνου ὕφους, ἀνάλογο μὲ αὐτὰ ποὺ ὑπάρχουν σὲ εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες.
Σύμφωνα μὲ ἐγκύκλιο τοῦ ὑπουργείου Παιδείας ποὺ ἀποκαλύπτει τὸ protothema.gr ἐπιχειρεῖται νὰ μπεῖ τάξη στὴν ἀναρχία τῶν παράνομων μουσουλμανικῶν χώρων λατρείας καθὼς ἐκτὸς ἀπὸ αὐστηρὲς προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἵδρυση καὶ λειτουργία εὐκτήριων οἴκων, ὅπως ὀνομάζονται τὰ τζαμιά, θὰ ἔχουν καὶ δικό τους ΑΦΜ. Σύμφωνα μὲ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας, δὲν λειτουργοῦν μόνο παράνομα τζαμιὰ στὴν Ἀττική, ἀλλὰ καὶ χῶροι λατρείας ἄλλων θρησκειῶν, ὅπως βουδιστικοὶ παράνομοι ναοί, ἐνῶ ἔχει καταγραφεῖ καὶ χῶρος λατρείας τῆς περσικῆς θρησκείας μπαχάι.

«Αὐτὸ ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει πιὸ πολὺ εἶναι νὰ τεθοῦν κανόνες ἀσφαλείας καὶ ὑγιεινῆς, καθὼς δὲν πληροῦνται οὔτε οἱ βασικοὶ κανόνες στὰ περισσότερα ἀπὸ αὐτά», λέει στὸ protothema.gr ὁ ὑπουργὸς Παιδείας Νίκος Φίλης, ἐνῶ, σύμφωνα μὲ πληροφορίες, μετὰ τὴν ἐπίσημη δημοσιοποίηση τῆς ἀνέγερσης τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους στὸν Βοτανικὸ καὶ τὴ νομιμοποίηση ὅσων παράνομων τζαμιῶν πληροῦν τὰ κριτήρια, τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας προτίθεται νὰ κλείσει ὅσους χώρους λειτουργοῦν παράνομα.

O Νίκος Φίλης καὶ ὁ γενικὸς γραμματέας Θρησκευμάτων Γιῶργος Καλαντζὴς συναντήθηκαν πρόσφατα στὸ ὑπουργεῖο Παιδείας μὲ ἐκπροσώπους τῶν μουσουλμάνων. Ὁ κ. Φίλης τόνισε ὅτι ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου θὰ φροντίσει ὥστε νὰ ληφθοῦν σοβαρὰ ὑπόψη ὅσα αἰτήματα ἐμπίπτουν στὶς ἁρμοδιότητές της. Χαρακτηριστικὰ ἀνέφερε: «Οἱ μουσουλμάνοι ἀπὸ πολλὲς χῶρες ποὺ ζοῦν μὲ τὶς οἰκογένειές τους στὴν Ἑλλάδα καὶ προσφέρουν στὴν οἰκονομία, ἔχουν δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις, ὅπως προβλέπουν οἱ νόμοι, τὸ Σύνταγμα καὶ οἱ διεθνεῖς συμβάσεις. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι μιὰ δημοκρατικὴ χώρα καὶ ἀναγνωρίζει σὲ ὅλους ὅσοι ζοῦν στὴν ἐπικράτειά της τὸ δικαίωμα νὰ πιστεύουν σὲ ὅποια θρησκεία θέλουν καὶ νὰ ἀσκοῦν τὰ θρησκευτικά τους καθήκοντα εἰρηνικά».

Αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἐκτιμᾶται ὅτι, κυρίως στὴν Ἀττική, λειτουργοῦν ἑκατοντάδες παράνομοι καὶ ἀκατάλληλοι χῶροι λατρείας γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν χιλιάδες μουσουλμάνους - ἀπὸ ὑπόγεια πολυκατοικιῶν ἕως παρκινγκ - καθὼς δὲν διαθέτουν τουαλέτες, ἐξαερισμὸ καὶ δὲν πληροῦν κανέναν κανόνα ἀσφαλείας.

Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν ἐγκύκλιο γιὰ τὴ χορήγηση ἄδειας καὶ ἵδρυσης λειτουργίας ναοῦ-εὐκτήριου οἴκου, ἡ ἐγκύκλιος τονίζει μεταξὺ ἄλλων ὅτι στὴ διοικητικὴ ἄδεια «θὰ ἀναγράφεται ὁπωσδήποτε ὁ ἀριθμὸς τοῦ πληθυσμοῦ ποὺ δηλώνει ἡ θρησκευτικὴ κοινότητα ὡς μέγιστο ἀριθμὸ πιστῶν ἢ ἐπισκεπτῶν ποὺ δύναται νὰ προσέλθουν στὸν χῶρο, συναρτούμενος ἀπὸ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ χώρου».

Ἐπίσης γιὰ τὴ χορήγησή της χρειάζονται τὰ ἑξῆς:

α) Αἴτηση ὑπογεγραμμένη ἀπὸ τὸν θρησκευτικὸ λειτουργὸ καὶ τὰ μέλη της
θρησκευτικῆς κοινότητας στὴν ὁποία θὰ ἀναφέρεται ὁπωσδήποτε καὶ ὁ μέγιστος κάθε φορᾶ ἀριθμὸς φιλοξενουμένων (πιστῶν ἢ καὶ ἐπισκεπτῶν) στὸν χῶρο, προκειμένου νὰ τύχουν ἐφαρμογῆς οἱ ἀνάλογες διατάξεις περὶ ἐλαχίστου ἐμβαδοῦ τοῦ δηλωθέντος χώρου. Στὴν αἴτηση ἀναγράφονται οἱ διευθύνσεις κατοικίας τῶν αἰτούντων μελῶν καὶ βεβαιώνεται τὸ γνήσιό των ὑπογραφῶν τους.

β) Ἀκριβὲς ἀντίγραφο τοῦ Δελτίου Ἀστυνομικῆς Ταυτότητας ἢ τοῦ Διαβατηρίου τοῦ θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ καὶ τῶν μελῶν ποὺ ὑπογράφουν τὴν αἴτηση. Ἐὰν οἱ αἰτοῦντες δὲν εἶναι Ἕλληνες ἢ Εὐρωπαῖοι πολίτες, ἀπαιτεῖται ἀντίγραφο τῆς ἐν ἰσχὺ ἄδειας παραμονῆς τους στὴ χώρα.

γ) Βιογραφικὸ σημείωμα τοῦ θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ (ὅπου θὰ ἀναγράφονται καὶ ἐνδεχομένως οἱ τίτλοι σπουδῶν του).

δ) Ὁμολογία πίστης (σύντομη περιγραφὴ τῶν βασικῶν ἀρχῶν πίστης καί το λατρευτικοῦ τυπικοῦ) καὶ Καταστατικὸ μετὰ τοῦ τυχὸν ὑπάρχοντος κανονισμοῦ ἐσωτερικῆς λειτουργίας (ἐὰν φυσικὰ ἡ αἰτοῦσα θρησκευτικὴ κοινότητα ἔχει ὀργανωθεῖ ὑπὸ συγκεκριμένο νομικὸ τύπο π.χ. σωματεῖο ἢ ἀστικὴ μὴ κερδοσκοπικὴ ἑταιρεία).

ε) Νόμιμος τίτλος ἰδιοκτησίας (μετὰ τοῦ πιστοποιητικοῦ μεταγραφῆς του) στὸ ὄνομα τῆς θρησκευτικῆς κοινότητας (ἂν αὐτὴ ἔχει νομικὴ προσωπικότητα) ἢ τοῦ θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ ἢ κάποιου ἀπὸ τὰ αἰτοῦντα μέλη τῆς κοινότητας ἢ μισθωτήριο συμβόλαιο (θεωρημένο ἢ δηλωθὲν στὴν ἁρμόδια φορολογικὴ ἀρχή, κατὰ τὶς κείμενες διατάξεις) τοῦ ἀκινήτου στὸ ὁποῖο πρόκειται νὰ ἀνεγερθεῖ ἢ νὰ ἐγκατασταθεῖ ὁ ναὸς ἢ ὁ εὐκτήριος οἶκος. Σὲ περίπτωση μισθωτηρίου συμβολαίου, ἀπαιτεῖται νὰ ἀναγράφεται ἡ δυνατότητα χρήσης τοῦ μισθίου γιὰ τὸν συγκεκριμένο σκοπό, ἄλλως προσκομίζεται ὑπεύθυνη δήλωση τοῦ ἰδιοκτήτη ὅτι ἀποδέχεται τὴ χρήση γιὰ θρησκευτικὲς δραστηριότητες.

στ) Βεβαίωση τῆς οἰκείας πολεοδομικῆς ὑπηρεσίας περὶ τῆς ἐπιτρεπομένης
ἄσκησης δραστηριοτήτων στὴ συγκεκριμένη περιοχὴ γιὰ τὴν ὁποία ζητεῖται ἡ ἄδεια λειτουργίας τοῦ ναοῦ-εὐκτήριου οἴκου (βεβαίωση χρήσης γῆς).

ζ) Βεβαίωση ἀπὸ ἰδιώτη μηχανικὸ στὴν ὁποία, ἀνάλογα μὲ τὸν δηλωθέντα
πληθυσμὸ (μέγιστο ἀριθμὸ κάθε φορᾶ φιλοξενουμένων) ποὺ θὰ ἐξυπηρετεῖ ὁ
εὐκτήριος οἶκος ἢ ναός, θὰ βεβαιώνεται ρητά, ἀναλυτικὰ καὶ σύμφωνα μὲ τὰ παραπάνω, ὅτι ὁ χῶρος πληροὶ ὅλες τὶς νόμιμες προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης γιὰ νὰ λειτουργήσει χῶρος ποὺ θὰ φιλοξενήσει θρησκευτικὲς δραστηριότητες τοῦ συγκεκριμένου ἀριθμοῦ ἀτόμων, σύμφωνα μὲ τὸν Νέο Οἰκοδομικὸ Κανονισμό, τὸν Κτιριοδομικὸ Κανονισμὸ καθὼς καὶ τὶς ἑκάστοτε ἰσχύουσες πολεοδομικὲς διατάξεις. Ἐπίσης, ἡ βεβαίωση θὰ ἀναφέρει, ὡς ἐλάχιστα ἀπαιτούμενα στοιχεῖα, τὰ ἑξῆς: (ζὰ) τὸ δημόσιο ἔγγραφο περὶ τῆς πολεοδομικῆς νομιμότητας τοῦ χώρου (ὡς κατωτέρω), (ζβ) τὸν ὄροφο στὸν ὁποῖο βρίσκεται ὁ ὑπὸ ἀδειοδότηση χῶρος, (ζγ) τὸν χαρακτήρα τοῦ χώρου ὡς κύριας χρήσεως, (ζδ) τὸ εἶδος τῆς χρήσης τοῦ κτιρίου ἢ τοῦ συγκεκριμένου τμήματός του, (ζε) τὸ ἐμβαδὸν δαπέδου τοῦ χώρου, (ζστ) τὴν ἐφαρμογὴ τῶν κείμενων διατάξεων περὶ τοῦ ἐπαρκοῦς φωτισμοῦ καὶ ἀερισμοῦ, (ζζ) τὴν ὕπαρξη ἀποχωρητηρίου. Ἡ ἀνωτέρω βεβαίωση πρέπει νὰ συνοδεύεται καὶ ἀπὸ ἀντίγραφο τῆς οἰκοδομικῆς ἄδειας μετὰ τῶν τυχὸν τροποποιήσεων τῆς καθὼς καὶ ἀντίγραφα κατόψεων-τομῶν τοῦ χώρου ποὺ πρόκειται νὰ λειτουργήσει ὁ χῶρος λατρείας, στὴν ὁποία θὰ ἀποτυπώνονται ὅλοι οἱ χῶροι του, συμπεριλαμβανομένων καὶ αὐτῶν ποὺ προβλέπονται ἀπὸ εἰδικὲς διατάξεις τοῦ ἰσχύοντος θεσμικοῦ πλαισίου (π.χ. κτιριολογικὲς προδιαγραφές, ὑγειονομικὲς προδιαγραφές, κατασκευὲς ΑΜΕΑ) καὶ φωτογραφίες τοῦ χώρου, ὅπως αὐτὲς οἱ κατόψεις-τομὲς συνοδεύουν τὴν οἰκοδομικὴ ἄδεια ἢ τὴν ἄδεια δόμησης ἤ, κατὰ περίπτωση (ἀνάλογα μὲ τὴν ὑπαγωγὴ στὸν ἀντίστοιχο νόμο ἐξαίρεσης - τακτοποίησης - ρύθμισης), τὰ ἀντίγραφα τῶν σχεδίων ποὺ ἔχουν ὑποβληθεῖ στὴν ἁρμόδια ἀρχὴ ἢ στὸ ἠλεκτρονικὸ σύστημα τοῦ ΤΕΕ.

θ) Πιστοποιητικὸ (ἐνεργητικῆς) πυροπροστασίας τῆς οἰκείας πυροσβεστικῆς ἀρχῆς, σύμφωνα μὲ τὶς ἰσχύουσες διατάξεις.

ι) Σὲ περίπτωση ἐγκατάστασης ἰσχυρῶν ἠχοσυστημάτων - μικροφωνικῶν
ἐγκαταστάσεων ποὺ ὑπερβαίνουν τὰ ἐπιτρεπτὰ ὅρια ἐκπομπῆς ἤχου, βεβαίωση μηχανικοῦ γιὰ τὴν ὕπαρξη τῆς ἀναγκαίας ἠχομόνωσης.

7 σχόλια:


 1. ΒΟΜΒΑ – Παράνομο το Τζαμί βάση του Αντιρατσιστικού νόμου! Τι θα κάνει Κυβέρνηση και δικαιοσύνη

  http://www.triklopodia.gr/vomva-paranomo-tzami-vasi-tou-antiratsistikou-nomou-ti-tha-kani-kivernisi-ke-dikeosini/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Να σταματήση πἀραυτα η βεβήλωσις του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Σε 10 χρονια θα εχουμε 100 τζαμια μπας και ξυπνησουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Tα τζαμια αφορουν λαθρο οι οποιοι δεν ειναι Ελληνες πολιτες .Οι μονοι Ελληνες μουσουλμανοι ειναι οι Ελληνες το Γενος εκμουσουλμανησθεντες της Θρακης.Οι λαθρο ερχονται με χρηματα του Σορος για να εκμουσουλμανισθει και τρομοκρατηθει η χριστιανικη Ευρωπη.Οι λαθρο ειναι παρανομος μουσουλμανικος στρατος που στοχο εχει την ανατροπη της Συνθηκης της Λωζανης .Οι λαθρο δεν ειναι και ουτε θα γινουν Ελληνες πολιτες διοτι 94% των Ελληνων δεν τους θελει και διοτι το Συνταγμα μας δεν δινει την δυνατοτητα να αποκτησουν ιθαγένεια. Το ΣΤΕ αυτο απεφάσισε. Φυσικα η ΧΟΥΝΤΑ της ΝΤΠ θα συνεχισει να παραβιαζει νομους οπως με το ανυπαρκτο χρεος και τα παρανομα μνημονια.!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ: «ΤΟ ΚΟΡΑΝΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

  https://www.youtube.com/watch?v=5Uei5nvOwfE

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 6. Ο πρόεδρος των Πακιστανών απειλεί με τζιχάντ.m4v
  https://www.youtube.com/watch?v=IoVo9IzKL-I

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Δέν προλαβαίνουν....
  Τὀ Σύστημα σέ δυό χρόνια,θά ἔχει ἤδη καταρεύσει......
  ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ.
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.