17 Ιουν 2016

Ἡ ΠΕΘ ζητάει τὴ διάλυση Σωματείου «Καιρὸς» ποὺ διαλύει τὸ ὀρθόδοξο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Ἀθήνα, 16  Ἰουνίου 2016, Ἀριθμ. Πρωτ. 94
Δελτίου τύπου
Ἡ ΠΕΘ ζητάει τὴ διάλυση Σωματείου πού διαλύει τὸ ὀρθόδοξο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν
Ἡ ΠΕΘ ζητάει τὴ διάλυση τοῦ Σωματείου «Καιρὸς» γιὰ ὅλους τούς σοβαροὺς καὶ αἰτιολογημένους λόγους ποὺ ἀναφέρονται στὴν αἴτηση τριτανακοπῆς ποὺ ἔχει κατατεθεῖ ἐκ μέρους της στὴ δικαιοσύνη, ἀλλά, κύρια, διότι ἀπὸ τὴν ἵδρυσή του (2010) τὸ Σωματεῖο «Καιρός», ἐκ τῶν πραγμάτων, κατέστη ὁ πολιορκητικὸς παράγοντας γιὰ τὴ διάλυση τῆς συνοχῆς τῶν μάχιμων Θεολόγων, τῶν πανεπιστημιακῶν Θεολόγων καὶ σὲ κάποιο βαθμὸ  τῶν Ἐπισκόπων καί, γενικότερα,  τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος, μὲ στόχο τὴ μετατροπὴ τοῦ ὀρθόδοξου χαρακτήρα τοῦ μαθήματος σὲ πολυθρησκειακό.
Αὐτὰ ὅλα ἀποκαλύπτονται, καθημερινά, καὶ ἀπὸ τὶς ἐχθρικὲς γιὰ τὸ μάθημά μας δηλώσεις τοῦ κ. Φίλη, ποὺ δείχνουν καθαρὰ ὅτι ὁ μόνιμος καὶ καλύτερος σύμμαχός του, γιὰ τὶς...
νεομαρξιστικὲς διεθνιστικὲς ἀλλαγὲς ποὺ σχεδιάζει, εἶναι οἱ «προοδευτικοὶ» ὅπως λέει ὁ ἴδιος, Θεολόγοι τοῦ «Καιροῦ».

Ἀναγκαστήκαμε λοιπόν, νὰ ζητήσουμε τὴ δικαστικὴ παρέμβαση, ὡς ἔχοντες ἔννομο συμφέρον καὶ καθὼς εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ ὑπερασπιστοῦμε τὶς θέσεις καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ Καταστατικοῦ μας καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη, ποὺ μᾶς δείχνουν οἱ Συνάδελφοι Θεολόγοι μέλη τῆς ΠΕΘ, ἔτσι ὥστε, τὸ Σωματεῖο τοῦ «Καιροῦ», νὰ μὴν μπορεῖ νὰ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὸν κάθε κ. Φίλη ὡς μοχλὸς γιὰ τὴν ἐκθεμελίωση τοῦ χριστιανικοῦ χαρακτήρα τοῦ μαθήματός μας ἢ ἀκόμη καὶ γιὰ τὸν ἐξοβελισμό του ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο.

Ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἐξής ο κ. Φίλης θὰ εἶναι ἔκθετος, ὅταν συνεργάζεται μὲ τὸ Σωματεῖο τοῦ «Καιροῦ», τοῦ ὁποίου η νομιμότητα ἀμφισβητεῖται νομικά, διότι ἐκκρεμεῖ κατ΄ αὐτοῦ ἡ ἀπὸ 30-5-2016 τριτανακοπὴ τῆς Ἑνώσεώς μας ἐνώπιον τοῦ Μονομελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν, διαδικασία ἑκούσιας δικαιοδοσίας, μὲ αἴτημά μας τὴ διάλυση τοῦ «Καιροῦ», ὡς παρανόμως ἱδρυθέντος καὶ λειτουργοῦντος. Δικάσιμος  γιὰ τὴ συζήτηση τῆς τριτανακοπῆς ὁρίσθηκε ἡ 27-9-2016. Κατόπιν τούτου, ὁποιαδήποτε δημόσια ὑπηρεσία δὲν ἐπιτρέπεται νὰ συνεργάζεται μὲ τὸ παραπάνω Σωματεῖο, διότι ἡ ἀπόφαση ποὺ θὰ ἐκδώσει τὸ δικαστήριο τῆς τριτανακοπῆς εἶναι πιθανὸν νὰ κηρύξει παράνομες καὶ τὶς συναλλαγές της μὲ τρίτους φορεῖς, συμπεριλαμβανομένων καὶ δημοσίων ὑπηρεσιῶν.

Σημειώνουμε γιὰ ὅσους δὲν γνωρίζουν  ὅτι, ἐδῶ καὶ 65 χρόνια, ἀπὸ τὸ 1951, ὑπάρχει ἕνας καὶ μοναδικὸς νόμιμος φορέας ἐκπροσώπησης τῶν Θεολόγων στὴν χώρα, ἡ ΠΕΘ. Τὰ μέλη ποὺ ἵδρυσαν τὸ Σωματεῖο τοῦ «Καιροῦ» τὸ 2010, θὰ μπορούσαν τότε, μέσα ἀπὸ τὴν ΠΕΘ, τὸν κεντρικὸ συλλογικὸ φορέα τοῦ κλάδου, μὲ δημοκρατικὲς διαδικασίες, νὰ προβάλουν και να ὑπερασπισθοῦν τὶς θέσεις τους καὶ ὄχι νὰ ἐπιχειρήσουν τὴν ἵδρυση ἑνὸς δῆθεν πανελλήνιου Συνδέσμου γιὰ νὰ διασπάσουν τὴν ἑνότητα τοῦ κλάδου.

Τὰ μέλη τοῦ «Καιροῦ», ἀπὸ τὸ 2011, ἐπὶ ἐποχῆς τῆς κ. Διαμαντοπούλου, συνέταξαν τὸ πολυθρησκειακὸ νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ ἐνέτειναν τὸ σχίσμα μεταξὺ τῶν Θεολόγων. Χιλιάδες στοιχεῖα καὶ μαρτυρίες ὑπάρχουν, ποὺ μαρτυροῦν ὅτι τὰ μέλη τοῦ «Καιροῦ», μαζὶ μὲ τὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο, σημερινὸ ΙΕΠ, μεθόδευσαν καὶ συνεχίζουν νὰ μεθοδεύουν, ἐκβιαστικά, τρόπον τινὰ φασιστικὰ καὶ μὲ κάθε τρόπο καὶ κάθε τέχνασμα, τὴν ἐπιβολὴ τῶν πολυθρησκειακῶν τους θέσεων, χρησιμοποιώντας, μάλιστα, γκεμπελικά, ὡς πρόσχημα, τὸ ἐπιχείρημα τῆς διαφορετικῆς ἄποψης, τῶν δημοκρατικῶν διαδικασιῶν καὶ τοῦ διαλόγου και οδηγώντας, Θεολόγους – Πολιτεία - Ἐκκλησία σὲ μία ἀέναη σύγκρουση.

Οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ «Καιροῦ», μόλις πρόσφατα, ἀπὸ τὸ Βιομηχανικὸ Ἐπιμελητήριο τῆς Ἀθήνας, ὅπου ἔδιναν συνέντευξη τύπου, πίεζαν τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας, νὰ ἐφαρμόσει τὸ πολυθρησκειακὸ Πρόγραμμα, φθάνοντας μάλιστα στὸ σημεῖο, να συνεργάζονται ἀνοικτὰ μὲ τὸ ΙΕΠ καὶ τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας ἐναντίον τῶν πρόσφατων διαλλακτικῶν συνοδικῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, γνωρίζοντας μάλιστα ὅτι οἱ παραπάνω ἐκκλησιαστικὲς ἀποφάσεις ἐλήφθησαν σὲ κοινὴ Συνεδρίαση τῆς Συνόδου μὲ τοὺς δύο Κοσμήτορες καὶ τοὺς τέσσερις Προέδρους τῶν Τμημάτων τῶν Θεολογικῶν μας Σχολῶν, καθὼς καὶ μὲ τὴν παρουσία τῆς ΠΕΘ καὶ τοῦ Καιροῦ.

Διαμαρτύρονται τὰ μέλη τοῦ «Καιροῦ» γιὰ τὴν αἴτηση τριτανακοπῆς, τὴν ὁποία ὅμως οἱ ἴδιοι προκάλεσαν μὲ τὶς ἐνέργειές τους. Ἂς σημειωθεῖ στὸ σημεῖο αὐτὸ ὅτι οἱ ἰθύνοντες τοῦ «Καιροῦ», σὲ συνεργασία μὲ τὸ ΙΕΠ καὶ μὲ τὴν χρήση τῆς ἐξουσίας ποὺ τὸ ΙΕΠ διαθέτει, συνέβαλαν στὴν παραπληροφόρηση τῶν συναδέλφων γιὰ τὴν πολυθρησκειακὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, στὸ ὄνομα μίας παραπλανητικῆς «ἀναβάθμισής» του. Οἱ Θεολόγοι, ὅμως, σπουδάσαμε σὲ ὀρθόδοξες Θεολογικὲς Σχολὲς γιὰ νὰ διακονοῦμε τὴν διδασκαλία τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὄχι νὰ ὑποστηρίζουμε τὴν πολυθρησκειακὴ - πολυπολιτισμικὴ Θεολογία που ἐναντιώνεται στὴν ὀρθόδοξη διδασκαλία καὶ εὐνοεῖ τὸν διαθρησκειακὸ διεθνισμὸ καὶ τὴν πολυπολιτισμικὴ Θεολογία ποὺ εἰσήγαγαν τὰ νέα Προγράμματα Θρησκευτικῶν ποὺ μὲ τόση μανία ὑποστήριξε ὁ «Καιρός», ὡς ὑποστηρικτικὸ ὄργανο τοῦ ΙΕΠ.

Ἀναγκαστήκαμε νὰ καταγγείλουμε, τὸ Σωματεῖο «Καιρός», ἀφοῦ ἔδειξε στὴν πράξη ὅτι εἶναι ἕνα ἐχθρικό τοῦ ὀρθόδοξου μαθήματος Σωματεῖο καὶ διότι κατέστη ὁ δούρειος ἵππος γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ χαρακτήρα του, τὴν ἀποορθοδοξοποίησή του καὶ γιὰ τὴν ἐπιβολὴ μίας, κατὰ τὰ φαινόμενα, «Ἀριγκάτειας» προέλευσης, μεταμοντέρνας, ἐκκοσμικευμένης, διαθρησκειακῆς πνευματικότητας στὸ χῶρο τοῦ σχολείου, διαλύοντας καὶ τὰ ἐναπομείναντα ἴχνη τῆς ὀρθόδοξης πνευματικῆς ὑποδομῆς τῆς μαθητιώσας νεολαίας. Σημειωτέον ὅτι ἡ «Αrigatou» χαρακτηρίστηκε, πρόσφατα, ἀπὸ τὴν ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων   Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος  ὡς παραθρησκευτικὴ ὀργάνωση ἐπικίνδυνη γιὰ τὴν ὀρθόδοξη πίστη.

Ἡ ὅλη παρουσία καὶ δράση, λοιπόν, τοῦ καταγγελλόμενου Σωματείου, στρέφεται ἐναντίον τῶν σκοπῶν τῆς ΠΕΘ, ὅπως αὐτοὶ περιγράφονται στὸ Καταστατικό της, καὶ συντελεῖ στὴν ἀποσάθρωση τῶν  πνευματικῶν ὑποδομῶν τῆς ἑλληνικῆς παιδείας πλήττοντας καίρια τὴν παρεχόμενη στὸ σχολεῖο χριστιανικὴ ἀγωγὴ καὶ γι΄ αὐτὸ κατατέθηκε ἀπὸ τὴν ΠΕΘ, ἡ αἴτηση τριτανακοπῆς κατὰ τοῦ «Καιροῦ».

Μὲ βάση ὅλα τὰ παραπάνω ἀλλὰ καὶ σύμφωνα μὲ τὴν ὑπ’ ἀρ. 34.563/2001 ἀπόφαση τοῦ Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης «Ἡ ὕπαρξη δύο σωματείων στὸν ἴδιο χῶρο καὶ μάλιστα, ὅταν αὐτὸς εἶναι περιορισμένος, ποὺ ἐπιδιώκουν τὸν ἴδιο σκοπό, συγκροτοῦνται ἀπὸ μέλη ποὺ ἀσκοῦν τὸ ἴδιο ἐπάγγελμα καὶ ἡ ἐπωνυμία τοῦ ἑνὸς περιέχει στοιχεῖα ἀπὸ τὴν ἐπωνυμία τοῦ ἄλλου, συνεπάγεται πρόκληση συγχύσεως, διασπάσεως καὶ ὑπερμέτρου ἀνταγωνισμοῦ τῶν ἐπαγγελματικῶν δυνάμεων τῶν ἐργαζομένων, στοιχεῖα ποὺ παρακωλύουν τὴν εὔρυθμη λειτουργία τῶν σωματείων καὶ τὴν ἐπίτευξη τῶν σκοπῶν τους εἰς βάρος τῶν μελῶν τους, ὁπότε ἡ ἵδρυση τοῦ δευτέρου σωματείου καθίσταται καταχρηστικη».

Τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ

3 σχόλια:

 1. Τόν κακό τους τόν καιρό !!
  Νά διαλυθοῦν,πολύ θά τό χαρῶ !!
  Ἄντε,νά τελειώνουμε μέ ἕνα ἕνα παρακλάδι διαβολικό.....
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΟΛΑ ΣΤΗΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ. ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ: ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑΕΙ Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ; ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ ΟΜΩΣ ΟΤΑΝ Ο ΝΥΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΧΕΙ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ "ΚΑΙΡΟΥ". ΤΙ ΝΑ ΛΕΜΕ ΜΕΤΑ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Και πολύ βράδυνε η ΠΕΘ να αιτηθεί τη διάλυση του συγκεκριμένου ¨θεολογικού" νεοπλάσματος!
  Λ.Ν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.